Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Przygotowanie siłowe piłkarza do wysiłku startowego.

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Przygotowanie siłowe piłkarza do wysiłku startowego.

  cze??

  chcia?bym Wam przedstawi? plan przygotowanie si?owego do sezonu i ewentualnie uzyska? od Was jakie? wskazówki dotycz?ce ka?dego z podokresów. Podobny temat ju? kiedy? za?o?y?em http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=12094 ale teraz chce przedstawi? konkretn? koncepcj? i pozna? opini?. Na razie wstawiam ogóln? koncepcj?. Wraz z rozwojem tematu dorzuc? konkretne treningi aby wymieni? si? do?wiadczeniami. Czekam na komentarze.

  Ca?oroczny plan treningu si?owego, sk?adaj?cy si? z czterech faz.

  Faza pierwsza: Po sezonie - przygotowanie do budowania si?y - budowanie masy mi??niowej.

  Celem tego etapu jest:

  - przygotowanie mi??ni i ?ci?gien do mocniejszej pracy w kolejnych fazach pracy nad si??

  - wzmocnienie mi??ni stabilizuj?cych (core training)

  - zrównowa?enie prawej jak i lewej strony cia?a

  - przywrócenie równowagi mi?dzy mi??niami odpowiedzialnymi za zginanie jak i prostowanie

  Do wyboru trening ACT, FBW, wspomagaj?cy core training (raz w tygodniu jak dodatek) - oparte na ma?ym ci??arze ale du?ej ilo?ci powtórze? np. od 15 do 20 w zale?no?ci od okresu (czy jest to wprowadzenie) a tak?e celu jakim mo?e by? hipertrofia.

  Faza druga: Po sezonie ( ewentualnie okres przygotowania ogólnego w okresie przygotowawczym) - budowanie si?y maksymalnej.

  Celem tego etapu jest:

  - wypracowanie jak najwi?kszej si?y maksymalnej (relatywnej/wzgl?dnej) a tak?e pó?niejsza jej konwersja na moc i wytrzyma?o?? si?ow?

  Trening oparty na ?wiczeniach: wykrok, przysiady, martwy ci?g, podci?ganie, wyciskanie, skr?t.

  Faza trzecia: Okres przygotowawczy - moc i wytrzyma?o?? si?owa.

  Celem tego etapu jest:

  - zamiana si?y w moc a tak?e wypracowanie odpowiedniej wytrzyma?o?ci si?owej

  Trening oparty na ?wiczeniach ze sztang? w pierwszej fazie: przysiad na jednej nodze, zarzut sztangi, podrzut sztangi.
  Trening w drugiej fazie oparty o ?wiczenia plyometryczne: wyskok z przysiadu, skoki obunó?, przeskoki boczne, skoki na jednej nodze itp


  Faza czwarta: W sezonie.

  Celem tego etapu jest:

  - utrzymanie wcze?niej wypracowanych zysków (wypracowanej si?y a przez to mocy i eksplozywno?ci)

  Trening w oparciu o kompleksy sztangowe z odpowiednio dobran? ilo?ci? serii i powtórze?.
  https://web.facebook.com/Boys-and-Ball-952042308221313

 • #2
  Bieganie to podstawa

  Komentarz


  • #3
   Mnie zastanawia tylko, jak to jest, jak wygl?da takie przygotowanie pi?karzy na np. mistrzostwa ?wiata w pi?ce. Jak to wygl?da?

   Komentarz


   • #4
    Ju? kiedy? wypowiada?em si? w tym temacie. Generalnie to w tej rozpisce jest IMO za du?o kombinacji

    Ludzie lubi? sobie komplikowa? i dodawa? jakie? wymy?lne nazwy jak np. "core training"... ostatnio u mnie na si?owni pojawi?y si? nawet ?mieszne gosu ball czy jakie? ekspandery i inne pierdo?y... Jak widz? takiego 70kg go?cia co bawi si? z takimi pi?kami czy innym cholerstwem a nie potrafi nawet zrobi? siadu z wag? swojego cia?a to mnie krew zalewa....

