Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

INSULINOOPORNOŚĆ - temat rzeka i dyskusja o art. FAFTAQ

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • #2
  INSULINOOPORNO?? - temat rzeka i dyskusja o art. FAFTAQ

  Tadziu dokona? sporych... uprosze? w swoim arcie. Przede wszystkim spadek wra?liwo?ci na insulin? nie dzieje si? równomiernie. Tkanka w?trobowa i mi??niowa du?o szybciej trac? wra?liwo?? ni? t?uszczowa.
  "W przypadku oty?o?ci tak si? jednak nie dzieje, bo równie? komórki t?uszczowe trac? wra?liwo?? na insulin?. Insulina nie hamuje wi?c lipolizy w sposób efektywny."
  To co opisa? Faf wystepuje dopiero przy powa?nie rozwini?tej cukrzycy i tylko u niektórych ludzi. Maj? oni podwy?szony poziom cukru i insuliny, ale nie s? otyli, bo ich tkanka t?uszczowa poprzez s?ab? wra?liwo?? na insulin? s?abo wy?apuje WKT ale jak opisa? Tadziu z ch?ci? "wydala" zmagazynowany t?uszcz. Ma to metaboliczne op?akana skutki bo powoduje jeszcze wi?ksz? insulinooporno??.
  Natomiast w zwyczajnej "oty?o?ci prostej" tkanka t?uszczowa podskórna ma wysok? wra?liwo?? na insulin?. Ale z powodu innych tkanek (w?troba i mi??nie) które wymagaj? wi?kszej ilo?ci insy, adipocyty du?o bardziej wy?apuj? WKT, wi??? je w TG i ju? ich nie uwalniaj? z powrotem. To oczywi?cie powoduje to ?e do reszty tkanek jedynym paliwem jakie dociera jest glukoza. Podwy?szony poziom insuliny w ko?cu poradzi sobie z glukoz?, cukier spadnie ale komórce zbraknie paliwa. Pojawia si? si? wiec uczucie g?odu, MIMO ?e "zbiorniki" adipocytów s? pe?ne - adipocyty nie chc? "odda?" tego co zmagazynowa?y bo poziom insuliny jest lekko podwy?szony, ale adipocyty s? wra?liwe na insulin?, a insulina ka?e trzyma? WKT (podwy?szony poziom insy "oszukuje" adipocyty ?e we krwii jest glukoza).
  Jak wida? w oty?o?ci prostej problemem nie jest to ?e cz?owiek je za du?o. Cz?owiek je za du?o bo organizm ?le gospodaruje dostarczan? energia.
  U zdrowych ludzi gdy glukoza zostaje zu?yta, adipocyty oddaj? WKT które staj? si? paliwem dla komórek. Ale insulina musi wróci? na swój pocz?tkowy, niski poziom.
  Ostatnio edytowany przez malcerzv4; [ARG:4 UNDEFINED].

  Komentarz


  • #3
   nic nie rozumiem

   Komentarz


   • #4
    Organizm wzmaga apetyt mimo i? komórki t?uszczowe s? pe?ne,bo insulina nie chce opa?? wystarczaj?co szybko.

    Komentarz


    • #5
     malcerzv4 - przeczyta?em to co napisa?e? (ale musia?em kilka razy) i mam dwa zastrze?enia: po pierwsze jest to niekomunikatywne, a po drugie - nieprawdziwe.

     Dzi?kuj?, pozdrawiam
     jedz żelki będziesz wielki

     Komentarz


     • #6
      Co nieprawdziwe? ?e spadek wra?liwo?ci na ins? nie jest taki sam we wszystkich tkankach? ?e tkanka t?uszczowa jako ostatnia traci wra?liwo?? na ins??
      Gdyby spadek wra?liwo?ci by? taki sam we wszystkich tkankach, nie by?o by problemu oty?o?ci. A oty?o?? bierze si? w?asnie st?d ?e adipocyty reaguj? normalnie na (podwy?szon?) insulin? i gromadz? WKT.

