Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

[ART] Oszukane posiłki [cz.II] - carb nite & carb back loading

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • [ART] Oszukane posiłki [cz.II] - carb nite & carb back loading  W tej cz??ci ‘Oszukanych posi?ków’ postaram si? przedstawi? program John’a Kiefer’a.
  A raczej dwa programy bli?niaczo podobne, jednak z ma?ymi ró?nicami.

  ************************************************** *********

  Uwaga!


  Nie chce by? pos?dzony o nak?anianie ludzi do zmieniania swoich nawyków ?ywieniowych.
  Do zmieniania swoich pogl?dów na temat diety, co jest dobre a co nie.
  Czy stwierdzenia, ?e niezdrowe produkty s? tak naprawd? zdrowe.
  Nie oto chodzi.

  Chodzi o pokazanie ‘innej drogi’, drogi która jest ma?o popularna, a nawet w niektórych kr?gach nie do pomy?lenia. Gdy? ca?kowicie k?óci si? z ich wierzeniami na temat od?ywiania.
  Czy, co na pewno dzia?a, a co na pewno NIE.

  Ale nie wszystko jest bia?e albo czarne – jak pisze faftaq.

  Istniej? inne drogi ni? poch?anianie kilograma suchej piersi z kurczaka dziennie z odrobin? warzyw na redukcji.
  I inne drogi ni? poch?anianie tego samego kilograma piersi z warzywami, z br?zowym ry?em [bia?y odpada bo ma za wysoki IG],z kawa?kiem grejpfruta [od czasu do czasu] w okresie masowania.

  TAK!

  S? inne sposoby ni? zjedzenie farmy kurcz?t z polem ry?u.

  ************************************************** *********


  Tak wi?c tymi dwoma metodami s?:

  1)
  Carb Nite  &

  2)
  Carb Back Loading
  Je?li chcemy uzyska? szczup?? sylwetk? , musimy przej?? na ?cis?? diet?, gdzie tygodnie niedojadania spal? troch? t?uszczu ale tez staniemy si? s?absi i mniejsi.
  Je?li celem by?a masa – proste - trzeba by?o je?? jak ‘?winia’ . Wtedy, oczywi?cie , mo?na wrzuci? na siebie nie tylko mi??nie, ale tak?e t?uszcz.
  Powodem dlaczego obie strategie prowadz? do niezadowalaj?cych wyników mo?na odpowiedzie? jednym s?owem: w?glowodany!
  Spo?ywanie du?ych ilo?ci w?glowodanów (szczególnie cukrów i skrobi) podnosi poziom cukru we krwi.
  To powoduje uwalnianie insuliny, która obni?a poziom cukru we krwi.
  Je?li w?a?nie sko?czy?e? trening si?owy, to dobrze ,bo insulina ‘wpakuje’ ten cukier prosto do komórek mi??niowych.
  Jednak w innej porze dnia, insulina b?dzie przechowywa? te kalorie w postaci t?uszczu .

  Manipulowanie tym mechanizmem jest kluczem do uzyskania idealnego cia?a: szczup?ego, a zarazem umi??nionego i silnego.

  ‘Carb Nite’ mo?emy u?y? w okresie kiedy próbujemy pozby? si? niechcianej tkanki t?uszczowej.
  A ‘Carb back loading’ w okresach kiedy chcemy nabra? suchej masy mi??niowej.
  Mo?na przeplata? je przez ca?y rok , aby by? du?ym ale ci?gle z nisk? ilo?ci? tkanki t?uszczowej.


  Ad.1)


  Jest wiele diet redukcyjnych ale zadowalaj?ce przemiany s? wtedy, kiedy poprawisz sk?ad cia?a [body composition].
  Utrata wagi mo?e pochodzi? z:
  -utraty t?uszczu
  -utraty wody
  -utraty zapasów w?glowodanów [tj.glikogenu]
  lub a zarazem najbardziej nie lubiane ze wszystkich:
  -utraty mi??ni

  Ilo?? zachowanej masy mi??niowej jest najwi?kszym wyznacznikiem metabolizmu spoczynkowego i zarazem jednym z najwi?kszych czynników wp?ywaj?cych na sukces diety.

