Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Suple, leki bez ściemy, badania naukowe VS reklama. Czytaj, nie kupuj!!! 2021.01.24

Zwiń
To jest podklejony temat.
X
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Suple, leki bez ściemy, badania naukowe VS reklama. Czytaj, nie kupuj!!! 2021.01.24

  Autor tekstu, administrator i moderatorzy body-factory.pl uznaj? zjawisko dopingu i stosowania niedozwolonych substancji w sporcie, a tak?e wbrew zaleceniom medycznym, za skrajnie naganne, nieuczciwe i niemoralne. Jakiekolwiek informacje zawarte w artyku?ach dotycz?cych dopingu i farmakologii nie mog? by? traktowane ani s?u?y? jako instrukta?. Tre?? artyku?ów przedstawia jedynie zebrane informacje dotycz?ce powy?szego tematu. Stosowanie dopingu niesie za sob? ryzyko utraty zdrowia oraz w wielu przypadkach nawet utraty ?ycia! Pami?taj, ?e stosowanie jakichkolwiek substancji wykazanych w ?wiatowym Kodeksie Antydopingowym np. w wersji z roku 2015 mo?e poci?ga? za sob? powa?ne sankcje w sporcie gdzie s? prowadzone badania antydopingowe!  Tekst by? wiele razy kradziony, tylko tutaj na body-factory jest aktualna, pe?na wersja. Nie kopiuj, tylko wklej linka do tego opracowania. Poni?sze opracowanie to miesi?ce mojej pracy oraz innych osób – w oznaczonych miejscach.Autor tekstu, administrator i moderatorzy body-factory.pl uznaj? zjawisko dopingu i stosowania niedozwolonych substancji w sporcie, a tak?e wbrew zaleceniom medycznym, za skrajnie naganne, nieuczciwe i niemoralne. Jakiekolwiek informacje zawarte w artyku?ach dotycz?cych dopingu i farmakologii nie mog? by? traktowane ani s?u?y? jako instrukta?. Tre?? artyku?ów przedstawia jedynie zebrane informacje dotycz?ce powy?szego tematu. Stosowanie dopingu niesie za sob? ryzyko utraty zdrowia oraz w wielu przypadkach nawet utraty ?ycia! Pami?taj, ?e stosowanie jakichkolwiek substancji wykazanych w ?wiatowym Kodeksie Antydopingowym np. w wersji z roku 2015 mo?e poci?ga? za sob? powa?ne sankcje w sporcie gdzie s? prowadzone badania antydopingowe!  Tekst by? wiele razy kradziony, tylko tutaj na body-factory jest aktualna, pe?na wersja. Nie kopiuj, tylko wklej linka do tego opracowania. Poni?sze opracowanie to miesi?ce mojej pracy oraz innych osób – w oznaczonych miejscach.

  Wszelkie materia?y zamieszczone w poni?szym artykule (w szczególno?ci grafiki, t?umaczenia artyku?ów) s? chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Je?li korzystasz tego artyku?u (dowolnie ma?ego fragmentu), PODAJ AUTORA, REFERENCJE, ?RÓD?O (np. www.body-factory.pl; _KNIFE_)

  Wst?p: w badaniach naukowych 90% suplementów diety okaza?o si? albo nie dzia?a? albo wr?cz szkodzi?! Twoje efekty w najwi?kszej mierze zale?? od w?a?ciwej, zbilansowanej diety i treningu. Suplementacja da jedynie 5-10% ko?cowego efektu... Rynek jest nasycony k?amliw?, skandaliczn? reklam? która sugeruje, ?e jeste? w stanie „zwi?kszy? si?? o 80%” w ci?gu 2 miesi?cy stosowania np. metadrolu”. Gdyby to by?o mo?liwe, w klubach spotyka?oby si? samych si?aczy – d?wigaj?cych 300 kg w martwym ci?gu. Szybciej b?dzie wymieni? dzia?aj?ce suplementy, od?ywki oraz leki np. wspomagaj?ce odchudzanie czy budow? masy mi??niowej, ni? te bezsensowne.

  Jak weryfikowa? suplementy w badaniach naukowych?

  ?ród?o numer 1: mo?esz skorzysta? z opracowania tutaj: http://examine.com/supplements - przegl?d bada? naukowych o kilkudziesi?ciu suplementach diety:

  np. KREATYNA -> http://examine.com/supplements/Creatine/
  BCAA http://examine.com/supplements/Branc...n+Amino+Acids/ itd.


  ?ród?o numer 2: PUBMED- tysi?ce bada? naukowych

  1. Wejd? na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
  2. Wpisz np. TRIBULUS TERRESTRIS -> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?...lus+terrestris
  3. Je?eli interesuj? Ci? badania na ludziach, z lewej strony zaznacz: GATUNEK -> LUDZIE (SPECIES -> HUMAN),


  ?ród?o numer 3: ERGO-LOG.COM tysi?ce bada? naukowych

  np. WPISZ W GOOGLE nast?puj?ce zapytanie:

  site:ERGO-LOG.COM +bcaa

  LINK, ?eby to zobaczy?: https://www.google.pl/search?q=ERGO-...fe=off&start=0

  cz??? "SITE" mówi nam o tym, i? wyniki maj? pochodzi? tylko ze strony ergo-log.com

  W ten sam sposób wyszukasz informacje o czym tylko chcesz....

  Uwaga – postanowi?em podzieli? tematycznie zarówno dzia?aj?ce jak i nieefektywne ?rodki, ze wzgl?du na nadmiar materia?u. W ten sposób b?dzie ?atwiej wyszuka? interesuj?ce ci? preparaty, grupy substancji.


  Zanim zaczniemy, oto: kompletna przyk?adowa suplementacja dla biegacza.  Kategoria I: dzia?aj?ce ?rodki u?atwiaj?ce budowanie masy mi??niowej, tonizowanie, poprawianie sylwetki, przybieranie na wadze:  1. Witamina D - wi?kszo?? ludzi ma niedobór witaminy D (w Polsce tylko pó?n? wiosn? i wczesnym latem s?o?ce oferuje nam wystarczaj?c? dawk? promieniowania UVB), a osoby oty?e potrzebuj? wi?kszych dawek w porównaniu do zdrowych. Wygl?da na to, i? u oty?ych witamina D nie jest wystarczaj?co biodost?pna, w porównaniu do ludzi zdrowych. Im wy?sze by?o BMI (wskazuj?ce na oty?o??), tym mniejsze by?o st??enie witaminy D3 we krwi po ekspozycji na UVB oraz mniejsze by?o st??enie witaminy D2 we krwi po jednorazowym przyj?ciu 50000 jm (1,25 mg) witaminy D2. Dane epidemiologiczne ??cz? niedobór witaminy D z chorobami autoimmunologicznymi, rakiem, chorobami uk?adu kr??enia, depresj?, demencj?, chorobami zaka?nymi, schorzeniami uk?adu mi??niowo-szkieletowego i wieloma innymi.

   Wg norm ESAP (2015) st??enie 25-Hydroxywitaminy D w osoczu:
   • mniejsze ni? 10 ng/mL (<25.0 nmol/L) – oznacza powa?ne niedobory,
   • 10-24 ng/mL (25.0-59.9 nmol/L) – oznacza ?agodne lub ?rednie niedobory,
   • 25-80 ng/mL (62.4-199.7 nmol/L) jest optymalne,
   • >80 ng/mL (>199.7 nmol/L) mo?e by? toksyczne,

   Doro?li potrzebuj? 25-30 ?g dziennie witaminy D3, aby niezawodnie utrzyma? st??enie 25 (OH) D w surowicy na poziomie wi?kszym ni? 50 nmol / l. Jest to ma?o realne do utrzymania tylko przy zastosowaniu diety (chyba, ?e kto? zjada kilkana?cie kg mi?sa dziennie lub cz?sto w?trob? np. wo?ow?). 50,0 ?g to 2000 IU i jak ?atwo wyliczy? 25 ?g to 1000 IU.

   Brak odpowiedniego st??enia witaminy D ma wp?yw na:
   •ryzyko nowotworów,
   •stan zapalny,
   •depresj?,
   •ryzyko sercowo-naczyniowe,
   •zmiany neurodegeneracyjne,
   •wra?liwo?? insulinow?,
   •os?abienie mi??ni poprzez stres oksydacyjny, zaburzenie funkcji mitochondrialnych, atrofi? tkanki mi??niowej itd.
   •obni?enie st??enia testosteronu,

   Zalecana dzienna poda? witaminy D dla kobiet i m??czyzn w wieku od 9 do 70 lat w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 ?g dziennie (600 IU dziennie). Jednak eksperci Endocrine Society sugeruj?, ?e aby trwale zwi?kszy? st??enie 25(OH)-D-3 powy?ej 30 ?g / l, mo?e by? wymagane dostarczanie co najmniej 37,5–50,0 ?g witaminy D dziennie (1500–2000 IU dziennie). LATEM: 10-15 minut na pe?nym s?o?cu, bez u?ywania kremów z filtrem na skór?.
   ?ród?a: 1. D.M.McCartney1, D.G. Byrne „Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immuno-protection Against Covid-19” http://www.indymedia.ie/attachments/..._mccartney.pdf 1. E. Mutschler „Farmakologia i toksykologia”.
   2. W?a?ciwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia Adequate level of vitamin D is essential for maintaining good health Cecylia Tukaj Zak?ad Mikroskopii Elektronowej, Akademia Medyczna w Gda?sku http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870029
   3. Janusz Ksi??yk © Borgis - Nowa Pediatria 1/2004, s. 41-44 „Witamina D, osteopenia, krzywica i osteoporoza” http://www.czytelniamedyczna.pl/2124...eoporoza.html#
   4. W?a?ciwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia Adequate level of vitamin D is essential for maintaining good health Cecylia Tukaj http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870029
   5. http://www.ergo-log.com/vitamindtestosterone.html
   6. Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster “ROBBINS PATOLOGIA” wydanie II, Wydawnictwo EDRA URBAN & PARTNERS
  2. Wszelkie rodzaje testosteronu iniekcyjnego, metanabol, oxandrolone, winstrol, boldenone, nandrolone, trenbolone, oral-turinabol i inne substancje z tej grupy.Bardzo skuteczne dla budowania masy i si?y, niestety, ich stosowanie poci?ga za sob? powa?ne skutki uboczne! Mog? zniszczy? nerki, serce, w?trob? i spowodowa? konieczno?? do?ywotniego stosowania testosteronu (co spotka?o np. Ronniego Colemana). Po drugie: 50-70% SAA jest sfa?szowana, a wi?c istnieje du?a szansa, ?e nie bierzesz tego co chcesz albo gorzej, ?e bierzesz sam olej, a nie testosteron czy boldenone! SZERZEJ O DOPINGU: Doping- mity, k?amstwa, pó?prawdy – body-factory.pl oraz DOPING.PL
  3. KREATYNA, FORMA: SPROSZKOWANY MONOHYDRAT (je?li chodzi o inne formy kreatyny, w wi?kszo?ci s? one nie sprawdzone np. naukowcy podsumowali etylowy ester kreatyny (CEE) dobitnie – w wolnym t?umaczeniu: „rozpada si? szybko i wi?kszo?? jest tracona, zanim dotrze do mi??ni” . W konsekwencji CEE o wiele s?abiej w porównaniu do monohydratu zwi?ksza si??, mas? i moc mi??ni. Referencje: The effects of creatine ethyl ester supplementation combined with heavy resistance training on body composition, muscle performance, and serum and muscle creatine levels. ALE UWAGA: wg bada? kreatyna nie dzia?a na wszystkich ludzi. Mo?esz nale?e? do grupy pechowców niewra?liwych na kreatyn? (np. masz wi?kszo?? w?ókien typu I, wolnokurczliwych!),
  4. SARM – czyli selektywne modulatory receptora androgenowego np. LGD-4033, OSTARYNA/GTX-024/MK-2866 oraz inne ?rodki. Nale?y pami?ta?, i? s? na li?cie WADA, to zwyk?y, twardy doping! Poza tym wg nowych bada? SARM mog? by? równie toksyczne dla w?troby jak 80-100 mg metanabolu dziennie. Ja dzi?kuj? za tak? "selektywno??"! Chyba, ?e kto? lubi w?óknienie, gruczolaki lub nowotwory w?troby to zapraszam! Niestety, wg bada? z 3 sierpnia 2020 r. SARM s? w wi?kszym lub mniejszmym stopniu sfa?szowane. 70% testowanych produktów nie zawiera?o dok?adnie tych samych sk?adników aktywnych, które zadeklarowano na etykiecie (czytaj: kupujesz kota w worku). Cz?sto substancje wymienione na etykiecie zosta?y zast?pione innymi substancjami lub nie by?o tam ?ADNYCH substancji aktywnych! SARM wykazuj? mniejsze lub wi?ksze dzia?anie na wzrost masy mi??niowej oraz spadek tkanki t?uszczowej (cz?sto jednoczesny). Niektóre wyniki osi?gane w testach SARM s? niewiarygodne np. LGD-4033 zwi?kszy? ?rednio mas? mi??niow? o 1,21 kg przy dawce 1 mg dziennie, ju? po 21 dniach (w badaniu wzi??o udzia? 71 m??czyzn w wieku 21-50 lat). Szerzej o wynikach i przet?umaczone badania naukowe tutaj: http://kulturystyka.pl/sarm-przyszlo...-slepy-zaulek/
  5. kwas fosfatydowy - wyniki tego supla bij? na g?ow? SARMY Jak to si? potwierdzi, to jest rewolucja. „W ci?gu 8 tygodni przy suplementacji PA odnotowano przyrost o 2.4 kg mi??ni. Zanim polecisz do sklepu, w sk?ad LBM wchodzi te? woda, wi?c to t?umaczy "rewolucyjne" zmiany w sk?adzie cia?a np. po aromatyzuj?cych SAA. To niekoniecznie w 100% mi??nie. Niemniej - wyniki? grupa bior?ca kwas fosfatydowy - odnotowano wzrost suchej masy cia?a (mi??nie) z poziomu: 59,7±6,0 kg do 62,1±5,5 kg (przyrost ?rednio o 2,4 kg), sk?ad cia?a badano metod? DXA/DEXA (a wi?c jedn? z najdok?adniejszych na rynku). To nie wszystko: grupa bior?ca kwas fosfatydowy przed mia?a ?rednio 15,1±4,8 kg t?uszczu, za? po 13,8±4,2 kg (spadek o 1,3 kg t?uszczu), SZERZEJ NA TEN TEMAT: http://potreningu.pl/articles/4880/k...yjny-suplement
  6. Whey protein isolate - izolat bia?ka serwatkowego – doskona?y wybór, je?li ma znaczenie dla ciebie: ilo?? cukru (znikoma zawarto?? laktozy, w porównaniu do WPC), mniejsza zawarto?? popio?u, wi?ksza ilo?? bia?ka w 100 g produktu, szybsza kinetyka w porównaniu do WPC Czytaj: Bia?ko jaja czy izolat bia?ka serwatkowego - charakterystyka praktyczna. Cena, aminogram, ile BCAA jest w jajku? BADANIA NAUKOWE.
  7. Bia?ko WPC (ang. whey protein concentrate) czyli koncentrat bia?ka serwatkowego – równie?, nie ma sensu kupowa? WPC je?li pokrywasz zapotrzebowanie z diety, Izolat jest znacznie dro?szy, ma mniej cukru i popio?u, wi?cej protein w 100 g, nieco lepsz? kinetyk? w porównaniu do WPC i ... to wszystko. Sam sobie odpowiedz, czy warto przep?aca? za nieco mniej laktozy w porcji czy nieco wi?cej bia?ka w porcji. Koniec ko?ców kinetyka proteiny nie ma a? takiego znaczenia, okno anaboliczne trwa 24-48 h po treningu!
  8. Gainery – od?ywki w?glowodanowo-bia?kowe – ich stosowanie ma sens gdy nie jeste? w stanie dostarczy? odpowiedniej poda?y dziennej kcal, w trakcie wyjazdów, podró?y s?u?bowych, na poligonie czy na wakacjach.  Kategoria II: dzia?aj?ce ?rodki odchudzaj?ce, beta mimetyki, stymulanty, ?rodki do redukcji tkanki t?uszczowej (w kolejno?ci od najlepszych po mniej interesuj?ce):

  1. Adipex (ang. phentermine, po polsku fentermina; np. produkty takie jak Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl - sympatykomimetyk) oraz topiramat - wg bada? wykazuj? skuteczno??, doda? nale?y i? s? to leki, cz?sto nielegalnie sprowadzane np. z Czech. Badanie: Two-year sustained weight loss and metabolic benefits with controlled-release phentermine/topiramate in obese and overweight adults (SEQUEL): a randomized, placebo-controlled, phase 3 extension study. UWAGA: fentermina niewiele ust?puje amfetaminie! Powoduje ogromny wyrzut noradrenaliny, SZERZEJ o tym ?rodku: http://www.sfd.pl/Adipex__Czeski_lek...213.html#post1
  2. Efedryna (ang. ephedrini hydrochloridum) –jest jedn? z najlepszych substancji o dzia?aniu termogenicznym, nieselektywnie pobudza receptora alfa i beta adrenergiczne, uwalnia noradrenalin? z ziarnisto?ci neuronalnych, pobudza bezpo?rednio receptory alfa i beta.. Dzia?a d?u?ej, ale s?abiej od norepinefryny. Posiada 6 godzinny okres pó?trwania [15] powoduje ogromny wyrzut noradrenaliny, za? niewielki dopaminy i serotoniny (efedryna powoduje 19 krotnie wi?kszy wyrzut noradrenaliny w porównaniu do dopaminy). [9]. Efedryna jest pó?produktem do wytwarzania metamfetaminy – i to m.in. sta?o si? pretekstem do jej wycofania z rynku. Jako ciekawostk? mog? doda? i? efedryna mo?e by? u?ywana jako afrodyzjak dla kobiet, pobudza kr??enie krwi w narz?dach p?ciowych, zwi?ksza doznania, mo?e niwelowa? zahamowanie dzia?ania norepinefryny przez leki z grupy SSRI (np. sertralin?, paroxetin?). [10] Efedryna nadal wyst?puje w wielu lekach (na recept?) np. rozkurczaj?cych oskrzela, na kaszel czy inne choroby górnych dróg oddechowych. Ze wzgl?du na zakaz sprzeda?y efedryny w suplementach w USA i UE od 2003 roku efedryna jest mniej dost?pna ni? kiedy? Zakazano jej, a okaza?a si? nieszkodliwa: „Po zbadaniu 257 364 osób okaza?o si?, ?e „zabójcza” efedryna ma nik?e skutki uboczne i nie wi??e si? jej z chorobami sercowo-naczyniowymi.” ?ród?o: Kofeina i efedryna. Pogromca t?uszczu czy zagro?enie?; wi?cej leki uk?adu wspó?czulnego
   NAJPE?NIEJSZY OPIS EFEDRYNY JAKI DO TEJ PORY NAPISA?EM -> http://doping.pl/efedryna-hcl-ephedra-sinica-ma-huang/
  3. Kofeina (ang. caffeine), dzia?a w dawce 3-5 mg na kilogram masy cia?a i wi?kszej! - nale?y do doskonale sprawdzonych substancji (w sk?adzie np. jako kofeina bezwodna – ang. anhydrous caffeine), podkre?li? nale?y i? jej efektywna dawka wg wielu bada? to dopiero 3-5 mg na kg masy cia?a, czyli od 300 do 500 mg dla osoby wa??cej 100 kg. Kofeina przyspiesza metabolizm spoczynkowy REE poprzez aktywacj? receptorów ?2 i ?3adrenergicznych [2,3] (podobnie jak np. beta-mimetyki), dodatkowo aktywuje cykliczne AMP, to wszystko owocuje zwi?kszeniem ilo?ci kr???cej noradrenaliny oraz wolnych kwasów t?uszczowych [4,5]. Z kolei noradrenalina mo?e hamowa? uczucie g?odu. Uwaga spo?ywanie kofeiny w tabletkach nie jest równe piciu kawy! To nie jest to samo! W tabletkach mo?esz dostarczy? odpowiednik wielu kaw (np. 400-600 mg dziennie). Wiele substancji w kawie znosi dzia?anie kofeiny, równie? godne odradzenia s? energy drinki – które maj? mnóstwo cukru (chyba, ?e wybierzesz wersj? ze s?odzikami – co równie? nie musi by? bezpieczne dla zdrowia w d?ugim horyzoncie czasowym),KOFEINA równie? nie dzia?a na wszystkich ludzi np. przy nadu?ywaniu suplementów, piciu kawy i energy drinków. Wi?cej o kofeinie: http://kulturystyka.pl/najlepszy-spalacz-tluszczu/
  4. DMAA (metyloheksanoamina, olej z geranium, Metyloheksanamina – Floradrene – 2-heksanamina, 4-metylo- (9CI), geranium, geranamina, 1,3 dimethylamina, methylhexaneamine) – niestety, s? zakusy by ca?kowicie zakaza? tej substancji. Obecnie jest nielegalna/z bardzo ograniczonym dost?pem w UK, USA, Kanadzie czy Australii, zakaza?a jej np. armia ameryka?ska. Wci?gni?ta na list? antydopingow? np. WADA.
  5. Sibutramina (budowa: BTS 54 524; N-[1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride monohydrate)–substancja która do 2010 roku by?a obecna w lekach, dodawano jej nielegalnie do kilkudziesi?ciu suplementów diety, obecnie zakazana na podstawie nik?ych przes?anek – bada? przeprowadzonych na osobach chorych, z grupy ryzyka, Nadal jest "dosypywana" nielegalnie do wielu produktów odchudzaj?cych, w tym "chi?skich zió?", dzia?a jak leki z grupy SNRI (ang. serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor)- blokuje wychwyt noradrenaliny oraz serotoniny, dodatkowo po?rednio aktywuje receptory BETA3 adrenergiczne. Ref. Sibutramine: a review of the pharmacology of a novel anti-obesity agent. Tak naprawd? sibutramina jest prolekiem, rozpada si? na dwa aktywne metabolity: BTS 54 354 oraz BTS 54 505, Czas po którym sibutramina osi?ga maksymalne st??enie we krwi (tmax) wynosi 1,2 h, tmax czynnych metabolitów – 3 h. [...] "21 stycznia 2010 Komitet ds. Produktów Leczniczych u Ludzi (Comittee for Medicinal Products for Human Use) dzia?aj?cy w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA, European Medicines Agency) zaleci? zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na rynkach Unii Europejskiej wszystkich preparatów zawieraj?cych sibutramin?. By?o to zwi?zane z wynikami badania SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUTcomes), które wykaza?o wzrost z 10,0% do 11,4% ryzyka wyst?pienia zawa?u mi??nia serca nie skutkuj?cego zgonem, udaru mózgu nie skutkuj?cego zgonem, zatrzymania czynno?ci serca z pozytywnie zako?czon? resuscytacj? lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, u pacjentów powy?ej 54 roku ?ycia obci??onych chorob? uk?adu kr??enia i/lub cukrzyc? typu 2 przyjmuj?cych sibutramin? w porównaniu z placebo[3][4][5]. Wzrost ryzyka zwi?zany by? g?ównie ze zwi?kszeniem cz?sto?ci zawa?u serca lub udaru mózgu, które nie skutkowa?y zgonem" REF. ENCYKLOPEDIA MOJA APTEKA - NOWY OPIS SIBUTRAMINY PISANY OD ZERA: http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/
  6. liraglutyd - lek, wyra?nie dzia?anie w wielu badaniach naukowych,
  7. naltrexone/bupropion - Bupropion jest inhibitorem wychwytu zwrotnego norepinefryny i dopaminy, za? naltrexone to antagonista receptora opioidowego. To znaczy, ?e bupropion powoduje, i? noradrenalina i dopamina d?u?ej kr??? w organizmie.Noradrenalina hamuje o?rodek g?odu. Bupropion stosuje si? w kuracji depresji, sezonowych zaburze? afektywnych, a nawet jako lek pomocniczy przy rzucaniu palenia. Naltrexon – z kolei stosuje si? w terapii uzale?nie? od alkoholu oraz heroiny i innych opioidów. Co najciekawsze- znane s? mechanizmy dzia?ania tych leków, gdy s? podawane osobno – jednak?e nie do ko?ca wiadomo jak wspó?dzia?aj? przy zmniejszaniu masy cia?a. Wolno uwalniany naltrexone – 32 mg oraz 360 mg bupropionu – trzy badania trwaj?ce po 56 tygodni: naltrexone/bupropion uczestnicy którzy stracili ?5% masy cia?a stanowili 53%, za? w grupie placebo uzyskano rezultat u 25.9% osób,
   REFERENCJE: Effectiveness, tolerability and practical application of the newer generation anti-obesity medications” UWAGA: wbrew obiegowym opiniom i bredniom rozpowszechnianym w internecie, ma?e dawki naltreksonu (LDN, low dose naltrexone) wcale nie maj? potwierdzonego dzia?ania w leczeniu raka, Alzheimera, AIDS, stwardnienia rozsianego i dziesi?tek innych chorób.
  8. lorcaserin – lek - aktywuje proopiomelanokortyn? poprzez wp?yw na 5-HT2C. W efekcie dzia?a dwojako – po pierwsze aktywuje uwalnianie hormonu peptydowego ?-MSH, aktywuje te? receptor MC4R. W próbie trwaj?cej 1 rok (BLOSSOM) 47.2% osób bior?cych 10 mg lorcaserinu – dwa razy dziennie odnotowa?o co najmniej 5% spadek masy cia?a. W grupie placebo 25% osób odnotowa?o spadek masy cia?a o 5% lub wi?kszy. 22.6% osób bior?cych lorcaserin (2 x 10 mg dziennie) odnotowa?o spadek masy cia?a o 10% lub wi?cej. W grupie placebo podobny efekt odnotowano u 9.7% badanych. REFERENCJE: Effectiveness, tolerability and practical application of the newer generation anti-obesity medications”
  9. orlistat - to jedyny zarejestrowany w Polsce lek do leczenia oty?o?ci; blokuje przyswajanie kwasów t?uszczowych poprzez hamowanie aktywno?ci lipazy trzustkowej i ?o??dkowej przez co upo?ledza wch?anianie t?uszczów. W ka?dy razie w badaniu z 2006 roku orlistat (60 oraz 120 mg), trzy razy dziennie porównano z placebo w czasie 6 miesi?cy: 42.3% osób bior?cych 60 mg orlistatu (tj, 191 osób z 452), oko?o 44.6% (201 z 451) bior?cych 120 mg orlistatu, 23% bior?cych placebo (103 z 448 osób) REFERENCJE: Effectiveness, tolerability and practical application of the newer generation anti-obesity medications”
  10. Kapsaicyna, pieprz kaje?ski (ang. Capsaicinoids in Cayenne pepper) – ma wp?yw na odczuwanie syto?ci => Could capsaicinoids help to support weight management? A systematic review and meta-analysis of energy intake data.
  11. Ekstrakt zielonej herbaty (ang. green tea extract) – zawiera wiele polifenoli katechinowych, zwi?ksza wydatek energetyczny oraz utlenianie t?uszczy; zielona herbata ma tak?e dzia?anie przeciwcukrzycowe: „Tsuneki i wsp. badali wp?yw spo?ycia zielonej herbaty na metabolizm glukozy u zdrowych ochotników. Mierzono poziom glukozy we krwi po 30, 60 i 120 min po wypiciu 1,5 g zielonej herbaty (1,5 g proszku z zielonej herbaty/150 ml gor?cej wody) oraz gor?cej wody (150 ml) bez dodatku herbaty. Tolerancja glukozy uleg?a znacznej poprawie po spo?yciu zielonej herbaty w porównaniu z wynikami uzyskanymi po spo?yciu wody (przyk?adowo, poziom glukozy we krwi po 30 min od spo?ycia wody wynosi? ok. 150 mg/dl, a po spo?yciu zielonej herbaty nie przekracza? 130 mg/dl. Po 60 min wynosi? 120 mg/dl, a po120 min – 100 mg/dl). Metabolizm glukozy uleg? zwi?kszeniu u 14 uczestników, pozosta? niezmieniony u 3 i pogorszy? si? u 5 osób. Podstawowy poziom glukozy nie ró?ni? si? znacz?co u wszystkich uczestników. Wyniki badania sugeruj?, ?e zielona herbata mo?e mie? dzia?anie profilaktyczne w odniesieniu do cukrzycy.” [8], zielona herbata mo?e mie? znaczenie dla przeciwdzia?ania wolnym rodnikom oraz przy profilaktyce hipercholesterolemii" ?ród?o: Post?py fitoterapii.
  12. Skrzyp polny (Equisetum arvense) – zawiera sole mineralne (po??czenia krzemowe) i sola potasowe, ma pewne dzia?anie na cz?owieka, jednak?e nie wi?za?bym go z odchudzaniem. Wykazuje dzia?anie moczop?dne, stosowany w:schorzeniach nerek i artety?mie, chorobach dróg moczowych, krwawieniach, chorobach skórnych, chorobach metabolicznych. Referencje: “Towaroznawstwo zielarskie” W. Walewski, Wydawnictwo PZWL oraz „Kompendium zio?olecznictwa”. L. Samochowiec
  13. Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) – wykazuje dzia?anie zió?ciop?dne i ?ó?ciotwórcze, co ciekawe mo?e bezpo?rednio wp?ywa? na komórki t?uszczowe i ich tworzenie, niszcz?c pre-adipocyty, przynajmniej in-vitro. Jest w tym najskuteczniejszym preparatem bior?c pod uwag? wszystkie, testowane substancje takie jak: ostropest plamisty / silybum marianum (SL), gorzka pomara?cza/citrus aurantium (CA), resveratrol (RE), kurkumina / Curcuma longa (CU), kofeina (CF), oleuropein (OL) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA). Referencje:“Different anti-adipogenic effects of bio-compounds on primary visceral pre-adipocytes and adipocytes”
  14. Ekstrakt z ziela pokrzywy – wp?ywa pozbywanie si? wody jako ?agodny diuretyk, jest stosowana w chorobach uk?adu moczowego, przy chorobach kobiecych. Referencje: “Towaroznawstwo zielarskie” W. Walewski, Wydawnictwo PZWL oraz „Kompendium zio?olecznictwa”. L. Samochowiec
  15. Kwasu chlorogenowy – dzia?a, obni?a insulin? i glukoz? we krwi ale dopiero w dawce ... jednego GRAMA, dawki w suplementach (30-50 mg na porcj?) s? osiemna?cie-trzydzie?ci razy zbyt ma?e. Referencje: “Acute Effects of Decaffeinated Coffee and the Major Coffee Components Chlorogenic Acid and Trigonelline on Glucose Tolerance”
  FOTO: skuteczno?? adipexu w po?aczeniu z topiramatem VS placebo.  KATEGORIA III: skuteczne „boostery testosteronu” - substancje u?ywane po cyklu SAA, przy hipogonadyzmie, dla zwi?kszenia ilo?ci testosteronu wolnego i ca?kowitego we krwi, dzia?aj?ce na LH, FSH:  Foto: grafika obrazuj?ca o? HPTA – wszystko co podajesz z zewn?trz – SAA, inhibitory aromatazy, SERM – ma wp?yw na o? HPTA. Opis: hypothalamus to podwzgórze, GnRH – jest peptydem, stymuluje wydzielanie hormonu w dalszej ?cie?ce hormonalnej. „Peptyd ten jest uwalniany w sposób pulsacyjny, w pulsach zsynchronizowanych, z zako?cze nerwowych, z których przez kr??enie wrotne co 30-120 minut dostaje si? do przedniej cz??ci przysadki. Tam stymuluje uwalniane i biosyntez? LH i FSH z gonadotropów po uprzednim zwi?zaniu si? ze specyficznym receptorem GnRH typu I. Ka?dy puls GnRH stymuluje sekrecj? i biosyntez? LH i FSH (Millar i wsp., 2004), lecz pulsy FSH s? mniej wyra?ne.” (?ród?o: Kazimierz Kochman; „GnRH i jego receptor”). Na kolejnym etapie w przysadce mózgowej wydzielane s? LH (hormon luteinizuj?cy) oraz FSH (hormon folikulotropowy). LH odpowiada za syntez? testosteronu w j?drach (komórkach Leydiga), za? FSH za syntez? bia?ek w komórkach Sertolego.  hCG - jeden z najlepszych ?rodków maj?cych wp?yw na LH.
  1. Wszelkie rodzaje testosteronu iniekcyjnego np. t. propionate, enanthate, sustanon/omnadren, undecanoate. Bardzo skuteczny ?rodek zwi?kszaj?cy ilo?? testosteronu wolnego i ca?kowitego. W warunkach fizjologicznych wi?kszo?? testosteronu kr???cego we krwi jest nieaktywna, zwi?zana. Z SHBG (sex hormone binding globulin – globulin? wi???c? hormony p?ciowe) zwi?zane jest 44-65% testosteronu u m??czyzn, z kolei z albumin? oraz z globulin? wi???ca kortykosteroidy (CBG) 33–54% testosteronu u m??czyzn. Tylko 1-2% testosteronu pozostaje w stanie wolnym.. Wi?zanie z SHBG uznaje si? za silne, ta pula testosteronu NIE JEST biodost?pna. Biodost?pny jest tylko testosteron wolny oraz zwi?zany z albuminami i CBG."
   Referencje: B. Mroczko, M. M?dra?: "Niektóre problemy zwi?zane z oznaczaniem testosteronu". Z kolei u kobiet sytuacja wygl?da zupe?nie inaczej, w zale?no?ci od fazy cyklu -> co jest szeroko opisane np. TUTAJ Mo?na te? przeczyta? sporo w publikacji w której na pocz?tku jest jednak b??d w obliczeniach % rozk?adu testosteronu: "Jatrogenne skutki suplementacji testosteronu u osób z Zespo?em Klinefeltera". Zewn?trzne podawanie testosteronu drastycznie zmienia sytuacj?. Niestety, mo?e poci?ga? to za sob? liczne, niebezpieczne skutki uboczne w tym zwi?kszenie si? ilo?ci hematokrytu, wzrost ilo?ci krwinek czerwonych, aromatyzacj? (wzrost ilo?ci estrogenów), nadmiern? ilo?? DHT, nadci?nienie, zmiany w sercu, powi?kszenie prostaty, zaburzenia profilu lipidowego, zmiany skórne itd. Dawkowanie w ramach TRT/HTZ – 250 mg co kilka tygodni (np. t. enanthate), za? w przypadku t. undecanoate np. 1000 mg co 6 tygodni, pó?niej ta sama dawka podawana co 12 tygodni. Dla porównania dawki u?ywane w dopingu 300-2000 mg tygodniowo. Przyk?adowo: "W Polsce terapia polega zwykle na podawaniu undekanianu testosteronu (Undestor) w dawce 2?3 tabl. dziennie (80?120 mg). Stosowany jest tak?e Omnadren 250, 1 ampu?ka domi??niowo co 3?4 tygodnie." ?ród?o: "Leczenie hipogonadyzmu m?skiego", Marek M?dra?" Warto zobaczy?: zagadnienie rozwija?em tutaj: Doping- mity, k?amstwa, pó?prawdy – body-factory.pl
  2. hCG - gonadotropina kosmówkowa - idealny preparat do przywrócenia funkcjonowania j?der po cyklu SAA. hCG wp?ywa na LH, czyli przywraca "produkcj?" testosteronu w j?drach. Po d?ugim cyklu SAA nale?y dostarcza? 1000-1500 jednostek hCG co 2 dni, przez nawet 2-3 tygodnie. Nast?pnie kontynuowana jest terapia clomidem (50 mg dziennie, 2-3 tygodnie) lub tamoxifenem. hCG jest stosowane powszechnie w medycynie: "terapia [...] polega na podawaniu gonadotropin (HCG /HMG). Zwykle rozpoczyna si? od choriongonadotropiny dawkowanej 2?3 razy w tygodniu po 2000 i. m., starannie obserwuj?c nast?pstwa somatyczne (powi?kszanie si? j?der, wzrost ow?osienia p?ciowego, skok wzrostu) oraz wzrost poziomu testosteronu w surowicy". ?ród?o: "Leczenie hipogonadyzmu m?skiego", Marek M?dra?"
  3. Clomiphene citrate (clomid, klomifen, cytrynian klomifenu); - równie?, podobnie jak hCG - wp?ywa na LH (opisane jest to np. tutaj: https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=455). Jednak?e w odró?nieniu od hCG wp?yw clomidu na LH jest poprzez sprz??enie zwrotne. Budowa clomidu: 2-[4-(2-chloro1,2-diphenylvinyl)phenoxy- lek jest równie skuteczny w podnoszeniu poziomu testosteronu jak ?ele z testosteronem. Nale?y do grupy SERM - selektywnych modyfikatorów receptora estrogenowego (ang. selective estrogen receptor modulator). "Dzia?aj? one jako agoni?ci receptora estrogenowego w pewnych tkankach, w innych natomiast jako antagoni?ci. Dzi?ki temu SERM maj? korzystny wp?yw na szkielet, profil lipidowy i uk?ad sercowo-naczyniowy, a jednocze?nie wykazuj? dzia?anie ochronne przed niektórymi nowotworami estrogenozale?nymi."
   ?ród?o:"Selective estrogen receptor modulators in treatment of postmenopausal osteoporosis" B?a?ej M?czekalski, Adam Czy?yk W wielu badaniach okaza?o si?, ?e podawanie u m??czyzn z hipogonadyzmem clomidu (clomiphen citrate) jest równie skuteczne jak ?el z testosteronem (Androgel 1% lub Testim 1%). W grupie ?elu poziom testosteronu osi?gn?? 553 ng/dL, w grupie clomidu 573 ng/dL (pomiarów dokonano 1-2 miesi?ce po rozpocz?ciu terapii); Miesi?czny koszt terapii testosteronem to 270 $, a clomidem (50 mg co drugi dzie?) ledwie 83$. Wyj?ciowy poziom testosteronu kwalifikowa? do HTZ - < 3 ng/ml.
   Referencje: "Clomiphene citrate and testosterone gel replacement therapy for male hypogonadism: efficacy and treatment cost". oraz "Testosterone supplementation versus clomiphene citrate for hypogonadism: an age matched comparison of satisfaction and efficacy".
  4. Tamoksyfen- "to najpopularniejszy antyestrogen. Oprócz opisanego powy?ej sposobu dzia?ania, dodatkow? funkcj? tego preparatu jest inhibicja aktywno?ci niektórych polipeptydowych czynników wzrostu oraz blokowanie konwersji estronu w estradiol. Cho? lek sam w sobie ma stosunkowo niskie powinowactwo do receptora estrogenowego, jego aktywne metabolity wykazuj? dzia?anie antyestrogenowe, dlatego te? istotne jest, by tamoksyfen zosta? przetworzony w w?trobie przez izoform? cytochromu P450, CYP2D6 do aktywnych metabolitów, takich jak 4-hydroksytamoksyfen i endoksyfen".
   ?ród?o: Pharmacogenetics in breast cancer hormone therapy Anna Supernat, Marzena We?nicka-Ja?kiewicz, Anna ?aczek Wspó?czesna Onkologia (2010) Warto równie? przeczyta?: https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=764