      Komentarz


      • #7
       MalcerzV4 - przekonanie, i? tkanka t?uszczowa traci jako ostatnia wra?liwos? na insulin? jest bardzo rozpowszechnione na forach internetowych. Zgodnie z tym wyobra?eniem, wra?liwa insulinowo tkanka t?uszczowa przy niskiej wra?liwosci insulinowej tkanki mi?sniowej "?yka jak pelikan" glukoz? i lipidy i masowo produkuje triglicerydy wewn?trz swoich komórek sprawiaj?c, ze z jednej strony tyjemy a z drugiej - ?e mamy nieod?ywione mi??nie. To samo przekonanie wybudowane jest te? na twierdzeniu, ze przecie? gdyby tkanka t?uszczowa by?a insulinooporna - to na pewno nie gromadzi?aby glukozy i nie zamienia?a jej na lipidy i nie rozrasta?a by si? jak szalona. Co wiecej - gdyby tkanka t?uszczowa by?a insulinooporna to w zasadzie byliby?my metabolicznie zwichni?ci, ale - szczupli. Tak mówi? niektóre, obiegowe wyobra?enia i za?o?y?em, ?e Ty przynajmniej po cz?sci uwa?asz podobnie, a sk?oni?o mnie do takiego wniosku to twierdzenie:

       To co opisa? Faf wystepuje dopiero przy powa?nie rozwini?tej cukrzycy i tylko u niektórych ludzi. Maj? oni podwy?szony poziom cukru i insuliny, ale nie s? otyli, bo ich tkanka t?uszczowa poprzez s?ab? wra?liwo?? na insulin? s?abo wy?apuje WKT ale jak opisa? Tadziu z ch?ci? "wydala" zmagazynowany t?uszcz.

       Otó? wyja?niam, ?e ca?e to wyrobra?enie, które opisa?em jest nieprawdziwe. Podobnie te? niprawdziwe jest twierdzenie, i? To co opisa? Faf wystepuje dopiero przy powa?nie rozwini?tej cukrzycy i tylko u niektórych ludzi. Maj? oni podwy?szony poziom cukru i insuliny, ale nie s? otyli, . To jest to co sobie wyobrazi?e?, bo z góry zak?adasz ?e "tyje si? od w?gli" (prawdopodobnie jest to twierdzenie nie podlegaj?ce dla Ciebie mo?liwo?ci obalenia)

       Teraz pop?yn??e? jeszcze troch? dalej pisz?c: Gdyby spadek wra?liwo?ci by? taki sam we wszystkich tkankach, nie by?o by problemu oty?o?ci. A oty?o?? bierze si? w?asnie st?d ?e adipocyty reaguj? normalnie na (podwy?szon?) insulin? i gromadz? WKT. - có?, tak d?ugo jak d?ugo b?dziesz opiera? swoj? wiedz? na b??dnych za?o?eniach (czyli takich inspirowanych Taubesem), tak d?ugo nie b?dzie Ci si? to mie?ci? w g?owie, i? mo?e by? zupe?nie inaczej.

       Nie b?d? opisywa? ca?ych mechanizmów le?acych u podstaw powi?zania insulinooporno?ci z oty?o?ci?. Wymaga?oby to kompleksowej rozprawy. Ale wspomn? o najwa?niejszych kwestiach, które Ci umkn??y.

       1). Insulinooporno?? mo?e mie? ró?n? posta?, mo?e by? przedreceptorowa, receptorowa i postreceptorowa, ta trzecia to jest w??snie IR nabyta i zwiazana jest ona z zaburzeniem szlaku sygna?owego w komórce co wynika ze wzrostu nagromadzenia lipidów takich jak ceramidy i diacyloglicerole.

       2). Insulinooporno?? poszczególnych tkanek jest ze sob? wzajemnie powiazana. Np. insulnooporno?? tkanki mi??niowej pog??biana jest przez insulinooporno?? w?troby i tkanki ?uszczowej.

       3). Im kormórki t?uszczowe s? wieksze tym s? bardziej insulinooporne (znakomite prace na ten temat pisali Jerome Knittle, Lester Salans i Jules Hirsch ju? w latach 60 minionego wieku). Innymi s?owy im wiecej w adipocytach lipidów tym gorzej reaguj? na sygna?y nadawane przez insulin? (co przeczy Twojemu za?o?eniu).

       4). Im adipocyty s? mniej wra?liwe na insulin?, tym wiecej wolnych kwasów t?uszczowych (WTK) do krwi wydalaj?, wzrost poziomi WTK nasila insulinooporno?? innych komórek (miocytów i hepatocytów). Watroba cz??? uwolnionych z adipocytów WTK wy?apuje i zamienia na TG, a cz??? kumuluje (tak m.in. dochodzi do jej st?uszczenia) a cze?? uwalnia do krwiobiegu (st?d w oty?osci wzrost ilos?i TG i w ogóle rozjazd lipidów).

