Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Nie trenujesz nóg - pozostaniesz słaby. Dlaczego aeroby nie wystarczą do budowy ud?

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Nie trenujesz nóg - pozostaniesz słaby. Dlaczego aeroby nie wystarczą do budowy ud?

  PRO?BA: trenerzy personalni, instruktorzy i w?a?ciciele portali "fitness" - NIE KOPIUJCIE TEGO OPRACOWANIA JAK DZIECI Z PRZEDSZKOLA. Macie mózg - napiszcie co? samodzielnie. Jak korzystacie z tego ?ród?a - PODAJCIE ADRES STRONY! Notk? pisz? w zwi?zku z nagminnym z?odziejstwem – wi?kszo?? mojej pracy jest kradziona i wklejana w ró?nych miejscach w sieci.


  Nogi stanowi? po?ow? Twojego cia?a.

  Czy kiedykolwiek my?la?e? o tym, by pomin?? trening górnej cz??ci cia?a – nie ?wiczy?:
  • klatki piersiowej?
  • barków?
  • bicepsa?
  • tricepsa?
  • grzbietu?

  Nie? To dlaczego uwa?asz, ?e nogi nie potrzebuj? treningu si?owego?

  Zgodnie z logik? ekspertów z wykopu – nogom wystarczy trening aerobowy (bieganie, p?ywanie, jazda na rowerze). Id?c dalej tym tokiem my?lenia – klatka piersiowa, plecy, barki oraz ramiona s? mocno anga?owane podczas biegania czy p?ywania. Przesta? u?ywa? sztangi i hantli – trenuj aerobowo!

  Niestety, to nie zadzia?a!

  W trakcie treningu aerobowego i beztlenowego korzystasz z innych systemów energetycznych:

  • Trening si?owy przebiega g?ównie w warunkach beztlenowych (o charakterystyce nieustalonych interwa?ów),
  • Trening aerobowy przebiega (jak sama nazwa wskazuje) w warunkach tlenowych,

  Skutek? W trakcie treningu si?owego i aerobowego korzystasz z innych substratów energetycznych oraz ca?ego, odr?bnego systemu reakcji.

  • Trening si?owy – fosfokreatyna i glukoza beztlenowo (glikogen)
  • Trening aerobowy: fosfokreatyna, glukoza tlenowo, t?uszcz (WKT),


  ?ród?a energii dla pracy mi??niowej s? nast?puj?ce:
  1. Wysi?ki trwaj?ce kilka sekund (przemiany anaerobowe)
  fosfokreatyna -> kreatyna
  ADP -> ATP
  Zasoby komórkowe ATP zawieraj? zasoby energii wystarczaj?ce jedynie na kilka pobudze?.
  Najszybsza resynteza ATP odbywa si? kosztem rozk?adu fosfokreatyny i starcza na kilka sekund pracy.

  2. Wysi?ki trwaj?ce do 60 sekund (przemiany anaerobowe - beztlenowe; glikoliza)
  glukoza -> kwas mlekowy
  2 ADP -> 2 ATP
  Glukoza magazynowana jest w tkance mi??niowej w postaci glikogenu.
  Gromadzenie si? kwasu mlekowego powoduje silne zakwaszenie ?rodowiska tkanki mi??niowej (charakterystyczny skurcz lub ból).Dzia?anie szlaku ustaje.
  Kwas mlekowy przenika do krwi i jest transportowany do w?troby, gdzie ulega przemianie w glukoz? (glikoneogeneza).

  3. Wysi?ki trwaj?ce do 60 minut (przemiany aeorobowe - tlenowe)
  glukoza -> CO2 + H2O
  36 ADP -> 36 ATP
  Produkty ko?cowe tej przemiany nie zmieniaj? pH ?rodowiska,
  Czynnikiem ograniczaj?cym prac? w tym trybie jest szybko?? dostarczania tlenu do mi??ni.
  ?ród?em tlenu jest: mioglobina - bia?ko mi??niowe magazynuj?ce tlen; hemoglobina - bia?ko czerwonych krwinek krwi transportuj?ce tlen