  KATEGORIA IV: skuteczne inhibitory aromatazy (konwersja testosteronu -> estrogenów) i alfa-reduktazy (konwersja testosteronu -> DHT)
  1. Anastrazol (np. arimidex, egistrozol) – „Silny niesteroidowy inhibitor aromatazy wybiórczo hamuj?cy wytwarzanie estronu i estradiolu (w >80%) z androstendionu i testosteronu w tkankach obwodowych i w obr?bie nowotworu. Zmniejszenie st??enia estrogenów w surowicy powoduje zahamowanie podzia?ów komórkowych raka piersi podlegaj?cych stymulacji hormonalnej (pod warunkiem obecno?ci receptorów estrogenowych w komórkach nowotworu). Nie wp?ywa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu ani nie wykazuje aktywno?ci progestagenowej, estrogenowej i androgenowej. Lek wch?ania si? szybko z przewodu pokarmowego, tmax wynosi 2 h po przyj?ciu leku na czczo.” ?ród?o: https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=935 Uwaga, przyjmowanie podobnych substancji w czasie „terapii” testosteronem zmniejsza gwa?townie efekty cyklu, estrogeny s? g?ównym „katalizatorem budowy mi??ni” u m??czyzny, w?a?nie z tego powodu wszystkie ?rodki nie-aromatyzuj?ce (np. pochodne DHT) s? s?absze od swoich aromatyzuj?cych kolegów np. metanabol > winstrol, metanabol > oral turinabol itd. Zagadnienie rozwija?em tutaj: Doping- mity, k?amstwa, pó?prawdy – body-factory.pl
   UWAGA: anastrazol mo?e zmniejsza? wra?liwo?? insulinow? oraz wp?ywa? na szybko?? usuwania glukozy z krwi! Wi?cej: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4870856/
  2. Finasteryd – lek - np. PROPECIA (syntetyczny zwi?zek 4-azasteroidowy, b?d?cy swoistym kompetycyjnym inhibitorem 5-?-reduktazy steroidowej typu II) – dzia?a jako inhibitor 5-alfa reduktazy, wp?ywa na obni?enie DHT w ustroju, ma znaczenie dla hamowania ?ysienia – jednak wi??e si? z to szeregiem ci??kich skutków ubocznych (np. libido),
  3. Dutasteryd - inhibitor typu I i II 5-alfa reduktazy. Patrz: FINASTERYD.
  4. Saw palmetto czyli palma saba?owa - wg bada? nie ma ?adnego wp?ywu na PSA (swoisty antygen sterczowy). Palma saba?owa dzia?a natomiast w pewnym stopniu na ?ysienie androgenowe, poprzez swój wp?yw na DHT. W kolejnym z bada? z 2012 roku porównano finasteryd - PROPECIA (syntetyczny zwi?zek 4-azasteroidowy, b?d?cy swoistym kompetycyjnym inhibitorem 5-?-reduktazy steroidowej typu II) z palm? saba?ow?. 100 pacjentów, m??czyzn ze zdiagnozowanym syndromem AGA (m?skie ?ysienie typu androgenowego). Jedna grupa dostawa?a 320 mg ekstraktu palmy saba?owej dziennie, przez 2 lata, druga 1 mg finasterydu dziennie – w tym samym okresie. W celu oszacowania skuteczno?ci terapii wykonano zdj?cia na pocz?tku oraz na ko?cu okresu. U 38% pacjentów z grupy 320 mg palmy stwierdzono zwi?kszenie przyrostu w?osów, podczas gdy w grupie finasterydu u 68%. Finasteryd by? skuteczniejszy u ponad 60% m??czyzn (33 z 50; 66%) z poziomem II i III ?ysienia. Referencje: ?ysienie androgenowe – sposoby walki  KATEGORIA V: skuteczne ?rodki zwi?kszaj?ce wydolno??, wytrzyma?o??, poprzez wp?yw na ilo?? czerwonych krwinek (wzrost hematokrytu) lub poprzez inne mechanizmy:

  1. Trzy generacje EPO/rHuEPO np. erytropoetyna (EPO) np. epoetin-a, II generacja: darbepoetyna ? (Darbepoetin alfa) np. Aranesp oraz III generacja: CERA (ang. Continuous erythropoiesis receptor activator) - s?ynny ?rodek dopingowy u?ywany powszechnie przez kolarzy w latach 90. XX wieku oraz na pocz?tku XXI wieku. W medycynie EPO jest stosowane np. przy przewlek?ej chorobie nerek i wywo?anej tym anemii, do leczenia anemii wywo?anej chemioterapi? u pacjentów leczonych z powodu raka (np. obszerny artyku? na ten temat: Darbepoetin alpha in the treatment of cancer chemotherapy-induced anemia.).„W ci?gu ostatniego dziesi?ciolecia dokona? si? istotny post?p w?ród grupy agonistów receptora erytropoetynowego, obecnie okre?lanej jako czynniki stymuluj?ce erytropoez? (ESA, erythropoietin stimulating agent). Prekursorem tej grupy by?y epoetyny: epoetin-a (Eprex®, Procrit®) i epoetin-b (NeoRecormon). Pó?niej pojawi?y si? kolejne leki biopodobne: epoetin-v (Epomax®) i epoetin-d (Abseamed®, Binocrit®), których liczba zacz??a si? szybko zwi?ksza? po wyga?ni?ciu ochrony patentowej. Istotnym post?pem by?o wprowadzenie leków d?u?ej dzia?aj?cych, takich jak darbepoetyna-a (Aranesp®)
   i w ko?cu opracowanie aktywatora receptora erytropoetyny o ci?g?ym dzia?aniu — CERA (continuous erythropoiesis receptor activator)” ?ród?o: J. Chudek - Co nowego do praktyki klinicznej wnios?y ostatnie badania nad CERA? Warto tak?e przeczyta?: Szeroki opis dotycz?cy II generacji EPO,
  2. Wi?kszo?? sterydów anaboliczno-androgennych – wykazuje swoje dzia?anie poprzez zwi?kszanie ilo?ci krwinek czerwonych,
  3. Beta alanina – suplement diety, wykazuje dzia?anie - zwi?kszenie mocy i wytrzyma?o?ci mi??niowej, jednak?e jej dzia?anie jest kontrowersyjne – np. ?-Alanine supplementation for athletic performance: an update
  4. Wodorow?glan sodu (NaHCO3) - dzia?a, ale nie zawsze. Ponadto wymaga podawania dawek liczonych w gramach (np. 30 g dla 100 kg m??czyzny, co mo?e si? wi?za? ze znacznymi skutkami ubocznymi). de Salles Painelli i wsp. stwierdzili, i? podawanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a sportowca poprawi?o czas wyczynowych p?ywaków na 200 m, ale nie na 100 m. Duncan i wsp. w 2014 r. stwierdzili, i? wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a 60 minut przed wysi?kiem poprawi?o wyniki w przysiadzie ze sztang? (3 serie, 80% ci??aru maksymalnego, 10-12 powtórze? do za?amania). Badani wykonali ~27% wi?cej powtórze? w przysiadach, ale nie w wyciskaniu sztangi le??c. Prawdopodobnie wyciskanie sztangi le??c nie powoduje a? takiego wzrostu st??enia mleczanów jak przysiady, to mo?e t?umaczy? tylko niewielk? popraw? po podaniu NaHCO3. McClung i wsp. w 2007 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a 120-90 minut przed wysi?kiem poprawia wyniki w biegu na 1000 m (powtarzanym pi?ciokrotnie). NaHCO3 poprawi? osi?gi i zmniejszy? st??enie mleczanów. Lindh i in. w 2008 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) od 90 do 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydolno?? u 8 na 9 zawodników (?rednio o 1.6%) w czasie p?ywania na 200 m. Zajac i in. w 2009 r. stwierdzili, i? wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a dobrze wytrenowanym p?ywakom 90 minut przed wysi?kiem poprawia wynik o 1.5 sekundy w trakcie p?ywania 4 x 50 m (czasem na zawodach 1 sekunda to trzy miejsca w tabeli, wi?c zrozumia?e i? nie jest to „ma?o”). Siegler i in. w 2010 r. stwierdzili, i? podawanie wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a wyczynowym bokserom poprawia ich skuteczno?? w walce trwaj?cej 4 rundy po 3 minuty. Siegler i in. w 2010 r. stwierdzili, i? podawanie wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a p?ywakom poprawia wynik o 2% przy pokonywaniu 8 x 25 m. Ca?kowity czas ró?ni? si? o 4.4 sekund Kilding i in. w 2012 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) dobrze wytrenowanym kolarzom 120, 90 lub 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydajno?? w trakcie interwa?ów trwaj?cym mniej ni? 4 minuty. Kofeina te? okaza?a si? skuteczna, jednak wodorow?glanu sodu te? prowadzi? do wzrostu osi?gów. Ducker i in. w 2013 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) dobrze wytrenowanym graczom zespo?owym 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydolno?? przy powtarzanych sprintach trwaj?cych ~1 min.
   Mero i in. w 2013 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) wyczynowym p?ywakom 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydolno?? o 2.4% (1.5 sekundy). Przy pokonywaniu 2 x 100 m w wodzie.
   Thomas i in. w 2016 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a wytrenowanym kolarzom 90 minut przed wysil?kiem prowadzi do mniejszego spadku VO2 (poch?aniania tlenu) i wentylacji minutowej. Sprawdzianem by?o 70 sekund maksymalnej pracy na rowerze. WI?CEJ: Czy soda oczyszczona poprawia wyniki sportowe?


  KATEGORIA VI: skuteczne do zmniejszania bolesno?ci mi??ni, leczenia urazów
  1. ARNIKA "W kontek?cie bada? naukowych i bolesno?ci mi??ni - dobrze wypad?a ... arnika. W niedawno opublikowanym eksperymencie australijskich naukowców potwierdzono, ?e arnika mo?e zmniejsza? bolesno?? powysi?kow?. Niestety arnika nie mia?a wp?ywu na wydolno?? lub markery stanu zapalnego (we krwi zawodników – takie jak cytokiny: interleukina-1 beta, , interleukina-6, czynnik martwicy nowotworów –alfa, c-reaktywne bia?ko czy kinaza kreatynowa). Ref. Nasilony ból mi??ni vs suplementy diety


  Kategoria VII: dzia?aj?ce ?rodki u?atwiaj?ce budowanie masy mi??niowej, zwi?kszaj?ce pomp?.
  1. AAKG - Badania s? niejednoznaczne, niektóre wskazuj?, i? faktycznie l-arginina mo?e mie? znaczenie dla poprawy przep?ywu krwi w mi??niach. [4] Z kolei inne mówi? o odwrotnych efektach. Rzekomo AAKG powinno zmniejsza? ci?nienie krwi, jednak?e kolejny raz badania naukowe (pi?? ró?nych) przynosz? niejednoznaczne wyniki w tej kwestii. [5] Je?li chodzi o zwi?kszanie ilo?ci hormonu wzrostu, kolejny raz wyniki s? sprzeczne: istniej? obserwacje i? AAKG zwi?ksza ilo?? GH – np. w dawce 5 lub 9 g argininy, dawka 13 g spowodowa?a nieznaczne efekty oraz wywo?a?a zaburzenia ?o??dkowe. [7] Wzrost GH odnotowano 30 minut po spo?yciu l-argininy, szczyt odnotowano po 60 minutach. Z kolei w innych badaniach na osobach wytrenowanych dawka 2.8-4.7g nie mia?a wp?ywu na parametry endokrynne. Referencje na ko?cu tekstu, za? przet?umaczone badania i artyku? na ten temat: CO bra? na pomp? mi?sniow??
  2. L-cytrulina – opis poni?ej oraz pe?na wersja w artykule: CO bra? na pomp? mi?sniow??


  Wg bada? [16] cytrulina:
  • nie wp?ywa na poziom glukozy we krwi,
  • nie wp?ywa na poziom insuliny (poza jednym badaniem),
  zmniejsza odczuwanie zm?czenie w trakcie treningu kulturystycznego,
  • zmniejsza odczuwanie bólu mi??niowego po treningu (spadek o 40% 48 h po zako?czeniu sesji si?owej),
  • zwi?ksza ilo?? tlenku azotu oraz argininy,
  • mo?e pozwala? zwi?ksza? obj?to?? treningow?,
  • zwi?ksza przep?yw krwi w mi??niach,

  • ma ma?y wp?yw na ci?nienie krwi,
  zwi?ksza ilo?? hormonu wzrostu w trakcie ?wicze?, jednak ma to nieokre?lony wp?yw na wydolno??,
  • ma wp?yw na uk?ad odporno?ciowy,
  • nie ma wp?ywu na wydolno?? tlenow?,
  • nie wp?ywa na stan zapalny (CRP),
  • nie ma wp?ywu na HDL-C (dobr? frakcj? cholesterolu), ani te? LDL,
  mo?e poprawia? erekcj?,
  • mo?e zwi?ksza? frakcj? wyrzutow? prawej komory serca,

  Kategoria VIII: preparaty na stawy.
  1. MSM (methylsulfonylmethane czyli Metylosulfonylometan) (znany tak?e jako dimetylosulfon lub cz??ciej MSM) jest ma?? cz?steczk? zawieraj?c? siark?, zwi?zek jest podobny do DMSO, stosowany ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce i przeciwzapalne. Cz??c bada? wskazuje, ?e jest skuteczny w kontek?cie wspomagania aparatu ruchu, inne, ?e niekoniecznie. Mo?liwe, ?e warto go wypróbowa?, tym bardziej, i? ma szeroki wachlarz innych w?a?ciwo?ci. Podawanie 50 mg MSM na kg masy cia?a (5 g dla 100 kg m??czyzny, 2.5 g dla 50 kg kobiety) przez 10 dni zdrowym m??czyznom poddawanych przed?u?onemu testowi wysi?kowego anga?uj?cemu system sercowo-naczyniowy zmniejsza?o wszystkie markery stresu oksydacyjnego wywo?ane wysi?kiem. Jedna grupa otrzymywa?a MSM, a druga placebo. M??czy?ni biegli na 14 km, jest to pot??ne obci??enie dla osoby która regularnie nie trenuje. Kinaza kreatynowa (CK) mo?e by? miernikiem uszkodze? jakich dozna?y mi??nie w trakcie treningu (mikrourazy). W grupie suplementacji MSM zarówno CK jak i bilirubina by?y znacznie mniejsze w porównaniu do grupy placebo. Powy?sze badanie sugeruje, i? MSM mo?e by? korzystnym dodatkiem dla sportowców dyscyplin si?owych, wytrzyma?o?ciowych i bazuj?cych na aktywno?ciach mieszanych (np. kultury?ci). Wi?cej: MSM - przegl?d bada?.
  2. BPC157 – kontrowersyjny preparat, jak na razie badania na ludziach nie istniej?. Pentadekapeptyd – chwilowo spekuluje si?, ?e BPC mo?e mie? znaczenie dla leczenia ?ci?gien, ale badania dotycz? zwierz?t lub s? prowadzone na liniach komórkowych. Mo?e znale?? zastosowanie w leczeniu zmian patologicznych przyz?bia, prze?yku, ?o??dka, dwunastnicy, jelit, w?troby i trzustki. BPC mo?e przeciwdzia?a? zmianom wywo?anym przez alkohol (ostrym i przewlek?ym) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne
   I. Opis BPC-157 oraz innych preparatów lecz?cych stawy.
   II. W?tek dotycz?cy BPC-157 na forum + opinie.  Kategoria IX: zio?a, adaptogeny, nootropy.

  1. Berberyna (AKTUALIZACJA: 2020.05.09) - Berberyna (BBR), czwartorz?dowa sól amoniowa, nale?y do grupy alkaloidów typu protoberberyny. Jest to grupa nale??ca do grupy alkaloidów izochinolinowych (pochodnych 5,6-dihydrodibenzochinolizinium) znajduj?ca si? m.in. w korze, k??czach, korzeniach i ?odygach Berberis vulgaris L. (Berberidaceae) oraz wielu innych ro?linach, wykazuje zró?nicowane dzia?anie na organizmy ?ywe. Berberyna ma wp?yw na oporno?? insulinow?, a wi?c po?rednio tak?e na zespó? metaboliczny i stan przedcukrzycowy. Kong i in. badali mechanizm molekularny oddzia?ywania berberyny. Wykazali, i? jej podawanie zmniejsza st??enie glukozy na czczo (FBG) i insuliny w surowicy na czczo (FSI), zwi?ksza mRNA receptora insuliny (InsR) i wra?liwo?? na insulin?. Badania w wi?kszo?ci dotycz? zwierz?t, niemniej s? bardzo obiecuj?ce. Na razie berberyna jest sprzedawana jako suplement diety. Bior?c pod uwag?, i? w niektórych aspektach przypomina bardziej lek warto j? wypróbowa?. Szczególnie i? mo?e pomaga? osobom stosuj?cym sterydy anaboliczno-androgenne. Mo?e mie? wp?yw np. zaburzone st??enie cholesterolu, zmiany sercowo-naczyniowe, glikemi? (typowe skutki uboczne stosowania SAA dotycz? cz?sto tych aspektów). Ponadto hiperlipidemia (podwy?szone st??enie cholesterolu i / lub trójglicerydów we krwi) wyst?puje u prawie 60% doros?ych Polaków, a berberyna mo?e mie? na ni? znacz?cy wp?yw. Wi?cej: Berberyna, suplement czy lek?
  2. PIRACETAM - obecny w obrocie od 1971 r. ?rodek na recept?, ale bardzo tani. Wywiera z?o?one dzia?anie na uk?ad krzepni?cia. Dawka od 3.2 do 9.6 g ma wp?yw na st??enie fibrynogenu i czynnika von Willebranda (zmniejsza je nawet o 40%). Fibrynogen (czynnik I krzepni?cia) odpowiada za stabilizacj? skrzepu, wi??e si? go z chorob? niedokrwienn? serca i udarem. Piracetam moduluje liczne neurotransmittery, wp?ywa na syntez? prostacykliny (zmniejsza ryzyko zakrzepowe), zmniejsza adhezj? erytrocytów do ?ródb?onka naczy? krwiono?nych, dzia?a ochronnie na mózg (wp?yw toksyn, alkoholu, SAA?) np. przy niedotlenieniu. Zmniejsza zdolno?ci agregacyjne p?ytek krwi, zmniejsza ca?kowit? lepko?? krwi na skutek zwi?kszenia odkszta?calno?ci erytrocytów, zmniejsza lepko?? osocza, usuwa patologiczne skurcze drobnych naczy?. Wzmaga procesy przekazywania sygna?ów przez neurony, g?ównie moduluj?c g?sto?? i czynno?? receptorów postsynaptycznych. Wp?ywa na przemiany energetyczne w komórkach OUN, zwi?ksza wykorzystanie tlenu i glukozy, u?atwia syntez? zwi?zków wysokoenergetycznych, zwi?ksza rezerw? energetyczn?, przyspiesza syntez? neuroprzeka?ników. Nasila metabolizm w neuronach OUN, zw?aszcza w stanach zmniejszonej aktywno?ci. Powy?sze procesy s? odpowiedzialne za popraw? czynno?ci wy?szych pi?ter OUN, usprawnienie procesów poznawczych (uczenie si?, pami??, uwaga, ?wiadomo??), popraw? sprawno?ci psychofizycznej oraz dzia?anie antymiokloniczne. Piracetam zapobiega zmianom czynno?ci mózgu powsta?ym na skutek niedotlenienia i przywraca zdolno?ci poznawcze u osób z uszkodzeniami mózgu ró?nego rodzaju, np. po niedotlenieniu, zatruciu lub elektrowstrz?sach. OKRES PÓ?TRWANIA ~ 5h, DAWKOWANIE 2.4 g dziennie lub wi?cej.
   REF, ?ród?a: 1. Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”, Piracetam (opis profesjonalny) oraz 3. Bengt Winblad "Piracetam: A Reviewof Pharmacological Properties and Clinical Uses"
  3. ASHWAGANDHA (Withania somnifera, witania ospa?a) - bardzo ciekawa odmiana ?e?-szenia indyjskiego. Wykazuje dzia?anie przeciwl?kowe, przeciwzapalne (wg sponsorowanego badania: "A standardized Withania somnifera extract significantly reduces stress-related parameters in chronically stressed humans: a double-blind, randomized, placebo-controlled study" ASHWAGANDHA obni?a ilo?? CRP o 35.2% przy dawkowaniu 500 mg/dziennie oraz o 31.6% przy dawkowaniu 125 mg ekstraktu dziennie), obni?a poziom kortyzolu (o 30.5% przy dawkowaniu 500 mg ekstraktu dziennie), ma pewien wp?yw na zwi?kszanie si?y i wydolno?ci anaerboowej i aerobowej, obni?a stres oraz poziom cholesterolu, wykazuje niewielki wp?yw na ci?nienie krwi czy glikemi?. UWAGA: dane dotycz?ce kortyzolu, CRP, LDL czy DHEA-S pochodz? z badania SPONSOROWANEGO PRZEZ PRODUCENTA SUPLI Z ASHWAGANDH? (Nutragenesis and Natreon)! Dawkowanie 800-1000 mg standaryzowanego ekstraktu dziennie lub kilka gramów korzenia ro?liny. Wi?cej: https://examine.com/supplements/ashwagandha/
  4. Ró?eniec górski (rhodiola rosea) jest bardzo ciekawym zio?em stosowanym w chi?skiej i skandynawskiej medycynie, prawdopodobnie od 3 tysi?cy lat [10]. Inne, spotykane nazwy to Rosavin, Rosenroot, Rhodiola Rhizome, Golden Root, Arctic Root, Rhodiola. Najwa?niejszym efektem odnotowywanym w badaniach naukowych jest zmniejszanie zm?czenia i wyczerpania np. w trakcie stresuj?cych sytuacji. Obszerniej w dalszej cz??ci pktu.
  5. buzdyganek ziemny – wbrew obiegowym opiniom tribulus terrestris NIE wp?ywa na poziom testosteronu w osoczu krwi, ma natomiast szereg innych w?a?ciwo?ci. Nie warto skre?la? tej ro?liny!
  6. Phenibut - gro?ny lek zza wschodniej granicy. Mo?e oddzia?ywa? na receptory benzodiazepinowe oraz GABA B. Nie nale?y go stosowa? na w?asn? r?k?. Mo?e doprowadzi? do majaczenia, zaburze? ?wiadomo?ci, pobudzenia. Referencje: MICHAEL A. DOWNES , 1,2 INGRID L. BERLING , 1,2 AHMED MOSTAFA , 3,4 JEFFREY GRICE , 4 MICHAEL S. ROBERTS 4,5 and GEOFFREY K. ISBISTER 1 "Acute behavioural disturbance associated with phenibut purchased via an internet supplier"


  Jak si? okazuje, tribulus terrestris mo?e:
  • zmniejsza? ci?nienie krwi (u osób z nadci?nieniem),
  • dzia?a? jako diuretyk,
  • zmniejsza? t?tno,
  • zwi?ksza? ilo?? erekcji u m??czyzn,
  • zwi?ksza? libido,
  • zmniejsza? poziom cholesterolu (nieznacznie),
  • prawdopodobnie dzia?a w jaki? sposób na syntez? tlenku azotu – co t?umaczy jego dzia?anie jako afrodyzjaka,

  przegl?d bada? tribulusa do znalezienia tutaj: https://examine.com/supplements/trib...Speed=noscript

  W jednym z nowszych bada?: „Tribulus terrestris extracts alleviate muscle damage and promote anaerobic performance of trained male boxers and its mechanisms: Roles of androgen, IGF-1, and IGF binding protein-3” wykazano, i? TT mo?e mie? wp?yw na uszkodzenia mi??ni oraz wydolno??.

  15 wytrenowanych bokserów podzielono na grupy:
  • ?wicze?
  • ?wicze? i suplementacji tribulusem terrestris (1,25 g dziennie),

  3 tygodnie trenowali oni z wysok? intensywno?ci?, kolejne 3 z wysok? obj?to?ci?. W grupie suplementacji podawano 1,25 g ekstraktu tribulusa dziennie. Zbadano mas? mi??ni, wydolno?? anaerobow?, wska?niki we krwi.

  Wyniki?
  • kinaza kreatynowa spad?a w grupie suplementacji do poziomu 1591.50±909.55 U/L w grupie kontrolnej wynios?a 2719.86±832.47U/L (zmniejszone uszkodzenia mi??ni),
  • spad?a ilo?? IGF-BP3, bia?ka wi???cego insulinopodobny czynnik wzrostu (a im mniej IGF-1 jest zwi?zane, tym lepiej dla sportowca), Grupa suplementacji: 3075.53±1072.45 ng/mL, za? w grupie placebo 3950.83±479.25 ng/mL),
  • wzros?a równie? ?rednia moc o 5.7% (grupa tribulusa 459.42±122.25 W, grupa treningu: 434.60±69.47 W),
  • nie zmienia?a si? natomiast ilo?? masy mi??niowej, ilo?? testosteronu we krwi, ilo?? DHT czy IGF-1,


  Substancje aktywne w ró?e?cu:
  • tyrozol i jego glukozyd salidrozyd,
  • rozawiny oraz rozyna,
  • viridoside (metylowany salidrozyd),
  • lotaustralin,
  • bossypetin (7-O-L-rhamnopyranoside),
  • benzylo-O-?-glycopyranoside,
  • galusan epigalokatechiny (EGCG),
  • ?-sitosterol,
  • zwi?zki fenolowe, takie jak kwas galusowy, kwas cynamonowy.

  BADANIA:

  • meta analiza bada? naukowych z 2011 roku [2], 11 eksperymentów spe?ni?o kryteria, wszystkie uwzgl?dnia?y grup? placebo (kontroln?).Wyniki? Rhodiola mo?e mie? wp?yw na wydolno?? fizyczn? i umys?ow?, mo?e znale?? zastosowanie u pacjentów z okre?lonym schorzeniem psychicznym,
  • 200mg ekstraktu rhodiola rosea (odpowiednik 300-1000 mg korzenia) dwa razy dziennie w ci?gu 4 tygodni pomog?o zmniejszy? stres zwi?zany z ?yciem i prac?, odnotowano zwy?k? nastroju i lepsz? wydajno?? w pracy (82 osoby, badania trwaj?ce 2-4 tygodnie) [4],
  • u osób zdrowych i aktywnych fizycznie (ale niewytrenowanych) przy podawaniu w ci?gu 4 tygodni 100 mg rhodioli dziennie (3% rozawiny i 1% salidrozydu) odnotowano zwi?kszenie d?ugo?ci pracy do wyczerpania i popraw? VO2 max (maksymalnego poch?aniania tlenu) oraz zwi?kszenie wentylacji p?ucnej [3],
  • w innym z bada? u studentów bior?cych ró?eniec odnotowano o 8,4% lepsze wyniki w te?cie (20 dni suplementacji po 100 mg), dodatkowo zmniejszy?o si? zm?czenie i poprawi?o samopoczucie [5],
  w badaniu Noreen EE i wsp. z 2013 roku podawano 3 mg ró?e?ca górskiego lub placebo 18 osobom, 1 godzin? przed treningiem. Trening: 10 minutowa rozgrzewka i 6 milowa próba czasowa (~9,66 km) na rowerku stacjonarnym. Wyniki? Zaskakuj?ce – ró?eniec zmniejszy? t?tno w czasie rozgrzewki (136 ± 17 uderze? na minut?, za? 140 ± 17 w grupie placebo), wynik próby czasowej po ró?e?cu wynosi? 25,4 ± 2,7 minuty, za? po placebo 25,8 ± 3,0 minuty. Badani po ró?e?cu odczuwali mniejsze zm?czenie w porównaniu do grupy placebo [6],
  Wi?cej: http://potreningu.pl/articles/4922/r...a--hit-czy-kit  Kategoria X: SKUTECZNE PREPARATY NA W?TROB?
  1. HEPAREGEN, Timonacic, Thiazolidine-4-carboxylic acid - Szczurom podawano Timonacic (Thiazolidine-4-carboxylic acid) przez 7, 14 lub 21 dni po alkoholowym uszkodzeniu w?troby. Stwierdzono, i? kwas tiazolidynokarboksylowy ma wp?yw na aktywno?? peroksydazy glutationowej, w pewnym stopniu oddzia?uje tak?e na dysmutaz? ponadtlenkow? oraz katalaz?. Po 21 dniach podawana leku aktywno?? enzymów zosta?a przywrócona. Dodatkowo heparegen skróci? czas potrzebny do przywrócenia normalnych warto?ci ALAT (aminotransferazy alaninowej) oraz GGTP (gamma-glutamylotransferazy). ?ród?o: R.Farbiszewski “The effect of heparegen on antioxidant enzyme activities in ethanol-induced liver injury in rats”
  2. S-adenozylo-L-metionina (SAMe – S-adenosyl-L-methionine) -nowe, bardzo ciekawe doniesienia przemawiaj? za korzystnym dzia?aniem SAMe, poprawiaj?cym szans? na wczesn? eliminacj? wirusa zapalenia w?troby typu C u pacjentów, u których pierwotnie klasyczne leczenie przeciwwirusowe by?o nieskuteczne.8 Równie? nowe doniesienia sugeruj? istotne dzia?anie przeciwdepresyjne S-adenozylo-L-metioniny oraz jego mo?liwy efekt neuroprotekcyjny. WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"
  3. Kwas ursodeoksycholowy (UDCA – ursodeoxycholic acid) - jest on jedynym lekiem zaakceptowanym przez Food and Drug Administration (FDA) do leczenia tego schorzenia, najprawdopodobniej wp?ywaj?cym istotnie pozytywnie na jego przebieg i hamuj?cym jego progresj?. Z uwagi na przewlek?y przebieg pierwotnej marsko?ci ?ó?ciowej i wzgl?dy etyczne, uniemo?liwiaj?ce przeprowadzenie randomizowanych bada? klinicznych z grup? kontroln? przyjmuj?c? placebo, analizy dotycz?ce wp?ywu kwasu ursodeoksycholowego na prze?ycie opracowywane s? na podstawie modeli statystycznych. Wyniki tych analiz s? powszechnie uwa?ane za bardzo wiarygodne.2 Na podstawie tych analiz mo?na przyj??, ?e kwas ursodeoksycholowy w istotny sposób poprawia parametry biochemiczne oraz prze?ycie bez przeszczepienia w?troby i mo?e równie? przyczyni? si? do istotnego zmniejszenia liczby przeszczepie? u chorych z pierwotn? marsko?ci? ?ó?ciow?. Inne dobrze udokumentowane wskazania do zastosowania kwasu ursodeoksycholowego to cholestaza zwi?zana z mukowiscydoz? i cholestaza ci??owa. Kwas ursodeoksycholowy stosowany by? równie? w leczeniu reakcji polekowych, przebiegaj?cych zarówno z cholestaz?, jak i zapaleniem w?troby, ale z powodu rzadkiego wyst?powania takich reakcji i trudno?ci diagnostycznych nie ma randomizowanych bada? na ten temat. Rola kwasu ursodeoksycholowego w leczeniu niealkoholowego st?uszczeniowego zapalenia w?troby pozostaje kontrowersyjna, przy czym ostatnie doniesienia podwa?aj? zasadno?? jego stosowania w tym wskazaniu,3 w którym jak powszechnie wiadomo podstawow? rol? odgrywaj? odpowiednia dieta i regularny wysi?ek fizyczny. WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"  Stale aktualizowana: lista nieskutecznych lub szkodliwych suplementów i od?ywek:

  KATEGORIA 1: nieskuteczne preparaty na stawy:
  1. Glukozamina - bywa polecana nawet przez lekarzy, w aptekach i internecie dost?pne s? tysi?ce produktów z glukozamin?. Niestety, badania naukowe nie potwierdzaj? leczniczego wp?ywu glukozaminy na stawy. Np. 39 kobiet cierpi?cych na chorob? zwyrodnieniow? stawu kolanowego przydzielono do grup: pierwsza grupa - ?wiczenia fizyczne (20 uczestniczek), druga grupa ?wiczy?a i dodatkowo otrzymywa?a siarczan glukozaminy - 1500 mg dziennie. Eksperyment trwa? 12 tygodni. Przed i po zbadano odczuwania bólu w stawie, mobilno?? i zakres ruchu, si?? mi??ni oraz poprzez rezonans magnetyczny: obj?to?? chrz?stki stawowej, jej g?sto??. W obu grupach odczuwalny ból by? mniejszy po 12 tygodniach, zanotowano popraw? mobilno?ci. Niestety - podawanie siarczanu glukozaminy nie przynios?o ?adnej ró?nicy, w porównaniu do grupy która jedynie prowadzi?a treningi.
   W innych badaniach stwierdzono, ?e podawanie glukozaminy nie przynosi wi?kszych rezultatów - czy to w chorobie zwyrodnieniowej stawów czy te? bólu np. w dolnym odcinku grzbietu. dzia?a przy podawaniu iniekcyjnym, do stawu,
  2. Cissus quadrangularis - brak przekonuj?cych bada? naukowych,
  3. Kurkumina - po pierwsze prawie si? nie wch?ania, bez dodatkowych substancji.
   W badaniach klinicznych Shoba i wsp. (11) podawali 2 g czystej kurkuminy w postaci proszku osobom b?d?cym na czczo. Po godzinie od suplementacji uzyskiwano poziom polifenolu w osoczu krwi poni?ej 10 ng/ml. Natomiast spo?ycie kurkuminy wraz z 20 mg pieprzu zawieraj?cego 1-piperoilopiperydyn? zwi?ksza?o ok. 20-krotnie jej przyswajanie.
   Wi?cej: Kurkumina jako naturalny antyoksydant chroni?cy uk?ad kr??enia Po drugie kurkumina oszukuje badaczy, sugeruje, i? ma niezwyk?e w?a?ciwo?ci, a tymczasem wcale tak nie jest:
   Grupa naukowców z University of Minnesota w Minneapolis, University of Illinois w Chicago i Brigham and Women’s Hospital w Bostonie opublikowa?a przegl?dow? prac? na temat chemicznych w?a?ciwo?ci kurkuminy i mechanizmów, które sprawiaj?, ?e w wielu badaniach naukowych daje fa?szywe nadzieje na korzystne dzia?anie terapeutyczne. Chemicy od dawna przestrzegali, ?e kurkumina jest jedn? z substancji, która daje fa?szywie pozytywne wyniki bada?, nara?aj?c badaczy na marnowanie czasu i ?rodków. Teraz autorzy pracy postanowili to wprost pokaza?. W swej pracy pisz?, ?e mimo tysi?cy prac naukowych i ponad 120 bada? klinicznych nikomu nie uda?o si? wci?? znale?? potwierdzenia, ?e kurkumina mo?e faktycznie co? leczy?.
   ?ród?o: RMF.FM Na koniec - brak przekonuj?cych bada? naukowych dotycz?cych kurkuminy! W jednym z eksperymentów 44 pacjentów przydzielono do grup 75 mg diklofenaku dziennie z placebo, drugie 44 pacjentów bra?o 75 mg diklofenaku razem z kurkumin? (1 g dziennie) - przez 3 miesi?ce. Sprawdzono odczuwanie bólu stawu, radzenie sobie z codziennymi czynno?ciami, sportem i rekreacj?. Niestety - pomi?dzy grupami z diklofenakiem + placebo i diklofenakiem z kurkumin? nie stwierdzono istotnych ró?nic!
  4. Kwas hialuronowy - w postaci tabletek czy roztworu nieskuteczny, dzia?a przy podawaniu iniekcyjnym, do stawu,
  5. KOLAGEN: niezdenaturowany kolagen (UC), ?elatyna oraz hydrolizat kolagenu (CH) - brak przekonuj?cych dowodów na dzia?anie kolagenu na stawy,
  6. Chondroityna (g?ówny sk?adnik wielu preparatów na stawy np. ANIMAL FLEX) - niestety nie stwierdzono, by w jakikolwiek sposób wp?ywa?a na popraw? stanu osób z chorob? zwyrodnieniow? stawów kolana lub biodra. W meta-analizie 10 eksperymentów, obejmuj?cych 3803 pacjentów porównano jak chondroityna i glukozamina wp?ywa na odczuwanie bólu przez pacjentów. Nie stwierdzono ró?nic pomi?dzy grupami z placebo, chondroityn? oraz glukozamin?.
   ?ród?o: Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ. 2010 Sep 16;341:c4675. doi: 10.1136/bmj.c4675. Kolejna meta-analiza: 20 eksperymentów - obejmuj?cych 3846 pacjentów. Wniosek? Chondroityna przynosi minimalne lub ?adne efekty. Jej stosowanie nie ma ?adnego sensu.
   ?ród?o: Meta-analysis: chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip. Ann Intern Med. 2007 Apr 17;146(8):580-90.