  Najcz??ciej spotykan? diet? redukcyjn? jest ta z ultra-nisk? zawarto?ci? w?glowodanów, czy wysok? zawarto?ci? t?uszczów, czy wysok? zawarto?ci? bia?ka.
  Wi?c sk?ad takiej diety to g?ównie jaja, wieprzowina, piersi z kurczaka, sery, oleje czy orzechy i warzywa z niska ilo?ci? w?glowodanów. Najcz??ciej tez zero owoców.

  Na pocz?tku jest fajnie, szybko leci fat, nawet dobre samopoczucie.
  Ale trzymaj?c si? takiej diety sprawa z czasem staje si? coraz trudniejsza.
  Po 3,4,6 tygodniach…….zale?y.
  Dopada zm?czenie, ospa?o?? i ‘znienawidzenie’ ?ycia.

  Jak wi?kszo?? diet redukcyjnych dzia?a?


  -Pocz?tkowo masa wydaje si? spada? bez opami?tania
  -Po kilku tygodniach dzieje si? co? dziwnego. Ju? nie tracisz tak szybko masy albo nawet w ogóle! (Czego nie zdajesz sobie sprawy to to, ?e w twoim ciele hormony szalej? ………. przestawiaj? si? do szybkiego przyrostu masy cia?a.)
  -Powoli s?abnie si?a.
  -Nie ma ju? takich efektów, wi?c i nie ma motywacji i w wyniku czego cz?sto nie ma diety.
  -Tyjesz z powrotem, plus czasami kilka kilogramów ekstra!


  Oto co si? dzieje w wi?kszo?ci diet.

  Im d?u?ej na niej jeste?, hormony odwracaj? si? w z?ym kierunku. Hormony kontroluj?ce stres [kortyzol] i g?ód [grelina]s? na wysokim poziomie.
  A wszystkie podstawowe hormony spalaj?ce t?uszcz na niskim:
  -poziomy hormonów tarczycy spowalniaj? metabolizm i
  -poziom hormonu leptyny mówi komórkom t?uszczowym, aby gromadzi?y zapasy
  -hormony g?odu wysy?aj? silny sygna? do mózgu, ?e g?odujesz!

  Takie ?rodowisko jest nieodzowne, ale te? nie jest wskazane - bo takie ?rodowisko nie pozwala na dalsz? utrat? t?uszczu. Albo bardzo j? utrudnia .


  Ale jest sposób aby zmieni? cia?o w maszyn? do palenia ‘smalcu’!

  Tym sposobem [mi?dzy innymi ]jest ‘CARB NITE’.

  Jak ‘Carb Nite’dzia?a?  ‘Carb Nite’ zmienia cia?o w maszyn? do spalania t?uszczu przez zmian? poziomu hormonów.
  Hormony odpowiedzialne za gromadzenie tkanki t?uszczowej maj? niskie zakresy.
  A poziomy hormonów odpowiedzialnych za spalanie t?uszczu s? wysoko do tego stopnia, ?e nawet bez ?wicze? cia?o staje si? maszyn? spalaj?c? t?uszcz 24/7.

  Kiedy wszystkie elementy uk?adanki s? posk?adane, ’Carb Nite’ tak d?ugo pozwala spala? tkank? t?uszczow? - jak d?ugo przestrzegasz diety.
  A najbardziej ekscytuj?ce korzy?ci:
  po zako?czeniu diety ,nie ma ?adnego ‘efektu jojo’ - poziomy hormonów s? dok?adnie takie, jakie maj? by?.


  Plan dzia?ania:

  1)
  Zacznij od 10-dniowej ‘kalibracji’.
  Ona przyzwyczai/nauczy organizm do wykorzystania t?uszczu na energi? zamiast w?glowodanów.
  Dodatkowo zatrzyma wszystkie procesy, które u?atwiaj? przechowywanie w?glowodanów pod postaci? t?uszczu .
  Mo?na to zrobi? stosuj?c diet? nisko-w?glowodanow? przez okres 10 dni.
  Jedz 30gramów w?glowodanów lub mniej dziennie (tj. oko?o jeden owoc lub ma?? porcja p?atków owsianych ) . Wszelkie skrobie, nie wspominaj?c o s?odyczach w posi?kach w tym okresie musz? by? bardzo ograniczone.
  To jest podstawowe za?o?enie planu -> 30gramów w?glowodanów.
  Od tego zale?? efekty.

  2)
  Wieczorem 10 dnia , pocz?wszy od oko?o godziny siedemnastej [17] , zacznij je?? w?glowodany: makaron, pizza, frytki, lody lub inne produkty w?glowodanowe na które masz ochot?.