  4. Wysi?ki trwaj?ce ponad 60 minut (aerobowe)
  Kwas t?uszczowy (wolne kwasy t?uszczowej) -> CO2 + H2O
  129 ADP -> 129 ATP
  Zasoby kwasów t?uszczowych w organizmie s? ogromne.
  Jest to najwolniejszy z przedstawionych szlaków metabolicznych. Czynnikiem ograniczaj?cym t? przemian? jest szybko?? transportu kwasów t?uszczowych z krwi do komórek mi??niowych.
  Czynnikiem ograniczaj?cym d?ugo?? pracy mi??ni w tym trybie s? inne uk?ady niezdolne do d?ugotrwa?ego funkcjonowania (np. uk?ad nerwowy).
  Oba rozwijaj? inne rodzaje w?ókien mi??niowych:

  • Najwi?kszy potencja? wzrostu maj? w?ókna IIa i IIx. Te pierwsze wymagaj? umiarkowanej do mocnej pracy beztlenowej, te drugie ekstremalnych obci??e? (boje maksymalne).
  • W trakcie treningu aerobowego korzystasz w najwi?kszej mierze z w?ókien typu I (czerwonych, powolnych). Zaanga?owanie w?ókien IIa jest minimalne,

  Trening si?owy i aerobowy ca?kowicie inaczej oddzia?uj? na poziome hormonalnym:

  • Aeroby powoduj? spadek ilo?ci testosteronu, wzrost ilo?ci kortyzolu (mog? prowadzi? do ot?uszczenia sylwetki!)
  • Trening si?owy powoduje produkcj? gigantycznej ilo?ci kwasu mlekowego => wyrzut hormonu wzrostu i testosteronu (prowadzi do redukcji tkanki t?uszczowej!)

  Nie trenuj?c nóg si?owo (np. przysiady ze sztang? pe?nozakresowe) pozostaniesz s?aby w ka?dym ?wiczeniu anga?uj?cym uda:
  1. martwy ci?g,
  2. podrzut, wyciskopodrzut,
  3. rwanie,
  4. walka w zwarciu,
  5. walka w parterze – garda, przetoczenia,
  6. spacer farmera,
  7. spacer buszmena,
  8. ”zegar”,
  9. przeci?ganie lub pchanie ci??aru (ang. drag, sledge)
  10. wyniesienia, obalenia, rzuty,
  11. kopni?cia i przyjmowanie kopni?? na uda (lowkick),
  12. sprinty, podbiegi,
  13. skoki, wieloskoki, skok dal, wzwy?,  KARLSEN I 180 KG zza karku - my?lisz, ?e bez wykonywania przysiadów powy?ej 300 kg - zrobi?by w ten sposób cho? powtórzenie?  Wp?yw treningu nóg na wyrzut hormonów:

  Zamieszczone przez ”badanie z 2009 roku”
  Celem badania by?o ustalenie, czy trening oporowy i zwi?zane z nim podniesienie poziomu hormonów anabolicznych ma wp?yw na si?? mi??ni i przyrost obwodów. Dwunastu m?odych ludzi (wiek 21,8 +/- 1,2 lata, BMI = 23.1 ± 0.6 kg m-2) – trenowa?o bicepsy przez 15 tygodni, w ró?ne dni, przy ró?nych warunkach hormonalnych. Sesje treningowe dla prawej i lewej r?ki dzieli?o co najmniej 72 h odst?pu. W jeden dzie? uczestnicy wykonywali tylko izolowane uginanie ramienia, dzie? Niskich Hormonów (NH). W inny dzie? uczestnicy wykonywali identyczne ?wiczenie dla bicepsa (drugiego ramienia) po którym przyst?powali do ?wiczenia nóg, maj?cego podnie?? ilo?? hormonów (Wysokie Hormony = WH). W dzie? wysokich hormonów badani wykonywali 5 serii po 10 powtórze? wyciskania nogami (suwnica) oraz 3 superserie: po 12 powtórze? prostowania nóg na maszynie oraz uginania nóg le??c (czworog?owe i dwug?owe uda), z obci??eniem 90% maksimum na 10 powt.