  KATEGORIA 2: nieskuteczne „boostery testosteronu”:
  1. TRIBULUS TERRESTRIS (popularny booster, ale nie testosteronu, ale wyp?ywu twojej gotówki! Zbadano go wiele razy, nigdy nie przynios?o to ?adnych rezultatów je?li chodzi o poziom testosteronu). Uwaga – dzia?a poprzez wp?yw na syntez? tlenku azotu, poziom androgenów pozostaje bez zmian. Wi?cej: Opracowanie boostery testosteronu dla kulturystyka.pl Uwaga #2: tribulus to raczej dobry adaptogen, wykazuje szerokie spektrum dzia?ania w tym aspekcie.
  2. Lepidium meyenii (Maca) – w jednym z bada? m??czy?ni z grupy 21-56 lat otrzymywali 1,5 lub 3 g MACA. Zbadano poziom LH, FSH, prolaktyny, 17-alpha hydroxyprogesteronu, testosteronu oraz estradiolu po 2,4,8 oraz 12 tygodniach. W grupach placebo i MACA odnotowano taki sam wp?yw na ww. hormony, czyli ZEROWY. Wi?cej: Opracowanie boostery testosteronu dla kulturystyka.pl
  3. Tongkat Ali / long jack / Eurycoma longifolia Jack – m.in. w ci?gu 6 tygodni wodny wyci?g Eurycoma longifolia (400 mg dziennie) nie przyniós? ?adnych rezultatów u 13 rekreacyjnie trenuj?cych m??czyzn.
   Wi?cej: Supplementation of Eurycoma longifolia Jack Extract for 6 Weeks Does Not Affect Urinary Testosterone: Epitestosterone Ratio, Liver and Renal Functions in Male Recreational Athletes
  4. INH-AR 3G FIRMY MEGABOL (testowa?o wiele osób, niektórzy w dawkach 300% zalecanej przez producenta, efektów niestety brak; co gorsza badania krwi wykaza?y SPADEK TESTOSTERONU i wzrost estradiolu po 3 miesi?cach stosowania INH-AR I ETRACENU! ZOBACZ TUTAJ -> http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=8996&page=5)
  5. ETRACEN 01 - FIRMY MEGABOL (idenycznie jak INH-AR 3G),
  6. ZMA (czyli CYNK + MAGNEZ + WIT B6) (co gorsza g?ówny sk?adnik ZMA, CYNK w wi?kszych dawkach zaburza gospodark? t?uszczami w organi?mie!). ZMA dzia?a TYLKO gdy masz znaczne niedobory cynku, magnezu, WIT B6. Je?li nie masz niedoborów, nie ma szans by ZMA podzia?a?o na poziom twojego testosteronu,
  7. DAA ("BOOSTER" TESTOSTERONU - kwas D-ASPARGINOWY) "Wytrenowani m??czy?ni w czasie 28 dni otrzymywali codziennie 3 g placebo lub 3 g DAA. Przed i po eksperymencie ustalono sk?ad cia?a, si?? mi??ni, poziom hormonów oraz ilo?? DAA oraz oksydazy d-asparginianu w serum. Sk?ad cia?a i si?a mi??ni zmieni?y si? tylko wskutek prowadzenia treningu si?owego. Ilo?? testosteronu wolnego i ca?kowitego, poziom LH, GnRH, poziom estradiolu – by? taki sam w grupach treningu si?owego oraz treningu si?owego z dodatkiem DAA. Grupa DAA mia?a nieco wy?szy poziom DDO w serum. Wp?yw DAA na uk?ad podwzgórze - przysadka mózgowa - j?dra - HPTA (hypothalamus - pituary - testis - axis) – jest zerowy. Nie stwierdzono efektu anabolicznego ani erogenicznego na mi??nie szkieletowe.
   Nutr Res. 2013 Oct;33(10):803-10. doi: 10.1016/j.nutres.2013.07.010. Epub 2013 Aug 15. D-aspartic acid supplementation combined with 28 days of heavy resistance training has no effect on body composition, muscle strength, and serum hormones associated with the hypothalamo-pituitary-gonadal axis in resistance-trained men. ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074738 ]W kolejnym badaniu 6 g DAA spowodowa?o spowodowa?a spadek ilo?ci testosteronu wolnego i ca?kowitego! ?ród?o: DAA, a testosteron
  8. NMDA - firmy Muscle Warfare. " Mia? by? to „dopalacz” testosteronu. NMDA - zawiera nie tylko D-aspartic acid (DAA), N-metylowany-D-aspartat, trimetyl-glicyn? ale tak?e S-Adenozylometionin?. Wg zapewnie? producenta powy?sza mieszanka jest „100 razy mocniejsza” od DAA. W ci?gu 28 dni, 20 wytrenowanym si?owo zawodnikom podawano:
   • 1,78 g placebo lub
   • 1,78 g NMDA, Wp?yw na hormony „boostera testosteronu” okaza? si? zerowy; testosteron ca?kowity oraz wolny, LH, GnRH, estradiol, kortyzol, prolaktyna – bez zmian w obu grupach,
   Testosteron wolny (pg•ml-1) w grupie boostera- przed eksperymentem 106,54 – po: 106,85, ?ród?o: http://www.jssm.org/vol13/n1/26/v13n1-26pdf.pdf
  9. DAA- FIRMY MEGABOL - okaza?o si?, ?e powoduje spadek ilo?ci testosteronu! WI?CEJ -> http://www.sfd.pl/DAA_Megabol__Test-t781831.html
  KATEGORIA 3: nieskuteczne lub toksyczne „spalacze tkanki t?uszczowej” oraz ?rodki pobudzaj?ce (beta-mimetyki, nieselektywne mimetyki, SNRI lub substancje o innym mechanizmie):

  1. Afryka?skie mango, Irvingia gabonensis (znane tak?e jako: African Wild Mango, African Mango Extract, African Bush Mango, Dika nut) - ma nik?e podparcie w badaniach naukowych => https://examine.com/supplements/irvingia-gabonensis/ Poza tym lito?ci, ale badania naukowe z Afryki [Judith L Ngondi i wsp.] jako? mnie nie przekonuj?. I wcale nie chodzi o rasizm, sami naukowcy np. Onakpoya I. kwestionuj? wyniki uzyskane np. przez Judith L Ngondi! Uzyskane efekty redukcyjne to wp?yw b?onnika który jest zawarty w owocach. "Poza tym wiele owoców zawiera w?ókna pokarmowe, które pomagaj? obni?y? poziom cholesterolu. Jab?ka, pomara?cze, figi, daktyle, gruszki, nektarynki - te i wiele innych owoców zawieraj? korzystne w?ókna, które pomagaj? kontrolowa? poziom t?uszczów we krwi – przekonuje. Wi?c te rzekome korzy?ci "cudownego" afryka?skiego mango nie s? niczym nowym – dodaje." Wi?cej: PORADNIK ZDROWIE
  2. 4-(4-hydroxyphenyl) butan-2-one), RASPBERRY KETONE, KETONY MALINOWE. – stosowany jest tu wyj?tkowo chamski marketing, twórcy stron internetowych powo?uj? si? na NIEISTNIEJ?CE BADANIA NAUKOWE! Badanie Hectora L. Lopeza nie dotyczy wcale ketonów malinowych tylko produktu zawieraj?cego: „ketony malinowe, kofein?, kaspaicyn?, czosnek, imbir, gorzk? pomara?cz?". To po pierwsze. Po drugie – badanie jest sponsorowane przez Ultimate Wellness Systems Inc, oraz Integrity Nutraceuticals Inc. Po trzecie badanie jest oszukane i zmanipulowane – grupa w tym samym czasie nabra?a masy mi??niowej i pozby?a si? t?uszczu. Tego typu dane nale?y wk?ada? mi?dzy bajki, bo tam ich miejsce. Nie ma potwierdzonych danych, by suplementacja RASPBERRY KETONES cokolwiek dawa?a, nawet u zwierz?t => https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28378858
  3. CHI?SKIE ZIO?A takie jak LIDA DAI DAI HUA JIAO NANG, MEIZITANC ZIELONY I CZERWONY. Wiele z podobnych mieszanek zio?owych sprzedawanych bez kontroli, jest ska?onych ?rodkami farmakologicznymi (w tym lekami psychotropowymi, sibutramin?, ?rodkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi) i metalami ci??kimi (np. o?owiem i barem). STOSOWANIE PROWADZI W NAJLEPSZYM RAZIE DO NIEWYDOLNO?CI NEREK (NIEODWRACALNE USZKODZENIA MI??SZU). Z kolei sibutramina zwi?ksza ryzyko zgonu z powodu chorób serca oraz udaru - dlatego wycofano j? z obrotu! "By?o to zwi?zane z wynikami badania SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUTcomes), które wykaza?o wzrost z 10,0% do 11,4% ryzyka wyst?pienia zawa?u mi??nia serca nie skutkuj?cego zgonem, udaru mózgu nie skutkuj?cego zgonem, zatrzymania czynno?ci serca z pozytywnie zako?czon? resuscytacj? lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych".
   Zio?a chi?skie takie jak Aristolochia fangchi - prowadz? do nieodwracalnych uszkodze? nerek oraz nowotworów (np. raka z nab?onka dróg moczowych). "Dramatyczna historia rozpocz??a si? w 1990 roku, gdy w jednej z brukselskich klinik prowadz?cej od 15 lat programy odchudzania, postanowiono zast?pi? "wspomagaj?ce" pigu?ki (wyci?g z morszczynu, listownicy i sproszkowana trzustka) mieszank? zió? chi?skich, która mia?a si? sk?ada? z 2 preparatów: Stephania tetrandra i Magnolia officinalis. W ci?gu nast?pnych 2 lat 9 kobiet, którym podano "odchudzaj?ce" pigu?ki, musia?o rozpocz?? dializoterapi? z powodu szybko post?puj?cego w?óknienia nerek. W badaniach patomorfologicznych pobranych od nich wycinków nerek obserwowano bardzo rozleg?e zw?óknienie ?ródmi??szowe" ?ród?o: "Nefropatia arystolochowa" prof. dr hab. n. med. Marian Klinger - WI?CEJ: MERIDIA, MEITZANG - igranie z ogniem ORAZ NOWE OPRACOWANIE O SIBUTRAMINIE: http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/
  4. T3 – Liotyronina sodu – trójodotyronina -niezmiernie gro?ny dla zdrowia preparat, mo?e trwale zniszczy? zdrowie i rozregulowa? prac? tarczycy.
   W literaturze znany jest przypadek kulturysty, który dozna? gwa?townego rozpadu mi??ni, który mo?e prowadzi? nawet do ?mierci (ci??kie uszkodzenia nerek). Po kilku dniach terapii oral turinabolem, boldenonem, trenbolonem, clenbuterolem i T3 jego stan na tyle si? pogorszy?, i? wyl?dowa? w szpitalu. Doda? nale?y, i? oral turinabol i boldenone s? do?? ?agodne, nawet przy d?ugotrwa?ym stosowaniu. Win? za zaistnia?e komplikacje obarczy? nale?y trenbolone, clenbuterol oraz T3. Takie po??czenie mo?e by?, dos?ownie, zabójcze. Wi?cej: NOWY OPIS T3: http://doping.pl/t3-liotyronina-sodu-trijodotyronina/
  5. Clenbuterol – wysoce skuteczny, ale równie toksyczny selektywny beta2-mimetyk, doprowadzi? do hospitalizacji wi?kszo?? bior?cych go ludzi. Clenbuterol – dzia?a – do czasu, gdy wyl?dujesz na kilka tygodni w szpitalu. W przegl?dowym studium z Australii [1] zbadano stosowanie clenbuterolu w latach 2004-2012. Przytoczono 63 przyk?ady, z drastycznym skokiem popularno?ci „klenu” od 2008 roku (3) do 2012 (a? 27 przypadków). 35 doniesie? ze szpitali, 2 od paramedyków, jeden od lekarza opieki rodzinnej, 21 z innych ?róde?. 53 pacjentów z 63 (czyli 84%) wymaga?o hospitalizacji. Najcz?stszym powodem za?ywania clenbuterolu by?a ch?? schudni?cia oraz zastosowania kulturystyczne. Najcz?stsze skutki uboczne to tachykardia (24), zaburzenia pokarmowe (16) (wymioty) oraz skurcze (11). wi?cej: Med J Aust. 2014 Clenbuterol toxicity: a NSW poisons information centre experience.
   NOWY OPIS CLENBUTEROLU, PISANY OD ZERA: http://doping.pl/clenbuterol-hcl/
  6. amfetamina –wprowadzono j? do obrotu w 1932 roku (patent). By?a sprzedawana bez recepty, co doprowadzi?o do epidemii nadu?ywania amfetaminy w latach 60. W jednym z bada? z 1972 roku wykazano, i? w samym stanie Nowy York w celach medycznych i rozrywkowych amfetaminy u?ywa?o 6.5% mieszka?ców z 13.8 mln osób w wieku powy?ej 14 lat, w ostatnich 6 miesi?cach. Sama amfetamina dost?pna oficjalnie z produkcji farmaceutycznej by?a stosowana celach rozrywkowych przez 39% osób (od czasu do czasu), a 22% nadu?ywa?o jej regularnie, przy ró?nych okazjach. REFERENCJE: America’s First Amphetamine Epidemic 1929–1971, A Quantitative and Qualitative Retrospective With Implications for the Present Nicolas Rasmussen, PhD, MPhil, MPH W roku 1971 wprowadzono pierwsze surowe regulacje dotycz?ce amfetaminy, w za??czniku nr II do spisu narkotyków i substancji kontrolowanych (Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act). Natychmiast odnotowano spadek obrotu o 60% amfetamin? i podobnymi do niej substancjami. Amfetamina uwalnia aminy katecholowe (noradrenalin? i dopamin?) oraz serotonin? (dodatkowo hamuje wychwyt neuroprzeka?ników); uwaga: amfetamina jest dost?pna na rynku w USA, na recept? np. pod nazwami: Adzenys XR-ODT, Dyanavel XR czy Evekeo [14]
   NOWY OPIS AMFETAMINY: http://doping.pl/amfetamina/
  7. metaamfetamina – wycofano z wiadomych wzgl?dów wyniszczaj?cych organizm; ?wi?ci triumfy na czarnym rynku jako jeden z najbardziej wyniszczaj?cych narkotyków,
  8. fenmetrazyna - szkodliwa (za to wprowadzono do obrotu w 1976 roku fendimetrazyn? pod nazwami takimi jak Adipost, Bontril PDM, Bontril Slow Release, Melfiat [15]),
  9. fentermina - sympatykomimetyk, dzia?a poprzez wyrzut noradrenaliny, w mniejszym stopniu dopaminy i serotoniny. (wyst?puje nad nazwami: Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl [16]) - wycofana w 1997 roku, wg niektórych bada? wywo?uje zastawkow? choroba serca, wg innych jest bezpieczna, nadal nielegalnie sprzedawana w Polsce, w USA nadal wyst?puj? w obrocie produkty z fentermin?, cho? dziesi?tki innych wycofano [16],
  10. fenfluramina – wycofana w 1997 roku, „w opublikowanych w roku 1997 pracach wykazano, ?e w?ród oty?ych pacjentów leczonych d?u?ej ni? 4 miesi?ce fenfluramin? lub deksfenfluramin? pojawiaj? si? przypadki choroby zastawkowej serca lub pierwotnego nadci?nienia p?ucnego. Doniesienia te spowodowa?y natychmiastowe wstrzymanie terapii oty?o?ci przy pomocy wymienionych leków” [17],
  11. phenylpropanolamina (znana jako ?-hydroxyamphetamina, PPA, norefedryna, 2-amino-1-phenylpropan-1-ol) – wycofano j? z rynku w 2001 roku - powi?zano j? z ryzykiem udaru krwotocznego) [10],
  12. efedryna – nale?y do grupy nieselektywnych sympatykomimetyków (pobudza receptory adrenergiczne: alfa, beta), wycofana z suplementów w 2003 roku, jest sk?adnikiem leków, nadal nielegalnie sprzedawana w Polsce; przypisano nies?usznie choroby serca i udary;
  13. rimonabant (selektywny antagonista receptora kanabinoidowego CB1; wycofany 23 pa?dziernika 2008) [13]; zwi?ksza? liczb? samobójstw,
  14. contrave (bupropion z naltrexonem)– np. wycofano w USA w 2011 roku; wróci? na rynek w 2014 roku; odnotowywano samobójstwa, uszkodzenia w?troby, jaskr?;
  15. Phen-fen – czyli fentermina po??czona z fenfluramin? – nasila?o objawy uszkodzenia zastawek serca [17], wycofano si? szybko z tego pomys?u,
  16. sibutramina/meridia - inhibitor wychwytu zwrotnego dwóch monoamin tj. serotoniny i noradrenaliny (SNRI ang. serotonin norepinephrine reuptake inhibitors). Wprowadzona do obrotu w 1997 roku w USA, wycofana w pa?dzierniku 2010 roku! Nadal nielegalnie sprzedawana w Polsce, mo?e powodowa? zawa?y, udary mózgu, zatrzymanie akcji serca (by?a sk?adnikiem nie wykazanym w sk?adzie „spalacza” VENOM HYPERDRIVE 3.0 od ALRI)
   NOWY OPIS SIBUTRAMINY PISANY OD ZERA: http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/
  17. mediator (benfluorex) – TRUCIZNA - zabi? we Francji przynajmniej 1300 osób (wycofany w 2011 roku); wp?ywa? on na niewydolno?? zastawek serca,
  18. DNP - 2,4-dinitrofenol - TRUCIZNA - ma dawk? ?mierteln? niewiele wy?sz? od CYJANKU POTASU (cyjanek zabija w dawce 2.86 mg / kilogram masy cia?a, za? DNP w dawce 4.3 mg / kilogram masy cia?a!) DNP nawet w mikro-dawkach niszczy wzrok, s?uch, nerki, serce. W literaturze odnotowano 25 przypadków ?mierci po stosowaniu DNP (wi?c przemnó? to x10 - bo zwykle badania to czubek góry lodowej). Zestawienie w tek?cie: Królowa pla?y! Niedawno po u?yciu DNP zmar?a 20-letnia mieszkanka Warszawy. Je?li kupisz DNP w Internecie - mo?e si? okaza? ostatnim ?rodkiem jaki wypróbowujesz w ?yciu! Traktuj DNP jak bojowy ?rodek truj?cy! wi?cej: DNP, spalacz, pestycyd.
  19. L-KARNITYNA wg starszych bada? okaza?a si? mie? nik?a skuteczno?? w spalaniu t?uszczu, jednak nowsze meta-analizy mówi? o tym, ?e mo?e przynosi? okre?lone rezultaty w trakcie redukcji. Tak wi?c decyzj? o zakupie podejmij samodzielnie.
  20. CLA (nik?a skuteczno??, kontrowersyjne rezultaty),
  21. VENOM HYPERDRIVE 3.0 - niestety dzia?a?a tylko wersja z roku 2008 (500/200 oraz 400/200) - wtedy VENOM zawiera? nielegalny dodatek - FARMAKOLOGI? - SIBUTRAMIN?. Obecnie VENOM jest strat? pieni?dzy,
  22. Red bull i inne napoje energetyczne, maj? mas? cukru, s? tucz?ce i w tym aspekcie szkodliwe dla zdrowia, a ich efekt pobudzaj?cy to placebo – gdy? erogeniczna ilo?? kofeiny wymaga?aby wypicia 1.5-2 l red bulla! ?ród?o: „Red bull doda Ci skrzydeee??” Czy na pewno? oraz „Red bull nie dzia?a na cz?owieka”
  23. Kofeina w dawce poni?ej 5 mg na kg m.c. Wg bada? dzia?a dopiero dawka powy?ej 5 mg czystej kofeiny na kilogram masy cia?a!
  24. Jagody ACAI (acai berry) - równie skuteczne w redukcji t?uszczu jak porzeczki. wi?cej: http://potreningu.pl/artykuly/1565/
  25. kwas hydroksycytrynowy (HCA) i owoc drzewa tamaryndowca / Tamaryndowiec malabarski (Garcinia cambogia) - wi?cej: http://potreningu.pl/artykuly/1565/name


  ?mierci zwi?zane z DNP:
  KATEGORIA 4: nieskuteczne ?rodki zwi?kszaj?ce si?? lub mas? mi??niow?: czyli nabijanie ludzi w butelk? i polowanie na frajerów na allegro! Tutaj tak?e wyj?tkowo truj?ce prohormony.

  1. FORTEBOL - i wszystkie inne ?rodki których producenci obiecuj? zdobycie, 5, 10, 15 kg masy mi??niowej w miesi?c i to bez trenowania! W ?rodku "fortebolu" znajdziesz suplementy diety (np. kreatyn?, l-cytrulin?, AAKG) które kilkadziesi?t razy taniej kupisz w normalnym sklepie z od?ywkami! Czytaj: https://kulturystyka.pl/fortebol-hit...-i-dietetykow/
  2. MUSCULINEX (i wszelkie inne ?rodki obiecuj?ce zdobycie 10 kg masy miesi?cznie i to nawet bez ?wicze?!)- formu?a nieistniej?cego naukowca, brak danych firmy, anonimowa strona, obietnice bez pokrycia. Wi?cej: MUSCULINEX czyli g?upota nie zna granic.
  3. MK-677, ibutamoren, „L-163,191” - dzia?a jak ?rodki z grupy GHRP, ale ma inn? budow?. Jest niepeptydowym preparatem zwi?kszaj?cym wyrzut hormonu wzrostu. W badaniach MK-677 w dawce 25 mg by? w stanie zwi?kszy? hormon wzrostu o 97 ± 23% na okres 24 h (przynajmniej u osób w podesz?ym wieku, z grupy 64-81 lat) [4]. Z kolei st??enie IGF-1 w osoczu wzros?o u tych osób a? o 53,3%, z poziomu 141 ± 21 ?g/litr do zakresu normalnego dla m?odych doros?ych (tj. 219 ± 21 ?g/litr). Dawka 2 mg okaza?a si? nieskuteczna. Stwierdzono wzrost insulinoporno?ci (glukoza na czczo wzrost z 5,4 ± 0,3 do 6,8± 0,4 mmol/litr). Dlaczego wi?c umie?ci?em MK-677 w kategorii „nieskuteczne ?rodki”? Gdy? jego dzia?anie w moim przypadku by?o nieodczuwalne, spotka?em te? wiele doniesie? o braku skuteczno?ci stosowania ibutamorenu.Wyniki bada? IGF-1 po ibutamorenie: oraz Opis preparatu i badania naukowe.
  4. Winstrol „z vermodje” - gdzie na ulotce jest kontakt do firmy na rosyjskim serwerze darmowej poczty, mail.ru - chyba nie wymaga komentarza.... Niestety, nie ma on ?adnego dzia?ania.
  5. "Metanabol" z "bayera" - sorry, ale BAYER nigdy nie produkowa? metanabolu... Ma?o tego, BAYER SCHERING AG nie istnieje od 2011 roku...
  6. HADES HEGEMONY I WSZELKIE INNE FIRMY KRZAKI - có?, "firma" z USA której nigdy w USA nie by?o, jej produkty nie istniej? na tamtym rynku! Brakuje adresu firmy w USA, numeru telefonu, witryna jest zarejestrowana anonimowo, kody kreskowe z produktów nie istniej? w bazach danych, firma rzekomo ma certyfikat GMP - ale nikt o tym nigdy nie s?ysza?. Ma?o tego, wisienk? na torcie jest ozdobienie produktu znanego jako cardarine, endurobol – czy te? GW1516 logiem FDA. FDA (Ameryka?ska Agencja ?ywno?ci i Leków) zajmuje si? kontrol? ?ywno?ci, suplementów i leków. Jakim cudem FDA mo?e mie? co? wspólnego ze ?rodkiem który ... nie zosta? dopuszczony do obrotu, nie przeszed? bada? i nie wyst?puje w oficjalnym obrocie? To tak jakby na wódce widnia?a informacja, i? „produkt jest polecany przez Instytut Matki i Dziecka w ?ywieniu niemowl?t” Zdrowego rozs?dku ?ycz? w zakupach. Nie jest powiedziane, i? produkty hades nie b?d? dzia?a?, ale na pewno nie s? z USA,
  7. Methyldienolone, Methyl-D, Methyl-Dien, RU 3467 -SAA I PH - TRUCIZNA, mo?e w kilka tygodni powa?nie uszkodzi? w?trob?, w najmniejszych dawkach do 10 mg dziennie. Pe?ny opis: http://doping.pl/methyldienolone-met...-dien-ru-3467/
  8. Dimethazine, Mebolazine- nadal sprzedawany w sieci superdrol w podwójnej cz?steczce, TRUCIZNA DLA W?TROBY ORAZ NEREK. Szczegó?y: http://doping.pl/dimethazine-mebolazine
  9. SUPEDROl - znany jako methasteron, metylowany masteron, metylowany drostanolone - TRUCIZNA, kiedy? beztrosko sprzedawana na allegro. Niszczy w?trob? i nerki, daje ci??sze objawy uszkodze? ni? anapolon czy metanabol. Pe?ny opis: http://doping.pl/superdrol-methaster...-drostanolone/
  10. SOMATODROL –produkowany przez Medicofarma S.A., Warszawa; Polska. W sk?adzie
   „beta-alanina; AAKG; Guarana; Pieprz kaje?ski 4:1; Kofeina bezwodna; Witamina b3; witamina b12; witamina b6”
   (?ród?o: http://rejestrzp.gis.gov.pl/) – ca?o?? za kosmiczn? cen?, obietnice: „Osoby, które testowa?y produkt przed wprowadzeniem go na rynek, regularnie ?wicz?c, przez 3 miesi?ce zyska?y od 8 do 14 kg czystej masy mi??niowej.” Komentarz: jasne, a PASSAT 1.9 TDI rozp?dza si? do 100 km/h w 3 sekundy, natomiast w mie?cie pali 4 litry oleju nap?dowego! Polecam! W rzeczywisto?ci: witaminy – w ?aden sposób nie wp?ywaj? na si?? i mas? mi??ni, beta-alanina i AAKG daj? znikome efekty suplementacyjne, guarana, kofeina i pieprz – w pewien sposób mog? wspomaga? redukcj? tkanki t?uszczowej – ale ... w stosownej dawce. „Sk?adniki naszej unikalnej formu?y maj? naukowo udowodnione dzia?anie”. Komentarz: gówno prawda, NIE MA ?adnych bada? w tym zakresie, poza tym ?aden sk?adnik preparatu SOMATODROL nie ma wp?ywu ani na poziom testosteronu ani na poziom hormonu wzrostu! To nabijanie ludzi w butelk?. 8-14 kg masy mi??niowej to 1.5-2 lata ci??kiej pracy na si?owni i kilka solidnych cykli na sterydach anaboliczno-androgennych.
  11. FORMEXPLODE - W porcji 7 g formexplode znajdziemy:336 mg BCAA, 56 mg l- karnityny, 336 mg kreatyny,
   336 mg l-argininy. Czyli BCAA, kreatyny i l-argininy jest 10-20 krotnie za ma?o, l-karnityny 100-krotnie za ma ?o. Ca?o?? w kosmicznej cenie ponad 130 z?. Produkt dla frajerów. SZCZEGÓ?OWY OPIS OSZUSTWA TUTAJ: http://www.sfd.pl/Odzywka_CUD__FORME...768.html#post1
  12. ”SUPERDROL” – to samo oszustwo, ten sam mechanizm, ta sama cena, inny producent: CHEMMOTOR, Warszawa. W ?rodku „SUPERDROLU” nie znajduje si? metylowany drostanolone, znany jako methasteron – za? „AAKG, beta alanina; guarana; L-leucyna; witamina B12” ?ród?o: http://rejestrzp.gis.gov.pl/ Czyli w sk?adzie nie ma NICZEGO farmakologicznego, co by mog?o pomóc w budowie masy mi??niowej - poza delikatnym wp?ywem nieznanych dawek suplementów diety. Nabijanie ludzi w butelk? i polowanie na frajerów. Oryginalny superdrol jest wyj?tkowo toksyczny dla w?troby, ten obecnie sprzedawany na allegro nie zaszkodzi, ale te? i nie pomo?e.
  13. 5XXL Elite - cuda na kiju za 247 z?otych, a w sk?adzie ... l-arginina, beta-alanina, guarana, kofeina bezwodna oraz kreatyna, obiecuj? 10 kg mi??ni miesi?cznie, taki przyrost jest realny w ci?gu 3 lat ?wicze? ze sterydami anaboliczno-androgennymi, produkt dla idiotów, SZCZEGÓ?OWY OPIS OSZUSTWA TUTAJ: http://potreningu.pl/articles/4525/5...budowaniu-masy
  14. X Form Complex - G.M. Partners LTD - robi? ludzi w chuja, sprzedaj? 30 kapsu?ek za ponad 100 z?. W sk?adzie szczypta produktów takich jak "Guarana ekstrakt; Monohydrat kreatyny; l-arginina; kofeina; beta-alanina".
   W sklepie SFD mo?esz mie? za t? kwot?:
   • GUARANA = KOFEINA, za 14 z? masz 100 tabsów po 200 mg http://www.sfd.pl/sklep/Ostrovit_Caf...opis33370.html
   • 500 g kreatyny za 30 z? => http://www.sfd.pl/sklep/SFD_Pure_cre...opis26687.html
   • 200 kapsu?ek l-argininy za 35 z? => http://www.sfd.pl/sklep/SFD_L-Argini...opis33105.html
   • BETA ALANINA 250 g za 34 z? http://www.sfd.pl/sklep/SFD_PURE_BET...opis27443.html
   Wszystko wystarczy na PAR? MIESI?CY, nie na jeden miesi?c tak jak 30 kapsu?ek XFORM.
  15. PROBOLAN 50 - szczypta tribulusa, 100 mg kofeiny, cena z kosmosu i niemo?liwe obietnice. NIE DZIA?A na cz?owieka. Wi?cej: http://www.sfd.pl/Probolan_50-t515082.html#post1
  16. Istnieje wiele nazw dla tego "wynalazku": 5-Methyl-7-Methoxy-Isoflavone, metadrol, HGRX-3[2-Hydrxy-3-Methox 0H2], METHOXYDRON, CHRYSIN MAX, MYOMETH, METHOXY, Metoksyizoflawon - czego to nie obiecywali - z?ote góry, 700% mi??ni W 2 TYGODNIE, 12 kg bezt?uszczowej masy cia?a. Zapomnij. Nawet na najsilniejszych sterydach, razem z hormonem wzrostu i insulin? nie zbudujesz 12 kg w miesi?c! Methoxy - o ile w ogóle, to dzia?a w nik?ym stopniu, w wielu badaniach nie stwierdzono, by ten preparat w jakikolwiek sposób wp?ywa? na si??, mas? czy wytrzyma?o??. Trzymaj si? z dala od ?ciemy. Niektórzy sprzedawcy robi? "anaboliczne combo" - dodaj?c do niedzia?aj?cego preparatu - CUKIER (ryboz?) i ... L-karnityn?. Nie daj si? robi? w konia. Artyku?: Metoksyizoflawon - lepszy ni? sterydy?
  17. Bia?ko sojowe – szkodliwe dla m??czyzny, w czasie 14 dniowej redukcji o deficycie 750 kcal dziennie, grupa bior?ca 2 x dziennie 26 g bia?ka sojowego SoyPro950M straci?a najwi?cej mi??ni! Najlepsze efekty odnotowano w grupie w?glowodanów, badani stracili ?rednio 2.1 kg masy, w tym 400 g mi??ni oraz 1.6 kg t?uszczu. Grupa bia?ka serwatkowego straci?a ?rednio 2.1 kg masy, w tym 600 g mi??ni oraz 1.4 kg t?uszczu. Grupa bia?ka sojowego straci?a ?rednio 2.7 kg masy, w tym 1300 g mi??ni oraz 1.5 kg t?uszczu. Szeroko opisuj? je tutaj: http://potreningu.pl/articles/4932/j...ni-na-redukcji
   Z pe?n? tre?ci? badania mo?na zapozna? si? tutaj: “Whey Protein Supplementation Preserves Postprandial Myofibrillar Protein Synthesis during Short-Term Energy Restriction in Overweight and Obese Adults”.
  18. GLUTAMINA (musia?by? stosowa? „kosmiczne” dawki 90-200 g dziennie, dla niemal niezauwa?alnych efektów; glutamina nie ma wielkiego wp?ywu na sk?ad mi??ni cz?owieka; zamiast niej wybierz zwyk?e bia?ko WPC (maj?ce w sk?adzie tak?e glutamin?)- ono ma skuteczno?? potwierdzon? wieloma badaniami naukowymi). Jakby tego by?o ma?o: glutamina w nadmiarze jest toksyczna: ma negatywny wp?yw na wiele aspektów fizjologicznych m.in. proporcje aminokwasów w ustroju, mo?e zaburza? przemiany amoniaku itd. UWAGA: w niewielkich ilo?ciach glutamina jest nies?ychanie wa?na dla wch?aniania sk?adników od?ywczych. U zwierz?t glutamina wywo?a?a zwi?kszenie rozmiaru kosmków jelitowych oraz g??boko?ci krypt. Mo?e zatem wp?ywa? na popraw? trawienia jelitowego sk?adników pokarmowych i ich wch?aniania, poniewa? zwi?ksza si? powierzchnia wch?aniania w jelitach. Wi?cej: "Long-term intermittent glutamine supplementation repairs intestinal damage (structure and functional mass) with advanced age: Assessment with plasma citrulline in a rodent model". Ponadto glutamina dzia?a ochronnie na b?on? ?luzow? jelita cienkiego, wspomagaj?c regeneracj? komórek. Mo?e przyspieszy? gojenie si? np. napromieniowanego jelita.
  19. Bia?ko pszeniczne – tani wype?niacz najni?szej klasy gainerów i bia?ek – nie warto go stosowa?! Czytaj: Bia?ko pszeniczne #1 fakty i mity, badania.
  20. BCAA/EAA (aminokwasy) – wg wielu starszych bada? istnieje wp?yw aminokwasów na cz?owieka, z kolei nowsze eksperymenty mówi? o braku korzy?ci ze stosowania BCAA podczas np. biegu marato?skiego lub ultra-marato?skiego (100 km). Ponadto w jednym z bada? podawano 4.5 g BCAA (lub placebo) przed i po treningu - efekty? BCAA nie mia?y wp?ywu na hipertrofi?, si??, ani na wytrzyma?o??. BADANIE => "The effects of 8 weeks of heavy resistance training and branched-chain amino acid supplementation on body composition and muscle performance. Spillane M1, Emerson C, Willoughby DS". Je?eli nie trenujesz jak zawodowiec, BCAA to zb?dny wydatek. Kompletnie bezsensowne jest stosowanie BCAA „na masie” – gdy masz ogromn? nadwy?k? kaloryczn?. Mo?e znajdziesz pewne zastosowanie w czasie poprawy definicji – ale ... mimo wszystko to kontrowersyjny suplement diety. Referencje pozosta?e:
   Amino Acids. 2014 […] A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon. oraz Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial.
  21. HMB - dzia?a w mizernym stopniu, tylko na osoby pocz?tkuj?ce, w dziesi?tkach bada? brak efektów stosowania tego ?rodka. Tak, HMB nie dzia?a te? przy stosowaniu przez 3-6 miesi?cy! Nie wp?ywa ani na mas?, ani na si??, ani na tkank? t?uszczow?. Zapomnij o HMB!
  22. Preparaty zwi?kszaj?ce poziom hormonu wzrostu tzw. boostery HGH. Zapomnij od razu, jedyne co zwi?ksza ilo?? poziomu hormonu wzrostu to piekielnie drogie i niebezpieczne dla zdrowia rhGH (za grube tysi?ce z?otych!) oraz peptydy w rodzaju GHRP (szerzej opisane tutaj: GHRP – nowy doping i maskowanie.. ?aden suplement nie ma wp?ywu na poziom hormonu wzrostu w organizmie (chyba, ?e do?ylnie zaczniesz podawa? np. 30 g argininy => Laurie Wideman, Judy Y. Weltman, James T. Patrie, Cyril Y. Bowers, Niki Shah, Shannon Story, Johannes D. Veldhuis, Arthur Weltman “Synergy of l-arginine and GHRP-2 stimulation of growth hormone in men and women: modulation by exercise” American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology Published 1 October 2000 Vol. 279 no. 4, R1467-R1477 http://ajpregu.physiology.org/content/279/4/R1467),
  23. Carbo, vitargo, vextrago, gainery, dekstroza, ryboza, maltodekstryny, fruktoza i inne chemiczne w?glowodany w postaci np. ?elu. S? przydatne w?skiej grupie wyczynowych sportowców wytrzyma?o?ciowych (biegi marato?skie, wielogodzinna praca w triatlonie, p?ywanie d?ugodystansowe, wielogodzinne marsze po górach itd.) lub ekstremalnym ektomorfikom (osobom skrajnie trudno nabieraj?cym masy). W treningu si?owym w?glowodany stosowane zaraz przed wysi?kiem – obni?aj? mo?liwo?ci wysi?kowe zawodnika (wyrzut insuliny – zapocz?tkowuje szereg negatywnych reakcji. Trening si?owy powoduje niewielkie uszczuplenie zasobów glikogenu – wi?c stosowanie syntetycznych w?glowodanów jest co najmniej kontrowersyjne (zasoby glikogenu mi??niowej starczaj? co najmniej na 1.5 h ci??kiej pracy si?owej). Je?li nie masz na co wydawa? pieni?dzy – lepiej zakup ry?, makaron razowy, kasz? gryczan?, banany lub inne w?glowodany z?o?one,  KATEGORIA 5: inne.
  1. DMSO, Dimetylosulfotlenek - nale?y do ?rodków stosowanych w “medycynie” naturalnej. Jest to od?am "medycyny" dla osób maj?cych braki intelektualne oraz cierpi?ce z powodu braku insynktu samozachowawczego! W tej antynauce sugeruje si?, ?e DMSO leczy wszystkie choroby. Rzekomo: "posiada silne w?a?ciwo?ci rozpuszczaj?ce, antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Jest obiecuj?cy w walce z chorobami nowotworowymi. Przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci: przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Poprawia funkcjonowanie uk?adu immunologicznego. Hamuje stany zapalne oraz zmniejsza obrz?ki spowodowane urazami mechanicznym. Posiada dzia?anie bakteriobójcze, zwalcza grzyby oraz wirusy". W rzeczywisto?ci: mimo wyt??onych poszukiwa? nie uda?o mi si? potwierdzi? nawet kilku procent przypisywanych DMSO w?a?ciwo?ci! Najwi?cej danych o tej substancji pochodzi z bada? nad liniami komórkowymi i zwierz?tami (bardzo cz?sto myszami, szczurami). U ludzi wcale nie potwierdzono wp?ywu DMSO na grzyby, wirusy, bakterie, komórki nowotworowe czy nawet reumatoidalne zapalenie stawów. Do tej samej grupy „metod alternatywnych” nale?y stosowanie jadu pszczelego, miedzianych bransoletek, magnesów (i innych „urz?dze? magnetycznych”) czy specjalnych diet. Nie warto korzysta? z kiepskich ?róde? informacji, nale?y wybiera? wiedz? naukow?. Wg dobrze kontrolowanych bada? korzy?ci ze stosowania DMSO u ludzi s? znikome, a zwi?zek wcale nie jest oboj?tny dla ustroju. U zwierz?t dawka 9 ml na kg masy cia?a 90% roztworu DMSO powodowa?a ?mier? ma?p pomi?dzy 15, a 53 tygodniem badania.
  2. ?rodki w rodzaju AICAR oraz GW501516 – by? mo?e s? skuteczne u zwierz?t, testowa?em GW501516 z ró?nych ?róde? i efekt by? taki sam – placebo. W badaniach na zwierz?tach w dawce 2-5 mg na kg m.c. GW501516 zwi?ksza? wytrzyma?o?? w pracy d?ugotrwa?ej nawet do 70%! Trenowane myszy po dodatkowym podawaniu ?rodka przez 3 tygodnie zwi?kszy?y przebiegany dystans o 31,2% (o 744,4 m), Nawet myszy nietrenowane, którym przez tydzie? podawano GW501516 zwi?kszy?y przebiegany dystans o 48,6% (671,8 m) w porównaniu do grupy kontrolnej [10] - Szerzej na ten temat np. Pigu?ka na wytrzyma?o?? i spalanie t?uszczu oraz Badania i artyku?y na chomikuj.pl
  3. MULTIWITAMINY I MINERA?Y - nie tylko nic nie daj?, ale s? cz?sto szkodliwe dla zdrowia! 68 randomizowanych bada? z 232 606 uczestnikami (385 publikacji). Wnioski ko?cowe: podawanie beta-karotenu, witaminy A oraz witaminy E mo?e zwi?ksza? ?miertelno??. JAMA. 2007 Feb 28;297(8):842-57. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis.
   "W badaniu „Physicians' Health Study II” (7 listopada 2012 roku) [1] losowo, metod? podwójnie ?lepej próby podawano od 1997 roku do 2011 roku multiwitaminy lub placebo 14,641 m??czyznom, lekarzom. Byli to panowie w wieku 50 lub wi?cej lat (?rednio w wieku 64.3 lat), w tym znalaz?a si? grupa 754 m??czyzn z chorobami uk?adu kr??enia. Wyniki: w ww. okresie w badanej grupie odnotowano 1732 przypadki incydentów sercowo-naczyniowych. W porównaniu do grupy placebo multiwitaminy okaza?y si? tak samo skuteczne (11 wypadków na 1000 osobo-lat dla multiwitaminy i 10.8 dla placebo). " REF. JAMA. 2012 Nov 7;308(17):1751-60. doi: 10.1001/jama.2012.14805. Multivitamins in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. Nie stwierdzono równie?, by multiwitaminy dawa?y cokolwiek je?li chodzi o ryzyko raka: "w kolejnym badaniu na 161 808 kobietach, prowadzonym przez 8 lat (1998-2005) nie wykazano ?adnych ró?nic w ryzyku raka, choroby serca i ?mierci pomi?dzy stosuj?cymi preparaty multiwitaminowe, a kobietami nie stosuj?cymi tych preparatów!”. „Po o?miu latach okaza?o si?, ?e te, które ?yka?y witaminy i minera?y, zapada?y na nowotwory jajnika, p?uc, piersi czy mia?y udar mózgu lub zawa? serca równie cz?sto jak kobiety, które dostawa?y placebo."REF. Multivitamin use and risk of cancer and cardiovascular disease in the Women's Health Initiative cohorts.
  4. ?e?sze? (Panax notoginseng) – nie potwierdzi? swojego dzia?ania w zmniejszaniu odczuwanego bólu, nie wp?yn?? na markery stanu zapalnego i uszkodzenia mi??ni po intensywnym treningu. Dwudziestu dobrze wytrenowanych m??czyzn, dobrano wg maksymalnej wydolno?ci aerobowej. Otrzymali 4 g ?e?szenia (kapsu?ki) lub placebo przed i po zbieganiu z góry (co mia?o wywo?a? bolesno?? mi??niow?). Zbadano odczuwanie bólu, osi?gi w wysoku z pozycji przysiadu oraz wyskoku z przysiadu po zmianie kierunku ruchu. Dodatkowo pobrano krew pod k?tem analizy czynników zapalnych / markerów uszkodze? mi??ni (IL-1, IL-6, czynnika martwicy nowotworów (TNF-?), bia?ka c-reaktywnego, mioglobiny, kinazy kreatynowej). Badano wspomniane parametry 7 razy, w ci?gu 5 dni (przed, po, 4, 24, 48, 72 oraz 96 godzin po biegu). Niestety ?e?sze? nie mia? wp?ywu na wydolno?? zawodników, bolesno?? mi??ni czy czynniki zapalne/markery uszkodze? mi??ni - których poziom oszacowano we krwi m??czyzn. Wi?cej: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642942
  5. Saw palmetto czyli palma saba?owa - - wg bada? nie ma ?adnego wp?ywu na PSA (swoisty antygen sterczowy). Niestety, okaza?o si?, ?e w badaniach prowadzonych pomi?dzy 5 czerwca 2008, a 10 pa?dziernika 2012 w których wzi??o udzia? 369 m??czyzn starszych ni? 45 lat - palma nie mia?a ?adnego wp?ywu na prostat?. Stosowano dawki 320, 640 oraz 960 mg - nie stwierdzono ró?nicy pomi?dzy grupami placebo, a stosuj?c? palm? saba?ow? (PSA), ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23253958
   UWAGA: palma saba?owa dzia?a natomiast na ?ysienie androgenowe, poprzez swój wp?yw na DHT.
  6. BIOSTEROL, TESTOSTEROL 250 (MEGABOL) - je?eli liczysz na przyrost masy i si?y mi??ni - kup sobie lepiej kreatyn?. Produkty te daj? znikome efekty,

