Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Tłuszcze nasycone - CUT

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Tłuszcze nasycone - CUT

  Zamieszczone przez _Knife_

  Ale ... bia?ka tam tyle co nic, t?uszczy nasyconych w choler? i troch? (trucizna)
  Nie wiem czemu, ale mam przesilane wra?enie ?e swoj? wiedz? dietetyczn? czerpiesz z bardzo starych popularnych ksi??ek, których w?a?ciwe miejsce jest w smietniku.

  Truj?ce si? t?uszcze roslinne trans. T?uszcze nasycone to te bezpieczne, zdrowe i niezb?dne.
  Szkodliwe jest ??czenie jakikolwiek t?uszczy z nadmiarem w?glowodanów.

 • #2
  Wiedz? mam z nowych ksi??ek. Dane naukowe:

  BEZPIECZNA PODA? TO 15-30% dziennie, w tym:

  • W tym: t?uszcze nasycone <7%,
  • wielonienasycone 6-10%,
  • jednonienasycone 10-15%,
  • t?uszcze trans < 2%,
  Zaraz po trans, t?uszcze NASYCONE to najgorszy syf w diecie.

  st??enie kwasów nasyconych w racji pokarmowej nale?y oprócz cholesterolu do tych czynników ?ywieniowych które mog? wywo?ywa? hipercholesterolemi? u cz?owieka
  Z analizy wzorów wynika, ?e najskuteczniejsze dzia?anie zmniejszaj?ce przyrost st??enia cholesterolu w osoczu ma ograniczenie lub eliminacja dowozu nasyconych kwasów t?uszczowych
  STRONA 78 publikacji.

  Na podstawie wielu prac stwierdzono niekorzystny wp?yw nasyconych kwasów t?uszczowych na st??enie glukozy we krwi. Kwasy te bior? udzia? w zapocz?tkowaniu zaburze? metabolizmu glukozy, najprawdopodobniej przez wp?yw na struktur? b?on komórkowych i aktywno?? receptorów dla insuliny
  STRONA 79

  Nadmiar kwasów nasyconych w diecie koreluje dodatnio z rakiem okr??nicy, gruczo?u sutkowego i prostaty
  Jak dla mnie dobitniej si? tego nie da napisa?.

  REFERENCJE NP. "BROMATOLOGIA", WYDANIE PZWL, 2006-2007. WYDAWNICTWO LEKARSKIE.

  Id? k?óci? si? z profesorem Gertigiem oraz profesorem Przys?awskim.

  Nie wiem sk?d masz te herezje, ale w ka?dej ksi??ce jest to samo - pocz?wszy od dietetyki klinicznej.

  KOLEJNA KSI??KA,"DIETETYKA I ?YWIENIE KLICZNE" A. PAYNE, H. BARKER WROC?AW 2013

  Zwi?kszenie t?uszczów nasyconych w diecie znacz?co zwi?ksza ca?kowity cholesterol i LDL cholesterol,tym samym ryzyko CVD (choroby naczy? serca, mózgu i obwodowych)
  niektórzy rekomenduj? wy??cznie JEDNONIENASYCONE kwasy t?uszczowe
  I KOLEJNA KSI??KA I ZNOWU TO SAMO - PRZYPADEK NIE?

  "PODSTAWY DIETETYKI" SGGW 2006

  BADANIE HEGSTED 1997 [...] NA PODSTAWIE WIELOLETNICH BADA? epidemiologicznych i klinicznych za pomoc? wzorów opisali zale?no?ci mi?dzy st??eniem cholesterolu ca?kowitego we krwi, a poda?? nasyconych i wielonienasyconych kwasów t?uszczowych i cholesterolu [...]

  zmniejszenie udzia?u energii z nasyconych kwasów t?uszczowych o 1% zmniejszy st??enie cholesterolu ca?kowitego we krwi o 2,1 mg/dl
  Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
  Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

  "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

  Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

  Komentarz


  • #3
   Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
   REFERENCJE NP. "BROMATOLOGIA", WYDANIE PZWL, 2006-2007. WYDAWNICTWO LEKARSKIE.