  Wyniki: trening nóg wywo?a? ponad pi?ciokrotnie wi?ksze st??enie kwasu mlekowego (10,5 mmol) vs biceps (2 mmol). Zarówno poziom wolnego jak i ca?kowitego testosteronu by? kilkukrotnie wy?szy przy treningu WH (nogi). Wzrost si?y izometrycznej by? porównywalny (20 vs 19%). Wzrost rekordu na 1 powt by? nieznacznie wi?kszy dla grupy WH.
  Po treningu NH (samego bicepsa) nie odnotowano zwi?kszania ilo?ci hormonu wzrostu, IGF-1 czy testosteronu. Po treningu WH odnotowano wysoki wzrost GH, IGF-1 oraz testosteronu 15 i 30 minut po zako?czeniu sesji WH. Przekrój mi??ni zwi?kszy? si? o 12% przy treningu NH i o 10% w grupie WH. Nie stwierdzono znacz?cych ró?nic w przyrostach.”
  Na podstawie: Elevations in ostensibly anabolic hormones with resistance exercise enhance neither training induced muscle hypertrophy nor strength of the elbow flexors

  Trening aerobowy nasila produkcj? kortyzolu:

  W jednym z bada? na sportowcach wytrzyma?o?ciowych udowodniono, ?e powtarzane treningi aerobowe maj? bardzo du?y wp?yw na wydzielanie wielkich ilo?ci kortyzolu. Naukowcy z Drezna sprawdzili, jaki wp?yw maj? aeroby na o? HPA podwzgórze - przysadka mózgowa -nadnercza - HPA (ang. hypothalamus - pituitary - adrenal). Przy badaniach poziomu kortyzolu w „tradycyjny” sposób (np. we krwi czy w moczu) naukowcy napotkali na wiele problemów, a ustalenia dotycz?ce podniesienia poziomu tego hormonu odnosi?y si? tylko do krótkotrwa?ych waha?. Aby stwierdzi?, jakie s? d?ugofalowe wahania kortyzolu dokonano analizy w?osów sportowców. To pozwoli?o zmierzy? poziom kortyzolu i jego akumulacj? w d?ugim czasie. Pobrano próbki w?osów od 304 sportowców wytrzyma?o?ciowych (biegaczy d?ugodystansowych, uprawiaj?cych triathlon oraz kolarzy) oraz 70 z grupy kontrolnej. Sportowcy dyscyplin wytrzyma?o?ciowych mieli du?o wi?cej kortyzolu od grupy kontrolnej. Co wi?cej dowiedziono, ?e obj?to?? treningu wytrzyma?o?ciowego jest bezpo?rednio zwi?zana z wydzielaniem wi?kszej ilo?ci kortyzolu.
  ?ród?o: http://potreningu.pl/artykuly/2111/t...naczenia-cz--i

  Aeroby s? niekorzystne dla mi??ni, trening si?owy buduje mi??nie!

  Wniosek?

  Bieganie, p?ywanie, sporty walki, siatkówka, jazda na rowerze, chodzenie po schodach – to wszystko jest ZA MA?O.

  Je?li chcesz budowa? si??, mas?, moc i dynamik? – musisz wykonywa? ci??kie ?wiczenia na uda takie jak:
  • Przysiady (PE?NE, nie cz??ciowe),
  • Martwy ci?g (z ziemi),
  • Wykroki,
  • Wchodzenie na podwy?szenie z ci??arem,
  • Przeci?ganie/pchanie ci??aru po ziemi (pchanie ci??aru po ziemi – ang. sledge - sanie, drag - przeci?ganie)
  • Skok na skrzyni?,

  Temat powsta? dla osób my?l?cych, ?e bieganie i inne sporty rozwijaj? uda

  Przyk?adowi eksperci z WYKOPU:

  Go?? ma 72 kg wagi, musi wygl?da? jak dorodny kurczak i co? S?dzi, ?e ma "genetycznie dobrze rozwini?te nogi" i "nie musi ich trenowa? na si?owni".