  Chcesz ciasteczka lub p?czki? Zjedz je!

  O to chodzi, ?e w tym momencie te ?ród?a w?glowodanów o wysokim IG , s? lepszym wyborem od s?odkich ziemniaków czy ry?u . Musisz uzupe?ni? swoje zapasy w?glowodanów [glikogen], podkr?ci? metabolizm i da? swojemu umys?owi ‘przerw?’ .
  Nie ma co ukrywa? ?e najlepsze efekty ‘CARB NITE’ przyniesie je?li b?dziesz trenowa? .
  Trening = uszczuplenie zapasów glikogenu
  Trening = wzrost wra?liwo?ci insulinowej
  Trening = wzrost szybko?ci syntezy bia?ek mi??niowych
  [nie wspominaj?c o korzy?ciach zdrowotnych]

  Ale nie jest to element wymagany (!).

  Nie martw si? o ?apanie t?uszczu. Liczne badania wskazuj?, ?e ze wzgl?du na zmiany w produkcji enzymów , które wyst?puj? w organizmie w dni nisko-w?glowodanowe , zdobywanie nowej tkanki t?uszczowej jest prawie niemo?liwe.

  ‘CARB NITE’ ma trwa? mniej wi?cej od 6 do 8 godzin.
  Nie ma to by? uczta ca?onocna, ko?cz?ca si? o ?wicie.

  Ok. godz. 17 idziesz na trening [jeste?my na forum sportowym wi?c innej opcji nie ma].
  Wracasz.
  Zaczynasz uczt? która trwa 6-8godzin.
  Ko?czysz i k?adziesz si? spa?.

  3)
  Po tym dniu wracasz do ‘ulubionej’ diety nisko-w?glowodanowej [do 30g w?glowodanów].
  Tylko tym razem nie stosujesz jej ju? 10 dni, a tylko 6.
  Podczas 7 dnia ponownie stosujesz ‘CARB NITE’.
  Schemat wy?ej.

  4)
  Podtrzymywanie.
  Gdy poziom tkanki t?uszczowej spadnie poni?ej 10% t?uszczu , prawdopodobnie b?dziesz potrzebowa? dwóch ‘Carb Nite’ w tygodniu , aby utrzyma? metabolizm w miar? na wysokich obrotach i utrzyma? mas? mi??niow? .
  Powy?ej 10% podwajanie dni rozpusty nie jest polecane.
  Poni?ej 10% mo?e by? dobrym rozwi?zaniem.

  Im mniej t?uszczu mamy na sobie to:
  -mniej energii mo?emy pozyska? z tkanki t?uszczowej
  -na wi?cej mo?emy sobie pozwoli?

  Wra?liwo?? insulinowa jest ?ci?le powi?zana z poziomem tkanki t?uszczowej.
  Im mniej tej tkanki -> tym na wi?cej, czy cz??ciej mo?emy sobie pozwoli?.


  Mi??nie potrzebuj? bia?ka i w?glowodanów po treningu, w?glowodanów aby uzupe?ni? swoje zapasy energii i zapobiec dalszemu rozpadowi mi??ni.
  Ale je?li jeste? podczas dni low-carb, czy musisz trenowa? na pocz?tku dnia, nie mo?esz spo?ywa? du?o w?glowodanów bez nara?ania programu.

  Te ‘dodatki’ mog? pomóc obej?? ten problem:
  -wypij 20 do 50g bia?ka w proszku [mo?esz z odrobin? mleka/lub na wodzie]
  -mo?esz wypi? EAA
  -jak równie? doda? leucyn? [5 gramów],kreatyn? czy inne suplementy potreningowe.

  Pami?taj?c o tym ?e w?glowodanów mo?esz je?? tylko 30g!


  Ad.2)


  Je?li istnieje jedno s?owo, aby opisa? ‘Carb Back Loading’ - tym s?owem jest pr?dko??.
  Jej celem jest zrobienie z Ciebie maszyny do palenia tkanki t?uszczowej i zarazem budowania suchej masy mi??niowej.

  Ten program jest zarezerwowany tylko dla do?wiadczonych osób lub tych, którzy maj? siln? wol?. Je?li jeste? tak? osob? , mo?na prawie zagwarantowa? , ?e uzyskasz zadowalaj?ce i szybkie rezultaty.