    Na swoim przyk?adzie i znajomych mam czarno na bia?ym jak nie masz podstaw si?owych wyciskanie 1,5 waga cia?a siad 2xwaga cia?a MC 2,5 waga cia?a to nie masz si? nawet co za inne pierdo?y bra? to jest CORE.... dopiero jak osi?gniesz ten podstawowy poziom to sprawdzasz (najlepiej pod okiem kumatego trenera) jakie masz s?abe punkty i wtedy je korygujesz dodaj?c w?a?nie dodatkowe ?wiczenia uzupe?niaj?ce.

    Jak my?lisz go?ciu z siadem 200kg czy robi?cy przysiad 1nó? na gosu ball uginaj?cy jednocze?nie bicki z ró?owymi sztangielkami, który b?dzie wy?ej skaka?, szybciej biega?? Zobacz sobie jak trenuj? zawodnicy, NFL tam moim zdaniem s? najlepsi atleci na ?wiecie to od nich trzeba bra? przyk?ad.

    Wracaj?c do rozpiski to pierwsze 2 punkty zamieni?bym na typow? si?ówk? tzn. najpierw budujesz obj?to?? pó?niej zmniejszasz obj?to?? zwi?kszasz intensywno?? w ten sposób najcz??ciej buduje si? si??. Jak nie jeste? wstanie dodawa? ci??aru resetujesz program ale nie tak jak np. rekomenduj? w 5x5 odejmujesz 10% ci??aru i zaczynasz dodawa? od nowa tylko odejmujesz ci??aru troch? wi?cej 15%-20% zwi?kszasz liczb? powt i serii z treningu na trening buduj?c obj?to?? i potem znowu obcinasz obj?to?? a zwi?kszasz ci??ar czyli intensywno??. W taki sposób stosuj?c podstawowe ?wiczenia z?o?one osi?gniesz odpowiedni poziom si?owy dla prawdziwego atlety.

    W sezonie wiadomo skupiasz si? na grze i trzeba pami?ta? trening si?owy buduje kondycj?, ale nie dzia?a to w drug? stron? tzn. buduj?c kondycj? si?a b?dzie spada? dlatego trzeba j? podtrzyma?.

    Warto jeszcze pami?ta? o 2 rodzajach atletów ci co maj? deficyt si?y i deficyt mocy tzn. je?eli kto? siada 100kg i skacze 40cm a kto? siada 150kg i skacze 30cm ten pierwszy musi bardziej pracowa? nad czyst? si?? ten drugi nad moc? (jump squat, rwania, skoki, wyskoki, przeskoki itp.) ale to podchodzi ju? pod etap poprawiania s?abych punktów.

    Wszystkie pozosta?e aspekty technika, taktyka, kondycja buduj? si? w zasadzie same podczas grania w pi??. Moim skromnym zdaniem najlepiej budowa? kondycj? z pi?k?. Po za tym ?atwiej i szybciej o kondycj? ni? si?? i moc dlatego tak wa?ne jest skupienie si? nad budow? bazy si?owej. Do tego dochodzi aspekt odporno?ci na kontuzje gdzie u go?cia z 200kg w siadzie naprawd? o wiele ci??ej sobie co? uszkodzi?.

    Na koniec taka ciekawostka:

    Ogl?da?em niedawno jak w szkó?ce porto selekcjonuj? m?odzie? na testach i z ca?ej zgrai by?o 2 wyró?niaj?cych si? kolesi jeden to w?t?y kurdupel ?wietna technika, niekonwencjonalne zagrania, drybling, kreatywny pomocnik nastrzela? w hooj bramek na sparingu, za?o?y? par? siatek itd. dugi te? pomocnik wielki jak d?b, wszyscy si? od niego odbijali, szybki, silny twardy jak ska?a - zgadnijcie kogo wybrali..... pó?niej trener t?umaczy?, ?e nie wybrali tego pierwszego bo to za du?e ryzyko i pi?ka jest teraz sportem dla atletów a taki zapewne zgin??by na wy?szym poziomie - to mi da?o troch? do my?lenia.... sam Ronaldo jak trafi? do PSV musia? by? faszerowany koxem bo co z tego, ?e mia? ?wietn? technik? (wypracowan? zreszt? na pi?ce halowej gdzie zaczyna?) jak by? za s?aby fizycznie do gry na konkretnym poziomie... podobnie jest z m?odzie?ówk? gdzie u16-u19 mistrzowie wszech?wiata a potem kopi? w 3 lidze.... Albo Lewandowski jak wygl?da? w Lechu a co si? z nim sta?o w BVB... na 100% musia? ten pierwszy okres w BVB skupi? si? bardziej nad baz? si?ow? i dopiero pó?niej przebi? si? do sk?adu... to wida? nawet po samej sylwetce.