  Zamieszczone przez Caroo
  Je?eli dla kogo? si?ownia jest g?ówn? aktywno?ci? fizyczn? to zgoda, trzeba o nogach pami?ta? bo komicznie to wygl?da. Dla mnie si?ka zawsze by?a dodatkiem do innych sportów i nóg nigdy nie ?wiczy?em, bo nawet bez tego mam proporcjonalnie du?e uda i ?ydki - od biegania, je?d?enia na rowerze, muai thai itd. Raz w ?yciu kiedy musia?em zrobi? nogi na si?owni to gdy na zaliczenie wf-u na studiach by? do zrobienia przysiad, bez problemu wesz?o 100kg, czyli jakie? 140% mojej wagi, podczas gdy wiele osób mia?o problemy nawet z mniejszymi ci??arami.
  Zamieszczone przez Caroo
  Zgadza si?, wygl?da na to ?e mam genetycznie dobrze rozwini?te nogi.
  Na samych treningach sporo ?wiczymy nogi - sprinty, przysiady, skakanie na jednej nodze, wyskoki itd. Do tego lubi? biega? i czasem si? przejecha? rowerem, wi?c jak ju? si? przejd? na si?owni? to wol? si? skupi? na górnej po?owie cia?a, bo nogi dostaj? wystarczaj?cy wycisk przy innych okazjach
  No có?, jak ju? wiemy -po pierwsze:

  - bieganie,
  - jazda na rowerze,
  - pi?ka no?na,
  - sporty walki,
  - skoki,
  - p?ywanie,
  - gra w siatkówk?,

  tylko NIEZNACZNIE rozbuduj? uda. Pisz? to z perspektywy kilkunastu lat treningu, ró?nego rodzaju. Nawet Tajowie wykonuj? przysiady z obci??eniem, zawodnicy MMA, zapa?nicy, judocy, sambi?ci, przedstawiciele brazylijskiego jiu-jitsu - trenuj? uda przez ró?nego rodzaju ?wiczenia si?owe. Je?li wystarczy sam trening sportów walki – dlaczego to robi?? Dlaczego jako g?ówne ?wiczenie team Renzo Gracie wybra? wykroki ze sztang? oraz przeci?ganie platformy (w obu bojach wyst?puje pot??na praca nóg, pleców i po?ladków)?


  MARINES - piechota morska, elitarna formacja wojsk w USA (mieszana formacja podlegaj?ca pod US NAVY - Marynark? Wojenn? Stanów Zjednoczonych) - pierwsze ?wiczenie "eliminator" jakie robi? to ... PRZYSIADY Z PARTNEREM NA BARKU - DLACZEGO?


  MARINES - TRENING - PRZYSIADY (cz??ciowe), a drugie ?wiczenie to ... MARTWY CI?G


  PRAWIE KA?DE ?WICZENIE POKAZANE NA FILMIE WYMAGA POT??NEJ PRACY UD I PLECÓW:

  MARINES - SYSTEM WALKI MCMAP


  MIKE TYSON - ?ywa legenda boksu (chyba nie wymaga prezentacji) - wykonywa? tysi?ce przysiadów - my?lisz, ?e uda ukszta?towa? skacz?c na skakance?

  TYSON ROBI PRZYSIADY 1: 20  Mirko „CROCOP” Filipovic – niegdy? elita PRIDE FC (MMA) i ca?kiem dobry zawodnik K-1 (kickboxing, z kolanami, krótkim klinczme i lowkickiem)? Wykonywa? szereg ?wicze? mi??ni ud – m.in. wyciskanie nogami na suwnicy.

  Ca?y trening CROCOPA; od 40 minuty si?owy  Aleksander Karelin –zawodnik nale??cy do panteonu s?aw zapa?nictwa – wykonywa? ?wiczenia dynamiczne z kettlebells, wyciskanie nogami na suwnicy, przysiady, sk?ony dzie? dobry, skoki na skrzyni? (jedno z najpot??niejszych ?wicze? dynamiczno-si?owych na nogi – przeci??enia w trakcie boju wynosz? setki kilogramów).


