Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Mity medyczne: 5G, COVID-19, Zięba, seks, diabelski BILL GATES i inne mity 2021.02.25

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
  No dobra, tylko https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/ tu go?cie stwierdzaj?, ?e tiomersal wycofano i nic to nie da?o, bo pozosta? w szczepionkach na gryp?! No lito?ci!

  Generalnie stwierdzenie jest takie ,?e i aluminium i rte? mog? wp?ywa? na uszkodzenie w mózgu i po?niejszego alzheimera lub parkinsona. Poniewa? ma to wp?yw na uszkodzenia b?on mi?dzykomórkowych szczególnie u dzieci. Obecnie dzieci dostaj? du?e dawki tych specyfików w obowi?zkowych szczepieniach. Generalnie stwierdzono , ?e podanie do?ylne tak du?ych dawek zwi?zków aluminium ( którym zast?puj? sie Tiomersal) jest toksyczne dla dzieci, które przecie? wa?a 4 kg dlatego nie pórownujmy tego do wagi doros?ego i do usuwania metali drog? pokarmow?. Japo?czycy stwierdzili ,?e mo?na cz??ciowo mocno ten efekt zahamowa? poprzez wcze?niejsze podanie ACC.

  Tylko w kto w naszym kraju podaje niemowlakom ACC przed podaniem szczepionek....

  Gdzie? jeszcze widzia?em badania z 2017 roku dotycz?ce tego. I tylko to jest jedynie prawdziwe stwierdzenie. Reszta jak te brednia o jakich? komórkach obcych itd nie maj? sensu. My?l?, ?e nie wynale?li albo nie wpadli jeszcze na ?rodek nietoksyczny, który by dobrze konserwowa? szczepionki przy nie tak znowu niskich temperaturach.

  Komentarz


  • It is important to note that the combined Hg exposure from vaccines and breast milk results in some infants receiving, as a daily average during the first year of life, more than 4.5 times the Environmental Protection Agency (EPA) daily Hg limit of 0.1 µg Hg/kg body weight/day. The Bigham and Copes’ [100] estimated dose of Hg from vaccines and environmental sources in the first six months of life is in excess of the safety limits of not only the EPA, but the Food and Drug Administration (FDA), the Centers for Disease Control (CDC), and the World Health Organization (WHO). Disturbingly, even when infant Hg exposure is within the level considered to be safe by the EPA, there is still an associated decrement in cognitive function found in the children exposed to that level of Hg [106,107,108]. Thus, the level of Hg exposure considered by the EPA to be safe has been shown to be inadequate and insufficiently protective

   Komentarz


   • Zamieszczone przez Cosapl Zobacz posta
    Generalnie stwierdzenie jest takie ,?e i aluminium i rte? mog? wp?ywa? na uszkodzenie w mózgu i po?niejszego alzheimera lub parkinsona. Poniewa? ma to wp?yw na uszkodzenia b?on mi?dzykomórkowych szczególnie u dzieci. Obecnie dzieci dostaj? du?e dawki tych specyfików w obowi?zkowych szczepieniach. Generalnie stwierdzono , ?e podanie do?ylne tak du?ych dawek zwi?zków aluminium ( którym zast?puj? sie Tiomersal) jest toksyczne dla dzieci, które przecie? wa?a 4 kg dlatego nie pórownujmy tego do wagi doros?ego i do usuwania metali drog? pokarmow?. Japo?czycy stwierdzili ,?e mo?na cz??ciowo mocno ten efekt zahamowa? poprzez wcze?niejsze podanie ACC.

    Tylko w kto w naszym kraju podaje niemowlakom ACC przed podaniem szczepionek....