  Program na pewno nie jest skierowany do sezonowców, czy osób którzy ?wicz? od niechcenia.
  Ka?dy ma pewnie takich u siebie na si?owni.
  Rozgrzewka na bie?ni , kilka serii na maszynach , mo?e od czasu do czasu jakie? p?atne zaj?cia…………...i to tyle.

  To nie program dla nich.
  To nie jest kolejne usprawiedliwienie do codziennego ob?arstwa.

  Ide? programu jest wykonywanie ?wicze? w godzinach popo?udniowych -> a nast?pnie jedzenia mnóstwo w?glowodanów w nocy (st?d ‘Carb Back Loading’).


  Ale od pocz?tku:

  Zaczynasz od diety nisko-w?glowodanowej przez 1 tydzie? .
  To zwi?ksza wra?liwo?? organizmu na w?glowodany , to zwi?ksza konwersj? i wch?anianie do mi??ni przez reszt? programu.
  Jest zalecane, aby ka?dy przeszed? przez ten etap diety , ale mo?na j? pomin?? , je?li czujesz si? niekomfortowo na diecie nisko-w?glowodanowej.

  Czy zdecydujesz si? przej?? przez 1 tydzie? diety nisko-w?glowodanowej, czy nie,
  nast?pnie przyst?pujesz do programu podstawowego.
  Typowy dzie? treningowy zaczyna si? od diety ograniczaj?c si? tylko do bia?ka i t?uszczu.
  Ta ?cis?a dieta trwa do momentu kiedy masz zaplanowany trening popo?udniowy
  [zalecany czas treningu jest mi?dzy godzina pi?tnast? i godzina osiemnast? ].
  Kiedy sko?czysz trening , po treningu masz posi?ek/shake sk?adaj?cy si? z bia?ka i w?glowodanów. Nast?pnie 1 godzin? po tym posi?ku [po treningu], to czas ‘hulaj dusza piek?a nie ma’.
  To pora kiedy jesz w?glowodany, takie i tyle - ile chcesz.

  W?glowodany powoduj? ?e rosn? mi??nie i komórki t?uszczowe ,cz?sto w tym samym czasie. Ale przez przesuni?cie godzin, czy okresów kiedy jesz w?glowodany - mo?na kontrolowa? jaki rodzaj tkanki ro?nie.

  To jest meritum programu/ów.

  ?ród?o w?glowodanów nie ma kompletnie znaczenia.
  W?glowodany to w?glowodany.
  Jesz co chcesz.
  Wszystkie produkty które podczas stosowania innych diet by?y zakazane – tu i teraz mo?esz je?? do woli.
  Od pizzy do lodów , mo?esz zje?? ile chcesz [podobnie jak w przypadku ‘CARB NITE’].

  Ale to nie jest tylko "?mieciowe" jedzenie.
  To nie jest nakaz.
  Mo?esz je?? du?o niesamowitych da?, które kochasz, nawet je?li nie s? one na?adowane cukrem i czekolad?.

  Teraz, nie musisz martwi? si? o diet?, gdy wychodzisz z przyjació?mi, spo?ywasz przek?ski podczas gry w PS3 lub spokojnie mo?esz zje?? ze swoj? kobiet? kolacj? w mi?ej restauracji.

  Ale jest jedno ALE:
  W dni nietreningowe musisz przestrzega? diety nisko-w?glowodanowej.

  Monitorujesz swoje post?py za pomoc? prostego testu lustra.
  Nie stajesz na wadz? czy nie mierzysz talii.
  Patrzysz na siebie w lustrze i oceniasz, jak wygl?dasz i jak si? czujesz.
  Je?li wygl?dasz i czujesz si? lepiej, szczuplej – to robisz program poprawnie.
  Z drugiej strony, je?li jeste? nad?ty i sflacza?y, musisz dokona? korekt podczas kolejnego ‘CARB BACK LOADING’.


  ‘Carb Nite’ mo?e by? skuteczny bez treningu.
  Ale ‘CARB BACK LOADING’, z drugiej strony, wymaga wykonania treningu.
  Wra?liwo?? organizmu na insulin? jest najwy?szy rano, a najni?sza w godzinach popo?udniowych, dlatego wielu uwa?a, ?e powinni?my je?? w?glowodanów z samego rana.
  Problemem jest to, ?e w przypadku zjedzenia w?glowodanów rano i zwi?kszenia ilo?ci insuliny, to powa?nie os?abi zdolno?? organizmu do spalania t?uszczu przez reszt? dnia.