  NIESKUTECZNE PREPARATY NA W?TROB?.
  1. ESSENTIALE FORTE, ESSELIV, ESSELIV FORTE I INNE. Preparaty fosfatydylocholiny zawieraj? 73-96% 3-sn-fosfatydylocholiny uzyskiwanej z ziaren soi (?ac. Glycine max). Dost?pne preparaty zawieraj? po oko?o 200-300 mg fosfolipidów zwanych równie? niezb?dnymi fosfolipidami (Phospoholipidum essentiale).
   Autorzy ameryka?scy z 20 o?rodków obj?li analiz? grup? blisko 800 pacjentów. Stwierdzili, i? fosfatydylocholina po dwóch latach stosowania nie mia?a ?adnego istotnego wp?ywu ani na stopie? zw?óknienia w?troby, ani te? na wyniki bada? laboratoryjnych na ko?cu badania.
   WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"
  2. L-asparaginian L-ornityny (LOLA – L-ornithine L-aspartate) - jest sol? dwóch aminokwasów endogennych: ornityny i kwasu asparaginowego. Zarówno L-ornityna, jak i L-asparaginian wchodz? w sk?ad cyklu mocznikowego (cykl Krebsa) w w?trobie i s? niezb?dne w procesie syntezy mocznika i usuwania amoniaku z organizmu. L-asparaginian uczestniczy ponadto w wi?zaniu amoniaku z kwasem glutaminowym do glutaminy w mi??niach szkieletowych. [...] Nie ma natomiast przekonuj?cych danych w pi?miennictwie wskazuj?cych na hepatoprotekcyjne i stymuluj?ce regeneracj? w?troby w?a?ciwo?ci LOLA, st?d wg opinii autorów tego artyku?u zastosowanie preparatów zawieraj?cych LOLA w tym celu nie ma uzasadnienia. WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"
  3. Milk thistle, oset mleczny, sylimarol, sylimaryna - nie udowodniono, i? daje cokolwiek je?li chodzi o w?trob?. Przyk?adowe badania: The Effects of Milk Thistle (Silybum marianum) on Human Cytochrome P450 Activity". Marina Kawaguchi-Suzuki, Reginald F. Frye, Hao-Jie Zhu, Bryan J. Brinda, Kenneth D. Chavin, Hilary J. Bernstein, and John S. Marko Wi?cej na ten temat: Regeneracja w?troby przy SAA: sylimaryna, ostropest. Wymieniam wi?kszo?? leków gro?nych dla w?troby, opisuj? w?a?ciwo?ci ostropestu, na koniec o wp?ywie na cytochrom P450.  DZIA?AJ? W PEWNYCH OKOLICZNO?CIACH, ALE ...

  1. TRIZER - w sumie wszystko by?oby OK, ale ...osoby sprzedaj?ce TRIZER stosuj? chamski marketing, fa?szywe strony internetowe z opiniami oraz inne zabiegi, tymczasem ich produkt wcale nie ma rewelacyjnego sk?adu. Jest po prostu za drogi. W 3 kapsu?kach znajduj? si? ... witaminy E,D, B6 (bez ?adnego znaczenia), chrom, biotyna (bez ?adnego znaczenia, w ilo?ciach ?ladowych), synferyna 0,15 mg - nie dzia?a na cz?owieka, l-tyrozyna 150 mg (mo?e i co? daje, ale w dawce 100 x wi?kszej ni? 150 mg jak w trizerze => http://potreningu.pl/articles/4898/l...adan-naukowych), ~kofeina 217 mg, ekstrakt z zielonej herbaty - 200 mg. Reszta sk?adników nie ma wi?kszego znaczenia np. (ekstrakt z zielonej herbaty 200,01 mg, ekstrakt ze skrzypu polnego 159,99 mg, kapsaicyna 12,81 mg, kwasu chlorogenowy 55,02 mg, ekstrakt z ziela pokrzywy 99,99 mg, ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 99,99 mg). Kupmy sobie 3 opakowania Burn4ALL Extreme za 140.97 z?:

   • dostaniemy 480 kapsu?ek,
   • mo?emy bra? ten spalacz standardowo otrzymuj?c 160 porcji po 3 kapsu?ki,
   • ale mamy te? opcj? 80 porcji po 6 kapsu?ek,

   W ka?dej porcji 6 kapsu?ek Burn4ALL Extreme mamy:
   • 300 mg kofeiny (wi?cej o ponad 80 mg w porcji w porównaniu do konkurencji),
   • 1,128 mg synefryny (ponad 7 razy wi?cej synefryny w porównaniu do konkurencji!),
   • 399,24 mg acetyl L-tyrozyny (tyle samo czystej l-tyrozyny co u konkurencji czyli 150 mg),

   • 450mg ekstraktu z zielonej herbaty (ponad dwa razy wi?cej w porównaniu do konkurencji)
   • 74,6 mg kwasu chlorogenowego (o 35% wi?cej w porównaniu do konkurencji),
   • 3 mg teobrominy (brak u konkurencji)
   • 180 mg witaminy C (brak u konkurencji)
  2. Johimbina (ang. yohimbine) - nieselektywny antagonista receptorów alfa-adrenergicznych. Posiada najwi?ksze powinowactwo do receptorów alfa-2 w porównaniu do alfa 1. Wp?ywa to na zwi?kszenie wyrzutu noradrenaliny. Ze wzgl?du na swoj? aktywno?? i wp?yw na alfa receptory – jest to preparat do ostatniego szlifu, wykazuje skuteczno?? w redukcji tkanki t?uszczowej. W jednym z bada? z 2006 roku [13] - 20 wysokiej klasy graczy w pi?k? no?n? (Serbia i Czarnogóra) otrzymywa?o przez 21 dni tabletki zawieraj?ce 20 mg johimbiny lub placebo (celuloza). W grupie otrzymuj?cej johimbin? odnotowano ?redni spadek z 9.3 +/- 1.1% do 7.1 +/- 2.2% tkanki t?uszczowej. Co najciekawsze, pi?karze wraz z pozbywaniem si? tkanki t?uszczowej nabyli jednocze?nie mas? mi??niow? – co prawda niewiele, ale zawsze. W grupie johimbiny tkanka mi??niowa przed: 53.8 ± 3.5%, za? mi??nie po: 56.3 ± 4.8 %. Res Sports Med. 2006 Oct-Dec;14(4):289-99. Yohimbine: the effects on body composition and exercise performance in soccer players. Niestety, wspomniane badanie jest sponsorowane. BRAKUJE solidnych danych odno?nie dzia?ania lub nie yohimbiny. Wi?cej na ten temat: UTRATA opornego t?uszczu bez ?ciemy – czyli czemu johimbina nie dzia?a?! ORAZ NOWE OPRACOWANIE OD ZERA: http://doping.pl/johimbina-yohimbine/
  3. Mucuna pruriens, Velvet Bean, ?wierzbiec w?a?ciwy - niby substancja zast?puj?ca kaw?, wi?kszo?? ludzi my?li, ?e zwi?kszy on libido, poprawi nastrój lub ilo?? testosteronu. By? mo?e ma jakie? dzia?anie w dawce 5 g ekstraktu lub wi?kszej np. na ilo?? kortyzolu, mo?e zwi?ksza ilo?? testosteronu u bezp?odnych m??czyzn - jednak?e, jest tu wi?cej pyta? ni? odpowiedzi, a liczba bada? jest znikoma. By? mo?e Mucuna pruriens znajdzie jakie? zastosowanie w chorobie Parkinsona czy po uk?szeniu w??a... Referencje: https://examine.com/supplements/mucu...Speed=noscript
  4. Chrom - przyswaja si? w nik?y sposób z po?ywienia i wody. Wg bada? tylko od 0.5 do 3% jest przyswajana. Zapotrzebowanie na chrom wynosi od 25 do 35 µg na dob?. Jego wp?yw na redukcj? masy cia?a to jedna wielka zagadka: „ kontrowersje dotycz?ce potencjalnych korzy?ci z uzupe?niania poziomu chromu(III) w organizmie wynikaj? z niejednoznacznych wyników bada?, które mia?y ukaza? wp?yw suplementacji chromu (III) na pacjentów z cukrzyc? i bez cukrzycy. Okaza?o si?, ?e uzupe?nienie poziomu chromu (III) wp?ywa korzystnie na mi??nie i tkank? t?uszczow? i doprowadza do redukcji masy cia?a dzi?ki poprawie metabolizmu glukozy i lipidów w obu badanych. Jednak przeprowadzona meta-analiza otrzymanych wyników nie potwierdzi?a tych doniesie?. We wnioskach podkre?lano, ?e suplementacja chromu ma niewielki wp?yw na redukcj? masy cia?a, ma znaczenie kliniczne tego faktu jest dyskusyjne i powinno by? interpretowane ostro?nie”. ?ród?o: „Badanie zawarto?ci niklu i chromu w suplementach diety wspomagaj?cych odchudzanie”
  5. Forskolina - raczej placebo -> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18500958, w niektórych badaniach ma dzia?anie, ale raczej pomijalne -> http://www.sfd.pl/Forskolin_Coleus_f...j-t710807.html
  6. DHEA, Pradesterone, Hydroxyandrosterone, 3?-Hydroxy-5-Androstene-17-one - bardzo s?abe dowody, i? ma wp?yw na cokolwiek, w badaniach DHEA w nik?y sposób podnosi testosteron, ale u ... kobiet. By? mo?e podnosi IGF-1, ale znów u osób w podesz?ym wieku. Wyniki bada? prawie jednoznaczne => http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9876338 oraz https://examine.com/supplements/Dehy...Speed=noscript oraz NOWY OPIS: http://doping.pl/dhea-dehydroepiandr...t-5-en-17-one/
  7. L-tyrozyna- kontrowersyjny aminokwas. W badaniach naukowych tyrozyna okaza?a si? nie mie? du?ego znaczenia dla poprawy osi?gów zawodnika, jednak?e mo?e wyra?nie poprawia? funkcje poznawcze, w stresuj?cych okoliczno?ciach. Naukowcy zastrzegaj? jednak, i? o? HPA musi funkcjonowa? odpowiednio, za? zasoby dopaminy i noradrenaliny musz? by? zmniejszone. L-tyrozyna zwi?ksza elastyczno?? poznawcz?. Referencje: “Effect of tyrosine supplementation on clinical and healthy populations under stress or cognitive demands--A review”. J Psychiatr Res. 2015 Nov W kolejnym z bada? z 2015 roku. 8 pi?karzy uko?czy?o indywidualny, 90 minutowy symulator gry w pi?k? no?n?, na bie?ni, przy dwóch ró?nych okazjach. Badanie prowadzono w eksperymentalnej komorze w temperaturze 25 stopni, przy 40% wilgotno?ci. Podano im tyrozyn? 150 mg / kg masy cia?a razem z 250 ml napoju bez cukru (lub placebo) 5 h i 1 h przed wysi?kiem. Podwójnie ?lepa próba, losowo. Oceniono wydajno?? poznawcz? – czujno??, realizacja podwójnego zadania, oceniono równie? zaanga?owanie umys?owe przed, w po?owie gry i pod jej koniec. W grupie tyrozyny odnotowano znacznie lepsze reakcje 12.6 ± 1.7 (tyrozyna) vs 11.5 ± 2.4 (placebo). Referencje: "Effect of tyrosine ingestion on cognitive and physical performance utilising an intermittent soccer performance test (iSPT) in a warm environment”. Eur J Appl Physiol. 2015 DZIESI?TKI BADA? TUTAJ: http://potreningu.pl/articles/4898/l...adan-naukowych
  8. P-SYNEFRYNA, zawarta w citrus aurantium (gorzka pomara?cza, jej zielone m?ode owoce; znane tak?e jako „Chih-shi” lub „Zhi shi”) – ci??ko powiedzie?, czy P-SYNEFRYNA ma jakiekolwiek dzia?anie na cz?owieka, gdy? z regu?y ta pochodna fentyletylaminy, wyst?powa?a w mieszankach obok innych substancji. Uwaga: w wielu badaniach naukowych podaje si?, ?e w gorzkiej pomara?czy wyst?puje m-synefryna (fenylefryna), a jest to nieprawda. M-synefryna ma inn? budow? chemiczn?, posiada grup? hydroksylow? w pozycji meta, za? p-synefryna w pozycji para w pier?cieniu benzenowym. Synferyna – wykazuje niewielkie dzia?anie na cz?owieka, dzia?a poprzez aktywacj? receptorów beta-3 adrenergicznych, ma bardzo s?abe powinowactwo do receptorów beta-1 oraz beta-2. W?a?ciwie w wi?kszo?ci bada? synferyna wyst?powa?a obok innych zwi?zków, nie sposób powiedzie?, czy dzia?a jako pojedyncza substancja. W jednym z nowszych bada? stwierdzono dzia?anie 100 mg p-synefryny na cz?owieka... ale w wielu spalaczach (np. trizer) jest jej ledwie 0,15 mg w 3 kapsu?kach – wi?c w tym przypadku mo?na zapomnie? o dzia?aniu tego zwi?zku. Dodatkowo cytowane badanie jest podejrzane, gdy? jeden z autorów Sidney J. Stohs jest konsultantem dla Nutratech, producenta suplementu diety u?ytego w eksperymencie. W ka?dym razie stwierdzono, i? synferyna zwi?kszy?a nieco liczb? powtórze? w czasie wykonywania przysiadów (ca?kowita liczba powtórze? w grupie placebo 41.3 ± 11.9, za? w grupie synferyny 44.2 ± 11.7,a wi?c ~6% zysk w porównaniu do grupy placebo). ?rednia moc by?a nieco wi?ksza w grupie synferyny (718.8 ±124.6) w porównaniu do placebo (697±106.5). Rzekomo synferyna zwi?ksza lipoliz?, ale ... badanie obejmowa?o zbyt krótki czas by to stwierdzi?. Z najnowszym badaniem na temat tego zwi?zku mo?na zapozna? si? tutaj: http://jissn.biomedcentral.com/artic...970-015-0096-5 W kolejnym z bada? [Gutierrez-Hellin J, 5 ] potwierdzono, i? p-synefryna dzia?a, ale w dawce 3 mg na kg masy cia?a. Wniosek? M??czyzna wa??cy 100 kg musia?by spo?y? 300 mg p-synefryny, nie ... 0,15 mg jak w trizerze. W cytowanym badaniu p-synefryna przyczyni?a si? do wi?kszego utleniania kwasów t?uszczowych, zmniejszy?a za? korzystanie przez organizm z glikogenu i innych zasobów w?glowodanów. Trening by?a to wysi?kowa próba na ergometrze – co 3 minuty zwi?kszano obci??enie robocze o 25 W, a? do odmowy. W spoczynku p-synferyna nie zwi?ksza ani wydatku energetycznego, ani ilo?ci utlenianych kwasów t?uszczowych w porównaniu do placebo. Z badaniem mo?na zapozna? si? tutaj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038225
  9. SINETROL - sinetrol – polifenole cytrusowe, mo?e mie? znacznie dla redukcji tkanki t?uszczowej jak pokazuj? badania naukowe [17, 18]. W jednym z bada? grupa bior?ca Sinetrol-XPur w ci?gu 12 tygodni badania, podwójnie ?lepa próba, z grup? placebo podawano Sinetrol-XPur 2x dziennie 47 osobom z nadwag? (900 mg sinetrolu dziennie). Grupa placebo liczy?a 48 osób. Obwód w talii zmniejszy? si? o 5.71% w grupie sinetrolu, 1.56% dla placebo. Na wysoko?ci bioder 4.71% - sinterol oraz 1.35 dla placebo. Poziom tkanki t?uszczowej w tu?owiu zmniejszy? si? o 9.73% dla sinetrolu oraz 3.18% dla placebo. Ogó?em w grupie sinetrolu utrata t?uszczu wynosi?a 3.7 kg, w grupie placebo 1.4 kg. Dodatkowo odnotowano spadek C-reaktywnej protein o 22.87% w grupie sinterolu oraz fibrynogenu o 19.93% w grupie sineterolu. [18] Niestety, sinetrol jest produkowany przez francusk? firm? Fytexia, której w?a?cicielem jest Constantin Dallas, autor obu bada?. Ich warto?? jest wi?c dyskusyjna, a wyniki ma?o prawdopodobne. REFERENCJE: http://www.ergo-log.com/citrus-extra...body-mass.html
  10. Saw palmetto czyli palma saba?owa - wg bada? nie ma ?adnego wp?ywu na PSA (swoisty antygen sterczowy). Palma saba?owa dzia?a natomiast w pewnym stopniu na ?ysienie androgenowe, poprzez swój wp?yw na DHT. W kolejnym z bada? z 2012 roku porównano finasteryd - PROPECIA (syntetyczny zwi?zek 4-azasteroidowy, b?d?cy swoistym kompetycyjnym inhibitorem 5-?-reduktazy steroidowej typu II) z palm? saba?ow?. 100 pacjentów, m??czyzn ze zdiagnozowanym syndromem AGA (m?skie ?ysienie typu androgenowego). Jedna grupa dostawa?a 320 mg ekstraktu palmy saba?owej dziennie, przez 2 lata, druga 1 mg finasterydu dziennie – w tym samym okresie. W celu oszacowania skuteczno?ci terapii wykonano zdj?cia na pocz?tku oraz na ko?cu okresu. U 38% pacjentów z grupy 320 mg palmy stwierdzono zwi?kszenie przyrostu w?osów, podczas gdy w grupie finasterydu u 68%. Finasteryd by? skuteczniejszy u ponad 60% m??czyzn (33 z 50; 66%) z poziomem II i III ?ysienia. Referencje: ?ysienie androgenowe – sposoby walki
  11. BCAA/EAA - (aminokwasy) – wg wielu starszych bada? istnieje wp?yw aminokwasów na cz?owieka, z kolei nowsze eksperymenty mówi? o braku korzy?ci ze stosowania BCAA podczas np. biegu marato?skiego lub ultra-marato?skiego (100 km). Je?eli nie trenujesz jak zawodowiec, BCAA to zb?dny wydatek. Kompletnie bezsensowne jest stosowanie BCAA „na masie” – gdy masz ogromn? nadwy?k? kaloryczn?. Mo?e znajdziesz pewne zastosowanie w czasie poprawy definicji – ale ... mimo wszystko to kontrowersyjny suplement diety. Referencje:
   Amino Acids. 2014 […] A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon oraz Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial.
  12. KOENZYM Q10 – w jednej strony stwierdzono, ?e 300 mg Q10 dziennie ma wp?yw na pacjentów z chorob? wie?cow?: mniej by?o TNF (czynnika martwicy nowotworów) – markeru stanu zapalnego, a wi?ksza by?a aktywno?? antyoksydacyjnych enzymów (dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy oraz peroksydazy glutationowej) – z drugiej wiadomo, ?e dla osób ci??ko chorych sprawdza si? np. glutamina – której podawanie osobom zdrowym jest kontrowersyjne (badanie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192015)
  13. Kwasy OMEGA-3 – kontrowersyjne, w badaniach stwierdzono, ?e mog? podwy?sza? poziom LDL. Lepiej zjedz 2-3 porcje ryby tygodniowo – ni? wydawaj pieni?dze na niepewne suplementy diety; ref. Meta-analysis of the effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on lipoproteins and other emerging lipid cardiovascular risk markers in patients with type 2 diabetes.
  14. Antyoksydanty/antyutleniacze - witamina A, C i E, prowitamina A (beta karoten) i inne Wg obecnej wiedzy naukowej - paradoksalnie - zwalczanie wolnych rodników mo?e by? ... szkodliwe dla zdrowia i wyniku sportowego! Nale?y mocno rozwa?y? dodatkow? suplementacj? witaminami!
   Zamieszczone przez Medycyna Sportowa 2011
   ANTYOKSYDANTY "Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wytwarza nie RONS pod wp?ywem wy si?ku fizycznego jest odpowiedzi? prawid?ow?, a nawet konieczn? do osi?gni?cia adaptacji do wi?kszych obci??e? fizycznych. W wyniku dzia?ania RONS, w ci?gu pierwszych 24 godzin od zako?czenia wysi?ku w mi??niach szkieletowych pojawia si? kilkaset ró?nych transkryptów, w tym tak?e genów koduj?cych bia?ka antyoksydacyjne oraz bia?ka za anga?owane w trans port tle nu, odpowied? zapaln? i immunologiczn?, energetyk? komór ki i hipertrofi? mi??ni. Hamowanie generacji RONS przez nadmierne stosowanie antyoksydantów obni?a adaptacj? zawodnika do stresu oksydacyjnego oraz treningu sportowego.
   (autorzy: Agnieszka Zembro? -?acny, Anna Kasperska, Joanna Ostapiuk -Karolczuk) Wi?cej: http://potreningu.pl/artykuly/852/ro...es-oksydacyjny
  NAJLEPSZE STACKI KREATYNOWE Z GERANAMIN? (DLA OSÓB POWY?EJ 21 ROKU ?YCIA!):
  1. BPI 1 M.R. (uwaga - jest nowa wersja bez geranaminy - ma dopisek ORIGINAL na opakowaniu),
  2. CDT LABS - NOXI PRO,
  3. JACK3D,
  4. APS MESOMORPH,  ***
  1. Glutamina - niestety nie dzia?a na cz?owieka... [ AKTUALIZACJA 2013.09.14 ]

  Zapytasz, jak to mo?liwe, ?e tak bardzo, przez wiele lat promuje si? glutamin? gdzie popadnie (reklamy, internet itd.) i wielu kulturystów j? poleca?

  A jak my?lisz, dlaczego firmy przeznaczaj? setki tysi?cy z?otych/euro/dolarów na kampanie promuj?ce suplementy, piwo, s?odycze, samochody? Sprawa jest prosta, chodzi o pieni?dze.

  Pierwszy fakt, który powinien odrzuci? ci? od glutaminy to ...

  "?e zanim glutamina dostanie si? do krwiobiegu (i naszych mi??ni), jej 40% pos?u?y jako "paliwo" dla komórek twojego przewodu pokarmowego, wi?c ju? te 40% mo?esz skre?li? z dost?pnej puli aminokwasów w twoim organizmie!"

  Wi?c owszem, glutamina przede wszystkim jest ultra drogim preparatem do u?ywania w charaketrze wype?niacza muszli toaletowej... Je?li przedawkujesz kreatyn?, wi?ksza jej pula zostaje zmarnowana (wydalasz j? z moczem), glutamina zwyczajnie zostanie utracona z samego za?o?enia.

  Je?li to ci? nie przekonuje, poczytaj oryginalne, niezale?nie badania naukowe na temat glutaminy, umieszczone poni?ej:


  1. GLUTAMINA NIE DZIA?A - NAWET NA BOLESNO?? MI??NI PO WYSI?KU...

  Niestety, mimo kolejnych dziesi?tek bada? naukowych nie uda?o si? potwierdzi? ?adnej z marketingowych zalet glutaminy. W niedawno opublikowanych badaniach sprawdzono jak glutamina wp?ywa na aktywno?? mi??ni. 17 zdrowych m??czyzn 22.35±2.27 roku, waga: 69.91±9.78 kg, wzrost 177.08±4.32 cm zosta?o przydzielonych do grupy z glutamin? lub placebo. Brali glutamin? lub placebo przez 4 tygodnie (3x w tygodniu). Wykonywali 6 serii do wyczerpania – ekscentrycznej fazy w prostowaniu nóg siedz?c, z ci??arem rz?du 75% maksymalnego. Mi?dzy seriami zastosowano 3 minutowe odst?py. Sprawdzono odczuwanie bólu mi??niowego, zakres ruchu oraz aktywno?? mi??ni (metod? EMG) – 24 oraz 48 godzin po zako?czeniu sesji. Pomi?dzy grupami placebo, a glutamin? nie odnotowano ró?nic.


  ?ród?o:

  “Effect of L-glutamine supplementation on electromyographic activity of the quadriceps muscle injured by eccentric exercise.” Iran J Basic Med Sci. 2013 Jun;16(6):808-12. Rahmani Nia F, Farzaneh E, Damirchi A, Shamsi Majlan A. Department of Exercise Physiology Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Guilan, Rasht, Iran.


  2. A co z glutamin? i tempem uzupe?niania glikogenu po wysi?ku?

  Tak, to kolejna z teorii maj?ca uzasadni? wydawanie pieni?dzy na ten suplement. Rzekomo glutamina ma poprawia? tempo uzupe?niania glikogenu po wysi?ku (czyli energetycznych zasobów m.in. w mi??niach sportowca). Niestety, badania przynosz? raczej nieciekawe dane – m.in. stwierdzono brak wp?ywu glutaminy na szybko?? uzupe?niania glikogenu po treningu interwa?owym (HIIT).

  8 testerom podawano w ci?gu 3 godzin po wysi?ku ró?nego rodzaju napoje. Od razu po wysi?ku 500 ml, nast?pnie po 1 i 2 godzinach pó?niej. Mieszanka potreningowa u?ywana jako punkt odniesienia zawiera?a 0.8 g na kilogram masy cia?a w?glowodanów (glukozy). Czyli osoba wa??ca 80 kg spo?ywa?a 64 g glukozy.