    Gdzie? jeszcze widzia?em badania z 2017 roku dotycz?ce tego. I tylko to jest jedynie prawdziwe stwierdzenie. Reszta jak te brednia o jakich? komórkach obcych itd nie maj? sensu. My?l?, ?e nie wynale?li albo nie wpadli jeszcze na ?rodek nietoksyczny, który by dobrze konserwowa? szczepionki przy nie tak znowu niskich temperaturach.
    Trzeba zaznaczy?, ?e nikt nie wstrzykuje rt?ci dzieciom bezpo?rednio do krwi. Po pierwsze, szczepionek nie podaje si? do?ylnie. Po drugie, szczepionki nie zawieraj? rt?ci. Szczepionki zawieraj?/zawiera?y organiczny zwi?zek rt?ci o nazwie tiomersal (w dodatku te szczepionki, które obecnie go zawieraj?, mo?na policzy? na palcach jednej r?ki), który jest bardzo szybko wydalany z organizmu. Porównywanie go z rt?ci? czyst? czy wyst?puj?c? w innej postaci (np. gro?nej dla cz?owieka metylort?ci obecnej w mi?sie ryb) to jak porównywanie chloru z sol? kuchenn? albo piwa z denaturatem. Szczepionka MMR, któr? antyszczepionkowcy oskar?aj? o wywo?ywanie autyzmu, nigdy tego zwi?zku rt?ci nie zawiera?a.

    Konserwantów jest wiele, sprawdzonych, przebadanych, testowanych i z powodzeniem stosowanych w medycynie (w tym ?rodkach iniekcyjnych).

    Komentarz


    • Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
     No dobra, tylko https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774468/ tu go?cie stwierdzaj?, ?e tiomersal wycofano i nic to nie da?o, bo pozosta? w szczepionkach na gryp?! No lito?ci! To niech si? zdecyduj?, co jest szkodliwie, bo nie wierz?, ?e nagle szczepienia na gryp? sta?y si? tak wa?ne i cz?sto spotykane. Sami napisali, ?e to szczepienie na gryp? jest REKOMENDOWANE, a rekomendowane, a wymuszone/nakazane/konieczne to dwa inne ?wiaty. Norma (Europejskiego Urz?du ds. Bezpiecze?stwa ?ywno?ci (EFSA) ) dotycz?ce rt?ci wynosi 1.6 mcg/kg na tydzie? (czyli tygodniowo mo?na przyj?? 160 mcg przy wadze 100 kg). http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...lex:32006R1881 Teraz nagle stwierdzaj? coraz wi?cej przypadku autyzmu, a w wi?kszo?ci szczepionek nie stosuje si? tiomersalu (i to od nastu lat!). No sorry, co? tu nie gra, kto? ma problem z logik?. W jednym miejscu artyku?u przytaczaj? przypadki sprzed pó? wieku i dotycz?ce skórnego podawaniu tiomersalu (by? taki preparat), a pó?niej wrzucaj? do jednego wora podawanie szczepionek kobietom w ci??y (czegokolwiek by? nie da? kobiecie w ci??y to jest to z regu?y nie zalecane, kontrowersyjne, czasem niebezpieczne). Pó?niej pisz?, ?e w?a?ciwie to tiomersalu nie wycofano, bo zosta? w wielu szczepionkach, jasne... W Polsce naliczy?em tylko szczepionk? DTP https://szczepienia.gis.gov.pl/index...ia_obowiazkowe oraz https://pediatria.mp.pl/szczepieniao...raja-tiomersal A poza tym ze wzgl?du na inne dodatki takie jak najlepiej w ogóle nie szczepi?. Zawsze "co? tam" siedzi. Na razie nikt nie dowiód?, i? milionowe cz??ci grama jakichkolwiek dodatków (mo?e poza toksyn? botulinow? ) szkodz?. Nawet cyjanek ma wy?sze dawki które mog? zaszkodzi? cz?owiekowi, liczone w mg, nie w mcg.
     Ciekawe, ?e o autyzmie wypowiadaj? si? ludzie którzy nie maja poj?cia o czym mówi?. Dlaczego fundacje takie jak Synapsis nie tr?bi?, ?e szczepienia s? z?e?
     Znajoma psycholo?ka pracuj?ca z tego typu fundacj? opowiada?a ?e du?a cz??? dzieci z rozpoznanym autyzmem nie by?a szczepiona i ma rodziców fanów natury.