  Z tego powodu wi?kszo?? w?glowodanów musisz spo?y? wieczorem. Przez trening oporowy - tu? przed jedzeniem w?glowodanów - maksymalizujesz zdolno?? insuliny do przechowywania w?glowodanów [glukozy] w komórkach mi??niowych, nie t?uszczowych.


  Plan dzia?ania:

  1)
  Okres wyp?ukania.
  Wykonaj faz? ,wyp?ukania’ glikogenu podobny do kalibracji okresu rozpoczynaj?cego ‘Carb Nite’, lecz w krótszym okresie czasu.
  Tj. spo?ywaj w?glowodany do 30gramów na dob? lub mniej przez pi?? do sze?ciu dni, a twoje cia?o b?dzie przechowywa? je bardziej efektywnie.

  2)
  Budowanie masy.
  Co i kiedy jesz zale?e? b?dzie - kiedy w dzie? trenujesz (i czy jest to dzie? treningowy czy nie).

  Dzie? nietreningowy:
  W ten dzie? ograniczasz spo?ycie w?glowodanów do jednego posi?ku.
  Np. obiad czy kolacja.
  Pami?taj, ?e w ten dzie? ma by? maxymalnie 30g w?glowodanów.

  Dzie? treningowy:

  A)
  Trening rano:
  Po treningu musisz je?? ma?? ilo?? w?glowodanów.
  Mo?esz skorzysta? z suplementów takich jak bia?ko w proszku, kreatyna i innych.
  Dzi?ki temu zahamujesz katabolizm, nasilisz anabolizm bez naruszenia zasad programu .
  Tej nocy, oko?o szóstej , zacznij je?? w?glowodany , ale przede wszystkim z mniej ‘s?odkich’ ?róde?, takich jak ry? i ziemniaki.

  B)
  Trening popo?udniowy/wieczorny:
  Jest to idealne rozwi?zanie. Do tej pory,tj. do po?udnia, utrzymuj w?glowodany nisko [30 gramów lub mniej] .
  Rozpocznij trening mi?dzy godzin? pi?tnast? i osiemnast? (nic si? nie stanie je?li zaczniesz wcze?niej czy pó?niej, ale 15-18 jest por? idealn? ) .
  Po treningu wypij shake’a zawieraj?cego bia?ko i w?glowodany, zjedz kilka owoców i jedz w?glowodany a? przyjdzie pora snu .
  Te same produkty jak w przypadku ‘Carb Nite’, tj. pizza , lody, i tak dalej.
  Nie jest niczym niezwyk?ym zjedzenie 400gramów w?glowodanów w t? noc i do tego jeszcze straci? tkank? t?uszczow?


  *****************************************

  Proste?

  Tylko dlatego, ?e to wydaje si? by? proste, niekoniecznie oznacza, ?e jest ?atwe.
  Je?li nie b?dziesz przestrzega? tych prostych zasad jakie s? [i nie wa?ne o jak? diet? chodzi] – ka?da dieta przyniesie tylko rozczarowanie.
  Ale to nie b?dzie wina diety – tylko tego, ?e nie potrafisz przestrzega? regu?.

  To nie s? plany dietetyczne dla ?asuchów,pasibrzuchów, którzy szukaj? tylko wymówek aby móc si? naowpier***a? wieczorem na maxa.
  To s? plany dla ludzi którzy maj? silna wol? i potrafi? kontrolowa? swoje ‘dietetyczne ??dze’.
  Przestrzegaj tych prostych zasad sumiennie, do tego trenuj ci??ko - a efekty mog? by? znakomite.  O autorze:  ‘DH Kiefer is a Physicist turned nutrition and performance scientist. He’s been researching, testing and verifying what hard science proves as fact for over two decades and applied the results to record-holding power lifters, top ranking aesthetic athletes, MMA fighters and even fortune 500 CEOs. He’s the author of two dietary manuals, The Carb Nite® Solution and Carb Back-Loading™, and the free exercise manual Shockwave Protocol™. He’s currently considered one of the industry’s leading experts on human metabolism and plans to stay there. He’s a featured writer in every issue of FLEX and Power Magazine. You can learn more about him at
  www.dangerouslyhardcore.com’


  ?ród?a:
  http://www.carbnite.com/?hop=dhpress...1a5a7956e39000
  http://athlete.io/4373/excerpt-the-carb-nite-solution/
  http://athlete.io/4459/excerpt-the-c...e-been-trying/
  http://athlete.io/4789/book-excerpt-...nite-solution/
  http://athlete.io/6090/book-excerpt-...te-solution-2/
  http://www.mensfitness.com/nutrition...ng-to-get-lean
  Ostatnio edytowany przez Solaros; [ARG:4 UNDEFINED].
  most everything "works," but just because something works well for certain populations doesn't necessarily mean it's ideally suited to reach your goals
  nie odpowiadam na pm!