  Inne napoje zawiera?y t? sam? ilo?? glukozy oraz:
  • 0.3 g na kilogram masy cia?a glutaminy (czyli dla osoby wa??cej 80 kg by?y to 24 g glutaminy, sporo!)
  • 0.3 g na kilogram masy cia?a bia?ka (hydrolizatu bia?ka pszenicy) - czyli dla osoby wa??cej 80 kg by?y to 24 g bia?ka; hydrolizat zawiera? 26% glutaminy,
  • 0.3 g na kilogram masy cia?a bia?ka (hydrolizatu bia?ka serwatkowego) – 6.6% glutaminy,

  Szybko?? uzupe?niania glikogenu (mierzona w mmol na kilogram bezt?uszczowej masy cia?a) nie ró?ni?a si? znacz?co dla 4 ró?nych pomiarów:
  • 28 +/- 5 (kontrolna),
  • 26 +/- 6 (glutamina),
  • 33 +/- 4 (bia?ko pszeniczne),
  • 34 +/- 3 (bia?ko serwatkowe),

  Efekty zanotowano dla bia?ka pszenicznego i serwatkowego.

  Wnioski?

  Glutamina nie ma ?adnego wp?ywu na szybko?? resyntezy glikogenu po wysi?ku. Co ciekawe, w wielu eksperymentach spowodowano (sztuczne) zmniejszenie zasobów glikogenu mi??niowego o 90%, podczas gdy trening si?owy zmniejsza zasoby o 36% (aby tak silnie zu?y? glikogen nale?y zastosowa? specjalne protoko?y treningu np. trening si?owy + nast?puj?cy po nim wielominutowy, ci??ki trening interwa?owy).
  ?ród?o: “The effect of free glutamine and peptide ingestion on the rate of muscle glycogen resynthesis in man. van Hall G, Saris WH, van de Schoor PA, Wagenmakers AJ.” Int J Sports Med. 2000 Jan;21(1):25-30.

  oraz

  http://potreningu.pl/artykuly/2308/g...adania-naukowe
  3. WP?YW GLUTAMINY NA ZDROWIE - CZYLI CZEGO NIE WIESZ?

  Glutamina – potencjalne i realne skutki uboczne d?ugotrwa?ego i nadmiernego jej dostarczania:

  Nowe badanie naukowe z Czech przynosi sporo niepokoj?cych informacji na temat nadu?ywania glutaminy:

  1. glutamina mo?e zaburza? transport innych aminokwasów, ich dostarczanie do tkanek oraz absorpcj? w nerkach,
  2. dostarczanie glutaminy egzogennej mo?e zaburza? syntez? w?asnej glutaminy, zwi?ksza? produkcj? glutaminianu i amoniaku,
  3. glutamina wp?ywa na to jak metabolizowany jest amoniak, mo?e upo?ledza? jego przemiany (synteza glutaminy jest jednym z procesów detoksykacji amoniaku obok syntezy mocznika oraz syntezy glutaminianiu i innych aminokwasów).
  4. mo?e nast?pi? nierównowaga – zwi?kszone w pla?mie ilo?ci glutaminy, glutaminianiu, cytruliny, ornityny, argininy oraz histydyny, a zmniejszone waliny, leucyny, izoleucyny, glicyny, treoniny, seryny i proliny.
  5. glutamina ma wp?yw na uk?ad odporno?ciowy – nie zosta?o jeszcze ustalone jak wielki,
  6. wp?yw na wzrost nowotworów przy cz?stym spo?ywaniu glutaminy – równie? wymaga ustalenia,
  7. dodatkowo „odstawienie” suplementu mo?e mie? wp?yw na ca?y organizm,
  ?ród?o: Side Effects of Long-term Glutamine Supplementation.” JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 Sep 18.

  oraz http://potreningu.pl/artykuly/2308/g...adania-naukowe

  The purpose of this study was to assess the effect of oral glutamine supplementation combined with resistance training in young adults. A group of 31 subjects, aged 18-24 years, were randomly allocated to groups (double blind) to receive either glutamine (0.9 g x kg lean tissue mass(-1) x day(-1); n = 17) or a placebo (0.9 g maltodextrin x kg lean tissue mass(-1) x day(-1); n = 14 during 6 weeks of total body resistance training. Exercises were performed for four to five sets of 6-12 repetitions at intensities ranging from 60% to 90% 1 repetition maximum (1 RM). Before and after training, measurements were taken of 1 RM squat and bench press strength, peak knee extension torque (using an isokinetic dynamometer), lean tissue mass (dual energy X-ray absorptiometry) and muscle protein degradation (urinary 3-methylhistidine by high performance liquid chromatography). Repeated measures ANOVA showed that strength, torque, lean tissue mass and 3-methylhistidine increased with training (P < 0.05), with no significant difference between groups. Both groups increased their 1 RM squat by approximately 30% and 1 RM bench press by approximately 14%. The glutamine group showed increases of 6% for knee extension torque, 2% for lean tissue mass and 41% for urinary levels of 3-methylhistidine. The placebo group increased knee extension torque by 5%, lean tissue mass by 1.7% and 3-methylhistidine by 56%. We conclude that glutamine supplementation during resistance training has no significant effect on muscle performance, body composition or muscle protein degradation in young healthy adults.


  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11822473

  Tutaj przeprowadzono badania na grupie 31 osób, w wieku 18-24 lata. Podawano im albo placebo (0.9 g maltodekstryny czyli w?glowodanów na kg suchej masy cia?a) - albo glutamin? (0.9 g na kg suchej masy cia?a). Testy trwa?y 6 tygodni.

  Prowadzono testy si?y mi??ni (max. na 1 powt w przysiadzie i wyciskaniu), porównano przyrost suchej masy cia?a (mi??niowej). Pomi?dzy grupami z placebo i glutamin? nie stwierdzono wi?kszych ró?nic.

  UWAGA: 0.9 g na kilogram masy cia?a to dawka kosmiczna. Oznacza to, ?e osoba 100 kg musia?aby bra? 90 g glutaminy! Skoro nawet takie kosmiczne dawki nie dzia?aj?, to co dopiero ilo?ci glutaminy obecne w suplementach!  KOLEJNE BADANIE:

  Twenty-nine (17 men, 12 women) collegiate track and field athletes were randomly divided into a creatine monohydrate (CM, n = 10) group, creatine monohydrate and glutamine (CG, n = 10) group, or placebo (P, n = 9) group. The CM group received 0.3 g creatine.kg body mass per day for 1 week, followed by 0.03 g creatine.kg body mass per day for 7 weeks. The CG group received the same creatine dosage scheme as the CM group plus 4 g glutamine.day(-1). All 3 treatment groups parti****ted in an identical periodized strength and conditioning program during preseason training. Body composition, vertical jump, and cycle performances were tested before (T1) and after (T2) the 8-week supplementation period. Body mass and lean body mass (LBM) increased at a greater rate for the CM and CG groups, compared with the P treatment. Additionally, the CM and CG groups exhibited significantly greater improvement in initial rate of power production, compared with the placebo treatment. These results suggest CM and CG significantly increase body mass, LBM, and initial rate of power production during multiple cycle ergometer bouts.


  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12930166

  29 uczestników, podawano im placebo, kreatyn? oraz kreatyn? + glutamin?. Nie stwierdzono ró?nic mi?dzy grupami z kreatyn?, a kreatyn? + glutamin?.
  The purpose of this study was to examine the effects of a combination of effervescent creatine, ribose, and glutamine on muscular strength (MS), muscular endurance (ME) and body composition (BC) in resistance-trained men. Subjects were 28 men (age: 22.3 +/- 1.7 years; weight: 85.8 +/- 12.1 kg; height: 1.8 +/- 0.1 m) who had 2 or more years of resistance-training experience. A double blind, randomized trial was completed involving supplementation or placebo control and a progressive resistance-training program for 8 weeks. Dependent measures were assessed at baseline and after 8 weeks of resistance training. Both groups significantly improved MS and ME while the supplement group significantly increased body weight and fat-free mass. Control decreased body fat and increased fat-free mass. This study demonstrated that the supplement group did not enhance MS, ME, or BC significantly more than control after an 8-week resistance-training program.


  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14636104

  Tutaj podawano przez 8 tygodni kreatyn?, ryboz? i glutamin?. Pomi?dzy grup? kontroln? (SAM TRENING OPOROWY przez 8 tygodni),a a z suplementacj? (kreatyna + ryboza + glutamina) nie zanotowano wi?kszych ró?nic w wytrzyma?o?ci mi??niowej (ME), sile mi??ni (MS) czy te? sk?adzie cia?a (BC); (PS. jest wiele bada? w których kreatyna si? nie sprawdzi?a, ale dotyczy?y one g?ównie aktywno?ci tlenowych/mieszanych).
  This study examined the potential buffering effect of glutamine on lactic acid production during resistance exercise (to the point of momentary muscular failure).

  One hour following glutamine ingestion (0.3g/kg), glycine ingestion (0.3g/kg), or placebo drink ingestion, the trained subjects performed 2 sets each of leg press (@ 200% body weight) and bench press (@ 100% body weight). This would equate to an average of ~23g of either amino acid ingested all at once, but there were no reports of GI discomfort.

  Each subject consumed one of the three supplements before three separate testing sessions separated by a week. There was no effect of glutamine on number of reps performed compared to glycine or placebo ingestion. These results indicate that a high dose of glutamine ingested before exercise has no positive or negative effects on weightlifting performance in trained subjects.
  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11834123

  Wysokie dawki glutaminy nie maj? ?adnego wp?ywu na efektywno?? zawodnika. Tutaj badani wykonywali wyciskanie sztangi le??c (100% wagi cia?a) oraz wyciskanie nogami (200% wagi cia?a). Nie stwierdzono ró?nic w ilo?ci powtórze? mi?dzy grupami z glutamin?, glycin? (KWAS AMINOOCTOWY) lub placebo. Podano glutamin? 0.3 g na kg m.c. (CZYLI WR?CZ KOSMICZNE ILO?CI 30 g glutaminy dla osoby wa??cej 100 kg!  PS. JE?LI KTO? S?DZI, ?E GLUTAMINA PODNOSI ODPORNO?? ORGANIZMU, TO ... NIE, NIE PODNOSI!

  Odpowiedni poziom glutaminy jest wa?ny dla funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego, st?d te? wiele osób, wiele kolorowych publikacji prasowych, wielu producentów poleca za?ywa? preparaty glutaminowe w celu poprawy odporno?ci. Poni?sza publikacja podwa?a s?uszno?? takiego podej?cia. Wg autorów bowiem, obni?enie poziomu glutaminy w plazmie - nie odzwierciedla poziomu glutaminy wewn?trz komórek. Suplementacja glutamin? mo?e wyrówna? obni?ony poziom glutaminy w osoczu, ale - wg tre?ci publikacji - nie wp?ywa to na procesy odporno?ciowe.

  Exercise-induced immunodepression- plasma glutamine is not the link.

  Hiscock N, Pedersen BK.

  Copenhagen Muscle Research Centre and Department of Infectious Diseases, Rigshospitalet, University of Copenhagen, DK-2100 Copenhagen, Denmark.
  Abstract

  The amino acid glutamine is known to be important for the function of some immune cells in vitro. It has been proposed that the decrease in plasma glutamine concentration in relation to catabolic conditions, including prolonged, exhaustive exercise, results in a lack of glutamine for these cells and may be responsible for the transient immunodepression commonly observed after acute, exhaustive exercise. It has been unclear, however, whether the magnitude of the observed decrease in plasma glutamine concentration would be great enough to compromise the function of immune cells. In fact, intracellular glutamine concentration may not be compromised when plasma levels are decreased postexercise. In addition, a number of recent intervention studies with glutamine feeding demonstrate that, although the plasma concentration of glutamine is kept constant during and after acute, strenuous exercise, glutamine supplementation does not abolish the postexercise decrease in in vitro cellular immunity, including low lymphocyte number, impaired lymphocyte proliferation, impaired natural killer and lymphokine-activated killer cell activity, as well as low production rate and concentration of salivary IgA. It is concluded that, although the glutamine hypothesis may explain immunodepression related to other stressful conditions such as trauma and burn, plasma glutamine concentration is not likely to play a mechanistic role in exercise-induced immunodepression.

  [pe?en text: jap.physiology.org/content/93/3/813.full
  http://www.sfd.pl/Glutamina__przegl%...y-t676280.html

  KOMU MA?O O GLUTAMINIE? -> tego zapraszam tutaj

  Dwucz??ciowy artyku? na T-NATION:

  http://www.t-nation.com/free_online_...e_dogma_part_1

  http://www.tmuscle.com/readArticle.do?id=459884

  http://www.sfd.pl/Glutamina__przegl%...y-t676280.html  2. HMB= NIE DZIA?A

  Zamieszczone przez ”faftaq”
  Badanie numer jeden , badaj?ce wp?yw 28-dniowej suplementacji HMB/placebo (0g; 3g; 6g HMB/d) na sportowców, pod k?tem hamowania/powstrzymywania katabolizmu mi?sniowego, wp?ywu na wzrost bezt?uszczowej masy cia?a, oraz si?y/wytrzyma?o?ci w wybranych ?wiczeniach:
  Zamieszczone przez ”faftaq”

  Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) supplementation has been reported to reduce muscle catabolism and promote gains in fat-free mass and strength in subjects initiating training. However, whether HMB supplementation promotes these adaptations in trained athletes is less clear. This study examined the effects of HMB (as the calcium salt) supplementation during resistance training (6.9+/-0.7 hr x wk(-1)) on markers of catabolism, body composition and strength in experienced resistance-trained males. In a double-blind and randomized manner, 40 experienced resistance-trained athletes were matched and assigned to supplement their diet for 28 d with a fortified carbohydrate/protein powder containing either 0, 3 or 6 g x d(-1) of calcium HMB. Fasting venous blood and urine samples, dual energy X-ray absorptiometer-determined body composition, and isotonic bench press and leg press one repetition maximums (1 RM) were determined prior to and following 28 d of supplementation. HMB supplementation resulted in significant increases in serum and urinary HMB concentrations. However, no statistically significant differences were observed in general markers of whole body anabolic/catabolic status, muscle and liver enzyme efflux, fat/bone-free mass, fat mass, percent body fat, or 1 RM strength. Results indicate that 28 d of HMB supplementation (3 to 6 g x d(-1)) during resistance-training does not reduce catabolism or affect training-induced changes in body composition and strength in experienced resistance-trained males. (1)

  PMID: 10606212 [PubMed - indexed for MEDLINE]

  Wniosek : Nie zanotowano pozytywnego wp?ywu HMB na zdolno?ci wysi?kowe/sk?ad cia?a/hamowanie katabolizmu na grup? osób wytrenowanych suplementuj?c? si? HMB.
  Zamieszczone przez ”faftaq”
  I ostatnie badanie , badaj?ce podobnie jak poprzednie wp?yw suplementacji HMB na si?? (wyciskanie na ?awie, przysiad, zarzut) i sk?ad cia?a futbolistów (35 osob, 16 podawano placebo, 19 - HMB w dawce 3g/d) , poddanych 20 godzinom treningu na tydzie?. Badanie trwa?o 4 tygodnie.
  Zamieszczone przez ”faftaq”

  This study assesses the effects of daily beta-hydroxy beta-methylbutyrate (HMB) supplementation on muscular strength (bench press, squats, and power cleans) and body composition (body weight and body fat) among collegiate football players undergoing a strenuous exercise program. Subjects were collegiate football players (n = 35) training under the supervision of certified strength coaches averaging 20 hours of weekly exercise. In the first supplementation period, 16 of the 35 subjects were supplemented with 3 g of HMB per day for 4 weeks; the other 19 received a placebo followed by a 1-week washout period and then a second supplementation period in a randomized double-blind crossover, placebo design. There were no significant changes (p > 0.05) in muscular strength, including bench press, squats, and power cleans, among the subjects. There were also no significant changes (p > 0.05) in body composition, including body fat and body weight. Very little clinical evidence exists for supplementing HMB in athletic populations.

  Wyniki: nie zanotowano satysfakcjonuj?cych ró?nic pomi?dzy obiema grupami, tak w wynikach si?owch, jak i w ró?nicach dotycz?cych sk?adu cia?a. Wnioski oficjalne autorów bada?: "S? bardzo nik?e przes?anki ku temu by stosowa? HMB u sportowców."
  CZYTAJ TUTAJ: http://www.sfd.pl/HMB_-_wyniki_bada%...m-t376399.html
  3. TRIBULUS TERRESTRIS = NIE DZIA?A!

  BADANIA NAUKOWE TRIBULUSA TERRESTRIS:

  wg bada? z 2010 roku, tehera?skiego uniwersytetu medycznego - TRIBULUS TERRESTRIS mo?e by? toksyczny dla nerek, w?troby oraz uk?adu nerwowego! Pacjent bra? tribulusa, chcia? wyleczy? kamienie nerkowe. Dosta? zawa?u (b?d? te? wstrz?su ogólnego, niejednoznaczne w tym przypadku), mia? mocno podwy?szon? kreatynin? (co ?wiadczy o obci??enie nerek) i aminotransferazy (co ?wiadczy o obci??eniu w?troby; ALAT), po braniu "zió?ka" przez 2 dni."Tribulus terrestris-induced severe nephrotoxicity in a young healthy male"


  Ju? wiele razy mia?em do czynienia z mocno kontrowersyjnymi wynikami bada? ira?skich naukowców. Np. stwierdzili, i? tribulus terrestris mo?e by? nefrotoksyczny, gro?ny dla w?troby oraz uk?adu nerwowego („Tribulus terrestris-induced severe nephrotoxicity in a young healthy male.”) [1] Tak orzekli po jednym, w?tpliwym przypadku. Naukowcy z Niemiec i Australii (Schmidt M, Thomsen M, Bone K.) nie pozostawili na wspomnianym badaniu Talasaz AH i wsp. suchej nitki. [3] Twierdz?, i? objawy jakie mia? 28-latek nie maj? nic wspólnego z buzdygankiem ziemnym. ?wiadcz? raczej o infekcji bakteryjnej lub o pozbywaniu si? przez pacjenta kamienia nerkowego. Na dodatek, m??czyzna spo?y? prawdopodobnie 2 litry koncentratu zio?owego z tribulusa, czego nikt o zdrowych zmys?ach by chyba nie próbowa?. Zreszt? nie wiemy nawet czy by? to buzdyganek ziemny czy zupe?nie inna ro?lina (tak, nawet tego nie ustalono). Dlatego pochodz? z du?? nieufno?ci? do obserwacji pochodz?cych z Iranu.

  Czy tribulus jest skuteczny?

  [ [..]warto jeszcze zastanowi? si? nad sensem i celowo?ci? podawania niektórych od?ywek, zw?aszcza ?e wiele bada? nie potwierdza ich reklamowanego wspania?ego dzia?ania. Przyk?adem mo?e by?a popularny w?ród sportowc ów Tribulus terrestris, preparat pochodzenia ro?linnego, zawieraj?cy biologicznie czynne alkaloidy, reguluj?cy w organizmie syntez? naturalnego testosteronu i hamuj?cy jego naturalny, fizjologiczny ubytek (27). Belgowie przeprowadzili badania preparatu Tribulin, reklamowanego przez ?ród?a internetowe jako ?rodek stymuluj?cy produkcj? LH i w konsekwencji produkcj? testosteronu. Tabletka tego suplementu zawiera 250 mg Tribulus terrestris. Dwóm ochotnikom podawano po dwie tabletki - trzy razy dziennie, przez pi?? dni. Mocz do analiz pobierano trzykrotnie w ci?gu doby, o sta?ych porach, w okresie 5 dni przed podaniem Tribulinu, w trakcie jego za?ywania i 5 dni po przyj?ciu ostatniej dawki. W ci?gu 15 dni bada? nie zaobserwowano istotnych ró?nic w st??eniu testosteronu i LH oraz stosunku T/E
  M.IN. stwierdzono brak dzia?ania na 22 graczach rugby PRZEZ 5 TYGODNI BRANIA TT RAZ DZIENNIE PO 450 MG:

  No between-group differences were noted in the urinary T/E ratio. It was concluded that T. terrestris did not produce the large gains in strength or lean muscle mass that many manufacturers claim can be experienced within 5-28 days. Furthermore, T. terrestris did not alter the urinary T/E ratio and would not place an athlete at risk of testing positive based on the World Anti-Doping Agency's urinary T/E ratio limit of 4:1.


  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17530942


  TUTAJ DWIE PANIE BRA?Y TRIBULUSA I PROWADZONO NA NICH PROFESJONALNE BADANIA ANTYDOPINGOWE WG WYTYCZNYCH WADA

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...ubmed_RVDocSum

  I wiecie co? ZERO EFEKTU:

  Hence, the short-term treatment with T. terrestris showed no impact on the endogenous testosterone metabolism of the two subjects.

  Nie stwierdzono ?adnego wp?ywu tribulus terrestris na metabolizm testosteronu endogennego w organizmie badanych przy krótkoterminowym stosowaniu Panie bra?y 500 mg of T. terrestris, trzy razy dziennie przez dwa dni.

  CZYTAJ TUTAJ: http://www.sfd.pl/Tribulus_terestris...h-t379994.html

  http://www.sfd.pl/Tribulus_Terrestri...!-t696861.html

  DU?O TAK?E TUTAJ: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez po wpisaniu tribulus terrestris
  4. L-KARNITYNA, NIESTETY NIE DZIA?A!

  36 kobiet ze ?redni? nadwag?, podzielono na dwie grupy po 18 osób.

  Grupa I: 8 tygodni podawano 2 g L-KARNITYNY 2 x dziennie (??cznie 4 g dziennie), grupa placebo dostawa?a 4 g laktozy. Obie grupy codziennie spacerowa?y przez 30 minut (60-70% HR), 4 x w tygodniu. Sk?ad cia?a, spoczynkowa przemiana materii, utylizacja substratów przemiany materii zosta?y ustalone przed eksperymentem. Z osób które uko?czy?y badanie - 15 placebo, 13 L-KARNITYNA - NIE STWIERDZONO ZNACZ?CYCH RÓ?NIC W CA?KOWITEJ MASIE CIA?A, % TKANKI T?USZCZOWEJ ORAZ SPOCZYNKOW? PRZEMIAN? T?USZCZU W ORGAZNIZMIE. POMI?DZY GRUPAMI nie by?o znacz?cych ró?nic.[
  Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Jun;10(2):199-207. L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women.Villani RG, Gannon J, Self M, Rich PA. Department of Human Biology and Movement Science, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Victoria, 3083, Australia.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...&linkpos=1&log


  Teoretyczna wiedza na temat roli L-karnityny w przemianach kwasów t?uszczowych w komórkach organizmu uzasadnia wykorzystanie jej jako suplementu dla osób uprawiaj?cych ró?ne dyscypliny sportowe i osób odchudzaj?cych si? [20,57]. Jej udzia? w utlenianiu kwasów t?uszczowych i pozyskiwaniu energii dla mi??ni szkieletowych i mi??nia sercowego wskazuje na jej dzia?anie ergogeniczne. Niestety, mimo intensywnie prowadzonych bada? do?wiadczalnych, nie ma przekonywaj?cych dowodów naukowych wskazuj?cych, ?e L-karnityna zwi?ksza utlenianie kwasów t?uszczowych czy wspomaga utrat? nadmiaru tkanki t?uszczowej. W wi?kszo?ci przeprowadzonych bada? z zastosowaniem L-karnityny jako suplementu, podawanego sportowcom doustnie w dawkach 2-6 g dziennie przez okres od 1 dnia do 6 miesi?cy, wykazano na podstawie pomiarów parametrów biochemicznych i wysi?kowych brak istotnych efektów jej dzia?ania na funkcje mi??ni [19,68,77].
  Du?ym zaskoczeniem okaza?y si? równie? wyniki bada? przeprowadzonych nad skuteczno?ci? dzia?ania L-karnityny jako suplementu u zdrowych osób w stanie spoczynku i podczas wysi?ku fizycznego [5,20,21,28,36,50,57,119]. Nie potwierdzi?y one niestety jej ergogenicznego wp?ywu na sprawno?? fizyczn? [34,111]. Suplementacja L-karnityn? nie wp?ywa?a na intensywno?? przemian lipidów zarówno w stanie spoczynku jak i podczas wysi?ku. Nie obserwowano nasilenia utleniania kwasów t?uszczowych, zu?ycia glikogenu mi??niowego i redukcji ilo?ci mleczanu [32,63,80,119,120].
  http://www.sfd.pl/L_Karnityna_nie_sp...j-t675998.html  5. CLA – niestety NIE DZIA?A!

  Zamieszczone przez solaros
  The role of conjugated linoleic acid in reducing body fat and preventing holiday weight gain.
  Zamieszczone przez solaros

  OBJECTIVE: The incidence of obesity and overweight in the US has increased considerably during the past two decades and currently affects 65% of the adult population. Research has indicated that small, yet irreversible, gains during the holiday season contribute to increases in weight during adulthood. Conjugated linoleic acid (CLA), a naturally occurring dietary fatty acid, has been found to reduce weight gain and dramatically decrease fat mass in animals. Although research in humans has shown inconsistent results, most studies have been of insufficient duration or have utilized body composition methods that are less accurate than the currently accepted criterion.

  DESIGN: Randomized, double-blind, placebo-controlled study of 3.2 g/day CLA for 6 months.

  SUBJECTS: Forty healthy, overweight subjects (age: 18-44 years; body mass index: 25-30 kg/m(2)).

  MEASUREMENTS: Body composition by the four-compartment model, resting metabolic rate (RMR) by indirect calorimetry, self-reported physical activity and dietary intake, and blood chemistries were determined at baseline and after 6 months. Body weight was measured monthly during the pre-holiday season (August-October), holiday season (November-December) and post-holiday season (January-March). Adverse events were assessed monthly.

  RESULTS: Compared to CLA, the placebo group showed a greater rate of weight gain during the holiday season (P=0.01). Within the placebo group, holiday weight change was significantly greater compared to the pre-holiday period (August-October) (P=0.03). Six-month change in body composition was improved with CLA compared to placebo (P=0.02), and body fat was significantly reduced within the CLA group (-1.0+/-2.2 kg, P=0.05). CLA had no effect on RMR, physical activity or dietary intake. The rate of reported negative emotions decreased significantly with CLA, although there was no difference in any other category of adverse event. In comparison to the placebo, CLA did not affect insulin resistance, blood lipids and markers of liver function or markers of inflammation, with the exception of a significant decrease in a biomarker of endothelial dysfunction.

  CONCLUSION: CLA supplementation among overweight adults significantly reduced body fat over 6 months and prevented weight gain during the holiday season. Although no adverse effects were seen, additional studies should evaluate the effect of prolonged use of CLA.

  [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16924272]

  dwie grupy:
  -placebo
  -przyjmujaca CLA w ilosci 3,2g/dzien przez okres 6-ciu miesiecy

  wyniki:
  po 6-ciu miesiacach grupa przyjmuj?ca CLA w porownaniu do grupy placebo utracila 1,0kg ! tkanki tluszczowej!

  1 kilogram!!

  teraz sobie policzcie - 3,2grama CLA x ~180dni - aby spalic 1,0kg tluszczu wiecej

  warto?!

  http://www.sfd.pl/CLA_sprz%C4%99%C5%...!-t707811.html

  6. CYNK, MAGNEZ, WIT B6 - CZYLI POPULARNE ZMA - TE? NIE DZIA?A, ZA TO SZKODZI!

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727190

  Zamieszczone przez solaros
  40 m??czyzn spozywala 50mg cynku przez okres 8 tygodni
  Zamieszczone przez solaros
  wnioski:
  -podwyzszony poziom LDL
  -Podwyzszony poziom trojglicerydow
  -Podwyzszony poziom cholesterolu
  -obnizony poziom HDL


  Suplementacja 50mg cynku moze ingerowac w metabolzim tluszczów jak rowniez dzialac hamujaco na antyoksydanty!
  wi?cej: http://www.sfd.pl/ZMA__boosterem_tes...!-t696642.html

  7. GLUKOZAMINA - DZI?KI NORTHWIND.

  Wi?kszo?? bywalców si?owni poleca na stawy glukozamin?, animal flexy itp ale prawda jest taka, ?e gdy wyst?pi u nich jaka? kontuzja lub bolesno?? stawów to poza tym ?e zaczynaj? ?yka? co popadnie by przesz?o to jeszcze robi? sobie PRZERW? w treningach lub trenuj? znacznie mniej intensywnie co jest G?ÓWNYM powodem ust?pienia bolesno?ci i regeneracji stawu.

  Badania nad glukozamin? dowiod?y, ?e dzia?a tylko po wstrzykni?ciu, po?kni?cie glukozaminy nie prowadzi do wzrostu jej st??enia w surowicy krwi. Z tego co pami?tam jedyna przypad?o?? na któr? glukozamina wp?ywa to jakie? zwyrodnienie stawu kolanowego.
  ?adna szanuj?ca si? firma farmaceutyczna nie ma glukozaminy w swojej ofercie, jedynie firmy trzepi?ce grube pieni?dze z "suplementów", "zió?ek na podnoszenie testosteronu" itp.

  1. Reichelt, A. et alia: "Efficacy and safety of intramuscular glucosamine
  sulfate in osteo-arthritis of the knee". Arzneim. Forsch. 44 (1994), 75-80.
  2. Setnikar, I. et alia: "Pharmacokinetics of glucosamine in man". Arzneim.
  Forsch. 43 (1993), 1109-1113.
  3. Rindone, J.P. et alia: "Randomized, controlled trial of glucosamine for
  treating osteoarthritis of the knee". West. J. Med. 172 (2000), 91-94.
  4. Reginstar, J.V. et alia: "Long-term effects of glucosamine sulphate on
  osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled clinical
  trial". Lancet 357 (2001), 251-256."


  ***

  POZOSTA?E BADANIA NAUKOWE SUPLEMENTÓW


  KREATYNA - DZIA?A CHO? NIE WE WSZYSTKICH WYSI?KACH

  http://www.sfd.pl/Kreatyna_%2B_Dodat...a-t386820.html

  I JESZCZE GRAFA - tam kreatyna NIE DZIA?A?A
  BCAA - DZIA?A

  CZYTAJ TUTAJ: http://www.sfd.pl/BCAA_-_Aminokwasy_...e-t374913.html


  EFEDRYNA/KOFEINA - DZIA?AJ? (cho? efedryna np. nie wp?ywa na si??, koordynacj?, wytrzyma?o?? itd.)

  W skrócie podawano albo glukoz? (jako placebo), kofein? oraz kofein? i efedryn? w porcji; podwójnie ?lepa próba. W te?cie bra?o udzia? 9 wytrenowanych si?owo m??czyzn (oporowo).

  1. 300 mg glukozy (GRUPA A)
  2. 300 mg kofeiny (GRUPA B)
  3. 300 mg kofeiny + 60 mg efedryny (GRUPA C)


  Po 45 minutach od za?ycia badani wykonywali wyciskanie sztangi le??c (max. 1 powtórzenie), ?ci?ganie dr??ka wyci?gu (LP, te? na 1 powt na maxa). Dodatkowo bior?cy udzia? w badaniach wykonywali na 80% maxymalnego ci??aru powtórzenia na ilo?? do za?amania - tak?e wyciskania le??c i ?ci?gania wyci?gu. Potem przeprowadzono 30 sekundowy test WINGATE aby stwierdzi? wydolno?? anaerobow?, czas po którym badani osi?gali zm?czenie mi??ni itd.

  WNIOSKI:

  Pomimo tego, ?e badani mieli podwy?szon? czujno??, lepszy nastrój po ?ykni?ciu efki i kofeiny, nie stwierdzono znacz?cych ró?nic w sile mi??ni, wytrzyma?o?ci czy te? wydolno?ci beztlenowej w porównaniu do grupy bior?cej glukoz? (placebo). Tak wi?c badacze stwierdzaj?, ?e kofeina i efedryna wcale nie musz? pomaga? w treningu beztlenowym (si?ownia) - ani w zakresie wzrostu si?y czy te? wydolno?ci w strefie beztlenowej.
  http://www.sfd.pl/Efedryna%2C_kofein....-t423256.html  CHI?SKIE ZIO?A - LIDA DAI DAI HUA JIAO NANG, MEIZITANG ZIELONY I CZERWONY.

  W kolejnym badaniu z 2012 roku przebadano 9 ró?nych zio?owych preparatów na odchudzanie, sprzedawanych w internecie. Przeprowadzono analiz? sk?adu w laboratorium Uniwersytetu w Inonu. Wyniki? Pomimo, ?e wszystkie preparaty by?y reklamowane jako w 100% zio?owe, trzy z nich zawiera?y sibutramin?, trzy kofein? i kolejne trzy kofein? oraz temazepam (lek psychotropowy!). W ka?dej kapsu?ce stwierdzono ponad 10 mg sibutraminy. Dodatkowo przeprowadzono analiz? pod k?tem metali ci??kich i stwierdzono ska?enie o?owiem, barem, aluminium oraz niklem. Wnioski? ?aden ze sprzedawanych produktów nie mia? sk?adu zgodnego z etykiet?, dodatkowo wi?kszo?? z nich by?a ska?ona metalami ci??kimi! ?rodki te mog? wywo?a? szereg skutków ubocznych. [Hum Exp Toxicol. 2012 Feb 21 ]


  Niemieccy toksykolodzy zaj?li si? z kolei seri? 17 zatru? spowodowanych przez „chi?skie zió?ka” sprzedawane przez internet. Stwierdzono dodatek kortykosteroidów, indometacinu, phenytoinu, promethazinu, chlomethiazolu, chlorpheniraminy, diclofenacu, triamterenu czy nawet (sk?adnika viagry) sildenafilu. Dodatkowo odnaleziono metabolity sibutraminy.


  Znana jest nawet osobna jednostka kwalifikacyjna: „nefropatia po stosowaniu zió? chi?skich (ang. chinese herbs nephropathy (CHN) [...] przyczyn? jest stosowanie preparatów odchudzaj?cych z zio?ami chi?skimi zawieraj?cymi kwas arystocholowy (nefrotoksyczny alkaloid); wyst?puje bia?komocz, glikozuria (obecno?? cukru w moczu), nie ma zmian w osadzie moczu, rozwija si? niedokrwisto?? oraz szybko post?puj?ca niewydolno?? nerek” [prof. dr hab. Stanis?aw Czekalski, dr n. med. Robert Drabczyk ]


  Od 1994 do 1998 roku zaobserwowano 20 przypadków niewydolno?ci nerek w jednym tylko szpitalu Shin-Kong Wu Ho-Su w Taipei, w Tajwanie, spowodowanej przez spo?ywanie chi?skich, ro?linnych preparatów odchudzaj?cych [Am J Nephrol. 2001 Nov-Dec;21(6):441-8. ]


  Co ciekawe, w badaniach na szczurach stwierdzono, ?e g?ówny sk?adnik chi?skiej mieszanki odchudzaj?cej - kwas arystocholowy wywo?uje nowotwory! [Arch Toxicol. 1998 ]


  Równie? w Polsce odnotowano wiele przypadków klinicznych, w tym obejmuj?cych nieodwracalne uszkodzenia nerek:„Pacjent w wieku 17 lat, ze wska?nikiem masy cia?a 32,2 kg/m2, w ci?gu 4 miesi?cy straci? 20 kg, stosuj?c mi?dzy innymi preparaty zió? chi?skich. W krótkim czasie u pacjenta dosz?o do rozwoju nadci?nienia t?tniczego, cech niewydolno?ci nerek a? do rozwoju schy?kowej niewydolno?ci nerek. Na podstawie biopsji nerki potwierdzono u pacjenta obraz nerki zej?ciowej z nasileniem przewlek?ych i nieodwracalnych zmian w obr?bie k??buszków, jak i ?ródmi??szu. Przebieg opisywanej nefropatii mo?e by? ró?norodny, zazwyczaj jednak prowadzi do szybko post?puj?cej niewydolno?ci nerek,a? do schy?kowej niewydolno?ci nerek, a tak?e mo?e si? przyczynia? do powstawania nowotworów dróg moczowych.” [Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 4, 272–276 ]


  DAA- NIE DZIA?A NA CZ?OWIEKA - TO OFICJALNE:

  W jednym z bada? wzi?to pod uwag?:
  • sk?ad cia?a (ilo?? mi??ni, t?uszczu),
  • si?? mi??ni,
  • ilo?? hormonów we krwi,

  w czasie 28 dni podawania DAA oraz prowadzenia treningu oporowego. Wytrenowani m??czy?ni w czasie 28 dni otrzymywali codziennie 3 g placebo lub 3 g DAA. Przed i po eksperymencie ustalono sk?ad cia?a, si?? mi??ni, poziom hormonów oraz ilo?? DAA oraz oksydazy d-asparginianu w serum. Sk?ad cia?a i si?a mi??ni zmieni?y si? tylko wskutek prowadzenia treningu si?owego.