       5). W stanie insulinooporno?ci tkanki t?uszczowej nasila si? lipoliza w adipocytach - jak kto? si? naczyta opisów supli i nieprofesjonalnych tekstów to mo?na by?oby si?z tego cieszy?, ale w istocie jest to rado?? g?upca. NIE MYLMY LIPOLIZY Z PROCESEM SPALANIA T?USZCZU USTROJOWEGO BO TO ZUPE?NIE ODMIENNE PROCESY! To ?e nasila si? lipoliza nie oznacza jeszcze ?e b?dziemy chudn??. Bo co? z uwalnianym t?uszczem trzeba zrobi?. Je?eli nie ulegnie on zu?yciu (a ta mo?liwe jest w stanie w któym dop?yw energii z pokarmu jest ni?szy ni? wydatki energetyczne organizmu), to trafi on do innych komórek i ulegnie kumulacji, albo b?dzie sobie kr??y? w krwiobiegu co te? obojene dla zdrowia nie jest. Nasilona lipoliza w tkance t?uszczowej powoduje wzorst poziomu lipidów w krwiobiegu i nasila proces insulinooporno?ci watrobowej i mi?sniowej. Mówiac wprost - insulinooporno?c adipocytów wp?ywa na obni?enie wra?liwo?ci insulinowej w?troby i mi??ni!

       6). Wa?na kwestia, któej pewnie nie bierzesz pod uwag?: istniej? mechanizmy blokuj?ce lipoliz? niezale?ne od insuliny. Np. na szcz?scie wzrost poziomu lipidów w krwiobiegu (b?dcy czy to skutkiem uwaolnienia ich z adipocytów w zbyt du?ej ilo?ci czy te? b?d?cy skutkiem wysokot?uszczowego posi?ku) blokowa? mo?e lipoliz? poprzez bezpo?redni wp?yw na HSL. I tutaj taki wniosek poboczny dla osób odchudzajacych si? i zastanawiajacych si? czy jes? przed treningiem w?gle czy t?uszcze, : zjedzenie wysokot?uszczowego posi?ku mo?e na poziomie enzymatycznym tak samo zablokowa? spalanie t?uszczu zapasowego jak zjedzenie posi?ku wysokow?glowodanowego. Bowiem zarówno wzorst poziomu insuliny (po w?glach) jak i wzrost poziomu lipidów (po t?uszczu pokarmowym) blokuje dzia?anie enzymu HCL w adipocytach ;-)

       Taki organizm m?dry, ?e czasem trudno za jego m?dro?ci? nad??y?, ale jak si? to nie udaje, nie nale?y tworzy? w?asnej, oderwanej od fizjologicznych realiów m?dro?ci...

       PS przepraszam za chamskie i brzydkie literówki ;-)
       Ostatnio edytowany przez Faftaq; [ARG:4 UNDEFINED].
       jedz żelki będziesz wielki

       Komentarz


       • #8
        jakie konkretnie badania nale?y wukona? by mie? kjlarown? sytuacje nt w?asnej insulinoodporno?ci?

        glukoza na czczo, hemoglobina glikowana stykna?

        Komentarz


        • #9
         NIe
         krzywa cukrowa, krzywa insulinowa
         robi?em 2 tyg temu
         mam lekk? hipoglikemie reaktywn? i s?aba wra?liwo?? na inse

         to diagnoza pewnego speca, ciekawe czy Tadeusz widzi to samo

         po 1 godzinie zrobi?em si? turbo senny, a blisko 2 godziny zacz??em wpada? w hipoglikemie


         Ostatnio edytowany przez Eclipse21; [ARG:4 UNDEFINED].

         Komentarz


         • #10
          KeNIO - omawia?em to zagadnienie tutaj: http://potreningu.pl/articles/4299/j...sulinoopornosc

          Eclipse21 - nie chcia?bym by topik zamieni? si? w temat konsultacyjny, bo w zasadzie wpad?em tutaj troch? wywo?any do tablicy i pewnie znikn? na jaki? czas niebawem. Nie b?d? podejmowa? si? interpretacji. Ale generalnie, ?eby w/w badania by?y miarodajne winny by? wykonane w odpowiednich warunkach. Wiele osób idzie na badanie rano po ci?zkim treningu albo te?, b?d?c w toku trwania diety niskow?glowodanowej co sprawia ?e wynik jest b??dny (po LC insulina wypada wy?sza, a gdy test wykonyany jest w ci?gu kilkunastu gozin po treningu poziom glukozy na koniec spada poni?ej wartosci wyj?ciowej). Podobnie te? w dniach poprzedzajacych wykonanie testu stosowanie niektórych leków, a nawet suplementów i u?ywek moze zaburzy? wynik. Osobi?cie przy interpretacji wyników niezleconych przeze mnie cz?sto dopytauj? o szereg szczegó?ow dotyczacych okresu przed badaniem ;-)
          Ostatnio edytowany przez Faftaq; [ARG:4 UNDEFINED].
          jedz żelki będziesz wielki

