Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

'Kwas mlekowy' – spalanie tłuszczu bez aerobów

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • [Trening] 'Kwas mlekowy' – spalanie tłuszczu bez aerobów

  'Kwas mlekowy' – spalanie t?uszczu bez aerobów

  omówienie art. Charlesa Poliquina
  http://www.t-nation.com/free_online_...g_for_fat_loss

  Kwas mlekowy? A po co?

  Program treningowy, który tu przedstawiam zosta? stworzony przez Charlesa Poliquina, trenera znanego g?ównie przygotowania sportowców pod wzgl?dem si?y i kondycji. Jednak informacje i rozpiska treningowa w tym artykule mo?e okaza? si? znakomitym narz?dziem równie? dla osób ?wicz?cych g?ównie sylwetkowo. Metoda nazywa si? „German Body Composition”, ze wzgl?du na swoje pochodzenie, a trener Poliquin stosuje j? u wszystkich podopiecznych, którzy musz? w szybkim tempie pozby? si? nadmiernej ilo?ci tkanki t?uszczowej. Trening opiera si? na bardzo krótkich interwa?ach czasowych pomi?dzy seriami, co prowadzi do wzmo?onego wydzielania kwasu mlekowego, a kwas mlekowy powoduje zdecydowanie podniesion? sekrecj? hormonu wzrostu, co bezpo?rednio wp?ywa na spalanie t?uszczu. Wiele osób podchodzi sceptycznie do skali tego zjawiska, ale jak twierdzi autor, z jego do?wiadcze? z zawodnikami wynika, ?e efekt jest wyra?nie widoczny.

  Podczas gdy pierwotna wersja treningu GBC sta?a si? popularna w?ród pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych, trener wprowadzi? wersj? zaawansowan?, która jak sama nazwa wskazuje jest dla zawodowych sportowców lub amatorów z ?elazn? kondycj?.
  Ta wersja prowadzi nie tylko do szybkiego spalania t?uszczu, ale przy odpowiedniej diecie mo?e doprowadzi? do wzrostu masy mi??niowej i wytrzyma?o?ci si?owej.
  Na pierwszy rzut oka, rozpiska wydaje si? do?? prosta, ale je?li jest wykonana zgodnie z wytycznymi, to nikt nie powie, ?e jest to lekki trening.
  Autor podaje przyk?ad, kiedy to przygotowywa? kanadyjsk? reprezentacj? judo, poleci? wykona? im nast?puj?cy trening:

  (poni?ej przedstawiony jest jeden obwód, który mia? by? wykonany trzy razy)

  12 przysiadów (12 CM)

  60 sekund przerwy
  12 podci?gni?? (12 CM)
  60 sekund przerwy
  12 ci?gów (12 CM)
  60 sekund przerwy
  12 pompek na por?czach (12 CM)
  60 sekund przerwy

  Pomimo wcze?niejszej pewno?ci siebie, zawodnicy zdo?ali wykona? tylko 1 taki obwód...


  Sekret polega na tym, ?eby dobiera? w?a?ciwe obci??enia. W zaawansowanej wersji, chodzi o to, ?eby w poszczególnych ?wiczeniach dobra? ci??ar odzwierciedlaj?cy odpowiednio 6CM, 12CM i 25CM. ?wiczenia b?d? wykonywane w superserii, wi?c trzeba pami?ta?, ?e ci??ary, to nie s? absolutne rekordy na 6, 12 czy 25 powtórze?, tylko ci??ary z jakimi jeste?my w stanie zrobi? tyle powtórze? w danej chwili (uwzgl?dniaj?c zm?czenie)! ?wiczymy do upadku mi??niowego (w fazie pozytywnej) i nie boimy si? tego!  The Advanced GBC Program – Trening w?a?ciwy


  Bdziesz u?ywa? nast?puj?cego podzia?u:

  Dzie? 1: klatka/plecy
  Dzie? 2: nogi
  Dzie? 3: - wolne
  Dzie? 4: ramiona/barki
  Dzie? 5: - wolne
  powtórka


  Cykl powinien by? wykonany ??cznie nie wi?cej ni? 6 razy – d?u?sze prowadzenie tego treningu nie jest wskazane.