  Ilo?? testosteronu wolnego i ca?kowitego, poziom LH, GnRH, poziom estradiolu – by? taki sam w grupach treningu si?owego oraz treningu si?owego z dodatkiem DAA. Grupa DAA mia?a nieco wy?szy poziom DDO w serum.

  Wp?yw DAA na uk?ad podwzgórze - przysadka mózgowa - j?dra - HPTA (hypothalamus - pituary - testis - axis) – jest zerowy. Nie stwierdzono efektu anabolicznego ani erogenicznego na mi??nie szkieletowe.


  DWA: NMDA - firmy Muscle Warfare. Mia? by? to „dopalacz” testosteronu. NMDA - zawiera nie tylko D-aspartic acid (DAA), N-metylowany-D-aspartat, trimetyl-glicyn? ale tak?e S-Adenozylometionin?. Wg zapewnie? producenta powy?sza mieszanka jest „100 razy mocniejsza” od DAA

  SITE: http://musclewarfare.com/home/muslce...ucts/nmda.html


  W ci?gu 28 dni, 20 wytrenowanym si?owo zawodnikom podawano:
  • 1,78 g placebo lub
  • 1,78 g NMDA,

  W trakcie podawania preparatu prowadzono trening si?owy, 4x w tygodniu w uk?adzie góra/dó? – 2x górna cz??? cia?a oraz 2x dolna cz??? cia?a. M??czy?ni co najmniej rok przed rozpocz?ciem eksperymentu trenowali si?owo, 3 x w tygodniu. Wiek of 21.42 ± 3.16 roku, wzrost 1.81 ± 0.07 m, waga cia?a 79.1 ± 16.13 kg.
  • Wp?yw na hormony „boostera testosteronu” okaza? si? zerowy; testosteron ca?kowity oraz wolny, LH, GnRH, estradiol, kortyzol, prolaktyna – bez zmian w obu grupach,
  • Testosteron wolny (pg•ml-1) w grupie boostera- przed eksperymentem 106,54 – po: 106,85,

  Co gorsza – preparat zawiera tak?e Tongcat Ali - Korze? Eurycoma Longifolia – a wi?c pod du?ym znakiem zapytania stoi skuteczno?? tej substancji.
  REFERENCJE:

  1. http://www.jssm.org/vol13/n1/26/v13n1-26pdf.pdf
  2. Nutr Res. 2013 Oct;33(10):803-10. doi: 10.1016/j.nutres.2013.07.010. Epub 2013 Aug 15. D-aspartic acid supplementation combined with 28 days of heavy resistance training has no effect on body composition, muscle strength, and serum hormones associated with the hypothalamo-pituitary-gonadal axis in resistance-trained men. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074738  nowe opracowania:

  KWAS FOSFATYDOWY – REWOLUCYJNY SUPLEMENT?

  Wyniki tego supla bij? na g?ow? SARMY Jak to si? potwierdzi, to jest rewolucja.

  W ci?gu 8 tygodni przyrost o 2.4 kg mi??ni. ZANIM POLECISZ DO SKLEPU, W SK?AD LBM wchodzi te? woda, wi?c to t?umaczy "rewolucyjne" zmiany w sk?adzie cia?a po aromatyzuj?cych SAA. To niekoniecznie w 100% mi??nie.

  Wyniki?
  • grupa bior?ca kwas fosfatydowy - odnotowano wzrost suchej masy cia?a (mi??nie) z poziomu: 59,7±6,0 kg do 62,1±5,5 kg (przyrost ?rednio o 2,4 kg), sk?ad cia?a badano metod? DXA/DEXA (a wi?c jedn? z najdok?adniejszych na rynku),
  • grupa placebo - odnotowano wzrost suchej masy cia?a z poziomu: 59,5±4,7 kg do 60,7±4,7 kg (przyrost ?rednio o 1,2 kg),
  • grupa bior?ca kwas fosfatydowy przed mia?a ?rednio 15,1±4,8 kg t?uszczu, za? po 13,8±4,2 kg (spadek o 1,3 kg t?uszczu),
  • grupa bior?ca placebo przed mia?a ?rednio 13,0±6,5 kg t?uszczu, za? po: 12,5±6,9 kg (spadek o 0,5 kg t?uszczu),


  WYKRESY KOLEJNO OPISUJ?:

  zmiany w przyro?cie obwodu mi??ni (CSA),
  sucha masa mi??niowa (ang. lean body mass),
  masa t?uszczowa (ang. fat mass),
  PA - grupa kwasu fosfatydowego,
  PLA - grupa placebo,
  PE?NE BADANIA: KWAS FOSFATYDOWY – REWOLUCYJNY SUPLEMENT?

  ###

  SARM - PRZYSZ?O?? DOPINGU: OPISUJ? BADANIA LGD-4033 ORAZ GTX-024

  Kto? ?le wklei? wyniki, POPRAWKA TAKA:

  W jednym z bada? [2] w ci?gu 12 tygodni GTx-024 podawany 120 starszym osobom spowodowa?:
  • Grupa placebo – straci?a ?rednio 73.2 g mi??ni,
  GTx-024 w dawce 3 mg dziennie, odnotowano przyrost suchej masy cia?a (mi??nie) ?rednio o 1.3 kg ±0.3 kg wi?cej w porównaniu do grupy placebo – doda? nale?y i? bez prowadzenia treningu (wychodzi ?redni przyrost 433 g mi??ni miesi?cznie),
  • GTx-024 w dawce 1 mg dziennie, odnotowano przyrost suchej masy cia?a (mi??nie) ?rednio o 0.7 kg±0.3 kg wi?cej w porównaniu do placebo,
  • tkanka t?uszczowa – grupa placebo naby?a w tym czasie 300 g t?uszczu,

  • tkanka t?uszczowa - grupa GTx-024 w dawce 3 mg dziennie: odnotowano spadek ?rednio o 321.9 g t?uszczu, a wi?c zysk w stosunku do placebo to mniej o ok. 0.6 kg tkanki t?uszczowej,

  Z kolei LGD-4033:
  • zwi?kszy? ?rednio mas? mi??niow? o 1.21 kg przy dawce 1 mg dziennie, ju? po 21 dniach,
  • odnotowano nieznaczny spadek ilo?ci tkanki t?uszczowej, tylko w grupach 1 mg i 0.1 mg, nie maj?cy wi?kszego znaczenia,
  TU WYNIKI LGD-4033!

  GRAFIKA: masa mi??ni, na ?rodku masa t?uszczu, na dole si?a mi??ni:
  CD. SARM - PRZYSZ?O?? DOPINGU: OPISUJ? BADANIA LGD-4033 ORAZ GTX-024  FENTERMINA - CHARAKTERYSTYKA.

  Adipex-P to nazwa handlowa preparatu zawieraj?cego w ?rodku fentermin?. Adipex jest masowo, nielegalnie sprowadzany np. z Czech. W wi?kszo?ci krajów europejskich zosta? wycofany. Pozostaje w u?yciu w USA. Jego sprowadzanie, handlowanie nim i stosowanie jest w Polsce nielegalne. Fentermina nie jest dopuszczona do obrotu w Polsce. Wyst?puje pod nazwami Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl. Adipex-P to chlorowodorek fenterminy, za? zersja z ?ywic? nosi nazw? Ionamin lub ADIPEX RETARD. Fentermina jest sklasyfikowana jako stymulant oraz traktowana jako doping (kategoria: S-6 STYMULANTY). Jest to sympatykomimetyk. Tak naprawd? ten preparat jest bli?szy najci??szego kalibru narkotykom, ni? ?rodkom odchudzaj?cym! Bardzo smutny jest fakt, i? tak wiele kobiet si?ga po adipex z lenistwa. Zamiast uporz?dkowa? diet? oraz trening – wol? si?gn?? po bliskiego kuzyna amfetaminy. Brakuje s?ów komentarza na tak pozbawione rozs?dku dzia?ania! Fentermina (np. sprzedawana pod mark? adipex)– pojawi?a si? na rynku w 1959 roku jako lek do zwalczania oty?o?ci i nadal jest w obrocie, mimo wielu kontrowersji z ni? zwi?zanych. Jest zalecana do kuracji trwaj?cych do 12 tygodni.

  Jak dzia?a fentermina?

  Pobudza receptory BETA-ADRENERGICZNE w oko?o¬sklepieniowej cz??ci podwzgórza. [1]

  Teoretycznie podobnie jak amfetamina, fentermina:
  • powoduje wyrzut noradrenaliny,
  • powoduje wyrzut dopaminy (cho? nale?y doda?, i? bardzo niewielki),
  • powoduje wyrzut serotoniny (cho? nale?y doda?, i? bardzo niewielki),

  Fentermina powoduje 6,6 krotnie wi?kszy wyrzut noradrenaliny w porównaniu do wyrzutu dopaminy [4] – wi?c dzia?a g?ównie poprzez stymulacj? adrenergiczn?. Teoretycznie wyrzut noradrenaliny ma hamowa? apetyt, za? po?rednio fentermina ma wp?ywa? na poziom leptyny.

  Dawkowanie?
  • dopuszczalne s? dawki do 30 mg fenterminy dziennie, dla niektórych osób zbyt du?a mo?e by? dawka nawet 15 mg fenterminy dziennie, wersja z ?ywic? ma znacznie mniej substancji aktywnej, za? 37.5 mg chlorowodorku to 30 mg czystej fenterminy,

  Jakie s? efekty stosowania fenterminy?

  • Fentermina (np. adipex, phentermine) oznacza redukcj? ledwie o 12.2-13 kg masy w ci?gu 9 miesi?cy, czyli utrat? 1.3 do 1.44 kg masy miesi?cznie, w podwójnie ?lepej próbie. Wi?ksze efekty przynios?o branie fenterminy z przerwami. Grupa placebo utraci?a 4.8 kg masy.
  • W kolejnym badaniu wzi??o udzia? 74 osoby. Eksperyment trwa? 12 tygodni, codziennie stosowano 30 mg fenterminy dziennie lub placebo. Waga cia?a spad?a ?rednio w grupie fenterminy o 8.1 kg ± 3.9 kg, w grupie placebo o 1.7 ± 2.9 kg, obwód w pasie spad? o 7.2 ± 0.5 cm w grupie fenterminy oraz 2.1 ± 0.6 cm w grupie placebo. W grupie fenterminy spad? te? ca?kowity cholesterol oraz frakcja LDL. Ci?nienie skurczowe i rozkurczowe bez ró?nicy mi?dzy grupami. Najcz?stsze skutki uboczne to sucho?? w ustach i bezsenno??. [2]
  • W kolejnym badaniu w ci?gu 12 tygodni podawano pacjentom 37.5 mg fenterminy odnotowano spadek wagi cia?a ?rednio o 6.7 ± 2.5 kg, za? obwodu w pasie o 6.2 ± 3.5 cm. [3]
  • Metaanaliza 6 bada? (uwzgl?dniaj?cych grup? placebo) z lat 1975-1999, interwencji trwaj?cych od 2 do 24 tygodni przynosi obserwacje, i? fentermina wi??e si? ze ?rednim spadkiem wagi cia?a wi?kszym o 3,6 kg (zakres 0,6 – 6 kg) w porównaniu do placebo. [6]
  • Dwa badania trwa?y po 56 tygodni. OB-302 badano niskie i wysokie dawki, w eksperymencie OB-303 ?rednie i wysokie. Najwy?sza dawka w badaniach to by?o 15 mg fenterminy i 92 mg topiramatu. W grupie leków 68,4% uzyska?o spadek masy cia?a o 5% lub wi?kszy, za? 47,4% badanych o 10% masy cia?a lub wi?kszy. W grupie placebo odpowiednio: 19,1% o 5%, za? 7,4% o co najmniej 10%. W 19,9% przypadków wyst?pi?y parestezje, w grupie placebo tylko u 1,9% badanych. [5]

  Fentermina – lek czy narkotyk?

  FENTERMINA VS EFEDRYNA VS METAAMFETAMINA VS AMFETAMINA.  Dla przyk?adu (mniejsza warto?? IC50 = silniejsze dzia?anie na norepinefryn?),
  • efedryna osi?gn??a wska?nik: 72.4 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny,
  • fentermina osi?gn??a wska?nik: 39.4 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny,
  • metaamfetamina osi?gn??a wska?nik: od 12.3 do 27.5 nmol/l (w zale?no?ci od odmiany), pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny,
  • amfetamina osi?gn??a wska?nik: 7.07 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny (mieszanka),

  Jak wida?, amfetamina jest najsilniejsza w tym zestawieniu, na drugim miejscu metaamfetamina – i tu zamykamy twarde, wyniszczaj?ce narkotyki - tymczasem „niegro?na” fentermina jest niewiele s?absza, przewy?sza pod tym wzgl?dem efedryn? (któr? z hukiem wyrzucono z suplementów diety).

  Dla przyk?adu (mniejsza warto?? IC50 = silniejsze dzia?anie na dopamin?):
  • efedryna osi?gn??a wska?nik: 1,350 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu dopaminy (by?a najs?absza w tym zestawieniu),
  • fentermina osi?gn??a wska?nik: 262 nmol/l (by?a znacznie silniejsza od efedryny pod tym wzgl?dem),
  • metaamfetamina osi?gn??a wska?nik: (prawoskr?tna) 24,5 nmol/l oraz 416 nmol/l (lewoskr?tna),
  • amfetamina osi?gn??a wska?nik: 24,8 nmol/l (mieszanka),

  Co ciekawe, dawki wywo?uj?ce efekty jak 30-40 mg amfetaminy to:
  • 14-15 mg metaamfetaminy (a wi?c jest dwukrotnie silniejsza),
  • 30 mg fenterminy (a wi?c niewiele jej ust?puje),
  • 35-75 mg efedryny,
  • 120 mg MDMA,
  Czyli tak naprawd? ten ADIPEX to ci??ki drag, nie ?adna zabawka. Tak samo jak wiele PH jest o wiele gorszych pod wzgl?dem sajdów od SAA.

  REFERENCJE:

  RICHARD B. ROTHMAN “Amphetamine-Type Central Nervous System Stimulants Release Norepinephrine More Potently Than They Release Dopamine and Serotonin”

  Kiedy unika? kontaktu z fentermin?? [7]

  Ogólnie nie bierz NICZEGO je?li stosujesz adipex, wykazuje on interakcje z 468 ró?nymi lekami, w tym 89 bardzo powa?nych interakcji!

  W szczególno?ci nie dotykaj ADIPEXU je?li:
  • masz choroby serca, zaburzenia rytmu, przeszed?e? zawa?, regularnie nie badasz serca,
  • masz nadci?nienie p?ucne,
  • masz wysokie ci?nienie krwi,
  • masz nadczynno?? tarczycy,
  • masz jaskr?,
  • w ci??y i przy karmieniu piersi?,
  • nadu?ywasz alkoholu lub narkotyków,
  • stosujesz inne stymulanty (efedryn?, sibutramin?, kofein?, salbutamol, clenbuterol),
  • stosujesz inne ?rodki odchudzaj?ce np. lorcaserin,
  • stosujesz tramadol (mo?e wywo?a? drgawki),
  • stosujesz leki przeciwdepresyjne takie jak Lexapro (wywo?uje dr?enie, nerwowo??, gonitw? my?li), stosujesz prozac i podobnie dzia?aj?ce preparaty (mo?e wywo?a? syndrom serotoninowy!)

  Czy fentermina jest odpowiednia dla kulturystów i odchudzaj?cych si? kobiet? Pojawia si? tu wiele w?tpliwo?ci. Po pierwsze – jako sympatykomimetyk mo?e powodowa? znacz?ce zaburzenia np. pierwotne nadci?nienie p?ucne, choroby serca, nag?e incydenty sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe. Dodatkowo ma potencja? uzale?niaj?cy – gdy? szybko pojawia si? tolerancja dawki (patrz akapit o osobach uzale?nionych od amfetaminy, które mog? przyj?? równowarto?? 10-krotno?ci dawki ?miertelnej narkotyku). Je?li chodzi o wp?yw na ci?nienie krwi – badania d?ugoterminowe fenterminy np. 52 tygodniowe studium W Timothy Garvey’a z 2012 roku, prowadzone na 676 osobach, nie potwierdzaj? tego efektu.[8] Doda? nale?y, i? by?y to badania trójetapowe o nazwach EQUIP, CONQUER oraz SEQUEL.

  INFO:
  http://potreningu.pl/articles/4766/l...ogiczna--cz-ii
  http://potreningu.pl/articles/4719/t...udzanie/page/1


  Wyniki bada? po MK-677 – jak dla mnie ten preparat to strata pieni?dzy.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. GLUTAMINA:
   http://potreningu.pl/artykuly/2308/g...adania-naukowe
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11822473
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12930166
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14636104
   http://jap.physiology.org/content/93/3/813.full
   http://www.tmuscle.com/readArticle.do?id=459884
  2. http://www.sfd.pl/HMB_-_wyniki_bada%...m-t376399.html
  3. TRIBULUS TERRESTRIS (buzdyganek ziemny):
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667992 Nephrol Dial Transplant.
   2010 Nov;25(11):3792-3. Epub 2010 Jul 28. Tribulus terrestris-induced severe nephrotoxicity in a young healthy male. Talasaz AH, Abbasi MR, Abkhiz S, Dashti-Khavidaki S. Clinical Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17530942
   http://www.sfd.pl/Tribulus_terestris...h-t379994.html

   http://www.sfd.pl/Tribulus_Terrestri...!-t696861.html
  4. L-KARNITYNA; Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Jun;10(2):199-207. L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women.Villani RG, Gannon J, Self M, Rich PA. Department of Human Biology and Movement Science, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Victoria, 3083, Australia. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...&linkpos=1&log
  5. CLA http://www.sfd.pl/CLA_sprz%C4%99%C5%...!-t707811.html
  6. BCAA http://www.sfd.pl/BCAA_-_Aminokwasy_...e-t374913.html
  7. http://www.sfd.pl/Efedryna%2C_kofein....-t423256.html
  8. CYNK I ZMA:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727190
   http://www.sfd.pl/ZMA__boosterem_tes...!-t696642.html  CHI?SKIE ZIO?A - LIDA DAI DAI HUA JIAO NANG, MEIZITANG ZIELONY I CZERWONY.

  1. http://www.doz.pl/leki/s3631-chlorowodorek_sybutraminy
  2. Dosypki w suplementach diety http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=3029
  3. „Qualitative screening for adulterants in weight-loss supplements by ion mobility spectrometry.” J Pharm Biomed Anal. 2012 Dec;71:18-26. doi: 10.1016/j.jpba.2012.07.020. Epub 2012 Aug 6. Dunn JD, Gryniewicz-Ruzicka CM, Mans DJ, Mecker-Pogue LC, Kauffman JF, Westenberger BJ, Buhse LF. Food and Drug Administration, Division of Pharmaceutical Analysis, 1114 Market St., St. Louis, MO 63101, United States.
  4. „A new approach to determining pharmacologic adulteration of herbal weight loss products”. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2012 Nov;29(11):1661-7. doi: 10.1080/19440049.2012.706834. Epub 2012 Aug 1. Carvalho LM, Cohen PA, Silva CV, Moreira AP, Falcão TM, Dal Molin TR, Zemolin G, Martini M.
  5. „How safe is the use of herbal weight-loss products sold over the Internet?” Hum Exp Toxicol. 2012 Feb 21. Ozdemir B, Sahin I, Kapucu H, Celbis O, Karakoc Y, Erdogan S, Onal Y.
  6. „?ródmi??szowe zapalenie nerek” prof. dr hab. Stanis?aw Czekalski, dr n. med. Robert Drabczyk
  7. „Chinese slimming capsules containing sibutramine sold over the Internet: a case series.” Dtsch Arztebl Int. 2009 Mar;106(13):218-22. Epub 2009 Mar 27. Müller D, Weinmann W, Hermanns-Clausen M. Giftinformationszentrum Nord, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie Göttingen, Germany.
  8. „Rapidly progressive interstitial renal fibrosis associated with Chinese herbal medications.” Am J Nephrol. 2001 Nov-Dec;21(6):441-8. Chang CH, Wang YM, Yang AH, Chiang SS. Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Shin-Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital, Taipei, Taiwan.
  9. „Chinese herbs nephropathy-associated slimming regimen induces tumours in the forestomach but no interstitial nephropathy in rats.” Arch Toxicol. 1998 Nov;72(11):738-43. Cosyns JP, Goebbels RM, Liberton V, Schmeiser HH, Bieler CA, Bernard AM. Department of Pathology, ANPS 1712 Catholic University of Louvain Medical School, Cliniques Universitaires St. Luc, Brussels, Belgium
  10. Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 4, 272–276; Konrad Walczak, Anna Krysicka, Dariusz Moczulski  BCAA - nie dzia?a dla marato?czyków:

  1. Amino Acids. 2014 […] A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon

  2.Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial.


  PREPARATY NA STAWY - PRZEGL?D
  1. “Assessment of the effect of glucosamine sulfate and exercise on knee cartilage using magnetic resonance imaging in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial.” J Back Musculoskelet Rehabil. 2012 Jan 1;25(4):275-84. doi: 10.3233/BMR-2012-0336. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23220811
  2. Meta-analysis: chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip. Ann Intern Med. 2007 Apr 17;146(8):580-90.
  3. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ. 2010 Sep 16;341:c4675. doi: 10.1136/bmj.c4675.
  4. “Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis.” Arthritis Rheum. 2001 Nov;44(11):2531-8. Altman RD, Marcussen KC.
  5. “Symptomatic and chondroprotective treatment with collagen derivatives in osteoarthritis: a systematic review”. Osteoarthritis Cartilage. 2012 Aug;20(8):809-21. doi: 10.1016/j.joca.2012.04.008. Epub 2012 Apr 17. Van Vijven JP, Luijsterburg PA, Verhagen AP, van Osch GJ, Kloppenburg M, Bierma-Zeinstra SM. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521757
  6. “Efficacy of methylsulfonylmethane supplementation on osteoarthritis of the knee: a randomized controlled study.” BMC Complement Altern Med. 2011 Jun 27;11:50. doi: 10.1186/1472-6882-11-50.
  7. “Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial.” Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar;14(3):286-94. Epub 2005 Nov 23. Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, Buratovich N, Waters RF. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16309928
  8. Osteoarthritis Cartilage. 2008 Nov;16(11):1277-88. doi: 10.1016/j.joca.2008.03.002. Epub 2008 Apr 15.
  9. “Systematic review of the nutritional supplements dimethyl sulfoxide (DMSO) and methylsulfonylmethane (MSM) in the treatment of osteoarthritis.” Brien S, Prescott P, Bashir N, Lewith H, Lewith G. Department of Primary Care, University of Southampton, UK. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417375
  10. “US-Approved Intra-Articular Hyaluronic Acid Injections are Safe and Effective in Patients with Knee Osteoarthritis: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Saline-Controlled Trials.” Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2013 Sep 1;6:57-63. doi: 10.4137/CMAMD.S12743.
  11. “Oral administration of polymer hyaluronic acid alleviates symptoms of knee osteoarthritis: a double-blind, placebo-controlled study over a 12-month period.”ScientificWorldJournal. 2012;2012:167928. doi: 10.1100/2012/167928. Epub 2012 Nov 20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23226979
  12. “The efficacy of Curcuma Longa L. extract as an adjuvant therapy in primary knee osteoarthritis: a randomized control trial.” J Med Assoc Thai. 2012 Jan;95 Suppl 1:S51-8. Pinsornsak P, Niempoog S. Department of Orthopedics Surgery, Faculty of Medicine, Thammasat University, Klongluang, Pathumthani, Thailand.
  13. "The use of glucosamine for chronic low back pain: a systematic review of randomised control trials." BMJ Open. 2013 Jun 20;3(6). pii: e001167. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001167. Print 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23794557


  SPALANIE T?USZCZU LITERATURA DODATKOWA:

  Referencje:
  1. http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=3029
  2. Dulloo AG, Duret C, Rohrer D, Girardier L, Mensi N, Fathi M, et al. Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans.Am J Clin Nutr. 1999;70(6):1040–1045.
  3. Dulloo AG. The search for compounds that stimulate thermogenesis in obesity management: from pharmaceuticals to functional food ingredients. Obes Rev. 2011;12(10):866–883. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00909.x.
  4. Bangsbo J, Jacobsen K, Nordberg N, Christensen NJ, Graham T. Acute and habitual caffeine ingestion and metabolic responses to steady-state exercise. J Appl Physiol (1985) 1992;72(4):1297–1303. [PubMed]
  5. Graham TE, Hibbert E, Sathasivam P. Metabolic and exercise endurance effects of coffee and caffeine ingestion. J Appl Physiol (1985) 1998;85(3):883–889. [PubMed]
  6. Farmakoterapia oty?o?ci http://www.farmakologia.ump.edu.pl/a...ki_otylosc.pdf
  7. http://potreningu.pl/articles/312/cz...za-odchudzanie
  8. http://www.postepyfitoterapii.pl/wp-...11_034-040.pdf
  9. “Amphetamine-Type Central Nervous System Stimulants Release Norepinephrine More Potently Than They Release Dopamine and Serotonin” RICHARD B. ROTHMAN http://www.maps.org/images/pdf/2001_rothman_1.pdf
  10. “Effects of SNS Activation on SSRI-Induced Sexual Side Effects Differ by SSRI” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19466669
  11. Australas J Dermatol. 2015 May 25. doi: 10.1111/ajd.12352. [Epub ahead of print] Treatment of male androgenetic alopecia with topical products containing Serenoa repens extract. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26010505
  12. Int J Immunopathol Pharmacol. 2012 Oct-Dec;25(4):1167-73. Comparitive effectiveness of finasteride vs Serenoa repens in male androgenetic alopecia: a two-year study. Rossi A, Mari E, Scarno M, Garelli V, Maxia C, Scali E, Iorio A, Carlesimo M. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23298508
  13. Res Sports Med. 2006 Oct-Dec;14(4):289-99. Yohimbine: the effects on body composition and exercise performance in soccer players. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17214405
  14. Clin Sci (Lond). 1999 May;96(5):483-91. Acute effect of ephedrine on 24-h energy balance. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10209080
  15. E. Mutschler “Farmakologia i toksykologia” WYD. III
  16. Could capsaicinoids help to support weight management? A systematic review and meta-analysis of energy intake data.
  17. Int J Food Sci Nutr. 2015;66(4):471-7. doi: 10.3109/09637486.2015.1042847. Epub 2015 Jun 3. A 12-week randomized double-blind parallel pilot trial of Sinetrol XPur on body weight, abdominal fat, waist circumference, and muscle metabolism in overweight men. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037199
  18. Phytother Res. 2014 Feb;28(2):212-8. doi: 10.1002/ptr.4981. Epub 2013 Apr 3. Clinical study to assess the efficacy and safety of a citrus polyphenolic extract of red orange, grapefruit, and orange (Sinetrol-XPur) on weight management and metabolic parameters in healthy overweight individuals. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23554029
  19. http://www.ergo-log.com/citrus-extra...body-mass.html
  20. A Review of the Human Clinical Studies Involving Citrus aurantium (Bitter Orange) Extract and its Primary Protoalkaloid p-Synephrine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444973/
  21. Acute effectiveness of a “fat-loss” product on substrate utilization, perception of hunger, mood state and rate of perceived exertion at rest and during exercise http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4660661/
  22. Przegl Lek. 2013;70(10):880-3. [Acute poisoning with weight-loss dietary supplement falsely suggesting the use of amphetamine]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24501816
  23. Ther Drug Monit. 2006 Apr;28(2):252-4. Response of CEDIA amphetamines assay after a single dose of bitter orange. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16628139

  AAKG I L-CYTRULINA – PRZEGL?D BADA? NAUKOWYCH:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17592080
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809945
  3. https://examine.com/rubric/effects/v...Speed=noscript
  4. J Am Coll Cardiol. 1998 Nov;32(5):1336-44. Restoring vascular nitric oxide formation by L-arginine improves the symptoms of intermittent claudication in patients with peripheral arterial occlusive disease. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809945
  5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809945
  6. https://examine.com/rubric/effects/v...Speed=noscript
  7. Growth Horm IGF Res. 2005 Apr;15(2):136-9. Epub 2005 Jan 26. Growth hormone responses to varying doses of oral arginine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15809017
  8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15895316 Influence of chronic supplementation of arginine aspartate in endurance athletes on performance and substrate metabolism - a randomized, double-blind, placebo-controlled study.
  9. „Adiponektyna a insulinooporno?? i mia?d?yca” Marta D?browska, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak https://journals.viamedica.pl/eoizpm...ad/25951/20761
  10. „L-arginina w chorobach uk?adu sercowo—naczyniowego” Natasza Balcer-Dymel, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jab?ecka https://journals.viamedica.pl/arteri...le/19498/15316
  11. F. Delavier „Suplementy ?ywno?ciowe dla sportowców”
  12. „The Ergogenic Potential of Arginine” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2129157/
  13. Colombani PC, Bitzi R, Frey-Rindova P, Frey W, et al. Chronic arginine aspartate supplementation in runners reduces total plasma amino acid level at rest and during a marathon run. Eur J Nutr. 1999;38:263–70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10784382
  14. Walberg-Rankin J, Hawkins C, et al. The effect of oral arginine during energy restriction in male weight trainers. J Strength Cond Res. 1994;8:170–7.
  15. „Czy suplementacja arginin? jest skuteczn? metod? wspomagania zdolno?ci wysi?kowych w sporcie?” Krzysztof Durkalec-Michalski, Jeszka Jan
  16. https://examine.com/supplements/citr...Speed=noscript


  Autor tekstu, administrator i moderatorzy body-factory.pl uznaj? zjawisko dopingu i stosowania niedozwolonych substancji w sporcie, a tak?e wbrew zaleceniom medycznym, za skrajnie naganne, nieuczciwe i niemoralne. Jakiekolwiek informacje zawarte w artyku?ach dotyczm?cych dopingu i farmakologii nie mog? by? traktowane ani s?u?y? jako instrukta?. Tre?? artyku?ów przedstawia jedynie zebrane informacje dotycz?ce powy?szego tematu. Stosowanie dopingu niesie za sob? ryzyko utraty zdrowia oraz w wielu przypadkach nawet utraty ?ycia! Pami?taj, ?e stosowanie jakichkolwiek substancji wykazanych w ?wiatowym Kodeksie Antydopingowym np. w wersji z roku 2015 mo?e poci?ga? za sob? powa?ne sankcje w sporcie gdzie s? prowadzone badania antydopingowe!


  Wszelkie materia?y zamieszczone w poni?szym artykule (w szczególno?ci grafiki, t?umaczenia artyku?ów) s? chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Je?li korzystasz tego artyku?u (dowolnie ma?ego fragmentu), PODAJ AUTORA, REFERENCJE, ?RÓD?O (np. www.body-factory.pl; _KNIFE_)

  Wst?p: w badaniach naukowych 90% suplementów diety okaza?o si? albo nie dzia?a? albo wr?cz szkodzi?! Twoje efekty w najwi?kszej mierze zale?? od w?a?ciwej, zbilansowanej diety i treningu. Suplementacja da jedynie 5-10% ko?cowego efektu... Rynek jest nasycony k?amliw?, skandaliczn? reklam? która sugeruje, ?e jeste? w stanie „zwi?kszy? si?? o 80%” w ci?gu 2 miesi?cy stosowania np. metadrolu”. Gdyby to by?o mo?liwe, w klubach spotyka?oby si? samych si?aczy – d?wigaj?cych 300 kg w martwym ci?gu. Szybciej b?dzie wymieni? dzia?aj?ce suplementy, od?ywki oraz leki np. wspomagaj?ce odchudzanie czy budow? masy mi??niowej, ni? te bezsensowne.

  Jak weryfikowa? suplementy w badaniach naukowych?

  ?ród?o numer 1: mo?esz skorzysta? z opracowania tutaj: http://examine.com/supplements - przegl?d bada? naukowych o kilkudziesi?ciu suplementach diety:

  np. KREATYNA -> http://examine.com/supplements/Creatine/
  BCAA http://examine.com/supplements/Branc...n+Amino+Acids/ itd.


  ?ród?o numer 2: PUBMED- tysi?ce bada? naukowych

  1. Wejd? na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
  2. Wpisz np. TRIBULUS TERRESTRIS -> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?...lus+terrestris
  3. Je?eli interesuj? Ci? badania na ludziach, z lewej strony zaznacz: GATUNEK -> LUDZIE (SPECIES -> HUMAN),


  ?ród?o numer 3: ERGO-LOG.COM tysi?ce bada? naukowych

  np. WPISZ W GOOGLE nast?puj?ce zapytanie:

  site:ERGO-LOG.COM +bcaa

  LINK, ?eby to zobaczy?: https://www.google.pl/search?q=ERGO-...fe=off&start=0

  cz??? "SITE" mówi nam o tym, i? wyniki maj? pochodzi? tylko ze strony ergo-log.com

  W ten sam sposób wyszukasz informacje o czym tylko chcesz....

  Uwaga – postanowi?em podzieli? tematycznie zarówno dzia?aj?ce jak i nieefektywne ?rodki, ze wzgl?du na nadmiar materia?u. W ten sposób b?dzie ?atwiej wyszuka? interesuj?ce ci? preparaty, grupy substancji.


  Zanim zaczniemy, oto: kompletna przyk?adowa suplementacja dla biegacza.  Kategoria I: dzia?aj?ce ?rodki u?atwiaj?ce budowanie masy mi??niowej, tonizowanie, poprawianie sylwetki, przybieranie na wadze:  1. Witamina D - wi?kszo?? ludzi ma niedobór witaminy D (w Polsce tylko pó?n? wiosn? i wczesnym latem s?o?ce oferuje nam wystarczaj?c? dawk? promieniowania UVB), a osoby oty?e potrzebuj? wi?kszych dawek w porównaniu do zdrowych. Wygl?da na to, i? u oty?ych witamina D nie jest wystarczaj?co biodost?pna, w porównaniu do ludzi zdrowych. Im wy?sze by?o BMI (wskazuj?ce na oty?o??), tym mniejsze by?o st??enie witaminy D3 we krwi po ekspozycji na UVB oraz mniejsze by?o st??enie witaminy D2 we krwi po jednorazowym przyj?ciu 50000 jm (1,25 mg) witaminy D2. Dane epidemiologiczne ??cz? niedobór witaminy D z chorobami autoimmunologicznymi, rakiem, chorobami uk?adu kr??enia, depresj?, demencj?, chorobami zaka?nymi, schorzeniami uk?adu mi??niowo-szkieletowego i wieloma innymi.

   Wg norm ESAP (2015) st??enie 25-Hydroxywitaminy D w osoczu:
   • mniejsze ni? 10 ng/mL (<25.0 nmol/L) – oznacza powa?ne niedobory,
   • 10-24 ng/mL (25.0-59.9 nmol/L) – oznacza ?agodne lub ?rednie niedobory,
   • 25-80 ng/mL (62.4-199.7 nmol/L) jest optymalne,
   • >80 ng/mL (>199.7 nmol/L) mo?e by? toksyczne,

   Doro?li potrzebuj? 25-30 ?g dziennie witaminy D3, aby niezawodnie utrzyma? st??enie 25 (OH) D w surowicy na poziomie wi?kszym ni? 50 nmol / l. Jest to ma?o realne do utrzymania tylko przy zastosowaniu diety (chyba, ?e kto? zjada kilkana?cie kg mi?sa dziennie lub cz?sto w?trob? np. wo?ow?). 50,0 ?g to 2000 IU i jak ?atwo wyliczy? 25 ?g to 1000 IU.