          Komentarz


          • #11
           Zamieszczone przez Faftaq Zobacz posta
           ak mówi? niektóre, obiegowe wyobra?enia i za?o?y?em, ?e Ty przynajmniej po cz?sci uwa?asz podobnie, a sk?oni?o mnie do takiego wniosku to twierdzenie:
           Przyznaje si?.
           Szuka?em ?ród?e? naukowych i jedyne co znalaz?em to opracowanie które mówi o odmiennych mechanizmiach insulioporno?ci w tkance t?uszczowej a mi??niowej i w?trobowej. I w tym opracowaniu pada stwierdzenie ?e to w?asnie adipocyty szybciej ?api? insulinooporno?? ni? mie?nie czy w?troba. Czyli dok?adnie odwrotnie ni? uwa?a?em.

           insuliny, ale nie s? otyli, [/I]. To jest to co sobie wyobrazi?e?, bo z góry zak?adasz ?e "tyje si? od w?gli" (prawdopodobnie jest to twierdzenie nie podlegaj?ce dla Ciebie mo?liwo?ci obalenia)
           Ca?kowicie zgadzam si? z faktem ?e tyje si? te? do t?uszczy pokarmowych. Nie tylko od w?gli. TG z po?ywienia tak?e po rozbiciu na WKT trafiaj? do adipocytów. Podr?czniki do biochemii pisz? o tym w kilku miejscach.

           Taki organizm m?dry, ?e czasem trudno za jego m?dro?ci? nad??y?, ale jak si? to nie udaje, nie nale?y tworzy? w?asnej, oderwanej od fizjologicznych realiów m?dro?ci...
           Akurat mechanizmy "rz?dz?ce" organizmem to kompletny chaos. Zero w tym logiki i planu. Wszystko ci?gnie w swoj? stron?.

           Powiedz mi, jeszcze o jednej rzeczy. Wg mojej interpretacji tego co wyczyta?em w biochemii:
           1.insulina blokuje spalanie t?uszczu
           a)podwy?szony poziom insuliny w oty?o?ci/insulinooporno?? u?atwia gromadzenie WKT w adipocytach w TG, ale uwolnione/pokarmowe WKT maj? utrudniony dost?p do komórek.
           b)organizm ma dost?p do du?ej(odpowiedniej?) ilo?ci WKT, ale po "spaleniu" glukozy, podwy?szony poziom insuliny blokuje dost?p do WKT, wiec organizm nie ma paliwa, powoduje to wys?anie sygna?u o braku paliwa (glukozy)
           c)pojawia si? uczucie g?odu, organizm domaga si? paliwa do którego ma ?atwy dost?p - glukozy.
           Efekt - cz?owiek jest g?odny, je wi?cej ni? wynika?o by to z prostego wyliczenia zapotrzebowania energetycznego, bo organizm nie potrafi uzyska? energii(cz??ci b?d? ca?o?ci?) z zjedzonego t?uszczu.

           Komentarz


           • #12
            iii

            Komentarz


            • #13
             Prosz? kumatych i ogarni?tych w temacie o pomoc!

             Jestem cukrzykiem na insulinie od pocz?tku roku bazuje na posi?kach bia?ko+t?uszcz.

             Przy pierwszym podej?ciu po wywaleniu ww ca?kowicie odstawi?em insulin?,
             cukry super na czczo(80-110mg/dl), po treningu(ok.60-70mg/dl), przed snem(80-90mg/dl) bez insuliny! Ponad miesi?c bez insuliny!

             Nast?pnie by?o par? epizodów ob?arstw dawno temu co prawda przez co wszystko zjeba?em i popsu?em, ale by?o.

             Od 2 miesi?cy staram si? do tego wróci?, ale cukry s? ju? zupe?nie inne. Nadal bazuje na posi?kach bia?ko+t?uszcz w 4 posi?kach, ale ju? z insulin?, insulin? daj? w g.22.00-10.00: przed snem 5j., w nocy 5j., po przebudzeniu 2j., w ci?gu dnia 1j.

             Przeczyta?em powy?szy artyku? i troch? zg?upia?em,
             Czy dobrze robi??

             Knife, Faftaq czy ktokolwiek b?d?cy w temacie pomo?e mi?
             Ostatnio edytowany przez Piter_1988; [ARG:4 UNDEFINED].

             Komentarz


             • #14
              Czy bazuj?c na posi?kach bia?ko+t?uszcz dobrym pomys?em jest wstrzykni?cie w razie potrzeby 2-3j. po treningu?

              Komentarz


              • #15
               Zapisz sie mo?e w kolejce do Tadeusza i wykup jego opiek?, je?li to w ogóle jeszcze mo?liwe

               Komentarz

               Pracuję...
               X