   Id? k?óci? si? z profesorem Gertigiem oraz profesorem Przys?awskim.
   Nie b?d? si? k?óci? z prof, bo go nie znajde. Ale pan prof opiera si? na mitach pseudonaukowych. K?amstwach powtarzanych tak d?ugo a? wi?kszo?? w to uwierzy?a.
   Jak spotkasz faftaq to pogadaj z nim. A zanim go spotkasz to:
   http://www.sfd.pl/Rzekomo_zdrowe_t?u...e-t934404.html

   Komentarz


   • #4
    Tak na szybkiego z google:
    http://natemat.pl/102945,szkodliwosc...ieniowym-mitem
    I poczytaj co pisze dr.Kwasniewski i ludzie na jego forum. Je?eli masz podstawow? wiedz? z biochemii to zauwa?ysz ?e go?? ma racje.
    ?eby nie by?o. Absolutnie nie trwierdz? ?e dieta wysokot?uszcowa jest najlepsza szczególnie dla kulturystów. Nie jest. Kultury?ci (i ludzie z efektami sportowymi) to ludzie których organizmy radz? sobie doskonale ze "zdrow?" diet? wysokocukrow?. Sam nie raz pisa?e? ?e opychasz si? ?mieciami i nic z?ego si? nie dzieje. "Normalsa" twoja dieta by zniszczy?a. Tak, twój trening te?.

    Komentarz


    • #5
     Zamieszczone przez malcerzv4 Zobacz posta
     ?eby nie by?o. Absolutnie nie trwierdz? ?e dieta wysokot?uszcowa jest najlepsza szczególnie dla kulturystów. Nie jest. Kultury?ci (i ludzie z efektami sportowymi) to ludzie których organizmy radz? sobie doskonale ze "zdrow?" diet? wysokocukrow?. Sam nie raz pisa?e? ?e opychasz si? ?mieciami i nic z?ego si? nie dzieje. "Normalsa" twoja dieta by zniszczy?a. Tak, twój trening te?.
     dok?adnie.

     Rich Froning zapytany o jedzenie odpowiedzia? :

     Do diab?a z dietami
     “Wiele osób uprawiaj?cych CrossFit ?ci?le przestrzega zasad diety Paleo, ja nie stosuj? ?adnej specjalnej diety. Je?li spalasz odpowiedni? ilo?? kalorii, nie musisz.”
     S?odycze s? OK
     “Kocham szarlotk?. Zjadam ka?d? jej ilo?? b?d?c? w zasi?gu wzroku.”

     http://crossfitmjollnir.com/Artykuly...e-Rich-Froning

     druga strona medalu nt. truj?cych t?uszczy nasyconych

     prof. Gra?yn? Cichosz ma w tym temacie tyle do powiedzenia :

     po?wi?ci?am cztery lata pracy, przestudiowa?am ponad 600 publikacji z ró?nych o?rodków naukowych z ca?ego ?wiata

     - Kiedy postanowi?am w 2003 roku zaj?? si? tym problemem, to na dzie? dobry zebra?am ponad 300 publikacji na ten temat. Po trzech tygodniach postanowi?am odrzuci? pisma bran?owe z dziedziny technologii ?ywienia i ?ywno?ci, poniewa? uzna?am, ?e za tymi publikacjami stoj? producenci. I zaj??am si? tylko publikacjami medycznymi. Wynika z nich, ?e zachwiane proporcje nienasyconych kwasów t?uszczowych omega-6 i omega-3 s? przyczyn? wi?kszo?ci schorze? metabolicznych, m.in. mia?d?ycy.

     Z nowszych opracowa? naukowych wynika, ?e zaburzenia gospodarki lipidowej w organizmie cz?owieka s? równie? przyczyn? schorze? neurologicznych. W badaniach francuskich (trwa?y 17 lat i dotyczy?y 6000 osób) oraz holenderskich (trwa?y 25 lat i dotyczy?y 30 tysi?cy pacjentów) udowodniono, ?e podwy?szona sk?onno?? do depresji, l?ków, agresji, a tak?e wy?szy wska?nik samobójstw ma zwi?zek z niskim poziomem cholesterolu. Ludzie w sile wieku, u których poziom cholesterolu by? niski – poni?ej 200 mg na litr krwi – kilkakrotnie cz??ciej korzystali z poradni i szpitali psychiatrycznych.