  KARELIN, BESTIA jeden z najsilniejszych zawodników w historii zapasów


  I JEGO TRENING:

  KARELIN, trening p 1


  KARELIN, trening p 2


  Po co Alistair OVEREEM d?wiga 250 kg na schodach (odmiana martwego ci?gu - ?wiczenie pot??nie anga?uj?ce nogi, brzuch i plecy)?

  Alistair OVEREEM i martwy ci?g sumo - 250 kg na schodach oraz ?wiczenie STRONGMAN -ZEGAR


  Po co OVEREEM robi spacer farmera? Równie? – ?wiczenie anga?uje nogi, plecy, brzuch - w mniejszym stopniu inne grupy mi??ni.

  Spacer farmera


  Fedor Emelianenko – niegdy? jeden z najlepszych zawodników MMA I sambo na ?wiecie – robi? przysiady, uderza? ci??kim m?otem, przerzuca? opony i wykonywa? dziesi?tki innych ?wicze? si?owych.

  trening Fedora – 4:38 wykonuje przysiady ze sztang?


  Po co shogun wykonuje tyle ci??kich ?wicze? nóg i pleców?

  Mauricio SHOGUN RUA – dziesi?tki ?wicze?


  ERNESTO HOOST- ?cis?a ?wiatowa czo?ówka boksu tajskiego i K-1 (cztery razy by? mistrzem). Tak?e trenowa? nogi si?owo!

  ERNESTO HOOST - trening i walki


  Po co zawodnicy NFL (futbol ameryka?ski) robi? ?abki, przysiady ze sztang?, pchanie platformy (sledge) oraz martwy ci?g? W ka?dym z tych ?wicze? wyst?puje pot??na praca nóg, pleców, brzucha i po?ladków!

  trening zawodników NFL


  Andy HUG- jeden z najlepszych zawodników K-1 w historii – trenowa? uda si?owo!

  Andy HUG- trening i walki


  STRONGMAN:

  SVEND KARLSEN – PRZYSIADY PRZEDNIE 270 KG


  SVEND KARLSEN – MARTWY CI?G 370 KG  Niestety nogi nie urosn? od aktywno?ci aerobowych (biegania, jazdy na rowerze, gier zespo?owych, sportów walki). Bez ci??kiego, wielomiesi?cznego treningu ud i ?ydek na si?owni, w strefie beztlenowej nie zwi?kszysz ich obwodu oraz si?y. Podobnie nie rozbuduj? masy ?wiczenia z obci??eniem w?asnego cia?a, gdzie wykonujesz wi?cej ni? 30 powt w serii (np. pompki, przysiady bez ci??aru).

  Je?li my?lisz, ?e masz "du?e, genetycznie wielkie udo" to zapraszam do sklepu krawieckiego po miark?. Osoba nietrenuj?ca ma przewa?nie ko?o 50-55 cm obwodu uda – tyle kultury?ci i strongmani maj? w OBWODZIE RAMIENIA (biceps i triceps) – s?dzisz, ?e to du?o?

  Otó?, wbrew obiegowym opiniom i standardom, w sportach si?owych du?e udo zaczyna si?:

  Dla osoby :

  1,6 m od 60 cm,
  1,7 - 60-65 cm,
  1,8 - 65-70 cm,
  1,9 - 70-80 cm,
  Przy tym mówimy o udzie ODT?USZCZONYM, czyli nie pe?nym sad?a – które sztucznie nabija rozmiar.

  Tak naprawd? du?e, kolosalne, odt?uszczone udo wygl?da tak (Schwarzenegger vs COLEMAN):
  Je?li miarka nie wystarczy, zrób fotografi? w lustrze i porównaj z t? powy?ej.

  Je?li my?lisz, ?e masz du?e udo, bo „zrobi?e? przysiad ze 100 kilogramami” to przewa?nie ten przysiad wygl?da tak:

  cz??ciowe, nie wiadomo co z mega ci??arem


  A naprawd?, przysiad ze sztang? wygl?da tak:

  przysiad pe?ny, ATG - TYLNI


  przysiad pe?ny, ATG – PRZEDNI


  KOLEJNY, PRZYSIAD TYLNI ATG – OLY


  I 100 kg na „?wier? ugi?cie nóg”, a 100 kg w pe?nym przysiadzie mo?e dzieli? wiele miesi?cy ci??kiego treningu.