 • #2
  dobry art, dzi?ki

  robi? obecnie co? podobnego do carb nite, tyle, ?e mniej restrykcyjnie ?cinam w?gle. jednak ci??ko na LC zadba? o odpowiedni? ilo?? b?onnika i alkalizuj?cych pokarmów. jaki? owoc i p?atki owsiane si? przydaj?. przez to te? nie mog? tak bardzo poszale? w posi?ku ?adowania.

  mam te? wra?enie, ?e ?rednio nada si? to dla osób, które maj? bardzo wysoki bf (ponad 20%). taki okres uczty mo?e na?adowa? w?glami na kilka kolejnych dni.
  Nie odpisuje na PW związane z hormonami - pisać w odpowiednich tematach w dziale Zdrowie.

  Komentarz


  • #3
   to jest UD tylko opcja z junk-food
   most everything "works," but just because something works well for certain populations doesn't necessarily mean it's ideally suited to reach your goals
   nie odpowiadam na pm!

   Komentarz


   • #4
    mo?e i tak by?, chocia? wpad?em na to po przeczytaniu arta o carb cyclingu.

    ogólnie sporo diet redukcyjnych ma takie same ogólne zasady. s? okresy niskich w?gli, na których pali si? glikogen/t?uszcz/zwi?ksza wra?liwo?? insulinow? i okresy zwi?kszania w?gli, gdzie podbija si? metabolizm i ratuje psychik? najlepiej, ?eby okresy wysokich w?gli by?y po treningu.
    Nie odpisuje na PW związane z hormonami - pisać w odpowiednich tematach w dziale Zdrowie.

    Komentarz


    • #5
     Jedno mnie zastanawia.
     Mianowicie jaka ilosc fatu sporzywac w tydzien poprzedzajacy dzien ?adowania w carb nite.
     Tak samo z CBL ile t?uszczy jemy w dnt/dt? Jak to sie ma do ogolnego zapotrzebowania kcal.
     Pozdro
     Dzienniczek siłowy

     http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=14279

     Komentarz


     • #6
      Witam,jestem tu nowy i jedno mi sie nasowa,ze od takiego podejscia do diety i treningu moze glowa rozbolec.Mam 47 lat i od wielu lat mam stycznosc z kulturystyka,przeczytalem pelno artykulow i wypilem troche roznych odzywek a na koniec sprubowalem metody zywienia IF,to zmienilo i uproscilo wszystko co do tego czasu myslalem o posilkach i treningu.Od 3 miesiecy jem tylko przez 8 godzin,trenuje zawsze na czczo tylko 2 razy w tyg.5 dni w tyg.rowerem do pracy i z pracy i zero odzywek,ostatnio raz w tyg.biore kreatyne przed moim intensywnym treningiem tylko jakies 2 gramy ale jest to po kilkunasto godzinnym poscie wiec wchlanialnosc jest bez zaklocen.Jak widac wszystko postawione do gory nogami i efekty sa widoczne z kazdym tygodniem,takiego szesciopaku i innych widocznych miesni jeszcze nigdy nie mialem,przy czym sila pozostala na tym samym poziomie mimo ze schudlem ok.7 kg,szczegolnie z okolic brzucha choc na ta partie nie robilem zadnych cwiczen.Teraz do mnie doszlo jakie to jest proste...

      Komentarz


      • #7
       Zamieszczone przez bula0160 Zobacz posta
       Jedno mnie zastanawia.
       Mianowicie jaka ilosc fatu sporzywac w tydzien poprzedzajacy dzien ?adowania w carb nite.
       Tak samo z CBL ile t?uszczy jemy w dnt/dt? Jak to sie ma do ogolnego zapotrzebowania kcal.
       Pozdro
       ustalasz zapotrzebowanie
       w?gli 30g [ w sumie 50g tez b?dzie si]
       bia?ko 2,5-3g [mniej bym sie ba?]
       reszta fat!
       most everything "works," but just because something works well for certain populations doesn't necessarily mean it's ideally suited to reach your goals
       nie odpowiadam na pm!