     Po opublikowaniu wyników tych bada? Francuzi wyszukali grup? ludzi d?ugowiecznych – od 85 do 107 lat. Okaza?o si?, ?e ?redni poziom cholesterolu u s?dziwych Francuzów wynosi? 360 mg na litr krwi! I to jest logiczne, bo z wiekiem, kiedy przestajemy wytwarza? hormony p?ciowe, to poziom cholesterolu wzrasta. Cholesterol jest niezb?dny dla ka?dej komórki naszego organizmu, zw?aszcza dla mózgu i uk?adu nerwowego. Je?li go za wszelk? cen? obni?amy, to niestety ryzykujemy zdrowie psychiczne.

     https://zdrowiewnaturze.wordpress.co...nie-margaryny/

     notabene w?glowodanów samych w sobie -ka?dy chyba wie kim jest dr Layne Norton wi?c jego zdanie na temat w?glowodanów jest takie :
     http://www.bodybuilding.com/fun/layne44.htm
     same w sobie po prostu nie s? anaboliczne.

     a poni?ej polecam ogl?dn?? prof Jeukendrup - specjalist? od w?glowodanów (naprawd? ciekawy wyk?adzik)

     https://www.youtube.com/watch?v=lYaOcxefSG8
     Ostatnio edytowany przez htw; [ARG:4 UNDEFINED].
     correlation doesn't imply causation

     Komentarz


     • #6
      Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
      Zaraz po trans, t?uszcze NASYCONE to najgorszy syf w diecie.
      Nie jest to takie proste. Nie mo?na wszystkich kwasów t?uszczowych wrzuca? do jednego wora. Tak ró?nice wyst?puj? w ich budowie, tak i dzia?aniu. Nawet trans np. CLA , przynajmniej niektórej cz??ci przypisuje si? dzia?anie prozdrowotne. Bez kryterium ilo?ciowego co do spo?ycia, ocenianie nie ma sensu. Przytoczona Bromatologia ma ju? swoje lata. Od tego czasu pojawi?y si? te? nowe informacj? np.:

      www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1118188

      Mo?na te? wyci?gn?? pewne wnioski z tego wyk?adu:
      https://www.ted.com/talks/dan_buettn...00?language=pl
      Ostatnio edytowany przez KowalX; [ARG:4 UNDEFINED].
      Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

      Komentarz


      • #7
       Zamieszczone przez malcerzv4 Zobacz posta
       Nie b?d? si? k?óci? z prof, bo go nie znajde. Ale pan prof opiera si? na mitach pseudonaukowych. K?amstwach powtarzanych tak d?ugo a? wi?kszo?? w to uwierzy?a.
       Jak spotkasz faftaq to pogadaj z nim. A zanim go spotkasz to:
       http://www.sfd.pl/Rzekomo_zdrowe_t?u...e-t934404.html
       Publikacje nie dzia?aj?.

       A sekta Kwa?niewskiego i ich wierzenia to inny temat

       "Normalsa" twoja dieta by zniszczy?a. Tak, twój trening te?
       Niekonieczne. Skalowanie istnieje.

       Ka?dy mo?e przenie?? na swoj? wag? i do?wiadczenie - wybrane parametry diety czy treningu. Znam par? osób co trenuj? bardzo podobnie - nie tylko brak kontuzji, ale ?wietne rezultaty.

       T?uszcze odczu?em bardzo bole?nie na sobie, cholesterol wskoczy? z 200 na 300 jednostek w ci?gu paru miesi?cy! Tyle, ?e ja w przypadki nie wierz?. Wyci??em wi?kszo?? t?uszczy nasyconych z diety - zrobi? kolejne badania. Przy czym poda? w?gli i bia?ka by?a niezmieniona.