  I teraz:

  Je?li s?dzisz, ?e masz ju? silne nogi i nie potrzebujesz ich ?wiczy? wykonaj 10 pe?nych przysiadów z ci??arem równym 120% masy cia?a (dla osoby wa??cej 90 kg => 1.2 x 90 kg = 110 kg).


  Je?li wykonujesz w wi?kszo?ci przysiady niepe?nozakresowe nigdy nie zbudujesz masy, si?y i mocy mi??ni czworog?owych:.

  Zamieszczone przez ”CHARLES POLIQUIN”
  Urazy kolana s? do?? powszechne w?ród ameryka?skich sportowców. Podejrzewam, ?e g?ówn? przyczyn? jest nieprawid?owy rozk?ad si? pomi?dzy wszystkimi g?owami mi??nia czworog?owego uda a tyln? grup? mi??nia uda. Zaburzony rozk?ad si? w g?ównej mierze jest tworzony przez wszelkiego typu przysiady o niepe?nym zakresie ruchu, które mo?emy dzi? zaobserwowa? (wykonywane przez ow?adni?tych obsesj? trenerów, którzy lubi? pochwali? si? du?? ilo?? powtórze? w przysiadzie)...]Ponadto zgodnie z doniesieniami naukowca Andrew Fry, d?ugotrwa?e wykonywanie niepe?nozakresowych przysiadów mo?e obni?y? poziom priopriorecepcji oraz mobilno?ci w stawach. [
  ?ród?o: JAK ZBUDOWA? SILNE NOGI I ZDROWE KOLANA? POLIQUIN!

  Zamieszczone przez ”CHARLES POLIQUIN”
  VMO (mi?sie? obszerny przy?rodkowy) nale?y do grupy przedniej mi??ni uda i uformowany jest na podobie?stwo ?zy. Mi?sie? przechodzi przez staw kolanowy, dlatego odgrywa kluczow? rol? w stabilizacji stawu kolanowego. Po?wi?cam du?o uwagi w trakcie moich seminariów PICP 2 na testowanie si?y tego mi??nia i specyficznie dobrane ?wiczenia dla poprawy jego si?y.

  Kiedy przestudiujecie budow? tych sportowców, którzy rzadko uginaj? swoje stawy kolanowe do poziomu, tak jak na przyk?ad siatkarze, to stwierdzicie wzrost umi??nienia w górnych partiach ud oraz brak ukszta?towanego VMO. Natomiast w ?wiecie sportów "?elaznych", ci??arowcy (którzy wykonuj? przysiad do samego do?u niejednokrotnie jeszcze pog??biaj?c go poprzez wykonanie odbicia w tej pozycji) charakteryzuj? si? lepszym rozwojem muskulatury VMO, ni? trójboi?ci. Podobnie jak kulturysta Tom Platz, który wykona? 23 powtórzenia pe?nego przysiadu ATG z ci??arem 539 funtów ( podczas wystawy w Niemczech w 1993 roku przy owacji 10000 widzów). Rozwój jego niesamowitych VMO uwa?any za najlepszy w historii.
  TOM PLATZ 23 X 227 kg – przysiady


  ?ród?o: JAK ZBUDOWA? SILNE NOGI I ZDROWE KOLANA? POLIQUIN!


  TOM PLATZ – uczy jak trenowa? nogi!
  "Ale ja nie mog? ?wiczy? nóg, bo mam je za du?e w stosunku do reszty cia?a"

  "Ale ja nie mog? mog? ?wiczy? nóg, bo nie znajd? pó?niej spodni"