   Brak odpowiedniego st??enia witaminy D ma wp?yw na:
   •ryzyko nowotworów,
   •stan zapalny,
   •depresj?,
   •ryzyko sercowo-naczyniowe,
   •zmiany neurodegeneracyjne,
   •wra?liwo?? insulinow?,
   •os?abienie mi??ni poprzez stres oksydacyjny, zaburzenie funkcji mitochondrialnych, atrofi? tkanki mi??niowej itd.
   •obni?enie st??enia testosteronu,

   Zalecana dzienna poda? witaminy D dla kobiet i m??czyzn w wieku od 9 do 70 lat w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 ?g dziennie (600 IU dziennie). Jednak eksperci Endocrine Society sugeruj?, ?e aby trwale zwi?kszy? st??enie 25(OH)-D-3 powy?ej 30 ?g / l, mo?e by? wymagane dostarczanie co najmniej 37,5–50,0 ?g witaminy D dziennie (1500–2000 IU dziennie). LATEM: 10-15 minut na pe?nym s?o?cu, bez u?ywania kremów z filtrem na skór?.
   ?ród?a: 1. D.M.McCartney1, D.G. Byrne „Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immuno-protection Against Covid-19” http://www.indymedia.ie/attachments/..._mccartney.pdf 1. E. Mutschler „Farmakologia i toksykologia”.
   2. W?a?ciwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia Adequate level of vitamin D is essential for maintaining good health Cecylia Tukaj Zak?ad Mikroskopii Elektronowej, Akademia Medyczna w Gda?sku http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870029
   3. Janusz Ksi??yk © Borgis - Nowa Pediatria 1/2004, s. 41-44 „Witamina D, osteopenia, krzywica i osteoporoza” http://www.czytelniamedyczna.pl/2124...eoporoza.html#
   4. W?a?ciwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia Adequate level of vitamin D is essential for maintaining good health Cecylia Tukaj http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870029
   5. http://www.ergo-log.com/vitamindtestosterone.html
   6. Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster “ROBBINS PATOLOGIA” wydanie II, Wydawnictwo EDRA URBAN & PARTNERS
  2. Wszelkie rodzaje testosteronu iniekcyjnego, metanabol, oxandrolone, winstrol, boldenone, nandrolone, trenbolone, oral-turinabol i inne substancje z tej grupy.Bardzo skuteczne dla budowania masy i si?y, niestety, ich stosowanie poci?ga za sob? powa?ne skutki uboczne! Mog? zniszczy? nerki, serce, w?trob? i spowodowa? konieczno?? do?ywotniego stosowania testosteronu (co spotka?o np. Ronniego Colemana). Po drugie: 50-70% SAA jest sfa?szowana, a wi?c istnieje du?a szansa, ?e nie bierzesz tego co chcesz albo gorzej, ?e bierzesz sam olej, a nie testosteron czy boldenone! SZERZEJ O DOPINGU: Doping- mity, k?amstwa, pó?prawdy – body-factory.pl oraz DOPING.PL
  3. KREATYNA, FORMA: SPROSZKOWANY MONOHYDRAT (je?li chodzi o inne formy kreatyny, w wi?kszo?ci s? one nie sprawdzone np. naukowcy podsumowali etylowy ester kreatyny (CEE) dobitnie – w wolnym t?umaczeniu: „rozpada si? szybko i wi?kszo?? jest tracona, zanim dotrze do mi??ni” . W konsekwencji CEE o wiele s?abiej w porównaniu do monohydratu zwi?ksza si??, mas? i moc mi??ni. Referencje: The effects of creatine ethyl ester supplementation combined with heavy resistance training on body composition, muscle performance, and serum and muscle creatine levels. ALE UWAGA: wg bada? kreatyna nie dzia?a na wszystkich ludzi. Mo?esz nale?e? do grupy pechowców niewra?liwych na kreatyn? (np. masz wi?kszo?? w?ókien typu I, wolnokurczliwych!),
  4. SARM – czyli selektywne modulatory receptora androgenowego np. LGD-4033, OSTARYNA/GTX-024/MK-2866 oraz inne ?rodki. Nale?y pami?ta?, i? s? na li?cie WADA, to zwyk?y, twardy doping! Poza tym wg nowych bada? SARM mog? by? równie toksyczne dla w?troby jak 80-100 mg metanabolu dziennie. Ja dzi?kuj? za tak? "selektywno??"! Chyba, ?e kto? lubi w?óknienie, gruczolaki lub nowotwory w?troby to zapraszam! Niestety, wg bada? z 3 sierpnia 2020 r. SARM s? w wi?kszym lub mniejszmym stopniu sfa?szowane. 70% testowanych produktów nie zawiera?o dok?adnie tych samych sk?adników aktywnych, które zadeklarowano na etykiecie (czytaj: kupujesz kota w worku). Cz?sto substancje wymienione na etykiecie zosta?y zast?pione innymi substancjami lub nie by?o tam ?ADNYCH substancji aktywnych! SARM wykazuj? mniejsze lub wi?ksze dzia?anie na wzrost masy mi??niowej oraz spadek tkanki t?uszczowej (cz?sto jednoczesny). Niektóre wyniki osi?gane w testach SARM s? niewiarygodne np. LGD-4033 zwi?kszy? ?rednio mas? mi??niow? o 1,21 kg przy dawce 1 mg dziennie, ju? po 21 dniach (w badaniu wzi??o udzia? 71 m??czyzn w wieku 21-50 lat). Szerzej o wynikach i przet?umaczone badania naukowe tutaj: http://kulturystyka.pl/sarm-przyszlo...-slepy-zaulek/
  5. kwas fosfatydowy - wyniki tego supla bij? na g?ow? SARMY Jak to si? potwierdzi, to jest rewolucja. „W ci?gu 8 tygodni przy suplementacji PA odnotowano przyrost o 2.4 kg mi??ni. Zanim polecisz do sklepu, w sk?ad LBM wchodzi te? woda, wi?c to t?umaczy "rewolucyjne" zmiany w sk?adzie cia?a np. po aromatyzuj?cych SAA. To niekoniecznie w 100% mi??nie. Niemniej - wyniki? grupa bior?ca kwas fosfatydowy - odnotowano wzrost suchej masy cia?a (mi??nie) z poziomu: 59,7±6,0 kg do 62,1±5,5 kg (przyrost ?rednio o 2,4 kg), sk?ad cia?a badano metod? DXA/DEXA (a wi?c jedn? z najdok?adniejszych na rynku). To nie wszystko: grupa bior?ca kwas fosfatydowy przed mia?a ?rednio 15,1±4,8 kg t?uszczu, za? po 13,8±4,2 kg (spadek o 1,3 kg t?uszczu), SZERZEJ NA TEN TEMAT: http://potreningu.pl/articles/4880/k...yjny-suplement
  6. Whey protein isolate - izolat bia?ka serwatkowego – doskona?y wybór, je?li ma znaczenie dla ciebie: ilo?? cukru (znikoma zawarto?? laktozy, w porównaniu do WPC), mniejsza zawarto?? popio?u, wi?ksza ilo?? bia?ka w 100 g produktu, szybsza kinetyka w porównaniu do WPC Czytaj: Bia?ko jaja czy izolat bia?ka serwatkowego - charakterystyka praktyczna. Cena, aminogram, ile BCAA jest w jajku? BADANIA NAUKOWE.
  7. Bia?ko WPC (ang. whey protein concentrate) czyli koncentrat bia?ka serwatkowego – równie?, nie ma sensu kupowa? WPC je?li pokrywasz zapotrzebowanie z diety, Izolat jest znacznie dro?szy, ma mniej cukru i popio?u, wi?cej protein w 100 g, nieco lepsz? kinetyk? w porównaniu do WPC i ... to wszystko. Sam sobie odpowiedz, czy warto przep?aca? za nieco mniej laktozy w porcji czy nieco wi?cej bia?ka w porcji. Koniec ko?ców kinetyka proteiny nie ma a? takiego znaczenia, okno anaboliczne trwa 24-48 h po treningu!
  8. Gainery – od?ywki w?glowodanowo-bia?kowe – ich stosowanie ma sens gdy nie jeste? w stanie dostarczy? odpowiedniej poda?y dziennej kcal, w trakcie wyjazdów, podró?y s?u?bowych, na poligonie czy na wakacjach.  Kategoria II: dzia?aj?ce ?rodki odchudzaj?ce, beta mimetyki, stymulanty, ?rodki do redukcji tkanki t?uszczowej (w kolejno?ci od najlepszych po mniej interesuj?ce):

  1. Adipex (ang. phentermine, po polsku fentermina; np. produkty takie jak Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl - sympatykomimetyk) oraz topiramat - wg bada? wykazuj? skuteczno??, doda? nale?y i? s? to leki, cz?sto nielegalnie sprowadzane np. z Czech. Badanie: Two-year sustained weight loss and metabolic benefits with controlled-release phentermine/topiramate in obese and overweight adults (SEQUEL): a randomized, placebo-controlled, phase 3 extension study. UWAGA: fentermina niewiele ust?puje amfetaminie! Powoduje ogromny wyrzut noradrenaliny, SZERZEJ o tym ?rodku: http://www.sfd.pl/Adipex__Czeski_lek...213.html#post1
  2. Efedryna (ang. ephedrini hydrochloridum) –jest jedn? z najlepszych substancji o dzia?aniu termogenicznym, nieselektywnie pobudza receptora alfa i beta adrenergiczne, uwalnia noradrenalin? z ziarnisto?ci neuronalnych, pobudza bezpo?rednio receptory alfa i beta.. Dzia?a d?u?ej, ale s?abiej od norepinefryny. Posiada 6 godzinny okres pó?trwania [15] powoduje ogromny wyrzut noradrenaliny, za? niewielki dopaminy i serotoniny (efedryna powoduje 19 krotnie wi?kszy wyrzut noradrenaliny w porównaniu do dopaminy). [9]. Efedryna jest pó?produktem do wytwarzania metamfetaminy – i to m.in. sta?o si? pretekstem do jej wycofania z rynku. Jako ciekawostk? mog? doda? i? efedryna mo?e by? u?ywana jako afrodyzjak dla kobiet, pobudza kr??enie krwi w narz?dach p?ciowych, zwi?ksza doznania, mo?e niwelowa? zahamowanie dzia?ania norepinefryny przez leki z grupy SSRI (np. sertralin?, paroxetin?). [10] Efedryna nadal wyst?puje w wielu lekach (na recept?) np. rozkurczaj?cych oskrzela, na kaszel czy inne choroby górnych dróg oddechowych. Ze wzgl?du na zakaz sprzeda?y efedryny w suplementach w USA i UE od 2003 roku efedryna jest mniej dost?pna ni? kiedy? Zakazano jej, a okaza?a si? nieszkodliwa: „Po zbadaniu 257 364 osób okaza?o si?, ?e „zabójcza” efedryna ma nik?e skutki uboczne i nie wi??e si? jej z chorobami sercowo-naczyniowymi.” ?ród?o: Kofeina i efedryna. Pogromca t?uszczu czy zagro?enie?; wi?cej leki uk?adu wspó?czulnego
   NAJPE?NIEJSZY OPIS EFEDRYNY JAKI DO TEJ PORY NAPISA?EM -> http://doping.pl/efedryna-hcl-ephedra-sinica-ma-huang/
  3. Kofeina (ang. caffeine), dzia?a w dawce 3-5 mg na kilogram masy cia?a i wi?kszej! - nale?y do doskonale sprawdzonych substancji (w sk?adzie np. jako kofeina bezwodna – ang. anhydrous caffeine), podkre?li? nale?y i? jej efektywna dawka wg wielu bada? to dopiero 3-5 mg na kg masy cia?a, czyli od 300 do 500 mg dla osoby wa??cej 100 kg. Kofeina przyspiesza metabolizm spoczynkowy REE poprzez aktywacj? receptorów ?2 i ?3adrenergicznych [2,3] (podobnie jak np. beta-mimetyki), dodatkowo aktywuje cykliczne AMP, to wszystko owocuje zwi?kszeniem ilo?ci kr???cej noradrenaliny oraz wolnych kwasów t?uszczowych [4,5]. Z kolei noradrenalina mo?e hamowa? uczucie g?odu. Uwaga spo?ywanie kofeiny w tabletkach nie jest równe piciu kawy! To nie jest to samo! W tabletkach mo?esz dostarczy? odpowiednik wielu kaw (np. 400-600 mg dziennie). Wiele substancji w kawie znosi dzia?anie kofeiny, równie? godne odradzenia s? energy drinki – które maj? mnóstwo cukru (chyba, ?e wybierzesz wersj? ze s?odzikami – co równie? nie musi by? bezpieczne dla zdrowia w d?ugim horyzoncie czasowym),KOFEINA równie? nie dzia?a na wszystkich ludzi np. przy nadu?ywaniu suplementów, piciu kawy i energy drinków. Wi?cej o kofeinie: http://kulturystyka.pl/najlepszy-spalacz-tluszczu/
  4. DMAA (metyloheksanoamina, olej z geranium, Metyloheksanamina – Floradrene – 2-heksanamina, 4-metylo- (9CI), geranium, geranamina, 1,3 dimethylamina, methylhexaneamine) – niestety, s? zakusy by ca?kowicie zakaza? tej substancji. Obecnie jest nielegalna/z bardzo ograniczonym dost?pem w UK, USA, Kanadzie czy Australii, zakaza?a jej np. armia ameryka?ska. Wci?gni?ta na list? antydopingow? np. WADA.
  5. Sibutramina (budowa: BTS 54 524; N-[1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride monohydrate)–substancja która do 2010 roku by?a obecna w lekach, dodawano jej nielegalnie do kilkudziesi?ciu suplementów diety, obecnie zakazana na podstawie nik?ych przes?anek – bada? przeprowadzonych na osobach chorych, z grupy ryzyka, Nadal jest "dosypywana" nielegalnie do wielu produktów odchudzaj?cych, w tym "chi?skich zió?", dzia?a jak leki z grupy SNRI (ang. serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor)- blokuje wychwyt noradrenaliny oraz serotoniny, dodatkowo po?rednio aktywuje receptory BETA3 adrenergiczne. Ref. Sibutramine: a review of the pharmacology of a novel anti-obesity agent. Tak naprawd? sibutramina jest prolekiem, rozpada si? na dwa aktywne metabolity: BTS 54 354 oraz BTS 54 505, Czas po którym sibutramina osi?ga maksymalne st??enie we krwi (tmax) wynosi 1,2 h, tmax czynnych metabolitów – 3 h. [...] "21 stycznia 2010 Komitet ds. Produktów Leczniczych u Ludzi (Comittee for Medicinal Products for Human Use) dzia?aj?cy w ramach Europejskiej Agencji Leków (EMA, European Medicines Agency) zaleci? zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na rynkach Unii Europejskiej wszystkich preparatów zawieraj?cych sibutramin?. By?o to zwi?zane z wynikami badania SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUTcomes), które wykaza?o wzrost z 10,0% do 11,4% ryzyka wyst?pienia zawa?u mi??nia serca nie skutkuj?cego zgonem, udaru mózgu nie skutkuj?cego zgonem, zatrzymania czynno?ci serca z pozytywnie zako?czon? resuscytacj? lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, u pacjentów powy?ej 54 roku ?ycia obci??onych chorob? uk?adu kr??enia i/lub cukrzyc? typu 2 przyjmuj?cych sibutramin? w porównaniu z placebo[3][4][5]. Wzrost ryzyka zwi?zany by? g?ównie ze zwi?kszeniem cz?sto?ci zawa?u serca lub udaru mózgu, które nie skutkowa?y zgonem" REF. ENCYKLOPEDIA MOJA APTEKA - NOWY OPIS SIBUTRAMINY PISANY OD ZERA: http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/
  6. liraglutyd - lek, wyra?nie dzia?anie w wielu badaniach naukowych,
  7. naltrexone/bupropion - Bupropion jest inhibitorem wychwytu zwrotnego norepinefryny i dopaminy, za? naltrexone to antagonista receptora opioidowego. To znaczy, ?e bupropion powoduje, i? noradrenalina i dopamina d?u?ej kr??? w organizmie.Noradrenalina hamuje o?rodek g?odu. Bupropion stosuje si? w kuracji depresji, sezonowych zaburze? afektywnych, a nawet jako lek pomocniczy przy rzucaniu palenia. Naltrexon – z kolei stosuje si? w terapii uzale?nie? od alkoholu oraz heroiny i innych opioidów. Co najciekawsze- znane s? mechanizmy dzia?ania tych leków, gdy s? podawane osobno – jednak?e nie do ko?ca wiadomo jak wspó?dzia?aj? przy zmniejszaniu masy cia?a. Wolno uwalniany naltrexone – 32 mg oraz 360 mg bupropionu – trzy badania trwaj?ce po 56 tygodni: naltrexone/bupropion uczestnicy którzy stracili ?5% masy cia?a stanowili 53%, za? w grupie placebo uzyskano rezultat u 25.9% osób,
   REFERENCJE: Effectiveness, tolerability and practical application of the newer generation anti-obesity medications” UWAGA: wbrew obiegowym opiniom i bredniom rozpowszechnianym w internecie, ma?e dawki naltreksonu (LDN, low dose naltrexone) wcale nie maj? potwierdzonego dzia?ania w leczeniu raka, Alzheimera, AIDS, stwardnienia rozsianego i dziesi?tek innych chorób.
  8. lorcaserin – lek - aktywuje proopiomelanokortyn? poprzez wp?yw na 5-HT2C. W efekcie dzia?a dwojako – po pierwsze aktywuje uwalnianie hormonu peptydowego ?-MSH, aktywuje te? receptor MC4R. W próbie trwaj?cej 1 rok (BLOSSOM) 47.2% osób bior?cych 10 mg lorcaserinu – dwa razy dziennie odnotowa?o co najmniej 5% spadek masy cia?a. W grupie placebo 25% osób odnotowa?o spadek masy cia?a o 5% lub wi?kszy. 22.6% osób bior?cych lorcaserin (2 x 10 mg dziennie) odnotowa?o spadek masy cia?a o 10% lub wi?cej. W grupie placebo podobny efekt odnotowano u 9.7% badanych. REFERENCJE: Effectiveness, tolerability and practical application of the newer generation anti-obesity medications”
  9. orlistat - to jedyny zarejestrowany w Polsce lek do leczenia oty?o?ci; blokuje przyswajanie kwasów t?uszczowych poprzez hamowanie aktywno?ci lipazy trzustkowej i ?o??dkowej przez co upo?ledza wch?anianie t?uszczów. W ka?dy razie w badaniu z 2006 roku orlistat (60 oraz 120 mg), trzy razy dziennie porównano z placebo w czasie 6 miesi?cy: 42.3% osób bior?cych 60 mg orlistatu (tj, 191 osób z 452), oko?o 44.6% (201 z 451) bior?cych 120 mg orlistatu, 23% bior?cych placebo (103 z 448 osób) REFERENCJE: Effectiveness, tolerability and practical application of the newer generation anti-obesity medications”
  10. Kapsaicyna, pieprz kaje?ski (ang. Capsaicinoids in Cayenne pepper) – ma wp?yw na odczuwanie syto?ci => Could capsaicinoids help to support weight management? A systematic review and meta-analysis of energy intake data.
  11. Ekstrakt zielonej herbaty (ang. green tea extract) – zawiera wiele polifenoli katechinowych, zwi?ksza wydatek energetyczny oraz utlenianie t?uszczy; zielona herbata ma tak?e dzia?anie przeciwcukrzycowe: „Tsuneki i wsp. badali wp?yw spo?ycia zielonej herbaty na metabolizm glukozy u zdrowych ochotników. Mierzono poziom glukozy we krwi po 30, 60 i 120 min po wypiciu 1,5 g zielonej herbaty (1,5 g proszku z zielonej herbaty/150 ml gor?cej wody) oraz gor?cej wody (150 ml) bez dodatku herbaty. Tolerancja glukozy uleg?a znacznej poprawie po spo?yciu zielonej herbaty w porównaniu z wynikami uzyskanymi po spo?yciu wody (przyk?adowo, poziom glukozy we krwi po 30 min od spo?ycia wody wynosi? ok. 150 mg/dl, a po spo?yciu zielonej herbaty nie przekracza? 130 mg/dl. Po 60 min wynosi? 120 mg/dl, a po120 min – 100 mg/dl). Metabolizm glukozy uleg? zwi?kszeniu u 14 uczestników, pozosta? niezmieniony u 3 i pogorszy? si? u 5 osób. Podstawowy poziom glukozy nie ró?ni? si? znacz?co u wszystkich uczestników. Wyniki badania sugeruj?, ?e zielona herbata mo?e mie? dzia?anie profilaktyczne w odniesieniu do cukrzycy.” [8], zielona herbata mo?e mie? znaczenie dla przeciwdzia?ania wolnym rodnikom oraz przy profilaktyce hipercholesterolemii" ?ród?o: Post?py fitoterapii.
  12. Skrzyp polny (Equisetum arvense) – zawiera sole mineralne (po??czenia krzemowe) i sola potasowe, ma pewne dzia?anie na cz?owieka, jednak?e nie wi?za?bym go z odchudzaniem. Wykazuje dzia?anie moczop?dne, stosowany w:schorzeniach nerek i artety?mie, chorobach dróg moczowych, krwawieniach, chorobach skórnych, chorobach metabolicznych. Referencje: “Towaroznawstwo zielarskie” W. Walewski, Wydawnictwo PZWL oraz „Kompendium zio?olecznictwa”. L. Samochowiec
  13. Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) – wykazuje dzia?anie zió?ciop?dne i ?ó?ciotwórcze, co ciekawe mo?e bezpo?rednio wp?ywa? na komórki t?uszczowe i ich tworzenie, niszcz?c pre-adipocyty, przynajmniej in-vitro. Jest w tym najskuteczniejszym preparatem bior?c pod uwag? wszystkie, testowane substancje takie jak: ostropest plamisty / silybum marianum (SL), gorzka pomara?cza/citrus aurantium (CA), resveratrol (RE), kurkumina / Curcuma longa (CU), kofeina (CF), oleuropein (OL) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA). Referencje:“Different anti-adipogenic effects of bio-compounds on primary visceral pre-adipocytes and adipocytes”
  14. Ekstrakt z ziela pokrzywy – wp?ywa pozbywanie si? wody jako ?agodny diuretyk, jest stosowana w chorobach uk?adu moczowego, przy chorobach kobiecych. Referencje: “Towaroznawstwo zielarskie” W. Walewski, Wydawnictwo PZWL oraz „Kompendium zio?olecznictwa”. L. Samochowiec
  15. Kwasu chlorogenowy – dzia?a, obni?a insulin? i glukoz? we krwi ale dopiero w dawce ... jednego GRAMA, dawki w suplementach (30-50 mg na porcj?) s? osiemna?cie-trzydzie?ci razy zbyt ma?e. Referencje: “Acute Effects of Decaffeinated Coffee and the Major Coffee Components Chlorogenic Acid and Trigonelline on Glucose Tolerance”
  FOTO: skuteczno?? adipexu w po?aczeniu z topiramatem VS placebo.  KATEGORIA III: skuteczne „boostery testosteronu” - substancje u?ywane po cyklu SAA, przy hipogonadyzmie, dla zwi?kszenia ilo?ci testosteronu wolnego i ca?kowitego we krwi, dzia?aj?ce na LH, FSH:  Foto: grafika obrazuj?ca o? HPTA – wszystko co podajesz z zewn?trz – SAA, inhibitory aromatazy, SERM – ma wp?yw na o? HPTA. Opis: hypothalamus to podwzgórze, GnRH – jest peptydem, stymuluje wydzielanie hormonu w dalszej ?cie?ce hormonalnej. „Peptyd ten jest uwalniany w sposób pulsacyjny, w pulsach zsynchronizowanych, z zako?cze nerwowych, z których przez kr??enie wrotne co 30-120 minut dostaje si? do przedniej cz??ci przysadki. Tam stymuluje uwalniane i biosyntez? LH i FSH z gonadotropów po uprzednim zwi?zaniu si? ze specyficznym receptorem GnRH typu I. Ka?dy puls GnRH stymuluje sekrecj? i biosyntez? LH i FSH (Millar i wsp., 2004), lecz pulsy FSH s? mniej wyra?ne.” (?ród?o: Kazimierz Kochman; „GnRH i jego receptor”). Na kolejnym etapie w przysadce mózgowej wydzielane s? LH (hormon luteinizuj?cy) oraz FSH (hormon folikulotropowy). LH odpowiada za syntez? testosteronu w j?drach (komórkach Leydiga), za? FSH za syntez? bia?ek w komórkach Sertolego.  hCG - jeden z najlepszych ?rodków maj?cych wp?yw na LH.
  1. Wszelkie rodzaje testosteronu iniekcyjnego np. t. propionate, enanthate, sustanon/omnadren, undecanoate. Bardzo skuteczny ?rodek zwi?kszaj?cy ilo?? testosteronu wolnego i ca?kowitego. W warunkach fizjologicznych wi?kszo?? testosteronu kr???cego we krwi jest nieaktywna, zwi?zana. Z SHBG (sex hormone binding globulin – globulin? wi???c? hormony p?ciowe) zwi?zane jest 44-65% testosteronu u m??czyzn, z kolei z albumin? oraz z globulin? wi???ca kortykosteroidy (CBG) 33–54% testosteronu u m??czyzn. Tylko 1-2% testosteronu pozostaje w stanie wolnym.. Wi?zanie z SHBG uznaje si? za silne, ta pula testosteronu NIE JEST biodost?pna. Biodost?pny jest tylko testosteron wolny oraz zwi?zany z albuminami i CBG."
   Referencje: B. Mroczko, M. M?dra?: "Niektóre problemy zwi?zane z oznaczaniem testosteronu". Z kolei u kobiet sytuacja wygl?da zupe?nie inaczej, w zale?no?ci od fazy cyklu -> co jest szeroko opisane np. TUTAJ Mo?na te? przeczyta? sporo w publikacji w której na pocz?tku jest jednak b??d w obliczeniach % rozk?adu testosteronu: "Jatrogenne skutki suplementacji testosteronu u osób z Zespo?em Klinefeltera". Zewn?trzne podawanie testosteronu drastycznie zmienia sytuacj?. Niestety, mo?e poci?ga? to za sob? liczne, niebezpieczne skutki uboczne w tym zwi?kszenie si? ilo?ci hematokrytu, wzrost ilo?ci krwinek czerwonych, aromatyzacj? (wzrost ilo?ci estrogenów), nadmiern? ilo?? DHT, nadci?nienie, zmiany w sercu, powi?kszenie prostaty, zaburzenia profilu lipidowego, zmiany skórne itd. Dawkowanie w ramach TRT/HTZ – 250 mg co kilka tygodni (np. t. enanthate), za? w przypadku t. undecanoate np. 1000 mg co 6 tygodni, pó?niej ta sama dawka podawana co 12 tygodni. Dla porównania dawki u?ywane w dopingu 300-2000 mg tygodniowo. Przyk?adowo: "W Polsce terapia polega zwykle na podawaniu undekanianu testosteronu (Undestor) w dawce 2?3 tabl. dziennie (80?120 mg). Stosowany jest tak?e Omnadren 250, 1 ampu?ka domi??niowo co 3?4 tygodnie." ?ród?o: "Leczenie hipogonadyzmu m?skiego", Marek M?dra?" Warto zobaczy?: zagadnienie rozwija?em tutaj: Doping- mity, k?amstwa, pó?prawdy – body-factory.pl
  2. hCG - gonadotropina kosmówkowa - idealny preparat do przywrócenia funkcjonowania j?der po cyklu SAA. hCG wp?ywa na LH, czyli przywraca "produkcj?" testosteronu w j?drach. Po d?ugim cyklu SAA nale?y dostarcza? 1000-1500 jednostek hCG co 2 dni, przez nawet 2-3 tygodnie. Nast?pnie kontynuowana jest terapia clomidem (50 mg dziennie, 2-3 tygodnie) lub tamoxifenem. hCG jest stosowane powszechnie w medycynie: "terapia [...] polega na podawaniu gonadotropin (HCG /HMG). Zwykle rozpoczyna si? od choriongonadotropiny dawkowanej 2?3 razy w tygodniu po 2000 i. m., starannie obserwuj?c nast?pstwa somatyczne (powi?kszanie si? j?der, wzrost ow?osienia p?ciowego, skok wzrostu) oraz wzrost poziomu testosteronu w surowicy". ?ród?o: "Leczenie hipogonadyzmu m?skiego", Marek M?dra?"
  3. Clomiphene citrate (clomid, klomifen, cytrynian klomifenu); - równie?, podobnie jak hCG - wp?ywa na LH (opisane jest to np. tutaj: https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=455). Jednak?e w odró?nieniu od hCG wp?yw clomidu na LH jest poprzez sprz??enie zwrotne. Budowa clomidu: 2-[4-(2-chloro1,2-diphenylvinyl)phenoxy- lek jest równie skuteczny w podnoszeniu poziomu testosteronu jak ?ele z testosteronem. Nale?y do grupy SERM - selektywnych modyfikatorów receptora estrogenowego (ang. selective estrogen receptor modulator). "Dzia?aj? one jako agoni?ci receptora estrogenowego w pewnych tkankach, w innych natomiast jako antagoni?ci. Dzi?ki temu SERM maj? korzystny wp?yw na szkielet, profil lipidowy i uk?ad sercowo-naczyniowy, a jednocze?nie wykazuj? dzia?anie ochronne przed niektórymi nowotworami estrogenozale?nymi."
   ?ród?o:"Selective estrogen receptor modulators in treatment of postmenopausal osteoporosis" B?a?ej M?czekalski, Adam Czy?yk W wielu badaniach okaza?o si?, ?e podawanie u m??czyzn z hipogonadyzmem clomidu (clomiphen citrate) jest równie skuteczne jak ?el z testosteronem (Androgel 1% lub Testim 1%). W grupie ?elu poziom testosteronu osi?gn?? 553 ng/dL, w grupie clomidu 573 ng/dL (pomiarów dokonano 1-2 miesi?ce po rozpocz?ciu terapii); Miesi?czny koszt terapii testosteronem to 270 $, a clomidem (50 mg co drugi dzie?) ledwie 83$. Wyj?ciowy poziom testosteronu kwalifikowa? do HTZ - < 3 ng/ml.
   Referencje: "Clomiphene citrate and testosterone gel replacement therapy for male hypogonadism: efficacy and treatment cost". oraz "Testosterone supplementation versus clomiphene citrate for hypogonadism: an age matched comparison of satisfaction and efficacy".
  4. Tamoksyfen- "to najpopularniejszy antyestrogen. Oprócz opisanego powy?ej sposobu dzia?ania, dodatkow? funkcj? tego preparatu jest inhibicja aktywno?ci niektórych polipeptydowych czynników wzrostu oraz blokowanie konwersji estronu w estradiol. Cho? lek sam w sobie ma stosunkowo niskie powinowactwo do receptora estrogenowego, jego aktywne metabolity wykazuj? dzia?anie antyestrogenowe, dlatego te? istotne jest, by tamoksyfen zosta? przetworzony w w?trobie przez izoform? cytochromu P450, CYP2D6 do aktywnych metabolitów, takich jak 4-hydroksytamoksyfen i endoksyfen".
   ?ród?o: Pharmacogenetics in breast cancer hormone therapy Anna Supernat, Marzena We?nicka-Ja?kiewicz, Anna ?aczek Wspó?czesna Onkologia (2010) Warto równie? przeczyta?: https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=764


  KATEGORIA IV: skuteczne inhibitory aromatazy (konwersja testosteronu -> estrogenów) i alfa-reduktazy (konwersja testosteronu -> DHT)
  1. Anastrazol (np. arimidex, egistrozol) – „Silny niesteroidowy inhibitor aromatazy wybiórczo hamuj?cy wytwarzanie estronu i estradiolu (w >80%) z androstendionu i testosteronu w tkankach obwodowych i w obr?bie nowotworu. Zmniejszenie st??enia estrogenów w surowicy powoduje zahamowanie podzia?ów komórkowych raka piersi podlegaj?cych stymulacji hormonalnej (pod warunkiem obecno?ci receptorów estrogenowych w komórkach nowotworu). Nie wp?ywa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu ani nie wykazuje aktywno?ci progestagenowej, estrogenowej i androgenowej. Lek wch?ania si? szybko z przewodu pokarmowego, tmax wynosi 2 h po przyj?ciu leku na czczo.” ?ród?o: https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=935 Uwaga, przyjmowanie podobnych substancji w czasie „terapii” testosteronem zmniejsza gwa?townie efekty cyklu, estrogeny s? g?ównym „katalizatorem budowy mi??ni” u m??czyzny, w?a?nie z tego powodu wszystkie ?rodki nie-aromatyzuj?ce (np. pochodne DHT) s? s?absze od swoich aromatyzuj?cych kolegów np. metanabol > winstrol, metanabol > oral turinabol itd. Zagadnienie rozwija?em tutaj: Doping- mity, k?amstwa, pó?prawdy – body-factory.pl
   UWAGA: anastrazol mo?e zmniejsza? wra?liwo?? insulinow? oraz wp?ywa? na szybko?? usuwania glukozy z krwi! Wi?cej: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4870856/
  2. Finasteryd – lek - np. PROPECIA (syntetyczny zwi?zek 4-azasteroidowy, b?d?cy swoistym kompetycyjnym inhibitorem 5-?-reduktazy steroidowej typu II) – dzia?a jako inhibitor 5-alfa reduktazy, wp?ywa na obni?enie DHT w ustroju, ma znaczenie dla hamowania ?ysienia – jednak wi??e si? z to szeregiem ci??kich skutków ubocznych (np. libido),
  3. Dutasteryd - inhibitor typu I i II 5-alfa reduktazy. Patrz: FINASTERYD.
  4. Saw palmetto czyli palma saba?owa - wg bada? nie ma ?adnego wp?ywu na PSA (swoisty antygen sterczowy). Palma saba?owa dzia?a natomiast w pewnym stopniu na ?ysienie androgenowe, poprzez swój wp?yw na DHT. W kolejnym z bada? z 2012 roku porównano finasteryd - PROPECIA (syntetyczny zwi?zek 4-azasteroidowy, b?d?cy swoistym kompetycyjnym inhibitorem 5-?-reduktazy steroidowej typu II) z palm? saba?ow?. 100 pacjentów, m??czyzn ze zdiagnozowanym syndromem AGA (m?skie ?ysienie typu androgenowego). Jedna grupa dostawa?a 320 mg ekstraktu palmy saba?owej dziennie, przez 2 lata, druga 1 mg finasterydu dziennie – w tym samym okresie. W celu oszacowania skuteczno?ci terapii wykonano zdj?cia na pocz?tku oraz na ko?cu okresu. U 38% pacjentów z grupy 320 mg palmy stwierdzono zwi?kszenie przyrostu w?osów, podczas gdy w grupie finasterydu u 68%. Finasteryd by? skuteczniejszy u ponad 60% m??czyzn (33 z 50; 66%) z poziomem II i III ?ysienia. Referencje: ?ysienie androgenowe – sposoby walki  KATEGORIA V: skuteczne ?rodki zwi?kszaj?ce wydolno??, wytrzyma?o??, poprzez wp?yw na ilo?? czerwonych krwinek (wzrost hematokrytu) lub poprzez inne mechanizmy:

  1. Trzy generacje EPO/rHuEPO np. erytropoetyna (EPO) np. epoetin-a, II generacja: darbepoetyna ? (Darbepoetin alfa) np. Aranesp oraz III generacja: CERA (ang. Continuous erythropoiesis receptor activator) - s?ynny ?rodek dopingowy u?ywany powszechnie przez kolarzy w latach 90. XX wieku oraz na pocz?tku XXI wieku. W medycynie EPO jest stosowane np. przy przewlek?ej chorobie nerek i wywo?anej tym anemii, do leczenia anemii wywo?anej chemioterapi? u pacjentów leczonych z powodu raka (np. obszerny artyku? na ten temat: Darbepoetin alpha in the treatment of cancer chemotherapy-induced anemia.).„W ci?gu ostatniego dziesi?ciolecia dokona? si? istotny post?p w?ród grupy agonistów receptora erytropoetynowego, obecnie okre?lanej jako czynniki stymuluj?ce erytropoez? (ESA, erythropoietin stimulating agent). Prekursorem tej grupy by?y epoetyny: epoetin-a (Eprex®, Procrit®) i epoetin-b (NeoRecormon). Pó?niej pojawi?y si? kolejne leki biopodobne: epoetin-v (Epomax®) i epoetin-d (Abseamed®, Binocrit®), których liczba zacz??a si? szybko zwi?ksza? po wyga?ni?ciu ochrony patentowej. Istotnym post?pem by?o wprowadzenie leków d?u?ej dzia?aj?cych, takich jak darbepoetyna-a (Aranesp®)
   i w ko?cu opracowanie aktywatora receptora erytropoetyny o ci?g?ym dzia?aniu — CERA (continuous erythropoiesis receptor activator)” ?ród?o: J. Chudek - Co nowego do praktyki klinicznej wnios?y ostatnie badania nad CERA? Warto tak?e przeczyta?: Szeroki opis dotycz?cy II generacji EPO,
  2. Wi?kszo?? sterydów anaboliczno-androgennych – wykazuje swoje dzia?anie poprzez zwi?kszanie ilo?ci krwinek czerwonych,
  3. Beta alanina – suplement diety, wykazuje dzia?anie - zwi?kszenie mocy i wytrzyma?o?ci mi??niowej, jednak?e jej dzia?anie jest kontrowersyjne – np. ?-Alanine supplementation for athletic performance: an update
  4. Wodorow?glan sodu (NaHCO3) - dzia?a, ale nie zawsze. Ponadto wymaga podawania dawek liczonych w gramach (np. 30 g dla 100 kg m??czyzny, co mo?e si? wi?za? ze znacznymi skutkami ubocznymi). de Salles Painelli i wsp. stwierdzili, i? podawanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a sportowca poprawi?o czas wyczynowych p?ywaków na 200 m, ale nie na 100 m. Duncan i wsp. w 2014 r. stwierdzili, i? wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a 60 minut przed wysi?kiem poprawi?o wyniki w przysiadzie ze sztang? (3 serie, 80% ci??aru maksymalnego, 10-12 powtórze? do za?amania). Badani wykonali ~27% wi?cej powtórze? w przysiadach, ale nie w wyciskaniu sztangi le??c. Prawdopodobnie wyciskanie sztangi le??c nie powoduje a? takiego wzrostu st??enia mleczanów jak przysiady, to mo?e t?umaczy? tylko niewielk? popraw? po podaniu NaHCO3. McClung i wsp. w 2007 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a 120-90 minut przed wysi?kiem poprawia wyniki w biegu na 1000 m (powtarzanym pi?ciokrotnie). NaHCO3 poprawi? osi?gi i zmniejszy? st??enie mleczanów. Lindh i in. w 2008 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) od 90 do 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydolno?? u 8 na 9 zawodników (?rednio o 1.6%) w czasie p?ywania na 200 m. Zajac i in. w 2009 r. stwierdzili, i? wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a dobrze wytrenowanym p?ywakom 90 minut przed wysi?kiem poprawia wynik o 1.5 sekundy w trakcie p?ywania 4 x 50 m (czasem na zawodach 1 sekunda to trzy miejsca w tabeli, wi?c zrozumia?e i? nie jest to „ma?o”). Siegler i in. w 2010 r. stwierdzili, i? podawanie wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a wyczynowym bokserom poprawia ich skuteczno?? w walce trwaj?cej 4 rundy po 3 minuty. Siegler i in. w 2010 r. stwierdzili, i? podawanie wodnego roztworu 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a p?ywakom poprawia wynik o 2% przy pokonywaniu 8 x 25 m. Ca?kowity czas ró?ni? si? o 4.4 sekund Kilding i in. w 2012 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) dobrze wytrenowanym kolarzom 120, 90 lub 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydajno?? w trakcie interwa?ów trwaj?cym mniej ni? 4 minuty. Kofeina te? okaza?a si? skuteczna, jednak wodorow?glanu sodu te? prowadzi? do wzrostu osi?gów. Ducker i in. w 2013 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) dobrze wytrenowanym graczom zespo?owym 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydolno?? przy powtarzanych sprintach trwaj?cych ~1 min.
   Mero i in. w 2013 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a (kapsu?ka) wyczynowym p?ywakom 60 minut przed wysi?kiem poprawia wydolno?? o 2.4% (1.5 sekundy). Przy pokonywaniu 2 x 100 m w wodzie.
   Thomas i in. w 2016 r. stwierdzili, i? podanie 0.3 g wodorow?glanu sodu na kg masy cia?a wytrenowanym kolarzom 90 minut przed wysil?kiem prowadzi do mniejszego spadku VO2 (poch?aniania tlenu) i wentylacji minutowej. Sprawdzianem by?o 70 sekund maksymalnej pracy na rowerze. WI?CEJ: Czy soda oczyszczona poprawia wyniki sportowe?