       ##

       Co do tematu - faktycznie, sporo ciekawych teorii - o tym, ?e w?glowodany zabijaj? te? s?ysza?em

       Ekspert tak?e zwróci? uwag?, ?e zmiany w gospodarce lipidowej b?d?ce skutkiem zmniejszenia spo?ycia kwasów nasyconych wcale nie s? korzystne. Jego zdaniem spadek poziomu LDL czyli tzw. „z?ego cholesterolu” b?d?cy wynikiem tego zabiegu polega w rzeczywisto?ci na zmniejszeniu wielko?ci cz?steczek lipoprotein. Tymczasem to w?a?nie ma?e, g?ste cz?stki LDL wykazuj? w?a?ciwo?ci aterogenne, a ich st??enie uzale?nione jest g?ównie od spo?ycia w?glowodanów, zw?aszcza – rafinowanych.
       http://potreningu.pl/articles/3516/n...czy-nie/page/2

       Zamieszczone przez KowalX Zobacz posta
       Nie jest to takie proste. Nie mo?na wszystkich kwasów t?uszczowych wrzuca? do jednego wora. Tak ró?nice wyst?puj? w ich budowie, tak i dzia?aniu. Nawet trans np. CLA , przynajmniej niektórej cz??ci przypisuje si? dzia?anie prozdrowotne. Bez kryterium ilo?ciowego co do spo?ycia, ocenianie nie ma sensu. Przytoczona Bromatologia ma ju? swoje lata. Od tego czasu pojawi?y si? te? nowe informacj? np.:

       www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1118188

       Mo?na te? wyci?gn?? pewne wnioski z tego wyk?adu:
       https://www.ted.com/talks/dan_buettn...00?language=pl
       Poczytam, problem w tym, ?e tych bada? jest multum, a wnioski delikatnie mówi?c sprzeczne.

       Ale i tak jest progres, jeszcze w latach 80 uczono, ?e "umiera si? od t?uszczu" - i "?e tylko w?glowodany w diecie".

       Od nadmiaru bia?ka te? mia?o si? umiera?.
       Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
       Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

       "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

       Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

       Komentarz


       • #8
        Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
        Publikacje nie dzia?aj?.
        Gogle te? nie?
        http://www.uwm.edu.pl/kmizj/wp-conte...zwierz?ce.pdf
        Tataj
        http://www.uwm.edu.pl/kmizj/?page_id=297
        znajdziesz wi?cej prac tej pani, zajmuje si? ona wlasnie takimi antymainstrimowymi tematami. A jak pokazuje publikacja z natemat coraz wiecej naukowców zaczyna dostrzega? g?upot? oficjalnej niskot?uszczowej diety.
        Dieta niskot?uszczowa to polityka. Obejrzyj film FatHead tam go?? pokazuje t?o historyczne na podstawie którego dosz?o do uchwalenie jako jedynie zdrowej diety niskot?uszczowej.
        Pewnie s?ysza?e? o przekr?cie jakiego dokona? Ancel Keys, manipuluj?c statystykami?

        A sekta Kwa?niewskiego i ich wierzenia to inny temat
        Zgadza si?. Najpro?ciej oczerni? i przyczepi? si? do wymyslonych bzdur.
        ?O jest oparte na zasadach biochemii. A ?e oficjalne zalecenia s? nie zgodne z biochemi? to... To jest dopiero sekta.
        Poczytaj http://www.phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-1-063.pdf

        T?uszcze odczu?em bardzo bole?nie na sobie, cholesterol wskoczy? z 200 na 300 jednostek w ci?gu paru miesi?cy! Tyle, ?e ja w przypadki nie wierz?. Wyci??em wi?kszo?? t?uszczy nasyconych z diety - zrobi? kolejne badania. Przy czym poda? w?gli i bia?ka by?a niezmieniona.
        Bolesnie czyli jak? ?e na badaniach wysz?o wiecej w cyferkach?
        Wiesz czym jest cholesterol? To podstawowy budulec ka?dej komórki. Ca?y organizm jest zbudowany na cholesterolu. Tak?e hormony takie jak testosteron powstaj? z cholesterolu. Gdy wbijasz testosteron syntetyczny, organizm nie tworzy endogennego - powstaje wiec nadmiar nie wykorzystanego cholesterolu z puli przeznaczonej na hormony. Ale nie ma w tym nic nie zdrowego. Po pewnym czasie "kuracji" organizm adoptuje si? a st??enie cholesterolu wraca do bazowego.
        ##

        Co do tematu - faktycznie, sporo ciekawych teorii - o tym, ?e w?glowodany zabijaj? te? s?ysza?em
        Z artu Tadzia który przywo?a?e? "Badania te sugeruj?, i? ewentualny, niekorzystny wp?yw kwasów nasyconych na kondycj? uk?adu kr??enia mo?e by? w du?ej mierze powi?zany z poda?? w?glowodanów w diecie."