     ?ród?o: synapsis.org.pl
     Autyzm to nie chorob?. Oficjalna medycyna, w tym klasyfikacja ICD, traktuje autyzm i inne zaburzenia ASD jako stan, a nie chorob?. Jedna z klasycznych definicji medycznych mówi, ?e z chorob? mamy do czynienia wówczas, gdy mamy konkretne i znane przyczyny oraz dynamik? przebiegu. W przypadku ASD, pomimo znacz?cego post?pu wiedzy, wci?? niewiele wiemy o etiologii (przyczynach), nie mamy zbadanego przebiegu na poziomie molekularnym. To, co przy aktualnej wiedzy, tak?e przemawia za tym, ?e ASD to zaburzenia to fakt, ?e w znacz?cym stopniu po okresie dzieci?stwa mamy w przypadku osób z ASD do czynienia ze stanem w miar? stabilnym. Obecnie autyzm i inne zaburzenia z kr?gu ASD zaliczamy do grupy zaburze? neurorozwojowych. I tak s? one traktowane w nowej klasyfikacji DSM V. Oznacza to, ?e w ASD obserwujemy zaburzenia funkcji zarówno od strony neurologicznej, jak i psychiatrycznej. Np. zaburzenia odbioru i przetwarzania bod?ców sensorycznych to oczywi?cie neurologia, ale ju? zaburzenia w zakresie teorii umys?u maj? charakter poznawczy, lokuj? si? wi?c w cz??ci psychiatrycznej, przy czym nale?y pami?ta?, ?e ich pod?o?e jest jednak neurologiczne. Mówienie o autyzmie i w ogóle o ASD jako o chorobie wynika z do?? powszechnej tendencji do uproszcze? bardzo skomplikowanego tematu oraz z pewnej potoczno?ci okre?lenia „choroba”.
     Jakie s? przyczyny autyzmu dzieci?cego?

     Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Jego przyczyny nie s? jeszcze dostatecznie znane. Uznaje si?, ?e objawy autyzmu s? spowodowane nieprawid?owym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieci?stwie. Mog? mie? na to wp?yw m.in. czynniki genetyczne, infekcyjne, nieprawid?owo?ci w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ci??y i porodu.
     I tutaj np. popularne choroby zaka?ne na które mo?na dziecko zaszczepi? i uchroni? go przed chorob?, lub z?agodzi? powik?ania w przypadku infekcji powoduj? w?a?nie powik?ania neurologiczne (np. odra). Ostatnio szarlatan Zi?ba zaleci?, aby dzieci po prostu przechorowa?y odr?.

     Powik?ania po odrze: W przebiegu odry wyst?puj? powik?ania: zapalenie p?uc, zapalenie oskrzeli, krtani, ucha ?rodkowego, biegunka. Bardzo powa?ne s? powik?ania neurologiczne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu). Odleg?ym powik?aniem odry jest podostre stwardniaj?ce zapalenie mózgu, które jest chorob? nieuleczaln?. Wyst?puje po kilku lub kilkunastu latach od zachorowania na odr?. Cz??ciej u osób, które przeby?y odr? przed uko?czeniem 2. roku ?ycia.
     Powik?ania po ?wince: Mo?liwe jest upo?ledzenie s?uchu po chorobie (niezale?nie od zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych). Zapalenie j?der rzadko jest przyczyn? niep?odno?ci. Równie? rzadko mo?liwy jest ci??ki przebieg choroby w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a tak?e mi??nia sercowego.
     Powik?ania po ró?yczce: Niekiedy jako powik?anie mo?e wyst?pi? zapalenie stawów b?d? mózgu, post?puj?cy niedos?uch i upo?ledzenie widzenia (do g?uchoty i ?lepoty w??cznie), padaczka, mózgowe pora?enie dzieci?ce (ró?ne postacie), zaburzenia kardiologiczne i hormonalne.
     Taaak, nie ma to jak naby? odporno?ci naturalnie.