  Dzie? 1: klatka/plecy
  A1. Wycisk hantlami na skosie (45 stopni) 3x6
  odpoczynek 10 s
  A2. Wycisk sztangi na skosie (45 stopni) 3x12
  odpoczynek 10 s
  A3. Wycisk hantli na skosie ujemnym 3x25
  odpoczynek 2 minuty

  B1. podci?ganie podchwytem z obci??eniem 3x6
  odpoczynek 10 s
  B2. Wios?owanie sztang? 3x12
  odpoczynek 10 s
  B3. Wios?owanie na wyci?gu dolnym (do klatki) 3x25
  odpoczynek 2 minuty
  Dzie? 2: nogi
  A1. Przysiady 3x6
  odpoczynek 10 s
  A2. Wykroki 3x12
  odpoczynek 10 s
  A3. Wyprosty nóg 3x25
  odpoczynek 2 minuty

  B1. Uginanie nóg w le?eniu 3x6
  odpoczynek 10 s
  B2. Rumu?ski martwy ci?g 3x12
  odpoczynek 10 s
  B3. Wyprosty tu?owia 3x25
  odpoczynek 2 minuty
  Dzie? 4: ramiona/barki
  A1. Wyciskanie hantli siedz?c 3x6
  odpoczynek 10 s
  A2. Unoszenie ramion siedz?c 3x12
  odpoczynek 10 s
  A3. Unoszenie ramion z linkami wyci?gu 3x25
  odpoczynek 2 minuty

  B1. Pompki na por?czach lub wyciskanie w?sko 3x6
  odpoczynek 10 s
  B2. Wyciskanie francuskie 3x12
  odpoczynek 10 s
  B3. Wyprosty ramion na wyci?gu 3x25
  odpoczynek 2 minuty

  C1. Uginanie ramion na skosie 3x6
  odpoczynek 10 s
  C2. Uginanie ramion ze sztang? stoj?c 3x12
  odpoczynek 10 s
  C3. Uginanie ramion z dr??kiem wyci?gu dolnego 3x25
  odpoczynek 2 minuty  Dodatkowe info:
  • Je?li chodzisz do publicznej si?owni i jakie? grube krowy kradn? Ci stanowiska do ?wicze?, czasem musisz improwizowa?, ?eby nie robi? przerw w superserii.
  • Wykonuj trzy obwody ka?dego ?wiczenia w pierwszych dwóch cyklach, potem zwi?ksz liczb? obwodów do czterech!
  • U?yj tempa 40X0 dla serii z 6 powt; tempa 20X0 dla serii 12 powt; i tempa 10X0 dla serii 25 powt.
  • Nie skracaj 2-minutowych przerw mi?dzy superseriami – s? potrzebne, ?eby? móg? do kolejnej serii przej?? wzgl?dnie zregenerowanym.
  • Nie przestrzeganie powy?szych regu? mo?e wp?yn?? na rezultaty. Pami?taj, ?eby wykona? dan? liczb? powtórze?, nawet je?li si? to wi??e ze zredukowaniem ci??aru.
  Nie zapomnij o diecie!

  Nie b?dziemy si? tu zag??bia? w kwestie dietetyczne, bo to nie jest artyku? po?wi?cony temu zagadnieniu. Pami?taj jednak, ?e spora cz??? sukcesu w spalaniu t?uszczu, to w?a?nie dieta.
  Zacznij od redukowania ilo?ci w?glowodanów o ile dot?d spo?ywa?e? ich du?o.

  Charles Poliquin
  Ostatnio edytowany przez Junior; [ARG:4 UNDEFINED].
  ile-do.pl oraz Kuchnia wietnamska

 • #2
  Dyskusja:

  http://www.body-factory.pl/showthread.php?p=51470
  ile-do.pl oraz Kuchnia wietnamska

  Komentarz

  Pracuję...
  X