        Zabija mieszanie tych dwóch ?róde? energii. Organizm potrafi czerpa? energi? tylko z jednego ?ród?a na raz. Podniesiony cukier we krwii powoduje konieczno?? jego obni?enia. D?ugotrwa?y wysoki poziom cukru mo?e by? ?miertelny, dlatego dla organizmu priorytetem jest jego obni?enie. Pobieranie energii z WKT jest wtedy blokowane, organizm szuka wszystkich sposobów by zagospodarowa? cukier. Przy równoczesnej wysokiej poda?y t?uszczy powstaj? stany zapalne. WKT powoduj? wtedy spadek wra?liwo?ci na insulin? i niealkoholowe st?uszczenie w?troby. Albo cukry, albo t?uszcze. A czy t?uszcze s? nasycone czy nie to ju? nieistotne. Podstawy biochemii.
        Polecam jaki? podr?cznik zamiast ksi??ek popularno-dietetycznych opartych na wierze a nie wiedzy.

        Komentarz


        • #9
         Zamieszczone przez malcerzv4 Zobacz posta
         Nie b?d? si? k?óci? z prof, bo go nie znajde. Ale pan prof opiera si? na mitach pseudonaukowych.
         Zarzucasz Knife pos?ugiwanie si? tre?ci? nie maj?c? uzasadnienia i profesora opieraj?cego si? na mitach, po czym przytaczasz pdf z tym samym autorem
         Ostatnio edytowany przez KowalX; [ARG:4 UNDEFINED].
         Nie możesz jednocześnie myśleć i uderzać - Miś Yogi.

         Komentarz


         • #10
          Eskimosi jedz? pe?no nasyconych, maj? cholesterol pod 300 a jako? na serce i choroby uk?adu kr??enia nie umieraj?. Rola t?uszczów nasyconych w chorobach jest zdecydowanie nasycona. Inaczej. NIEKTÓRE t?uszcze nasycone s? bardzo z?e, a NIEKTÓRE t?uszcze nasycone s? bardzo dobre.
          Ostatnio edytowany przez Kipuś; [ARG:4 UNDEFINED].
          Nie rozpisuję cykli, ani w nich nie doradzam. Proszę więc o to nie pytać.

          Komentarz


          • #11
           Odno?nie szkodliwo?ci nasyconych kwasów t?uszczowych poleca?bym ten wyk?ad:

           https://www.youtube.com/watch?v=S0kh...BEB73B&index=1
           Ostatnio edytowany przez LukaszK; [ARG:4 UNDEFINED].
           Interesuje Cię współpraca indywidualna?

           Chcesz zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej, zwiększyć masę mięśniową oraz poprawić aspekty zdrowotne?

           Napisz do mnie: lukasz.kowalski@180rekompozycja.pl

           Opinie: http://180rekompozycja.pl/opinie

           Konto FB: https://www.facebook.com/180rekompozycja

           Komentarz


           • #12
            Ciekawy wyklad. W sumie to tak jak myslalem, lobby zywieniowe i farmaceutyczne w akcji. Jedni lekko podtruwaja zeby drudzy mogli leczyc. Na wszystko znajduja sie naukowcy 'eksperci', ktorzy za wystarczajaco ciezka koperte zinterpretuja badania tak jak trzeba. Tak, jestem fanem teorii spiskowych, ale chyba wszystko i tak sprowadza sie do jednego - wszystko zabija jak sie tego spozywa w za duzej ilosci.