     Osobi?cie pokusi?em si? o przeprowadzenie statystyki w Polsce z dost?pnych danych o skuteczno?ci wywo?ywania autyzmu przez szczepionki, zak?adaj?c ?e taka jest intencja lobby farmaceutycznego.

     Dzieci w wieku obowi?zkowych szczepie? ochronnych - 2 mln rocznie
     Ilo?? osób z rozpoznanym autyzmem w Polsce - 30-50 tys.

     Ilo?? osób autystycznych w krajach UE - 0,6% populacji.

     S?aba skuteczno??.

     Komentarz


     • Je?li rozmawiamy o szarlatanach...
      Per aspera ad astra

      Komentarz


      • https://imgur.com/a/qY9kU
       To tutaj mamy znanego Pana Kub?...

       Kurde, tylko 5 min na edycje postu i nie zdarzy?em edytowa? ;<
       Per aspera ad astra

       Komentarz


       • Próbowa? si? t?umaczy? ju?.
        “Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje.“ William Wallace

        Komentarz


        • Zamieszczone przez BESTIA12345 Zobacz posta
         Próbowa? si? t?umaczy? ju?.
         ?enuj?cy spektakl. Najbardziej ?a?osne jest to, ?e odpisa? na podstawie pobie?nej lektury tre?ci w necie i tak naprawd? jest to zabieg czysto wizerunkowy, bo si? smród zrobi?. Natomiast ilo?? klakierów przera?a, a komentarze w stylu "wspó?czesna medycyna nie radzi sobie z autyzmem" jest kolejnym dowodem na brak znajomo?ci tematu. I to kompletny brak zrozumienia tematu. I do takich ludzi trafiaj? w?a?nie szarlatani pokroju Mauricza i Zi?by.

         Komentarz


         • Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
          Gdyby alternatywne terapie by?y skuteczne, na raka nie umieraliby milionerzy czy nawet miliarderzy!Najbardziej krzykliwy przypadek dotyczy wspó?za?o?yciela Apple Steve’a Jobs’a, z maj?tkiem 8.3 miliarda dolarów.
          Zamieszczone przez _Knife_ Zobacz posta
          Komentarz: je?eli kto? u?ywa sformu?owania „coraz wi?ksze rzesze” bez przytoczenia kilkudziesi?ciu bada? o tej tematyce, wraz ze ?ród?ami to jest albo wyj?tkowo g?upi albo jest oszustem. Gdyby leczenie raka by?o mo?liwe, nie s?dzisz, ?e Steve Jobs (wspó?za?o?yciel Apple) z maj?tkiem 8.3 miliarda dolarów nie zap?aci?by ka?dej sumy za lekarstwo? Jobs zmar? w 2011 roku - wniosek wyci?gnij samodzielnie.
          Jobs to kiepski przyk?ad. Mia? form? raka trzustki, któr? w wi?kszo?ci przypadków daje si? wyleczy? (GEP-NET), ale uwierzy?, ?e wyleczy si? sokami i akupunktur?. ?adne pieni?dze nie pomog?, je?li decyzje podejmuje idiota.

          ?ród?a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4924574/
          https://www.livescience.com/16551-st...treatment.html

          Komentarz


          • Nie, to w?a?nie najlepszy przyk?ad, ?e go?? b?d?cy jednym z najbogatszych na ?wiecie zmar?, bo zaufa? szarlatanom. Uwierz, ?e w w kontek?cie zdrowia, medycyny i fizjologii wi?kszo?? ludzi jest na poziomie szko?y podstawowej, niektórzy nawet przedszkola. Dlatego szarlatani prosperuj?. Masz dziesi?tki innych przyk?adów bogaczy co zmarli - w cz??ci przypadków medycyna by?a faktycznie bezradna (w ci?gu ostatnich 20-30 lat sporo si? zmieni?o).
           Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

           "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

           Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

           Komentarz

           Pracuję...
           X