    Komentarz


    • #5
     Warto przeczyta?:

     Wielu w Ekstraklasie nie jest w stanie prawid?owo wykona? przysiadu


     http://www.weszlo.com/2014/12/13/wie...nac-przysiadu/

     Komentarz


     • #6
      Po ponad roku wracam do tematu. I w pierwszej kolejno?ci musz? si? zgodzi? z gfc84 co do si?y. Si?a to podstawa pozosta?ych cech motorycznych takich jak: moc, eksplozywno?? i skoczno??. I w sumie to tyle z czym mog? si? zgodzi?.

      Zaczynaj?c od podstaw czyli tak zwanego planowania treningu i mojej pocz?tkowej rozpiski to po du?ych poszukiwaniach, konsultacjach, rozmowach ze specjalistami, pojawia?o si? to samo zastrze?enie. Brzmia?o ono, ?e w normalnych warunkach nie da si? tego zrealizowa? ale faktycznie samo podej?cie metodyczne jest w?a?ciwe. Na pocz?tku nale?y okre?li? czy dany zawodnik ma odpowiedni "kaptur mi??niowy" aby wycisn?? z niego wi?cej. Je?li nie to musimy zwi?kszy? ilo?? tkanki mi??niowej a si?a pójdzie sama z siebie do góry to nieuniknione. Jednak w przypadku zawodników, u których masa jest na odpowiednim poziomie nie ma sensu jej zwi?ksza? - wtedy tak trening si?y a nast?pnie mocy jest jak najbardziej wskazany.

      Co do porówna? pi?ki no?nej do NFL. Niestety po zapoznaniu si? z badaniami co do charakterystyki wysi?ku w tych dwóch dyscyplinach mo?na stwierdzi? jedno - ?e s? zupe?nie inne. Pi?ka no?na to sport szybko?ciowo-wytrzyma?o?ciowy, football - szybko?ciowo-si?owy. Fakt w jednym jak i w drugim sporcie szybko?? to konieczno??. Jednak sama specyfika treningu jest ju? zupe?nie inna.

      Co do core training hmm przejrza?em plany sprinterów, trening pi?karzy, footballistów i wsz?dzie ale to wsz?dzie trening rdzenia to podstawa. Wiele razy zwracano mi uwag? na przenoszenie si?y, która w przypadku wysi?ków d?ugotrwa?ych do?? mocno dzia?a na mi??nie g??bokie pleców i brzucha. Zwrócono mi równie? uwag? na tak zwan? koordynacj? si?ow? specyficzn? dla danej dyscypliny. Zawodnicy NFL równie? maj? w swoich planach tego typu trening i nie jest to dla nich nic dziwnego. Wr?cz przeciwnie w Polsce stanowi on jeszcze zagadk? poniewa? cz?sto wykorzystywany jest w niew?a?ciwym celu.

      Natomiast testy pi?karzy do klubów hmm. To ju? nie jest takie proste i stwierdzenie, ?e zawodnik jest silny, szybki itp. bardziej przypomina mi nasz? mentalno??. W zachodnich klubach oprócz tego testuje si? przegl?d pola, spostrzegawczo??, umiej?tno?? podejmowania decyzji pod presj?, technik?, szybko??, wytrzyma?o?? tid. Na tej podstawie dopiero kto? podejmuje decyzje. Je?li kto? poda? tylko wyrywek wiadomo?? dlaczego wybrali dryblasa a nie zawodnika, który w przysz?o?ci mo?e by? du?o lepszy hmm dziwny klub taki polski.
      Ostatnio edytowany przez trenerpasjonat; [ARG:4 UNDEFINED].
      https://web.facebook.com/Boys-and-Ball-952042308221313

      Komentarz


      • #7
       temat jak znalaz? dla mnie ;-)

       Komentarz


       • #8
        Wiele si? zmieni?o w tej materii w moim postrzeganiu treningu si?owego w sportach zespo?owych ;-)
        https://web.facebook.com/Boys-and-Ball-952042308221313

        Komentarz

        Pracuję...
        X