            Komentarz


            • #13
             Malcerz nie szkoda Ci czasu na t? Twoj? misyjo??? Widz?, ?e strasznie nawracasz ludzi na t?uszcze. Szczerze mówi?c to nie warto. Przecie? po tych cytatach od razu wida? z kim masz do czynienia:

             st??enie kwasów nasyconych w racji pokarmowej nale?y oprócz cholesterolu do tych czynników ?ywieniowych które mog? wywo?ywa? hipercholesterolemi? u cz?owieka

             Z analizy wzorów wynika, ?e najskuteczniejsze dzia?anie zmniejszaj?ce przyrost st??enia cholesterolu w osoczu ma ograniczenie lub eliminacja dowozu nasyconych kwasów t?uszczowych
             Jak kto? my?li, ?e podwy?szony cholesterol bierze si? z nadmiaru t?uszczów nasyconych w diecie to nale?y tak? dyskusj? zako?czy?. Go?ciu nie rozumie podstaw biochemii i fizjologii cz?owieka. Swoj? "wiedz?" opiera na wymy?lonej nauce jak? jest dietetyka i na dotowanych "badaniach" z pubmeda. Zapewne Ancel Keys mu nic nie mówi. Zamiast traci? czas na takie badania, móg?by otworzy? ksi??k? do biochemii. Niestety nowe wydania zaczynaj? by? ju? splamione tym wybrykiem natury jakim jest dietetyka i mo?na ju? niez?e kwiatki przeczyta? np. o b?onniku. Szkoda tylko ?e jeszcze w latach 50 studentów medycyny uczono, ?e podwy?szony cholesterol LDL bierze si? z nadmiaru w?glowodanów w diecie, a nie t?uszczów.
             Przykre jest te? to ?e taki go?ciu ma setki wyznawców na forum i poza nim. A tak?e to ?e optymalnych nazywa sekt?. Niez?y paradoks, sam wierzy w dotowanie badania i pseudonauk?, a diet? opracowan? na podstawie biochemii nazywa wierzeniami.
             I jeszcze na marginesie, bo szkoda wi?cej czasu. Z prawami biochemicznymi si? NIE DYSKUTUJE. Tak samo jak nie dyskutuje si? z prawami fizyki. Czy kto? podwa?a prawo grawitacji? Zjawisko si?y? Prawo Omha itp? Nie? To czemu podwa?acie prawa biochemiczne?

             Komentarz


             • #14
              przepraszam, ale musz? :

              correlation doesn't imply causation

              Komentarz


              • #15
               Zamieszczone przez BeerBear Zobacz posta
               Z prawami biochemicznymi si? NIE DYSKUTUJE. Tak samo jak nie dyskutuje si? z prawami fizyki. Czy kto? podwa?a prawo grawitacji? Zjawisko si?y? Prawo Omha itp? Nie? To czemu podwa?acie prawa biochemiczne?
               Prawa fizyki nie s? rzecz? nad któr? nie mo?na dyskutowa? czy te? ich podwa?a?. Ca?a historia fizyki, to odkrywanie, ?e to co stwierdzono kiedy?, nie do ko?ca jest prawd?. Kiedy? ludzie nie znali cz?stek mniejszych od atomów, potem przysz?y elektrony i nukleony, a potem jeszcze dalej. Na tym to polega, ?e je?li zwi?kszaj? si? nasze mo?liwo?ci poznawcze to bywa tak, ?e okazuje si?, ze wcze?niejsze ustalenia nale?y poprawi?/uzupe?ni?. Czasami jest tak, ?e do pewnych zastosowa? u?ywa si? starych, nie do ko?ca dok?adnych praw, bo dzia?aj? w pewnym zakresie. BTW "Prawo grawitacji" nie dzia?a wsz?dzie. Dlatego te? fizycy próbuj? odkry? dok?adniejsze rozwi?zanie. Oni jako? nie boj? si? dyskutowa?.

               Nie jestem ?adnym specjalist? od biochemii, ale mówienie, ?e s? to niezmienne prawa, bezdyskusyjne, wr?cz objawione jest g?upot?. Zawsze mo?e nast?pi? moment w którym b?dziemy wiedzieli wi?cej, b?dziemy mieli mo?liwo?? zbadania organizmu w sposób dok?adniejszy. A wtedy mo?e si? okaza?, ?e to co kiedy? twierdzono, wcale nie jest poprawne. I co wtedy? A mo?e ju? nie trzeba robi? ?adnych bada? bo przecie? s? "prawa biochemii" i ju?.

               Komentarz

               Pracuję...
               X