  Je?li s?dzisz, ?e masz masywne nogi to zmierz ich obwód i porównaj z obwodem r?ki. "DU?A" NOGA dla osoby maj?cej > 1.8 m wzrostu to dopiero ko?o 70 cm obwodu, dla wy?szych nawet 75 cm... Dla maj?cych w granicach 1.7-1.8 m wzrostu - du?e udo to 65-70 cm obwodu. Jako? nie zdarzy?o mi si? spotka? osoby która by s?dzi?a, ?e ma za du?y obwód r?ki i nie musi ju? wi?cej ?wiczy? bicepsa czy tricepsa. Wr?cz przeciwnie, wi?kszo?? ludzi ma obsesj? na punkcie klatki piersiowej i ramion. Mog? wykonywa? na te partie po kilkana?cie serii tych samych ?wicze? i to na ka?dej sesji treningowej. Jak przychodzi do o wiele ci??szego treningu nóg, to najcz??ciej s?yszy si? wymówk?, ?e "?wicz?c nogi, nie b?d? móg? znale?? dla siebie spodni". Kto u?ywa tego argumentu - ju? w tym momencie niech przestanie ?wiczy? bicepsa i tricepsa - gdy? zgodnie z t? logik?, ju? wkrótce "nie b?dziesz móg? znale?? w?a?ciwej koszulki, nie wspominaj?c o koszulach, garniturach....". Ale z treningu bicepsa/tricepsa nikt nie zrezygnuje bo jest ?atwy i przyjemny, a z treningu ud i ?ydek - ka?dy bardzo ch?tnie - bo to m?czarnia.

  Podobnie wygl?da sprawa podci?gania na dr??ku: okupowane s? maszyny do ?ci?gania dr??ka wyci?gu do klatki czy do karku, a klasyczne, najskuteczniejsze podci?ganie jest zarzucane.


  WI?CEJ: GRAM w pi?k?, biegam, je?d?? na rowerze, ?wicz? sztuki walki - czy musz? trenowa? nogi poprzez trening si?owy?!
  Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
  Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

  "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

  Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

 • #2
  Walka z ludzk? g?upot? - cz??? 1234. Szacun ?e Ci si? chcia?o, b?dzie do czego odsy?a?.

  Raz w ?yciu kiedy musia?em zrobi? nogi na si?owni to gdy na zaliczenie wf-u na studiach by? do zrobienia przysiad, bez problemu wesz?o 100kg, czyli jakie? 140% mojej wagi, podczas gdy wiele osób mia?o problemy nawet z mniejszymi ci??arami.
  Tak. Mój znajomy te? siada? 100kg, jak pierwszy raz robi? przysiady. Siada?: ~15cm w dó? i do góry = jego pe?ne powtórzenie

  A co do osób ?wicz?cych sztuki walki: trening nóg jest te? wa?ny ze wzgl?du na bezpiecze?stwo. Kiedy? na BJJ mia?em kontuzj? kolana, za mocno uderzy?em o mat? podczas obalenia. Na szcz??cie tragedii nie by?o, ale moim zdaniem mo?na by?o temu zapobiec - wzmacniaj?c nogi i okolice kolan porz?dnym treningiem, a nie takim na "odwal si?". Mo?na te? by?o wybra? lepszego sparing-partnera, ale mniejsza o to

  Komentarz


  • #3
   Bardzo fajny artyku? dzi?ki za to
   Szukasz treningu...wejdź tu...

   http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=15624

   Komentarz


   • #4
    Knife ludzie zazwyczaj id? na si?k?, ?eby jako? te swoje marne cia?o poprawi? i robi? pla?owe zestawy, klata przednie bary, brzuch bic/tric a nóg nie robi? bo nie wejd? w spodnie z ZARY Ju? pomijaj?c, ?e dzisiejsze M?SKIE spodnie s? robione na rozmiar tych manekinów stoj?cych na wystawach które maj? nogi jak moja kobita

    Komentarz


    • #5
     Otó?, wbrew obiegowym opiniom i standardom, w sportach si?owych du?e udo zaczyna si?:

     Dla osoby :

     1,6 m od 60 cm,
     1,7 - 60-65 cm,
     1,8 - 65-70 cm,
     1,9 - 70-80 cm,
     Przy tym mówimy o udzie ODT?USZCZONYM, czyli nie pe?nym sad?a – które sztucznie nabija rozmiar.
     Mam du?e uda

     Tak na powa?nie fajny art
     Filmy z tak znanymi osobami na pewno przemówi? do bocianów, ju? nie mówi?c o tek?cie.