       Komentarz


       • #8
        Czyli w Carb Nite w normalne dni do 50 w?gli da rade? tylko przy ustalaniu zapotrzebowania jaki da? deficyt 20%? W dni ?adowania ile kcal? czy w ten dzie? a konkretnie w t? cz??? dnia nie patrze? na zapotrzebowanie byle by du?o bia?ka i w?gli i mniej t?uszczy?

        Komentarz


        • #9
         Jeszcze mam pytanie czy trening przed ?adowaniem to musi by? trening si?owy czy mo?e to by? jaka? forma interwa?ów np. na rowerze? Chcia?em robi? ?adowanie w pi?tki lub soboty ale nie zawsze mog? zrobi? wtedy si?ownie wieczorem.

         Komentarz


         • #10
          Tak sobie pozwol? od?wie?y?, bo zagadnienie bardzo ciekawe.
          Jedzie kto? na CBL? Da si? tak czystsz? ni? normalnie mas? zrobi? [bez koksu]?
          Jakie? obserwacje, anybody?
          Las3k i jego blogas3k

          Komentarz


          • #11
           Je?eli mówi?c CBL masz na my?li posi?ki B+T przed treningiem i B+WW po treningu to moim zdaniem jest to zajebista opcja na wszelkie recompy itp.
           When tyranny becomes a law,
           rebellion becomes a duty.

           Komentarz


           • #12
            Dok?adnie to mam na my?li. My?l? tak: w dt kcal na plusie, wysoko w?gle, w dnt na minusie, nisko w?gle i najlepiej na wieczór. Do tego ew. post od rana ?eby uwra?liwi? si? na sk?adniki od?ywcze.
            Chc? zarzuci? co? takiego na wyj?cie z redu zamiast klasycznego reverse diet - po prostu b?d? dorzuca? coraz wi?cej w?gli po treningu.
            Ostatnio edytowany przez Las3k; [ARG:4 UNDEFINED].
            Las3k i jego blogas3k

            Komentarz


            • #13
             Ja ogólnie mam zamiar teraz lecie? tak:
             -w DT post do 14, 3 posi?ki (g?ównie B+T) przed treningiem, który wypada ok. 19-20 i 2 posi?ki B+WW po treningu, koniec jedzenia ok. 22-23,
             -w DNT post do 12, pierwszy posi?ek B+WW+T, dwa kolejne B+T, aero/interwa?y, po nich posi?ek B+WW, koniec jedzenia ok. 20-21

             Wygl?da troch? na kombinowanie, ale wydaje mi si?, ?e ma to sens bo ogólnie po wieczornym treningu pij? WPC + banan z miodem i po jakiej? godzinie normalny posi?ek wi?c jak wstaj? rano w DNT to ju? ssie mnie mocno dlatego przesun??em godziny postu w DNT o 2 w przód i w pierwszym posi?ku w DNT daj? te? w?gle bo uznaje go po cz??ci za trzeci posi?ek potreningowy

             Zreszt? bardzo mo?liwe, ?e w praktyce b?dzie tak, ?e ten pierwszy posi?ek zawsze b?dzie zbilansowany na B+WW+T bo po 1. jako pierwszy posi?ek po po?cie to organizm na te w?gle dobrze reaguje, po 2. robi? sobie zawsze tak? wykurewn? kanapk? do roboty, ?e szkoda mi j? czym? zast?powa?
             When tyranny becomes a law,
             rebellion becomes a duty.

             Komentarz


             • #14
              ja nie jestem mo?e dobrym przyk?adem ale robi? co? w ten dese?
              mo?e nie do konca CBL bo jednak kcal licz?,ale nie ograniczam si? do 100% czysto
              do IFBBPRO mi daleko,ale progres jakis jest
              Ostatnio edytowany przez Solaros; [ARG:4 UNDEFINED].
              most everything "works," but just because something works well for certain populations doesn't necessarily mean it's ideally suited to reach your goals
              nie odpowiadam na pm!

              Komentarz


              • #15
               A na takim CBL potrawy typowo w?glowo-t?uszczowe typu pizza lepiej umieszcza? przed czy po treningu?
               When tyranny becomes a law,
               rebellion becomes a duty.

               Komentarz

               Pracuję...
               X