     Komentarz


     • #6
      U mnie na silce byl kiedys stary wielki chlop ,ze 2 metry i ok 140 kg nie byl to sam miesien ale mial mega sile i zawsze powtarzal chcdsz duzo cisnac na klate rob nogi !! I cos w tym jest

      Komentarz


      • #7
       Na klatke niekoniecznie (nawet goscie czesciowo sparalizowani - na wozkach /bez nog/ z inna choroba - wyciskaja duzo), ale przy wielu innych cwiczeniach - tak.
       Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
       Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

       "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

       Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

       Komentarz


       • #8
        Mysle ze bardziej to mowil z przekasem do mlodych ktorzy katowali klate nie robiac nog a narzekali ze sila na klate stoi.

        Komentarz


        • #9
         Ale ludzie przychodz? na si?ownie te? poprawi? swoj? sprawno?? fizyczn? (np. sprawia im problem zapyyerdalanie z zakupami; laska si? z nich ?mieje, ?e nie potrafi? szafy przestawi? itd.)
         w tym przypadku przecie? silna klata, biceps(czyli mi??nie które chyba najmniej daj? do "ogólnej sprawno?ci fizycznej") im chooya pomog?.

         Tak wi?c stwierdzenie "?e ludzie przychodz? na si?k? poprawi? swoje marne cia?o i i sprawno?? fizyczn?, wi?c nie robi? przysiadów" mija si? z celem.

         Na swojej si?owni jak widz?, ?e kto? ma sztang? na plecach od razu si? odwracam i w g?owie "koorva w ko?cu kto? przysiady robi", a po 15 sekundach filmik popka przed oczami
         Ostatnio edytowany przez froziu; [ARG:4 UNDEFINED].

         Komentarz


         • #10
          Ja nie jestem wysokim zawodnikiem. Mam ledwo 170 cm wzrostu, niewysoki. Ale zawsze katowa?em najmocniej nogi na si?owni. Co mi to da?o. Nie chwal?c si? kopyto nie z tej ziemi. Strzela?em sporo bramek z 30 metrów bo by?em defensywnym pomocnikiem. Mimo tego niskiego wzrostu ci??ko mnie te? by?o przepchn??. Odbija?y si? ode mnie dryblasy, a ja zawsze sta?em na nogach. Do tej pory mi to zosta?o. Trzeba ?wiczy? nogi nie ma zmi?uj. Ja co mnie ostatnio zdziwi?o widz? coraz wi?cej ludzi je ?wicz?cych. Kiedy? by?em jednym z nielicznych.

          Komentarz


          • #11
           fajny art Super sie czyta!

           Komentarz


           • #12
            przysiady ucz? pokory wzgl?dem ci??aru - tu nie ma kozaczenia albo wstajesz ze sztang? albo masz problem -

            Komentarz


            • #13
             Przekrój mi??ni zwi?kszy? si? o 12% przy treningu NH i o 10% w grupie WH
             bez sensu, nie ma tutaj b??du?

             z tego wynika, ?e mimo, ?e do?o?enie treningu nóg daje wi?kszy wyrzut hormonów (WH) to mimo to nie przek?ada si? to na wzrost bicepsa

             przy NH biceps lepiej urós??
             www.euro2008.blox.pl

             Komentarz


             • #14
              z t? "tabelk?" z centymetrami nie bardzo rozumiem co chcesz udowodni? poza osobistymi preferencjami. s? ludzie którym po prostu nie b?d? si? podoba? takie nogi i tyle. nie wydaje mi si? ?eby to w jaki? sposób to mia?o kogo? takiego przekona? do treningu nóg.

              reszta artu jak najbardziej spoko, mam nadziej? ?e si?owniany Janusz przebrnie przez lektur? i przetrawi.
              pytania o brain doping : http://ucinacz.pl/863435

              Komentarz


              • #15
               Kriss marzenie ?cietej g?owy, nie przetrawi i nie zastosuje;-)
               Szukasz treningu...wejdź tu...

               http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=15624

               Komentarz

               Pracuję...
               X