  KATEGORIA VI: skuteczne do zmniejszania bolesno?ci mi??ni, leczenia urazów
  1. ARNIKA "W kontek?cie bada? naukowych i bolesno?ci mi??ni - dobrze wypad?a ... arnika. W niedawno opublikowanym eksperymencie australijskich naukowców potwierdzono, ?e arnika mo?e zmniejsza? bolesno?? powysi?kow?. Niestety arnika nie mia?a wp?ywu na wydolno?? lub markery stanu zapalnego (we krwi zawodników – takie jak cytokiny: interleukina-1 beta, , interleukina-6, czynnik martwicy nowotworów –alfa, c-reaktywne bia?ko czy kinaza kreatynowa). Ref. Nasilony ból mi??ni vs suplementy diety


  Kategoria VII: dzia?aj?ce ?rodki u?atwiaj?ce budowanie masy mi??niowej, zwi?kszaj?ce pomp?.
  1. AAKG - Badania s? niejednoznaczne, niektóre wskazuj?, i? faktycznie l-arginina mo?e mie? znaczenie dla poprawy przep?ywu krwi w mi??niach. [4] Z kolei inne mówi? o odwrotnych efektach. Rzekomo AAKG powinno zmniejsza? ci?nienie krwi, jednak?e kolejny raz badania naukowe (pi?? ró?nych) przynosz? niejednoznaczne wyniki w tej kwestii. [5] Je?li chodzi o zwi?kszanie ilo?ci hormonu wzrostu, kolejny raz wyniki s? sprzeczne: istniej? obserwacje i? AAKG zwi?ksza ilo?? GH – np. w dawce 5 lub 9 g argininy, dawka 13 g spowodowa?a nieznaczne efekty oraz wywo?a?a zaburzenia ?o??dkowe. [7] Wzrost GH odnotowano 30 minut po spo?yciu l-argininy, szczyt odnotowano po 60 minutach. Z kolei w innych badaniach na osobach wytrenowanych dawka 2.8-4.7g nie mia?a wp?ywu na parametry endokrynne. Referencje na ko?cu tekstu, za? przet?umaczone badania i artyku? na ten temat: CO bra? na pomp? mi?sniow??
  2. L-cytrulina – opis poni?ej oraz pe?na wersja w artykule: CO bra? na pomp? mi?sniow??


  Wg bada? [16] cytrulina:
  • nie wp?ywa na poziom glukozy we krwi,
  • nie wp?ywa na poziom insuliny (poza jednym badaniem),
  zmniejsza odczuwanie zm?czenie w trakcie treningu kulturystycznego,
  • zmniejsza odczuwanie bólu mi??niowego po treningu (spadek o 40% 48 h po zako?czeniu sesji si?owej),
  • zwi?ksza ilo?? tlenku azotu oraz argininy,
  • mo?e pozwala? zwi?ksza? obj?to?? treningow?,
  • zwi?ksza przep?yw krwi w mi??niach,

  • ma ma?y wp?yw na ci?nienie krwi,
  zwi?ksza ilo?? hormonu wzrostu w trakcie ?wicze?, jednak ma to nieokre?lony wp?yw na wydolno??,
  • ma wp?yw na uk?ad odporno?ciowy,

  • nie ma wp?ywu na wydolno?? tlenow?,
  • nie wp?ywa na stan zapalny (CRP),
  • nie ma wp?ywu na HDL-C (dobr? frakcj? cholesterolu), ani te? LDL,
  mo?e poprawia? erekcj?,
  • mo?e zwi?ksza? frakcj? wyrzutow? prawej komory serca,


  Kategoria VIII: preparaty na stawy.
  1. MSM (methylsulfonylmethane czyli Metylosulfonylometan) (znany tak?e jako dimetylosulfon lub cz??ciej MSM) jest ma?? cz?steczk? zawieraj?c? siark?, zwi?zek jest podobny do DMSO, stosowany ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce i przeciwzapalne. Cz??c bada? wskazuje, ?e jest skuteczny w kontek?cie wspomagania aparatu ruchu, inne, ?e niekoniecznie. Mo?liwe, ?e warto go wypróbowa?, tym bardziej, i? ma szeroki wachlarz innych w?a?ciwo?ci. Podawanie 50 mg MSM na kg masy cia?a (5 g dla 100 kg m??czyzny, 2.5 g dla 50 kg kobiety) przez 10 dni zdrowym m??czyznom poddawanych przed?u?onemu testowi wysi?kowego anga?uj?cemu system sercowo-naczyniowy zmniejsza?o wszystkie markery stresu oksydacyjnego wywo?ane wysi?kiem. Jedna grupa otrzymywa?a MSM, a druga placebo. M??czy?ni biegli na 14 km, jest to pot??ne obci??enie dla osoby która regularnie nie trenuje. Kinaza kreatynowa (CK) mo?e by? miernikiem uszkodze? jakich dozna?y mi??nie w trakcie treningu (mikrourazy). W grupie suplementacji MSM zarówno CK jak i bilirubina by?y znacznie mniejsze w porównaniu do grupy placebo. Powy?sze badanie sugeruje, i? MSM mo?e by? korzystnym dodatkiem dla sportowców dyscyplin si?owych, wytrzyma?o?ciowych i bazuj?cych na aktywno?ciach mieszanych (np. kultury?ci). Wi?cej: MSM - przegl?d bada?.
  2. BPC157 – kontrowersyjny preparat, jak na razie badania na ludziach nie istniej?. Pentadekapeptyd – chwilowo spekuluje si?, ?e BPC mo?e mie? znaczenie dla leczenia ?ci?gien, ale badania dotycz? zwierz?t lub s? prowadzone na liniach komórkowych. Mo?e znale?? zastosowanie w leczeniu zmian patologicznych przyz?bia, prze?yku, ?o??dka, dwunastnicy, jelit, w?troby i trzustki. BPC mo?e przeciwdzia?a? zmianom wywo?anym przez alkohol (ostrym i przewlek?ym) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne
   I. Opis BPC-157 oraz innych preparatów lecz?cych stawy.
   II. W?tek dotycz?cy BPC-157 na forum + opinie.  Kategoria IX: zio?a, adaptogeny, nootropy.

  1. Berberyna (AKTUALIZACJA: 2020.05.09) - Berberyna (BBR), czwartorz?dowa sól amoniowa, nale?y do grupy alkaloidów typu protoberberyny. Jest to grupa nale??ca do grupy alkaloidów izochinolinowych (pochodnych 5,6-dihydrodibenzochinolizinium) znajduj?ca si? m.in. w korze, k??czach, korzeniach i ?odygach Berberis vulgaris L. (Berberidaceae) oraz wielu innych ro?linach, wykazuje zró?nicowane dzia?anie na organizmy ?ywe. Berberyna ma wp?yw na oporno?? insulinow?, a wi?c po?rednio tak?e na zespó? metaboliczny i stan przedcukrzycowy. Kong i in. badali mechanizm molekularny oddzia?ywania berberyny. Wykazali, i? jej podawanie zmniejsza st??enie glukozy na czczo (FBG) i insuliny w surowicy na czczo (FSI), zwi?ksza mRNA receptora insuliny (InsR) i wra?liwo?? na insulin?. Badania w wi?kszo?ci dotycz? zwierz?t, niemniej s? bardzo obiecuj?ce. Na razie berberyna jest sprzedawana jako suplement diety. Bior?c pod uwag?, i? w niektórych aspektach przypomina bardziej lek warto j? wypróbowa?. Szczególnie i? mo?e pomaga? osobom stosuj?cym sterydy anaboliczno-androgenne. Mo?e mie? wp?yw np. zaburzone st??enie cholesterolu, zmiany sercowo-naczyniowe, glikemi? (typowe skutki uboczne stosowania SAA dotycz? cz?sto tych aspektów). Ponadto hiperlipidemia (podwy?szone st??enie cholesterolu i / lub trójglicerydów we krwi) wyst?puje u prawie 60% doros?ych Polaków, a berberyna mo?e mie? na ni? znacz?cy wp?yw. Wi?cej: Berberyna, suplement czy lek?
  2. PIRACETAM - obecny w obrocie od 1971 r. ?rodek na recept?, ale bardzo tani. Wywiera z?o?one dzia?anie na uk?ad krzepni?cia. Dawka od 3.2 do 9.6 g ma wp?yw na st??enie fibrynogenu i czynnika von Willebranda (zmniejsza je nawet o 40%). Fibrynogen (czynnik I krzepni?cia) odpowiada za stabilizacj? skrzepu, wi??e si? go z chorob? niedokrwienn? serca i udarem. Piracetam moduluje liczne neurotransmittery, wp?ywa na syntez? prostacykliny (zmniejsza ryzyko zakrzepowe), zmniejsza adhezj? erytrocytów do ?ródb?onka naczy? krwiono?nych, dzia?a ochronnie na mózg (wp?yw toksyn, alkoholu, SAA?) np. przy niedotlenieniu. Zmniejsza zdolno?ci agregacyjne p?ytek krwi, zmniejsza ca?kowit? lepko?? krwi na skutek zwi?kszenia odkszta?calno?ci erytrocytów, zmniejsza lepko?? osocza, usuwa patologiczne skurcze drobnych naczy?. Wzmaga procesy przekazywania sygna?ów przez neurony, g?ównie moduluj?c g?sto?? i czynno?? receptorów postsynaptycznych. Wp?ywa na przemiany energetyczne w komórkach OUN, zwi?ksza wykorzystanie tlenu i glukozy, u?atwia syntez? zwi?zków wysokoenergetycznych, zwi?ksza rezerw? energetyczn?, przyspiesza syntez? neuroprzeka?ników. Nasila metabolizm w neuronach OUN, zw?aszcza w stanach zmniejszonej aktywno?ci. Powy?sze procesy s? odpowiedzialne za popraw? czynno?ci wy?szych pi?ter OUN, usprawnienie procesów poznawczych (uczenie si?, pami??, uwaga, ?wiadomo??), popraw? sprawno?ci psychofizycznej oraz dzia?anie antymiokloniczne. Piracetam zapobiega zmianom czynno?ci mózgu powsta?ym na skutek niedotlenienia i przywraca zdolno?ci poznawcze u osób z uszkodzeniami mózgu ró?nego rodzaju, np. po niedotlenieniu, zatruciu lub elektrowstrz?sach. OKRES PÓ?TRWANIA ~ 5h, DAWKOWANIE 2.4 g dziennie lub wi?cej.
   REF, ?ród?a: 1. Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”, Piracetam (opis profesjonalny) oraz 3. Bengt Winblad "Piracetam: A Reviewof Pharmacological Properties and Clinical Uses"
  3. ASHWAGANDHA (Withania somnifera, witania ospa?a) - bardzo ciekawa odmiana ?e?-szenia indyjskiego. Wykazuje dzia?anie przeciwl?kowe, przeciwzapalne (wg sponsorowanego badania: "A standardized Withania somnifera extract significantly reduces stress-related parameters in chronically stressed humans: a double-blind, randomized, placebo-controlled study" ASHWAGANDHA obni?a ilo?? CRP o 35.2% przy dawkowaniu 500 mg/dziennie oraz o 31.6% przy dawkowaniu 125 mg ekstraktu dziennie), obni?a poziom kortyzolu (o 30.5% przy dawkowaniu 500 mg ekstraktu dziennie), ma pewien wp?yw na zwi?kszanie si?y i wydolno?ci anaerboowej i aerobowej, obni?a stres oraz poziom cholesterolu, wykazuje niewielki wp?yw na ci?nienie krwi czy glikemi?. UWAGA: dane dotycz?ce kortyzolu, CRP, LDL czy DHEA-S pochodz? z badania SPONSOROWANEGO PRZEZ PRODUCENTA SUPLI Z ASHWAGANDH? (Nutragenesis and Natreon)! Dawkowanie 800-1000 mg standaryzowanego ekstraktu dziennie lub kilka gramów korzenia ro?liny. Wi?cej: https://examine.com/supplements/ashwagandha/
  4. Ró?eniec górski (rhodiola rosea) jest bardzo ciekawym zio?em stosowanym w chi?skiej i skandynawskiej medycynie, prawdopodobnie od 3 tysi?cy lat [10]. Inne, spotykane nazwy to Rosavin, Rosenroot, Rhodiola Rhizome, Golden Root, Arctic Root, Rhodiola. Najwa?niejszym efektem odnotowywanym w badaniach naukowych jest zmniejszanie zm?czenia i wyczerpania np. w trakcie stresuj?cych sytuacji. Obszerniej w dalszej cz??ci pktu.
  5. buzdyganek ziemny – wbrew obiegowym opiniom tribulus terrestris NIE wp?ywa na poziom testosteronu w osoczu krwi, ma natomiast szereg innych w?a?ciwo?ci. Nie warto skre?la? tej ro?liny!
  6. Phenibut - gro?ny lek zza wschodniej granicy. Mo?e oddzia?ywa? na receptory benzodiazepinowe oraz GABA B. Nie nale?y go stosowa? na w?asn? r?k?. Mo?e doprowadzi? do majaczenia, zaburze? ?wiadomo?ci, pobudzenia. Referencje: MICHAEL A. DOWNES , 1,2 INGRID L. BERLING , 1,2 AHMED MOSTAFA , 3,4 JEFFREY GRICE , 4 MICHAEL S. ROBERTS 4,5 and GEOFFREY K. ISBISTER 1 "Acute behavioural disturbance associated with phenibut purchased via an internet supplier"


  Jak si? okazuje, tribulus terrestris mo?e:
  • zmniejsza? ci?nienie krwi (u osób z nadci?nieniem),
  • dzia?a? jako diuretyk,
  • zmniejsza? t?tno,
  • zwi?ksza? ilo?? erekcji u m??czyzn,
  • zwi?ksza? libido,
  • zmniejsza? poziom cholesterolu (nieznacznie),
  • prawdopodobnie dzia?a w jaki? sposób na syntez? tlenku azotu – co t?umaczy jego dzia?anie jako afrodyzjaka,

  przegl?d bada? tribulusa do znalezienia tutaj: https://examine.com/supplements/trib...Speed=noscript

  W jednym z nowszych bada?: „Tribulus terrestris extracts alleviate muscle damage and promote anaerobic performance of trained male boxers and its mechanisms: Roles of androgen, IGF-1, and IGF binding protein-3” wykazano, i? TT mo?e mie? wp?yw na uszkodzenia mi??ni oraz wydolno??.

  15 wytrenowanych bokserów podzielono na grupy:
  • ?wicze?
  • ?wicze? i suplementacji tribulusem terrestris (1,25 g dziennie),

  3 tygodnie trenowali oni z wysok? intensywno?ci?, kolejne 3 z wysok? obj?to?ci?. W grupie suplementacji podawano 1,25 g ekstraktu tribulusa dziennie. Zbadano mas? mi??ni, wydolno?? anaerobow?, wska?niki we krwi.

  Wyniki?
  • kinaza kreatynowa spad?a w grupie suplementacji do poziomu 1591.50±909.55 U/L w grupie kontrolnej wynios?a 2719.86±832.47U/L (zmniejszone uszkodzenia mi??ni),
  • spad?a ilo?? IGF-BP3, bia?ka wi???cego insulinopodobny czynnik wzrostu (a im mniej IGF-1 jest zwi?zane, tym lepiej dla sportowca), Grupa suplementacji: 3075.53±1072.45 ng/mL, za? w grupie placebo 3950.83±479.25 ng/mL),
  • wzros?a równie? ?rednia moc o 5.7% (grupa tribulusa 459.42±122.25 W, grupa treningu: 434.60±69.47 W),
  • nie zmienia?a si? natomiast ilo?? masy mi??niowej, ilo?? testosteronu we krwi, ilo?? DHT czy IGF-1,


  Substancje aktywne w ró?e?cu:
  • tyrozol i jego glukozyd salidrozyd,
  • rozawiny oraz rozyna,
  • viridoside (metylowany salidrozyd),
  • lotaustralin,
  • bossypetin (7-O-L-rhamnopyranoside),
  • benzylo-O-?-glycopyranoside,
  • galusan epigalokatechiny (EGCG),
  • ?-sitosterol,
  • zwi?zki fenolowe, takie jak kwas galusowy, kwas cynamonowy.

  BADANIA:

  • meta analiza bada? naukowych z 2011 roku [2], 11 eksperymentów spe?ni?o kryteria, wszystkie uwzgl?dnia?y grup? placebo (kontroln?).Wyniki? Rhodiola mo?e mie? wp?yw na wydolno?? fizyczn? i umys?ow?, mo?e znale?? zastosowanie u pacjentów z okre?lonym schorzeniem psychicznym,
  • 200mg ekstraktu rhodiola rosea (odpowiednik 300-1000 mg korzenia) dwa razy dziennie w ci?gu 4 tygodni pomog?o zmniejszy? stres zwi?zany z ?yciem i prac?, odnotowano zwy?k? nastroju i lepsz? wydajno?? w pracy (82 osoby, badania trwaj?ce 2-4 tygodnie) [4],
  • u osób zdrowych i aktywnych fizycznie (ale niewytrenowanych) przy podawaniu w ci?gu 4 tygodni 100 mg rhodioli dziennie (3% rozawiny i 1% salidrozydu) odnotowano zwi?kszenie d?ugo?ci pracy do wyczerpania i popraw? VO2 max (maksymalnego poch?aniania tlenu) oraz zwi?kszenie wentylacji p?ucnej [3],
  • w innym z bada? u studentów bior?cych ró?eniec odnotowano o 8,4% lepsze wyniki w te?cie (20 dni suplementacji po 100 mg), dodatkowo zmniejszy?o si? zm?czenie i poprawi?o samopoczucie [5],
  w badaniu Noreen EE i wsp. z 2013 roku podawano 3 mg ró?e?ca górskiego lub placebo 18 osobom, 1 godzin? przed treningiem. Trening: 10 minutowa rozgrzewka i 6 milowa próba czasowa (~9,66 km) na rowerku stacjonarnym. Wyniki? Zaskakuj?ce – ró?eniec zmniejszy? t?tno w czasie rozgrzewki (136 ± 17 uderze? na minut?, za? 140 ± 17 w grupie placebo), wynik próby czasowej po ró?e?cu wynosi? 25,4 ± 2,7 minuty, za? po placebo 25,8 ± 3,0 minuty. Badani po ró?e?cu odczuwali mniejsze zm?czenie w porównaniu do grupy placebo [6],
  Wi?cej: http://potreningu.pl/articles/4922/r...a--hit-czy-kit  Kategoria X: SKUTECZNE PREPARATY NA W?TROB?
  1. HEPAREGEN, Timonacic, Thiazolidine-4-carboxylic acid - Szczurom podawano Timonacic (Thiazolidine-4-carboxylic acid) przez 7, 14 lub 21 dni po alkoholowym uszkodzeniu w?troby. Stwierdzono, i? kwas tiazolidynokarboksylowy ma wp?yw na aktywno?? peroksydazy glutationowej, w pewnym stopniu oddzia?uje tak?e na dysmutaz? ponadtlenkow? oraz katalaz?. Po 21 dniach podawana leku aktywno?? enzymów zosta?a przywrócona. Dodatkowo heparegen skróci? czas potrzebny do przywrócenia normalnych warto?ci ALAT (aminotransferazy alaninowej) oraz GGTP (gamma-glutamylotransferazy). ?ród?o: R.Farbiszewski “The effect of heparegen on antioxidant enzyme activities in ethanol-induced liver injury in rats”
  2. S-adenozylo-L-metionina (SAMe – S-adenosyl-L-methionine) -nowe, bardzo ciekawe doniesienia przemawiaj? za korzystnym dzia?aniem SAMe, poprawiaj?cym szans? na wczesn? eliminacj? wirusa zapalenia w?troby typu C u pacjentów, u których pierwotnie klasyczne leczenie przeciwwirusowe by?o nieskuteczne.8 Równie? nowe doniesienia sugeruj? istotne dzia?anie przeciwdepresyjne S-adenozylo-L-metioniny oraz jego mo?liwy efekt neuroprotekcyjny. WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"
  3. Kwas ursodeoksycholowy (UDCA – ursodeoxycholic acid) - jest on jedynym lekiem zaakceptowanym przez Food and Drug Administration (FDA) do leczenia tego schorzenia, najprawdopodobniej wp?ywaj?cym istotnie pozytywnie na jego przebieg i hamuj?cym jego progresj?. Z uwagi na przewlek?y przebieg pierwotnej marsko?ci ?ó?ciowej i wzgl?dy etyczne, uniemo?liwiaj?ce przeprowadzenie randomizowanych bada? klinicznych z grup? kontroln? przyjmuj?c? placebo, analizy dotycz?ce wp?ywu kwasu ursodeoksycholowego na prze?ycie opracowywane s? na podstawie modeli statystycznych. Wyniki tych analiz s? powszechnie uwa?ane za bardzo wiarygodne.2 Na podstawie tych analiz mo?na przyj??, ?e kwas ursodeoksycholowy w istotny sposób poprawia parametry biochemiczne oraz prze?ycie bez przeszczepienia w?troby i mo?e równie? przyczyni? si? do istotnego zmniejszenia liczby przeszczepie? u chorych z pierwotn? marsko?ci? ?ó?ciow?. Inne dobrze udokumentowane wskazania do zastosowania kwasu ursodeoksycholowego to cholestaza zwi?zana z mukowiscydoz? i cholestaza ci??owa. Kwas ursodeoksycholowy stosowany by? równie? w leczeniu reakcji polekowych, przebiegaj?cych zarówno z cholestaz?, jak i zapaleniem w?troby, ale z powodu rzadkiego wyst?powania takich reakcji i trudno?ci diagnostycznych nie ma randomizowanych bada? na ten temat. Rola kwasu ursodeoksycholowego w leczeniu niealkoholowego st?uszczeniowego zapalenia w?troby pozostaje kontrowersyjna, przy czym ostatnie doniesienia podwa?aj? zasadno?? jego stosowania w tym wskazaniu,3 w którym jak powszechnie wiadomo podstawow? rol? odgrywaj? odpowiednia dieta i regularny wysi?ek fizyczny. WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"  Stale aktualizowana: lista nieskutecznych lub szkodliwych suplementów i od?ywek:

  KATEGORIA 1: nieskuteczne preparaty na stawy:
  1. Glukozamina - bywa polecana nawet przez lekarzy, w aptekach i internecie dost?pne s? tysi?ce produktów z glukozamin?. Niestety, badania naukowe nie potwierdzaj? leczniczego wp?ywu glukozaminy na stawy. Np. 39 kobiet cierpi?cych na chorob? zwyrodnieniow? stawu kolanowego przydzielono do grup: pierwsza grupa - ?wiczenia fizyczne (20 uczestniczek), druga grupa ?wiczy?a i dodatkowo otrzymywa?a siarczan glukozaminy - 1500 mg dziennie. Eksperyment trwa? 12 tygodni. Przed i po zbadano odczuwania bólu w stawie, mobilno?? i zakres ruchu, si?? mi??ni oraz poprzez rezonans magnetyczny: obj?to?? chrz?stki stawowej, jej g?sto??. W obu grupach odczuwalny ból by? mniejszy po 12 tygodniach, zanotowano popraw? mobilno?ci. Niestety - podawanie siarczanu glukozaminy nie przynios?o ?adnej ró?nicy, w porównaniu do grupy która jedynie prowadzi?a treningi.
   W innych badaniach stwierdzono, ?e podawanie glukozaminy nie przynosi wi?kszych rezultatów - czy to w chorobie zwyrodnieniowej stawów czy te? bólu np. w dolnym odcinku grzbietu. dzia?a przy podawaniu iniekcyjnym, do stawu,
  2. Cissus quadrangularis - brak przekonuj?cych bada? naukowych,
  3. Kurkumina - po pierwsze prawie si? nie wch?ania, bez dodatkowych substancji.
   W badaniach klinicznych Shoba i wsp. (11) podawali 2 g czystej kurkuminy w postaci proszku osobom b?d?cym na czczo. Po godzinie od suplementacji uzyskiwano poziom polifenolu w osoczu krwi poni?ej 10 ng/ml. Natomiast spo?ycie kurkuminy wraz z 20 mg pieprzu zawieraj?cego 1-piperoilopiperydyn? zwi?ksza?o ok. 20-krotnie jej przyswajanie.
   Wi?cej: Kurkumina jako naturalny antyoksydant chroni?cy uk?ad kr??enia Po drugie kurkumina oszukuje badaczy, sugeruje, i? ma niezwyk?e w?a?ciwo?ci, a tymczasem wcale tak nie jest:
   Grupa naukowców z University of Minnesota w Minneapolis, University of Illinois w Chicago i Brigham and Women’s Hospital w Bostonie opublikowa?a przegl?dow? prac? na temat chemicznych w?a?ciwo?ci kurkuminy i mechanizmów, które sprawiaj?, ?e w wielu badaniach naukowych daje fa?szywe nadzieje na korzystne dzia?anie terapeutyczne. Chemicy od dawna przestrzegali, ?e kurkumina jest jedn? z substancji, która daje fa?szywie pozytywne wyniki bada?, nara?aj?c badaczy na marnowanie czasu i ?rodków. Teraz autorzy pracy postanowili to wprost pokaza?. W swej pracy pisz?, ?e mimo tysi?cy prac naukowych i ponad 120 bada? klinicznych nikomu nie uda?o si? wci?? znale?? potwierdzenia, ?e kurkumina mo?e faktycznie co? leczy?.
   ?ród?o: RMF.FM Na koniec - brak przekonuj?cych bada? naukowych dotycz?cych kurkuminy! W jednym z eksperymentów 44 pacjentów przydzielono do grup 75 mg diklofenaku dziennie z placebo, drugie 44 pacjentów bra?o 75 mg diklofenaku razem z kurkumin? (1 g dziennie) - przez 3 miesi?ce. Sprawdzono odczuwanie bólu stawu, radzenie sobie z codziennymi czynno?ciami, sportem i rekreacj?. Niestety - pomi?dzy grupami z diklofenakiem + placebo i diklofenakiem z kurkumin? nie stwierdzono istotnych ró?nic!
  4. Kwas hialuronowy - w postaci tabletek czy roztworu nieskuteczny, dzia?a przy podawaniu iniekcyjnym, do stawu,
  5. KOLAGEN: niezdenaturowany kolagen (UC), ?elatyna oraz hydrolizat kolagenu (CH) - brak przekonuj?cych dowodów na dzia?anie kolagenu na stawy,
  6. Chondroityna (g?ówny sk?adnik wielu preparatów na stawy np. ANIMAL FLEX) - niestety nie stwierdzono, by w jakikolwiek sposób wp?ywa?a na popraw? stanu osób z chorob? zwyrodnieniow? stawów kolana lub biodra. W meta-analizie 10 eksperymentów, obejmuj?cych 3803 pacjentów porównano jak chondroityna i glukozamina wp?ywa na odczuwanie bólu przez pacjentów. Nie stwierdzono ró?nic pomi?dzy grupami z placebo, chondroityn? oraz glukozamin?.
   ?ród?o: Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ. 2010 Sep 16;341:c4675. doi: 10.1136/bmj.c4675. Kolejna meta-analiza: 20 eksperymentów - obejmuj?cych 3846 pacjentów. Wniosek? Chondroityna przynosi minimalne lub ?adne efekty. Jej stosowanie nie ma ?adnego sensu.
   ?ród?o: Meta-analysis: chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip. Ann Intern Med. 2007 Apr 17;146(8):580-90.


  KATEGORIA 2: nieskuteczne „boostery testosteronu”:
  1. TRIBULUS TERRESTRIS (popularny booster, ale nie testosteronu, ale wyp?ywu twojej gotówki! Zbadano go wiele razy, nigdy nie przynios?o to ?adnych rezultatów je?li chodzi o poziom testosteronu). Uwaga – dzia?a poprzez wp?yw na syntez? tlenku azotu, poziom androgenów pozostaje bez zmian. Wi?cej: Opracowanie boostery testosteronu dla kulturystyka.pl Uwaga #2: tribulus to raczej dobry adaptogen, wykazuje szerokie spektrum dzia?ania w tym aspekcie.
  2. Lepidium meyenii (Maca) – w jednym z bada? m??czy?ni z grupy 21-56 lat otrzymywali 1,5 lub 3 g MACA. Zbadano poziom LH, FSH, prolaktyny, 17-alpha hydroxyprogesteronu, testosteronu oraz estradiolu po 2,4,8 oraz 12 tygodniach. W grupach placebo i MACA odnotowano taki sam wp?yw na ww. hormony, czyli ZEROWY. Wi?cej: Opracowanie boostery testosteronu dla kulturystyka.pl
  3. Tongkat Ali / long jack / Eurycoma longifolia Jack – m.in. w ci?gu 6 tygodni wodny wyci?g Eurycoma longifolia (400 mg dziennie) nie przyniós? ?adnych rezultatów u 13 rekreacyjnie trenuj?cych m??czyzn.
   Wi?cej: Supplementation of Eurycoma longifolia Jack Extract for 6 Weeks Does Not Affect Urinary Testosterone: Epitestosterone Ratio, Liver and Renal Functions in Male Recreational Athletes
  4. INH-AR 3G FIRMY MEGABOL (testowa?o wiele osób, niektórzy w dawkach 300% zalecanej przez producenta, efektów niestety brak; co gorsza badania krwi wykaza?y SPADEK TESTOSTERONU i wzrost estradiolu po 3 miesi?cach stosowania INH-AR I ETRACENU! ZOBACZ TUTAJ -> http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=8996&page=5)
  5. ETRACEN 01 - FIRMY MEGABOL (idenycznie jak INH-AR 3G),
  6. ZMA (czyli CYNK + MAGNEZ + WIT B6) (co gorsza g?ówny sk?adnik ZMA, CYNK w wi?kszych dawkach zaburza gospodark? t?uszczami w organi?mie!). ZMA dzia?a TYLKO gdy masz znaczne niedobory cynku, magnezu, WIT B6. Je?li nie masz niedoborów, nie ma szans by ZMA podzia?a?o na poziom twojego testosteronu,
  7. DAA ("BOOSTER" TESTOSTERONU - kwas D-ASPARGINOWY) "Wytrenowani m??czy?ni w czasie 28 dni otrzymywali codziennie 3 g placebo lub 3 g DAA. Przed i po eksperymencie ustalono sk?ad cia?a, si?? mi??ni, poziom hormonów oraz ilo?? DAA oraz oksydazy d-asparginianu w serum. Sk?ad cia?a i si?a mi??ni zmieni?y si? tylko wskutek prowadzenia treningu si?owego. Ilo?? testosteronu wolnego i ca?kowitego, poziom LH, GnRH, poziom estradiolu – by? taki sam w grupach treningu si?owego oraz treningu si?owego z dodatkiem DAA. Grupa DAA mia?a nieco wy?szy poziom DDO w serum. Wp?yw DAA na uk?ad podwzgórze - przysadka mózgowa - j?dra - HPTA (hypothalamus - pituary - testis - axis) – jest zerowy. Nie stwierdzono efektu anabolicznego ani erogenicznego na mi??nie szkieletowe.
   Nutr Res. 2013 Oct;33(10):803-10. doi: 10.1016/j.nutres.2013.07.010. Epub 2013 Aug 15. D-aspartic acid supplementation combined with 28 days of heavy resistance training has no effect on body composition, muscle strength, and serum hormones associated with the hypothalamo-pituitary-gonadal axis in resistance-trained men. ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074738 ]W kolejnym badaniu 6 g DAA spowodowa?o spowodowa?a spadek ilo?ci testosteronu wolnego i ca?kowitego! ?ród?o: DAA, a testosteron
  8. NMDA - firmy Muscle Warfare. " Mia? by? to „dopalacz” testosteronu. NMDA - zawiera nie tylko D-aspartic acid (DAA), N-metylowany-D-aspartat, trimetyl-glicyn? ale tak?e S-Adenozylometionin?. Wg zapewnie? producenta powy?sza mieszanka jest „100 razy mocniejsza” od DAA. W ci?gu 28 dni, 20 wytrenowanym si?owo zawodnikom podawano:
   • 1,78 g placebo lub
   • 1,78 g NMDA, Wp?yw na hormony „boostera testosteronu” okaza? si? zerowy; testosteron ca?kowity oraz wolny, LH, GnRH, estradiol, kortyzol, prolaktyna – bez zmian w obu grupach,
   Testosteron wolny (pg•ml-1) w grupie boostera- przed eksperymentem 106,54 – po: 106,85, ?ród?o: http://www.jssm.org/vol13/n1/26/v13n1-26pdf.pdf
  9. DAA- FIRMY MEGABOL - okaza?o si?, ?e powoduje spadek ilo?ci testosteronu! WI?CEJ -> http://www.sfd.pl/DAA_Megabol__Test-t781831.html
  KATEGORIA 3: nieskuteczne lub toksyczne „spalacze tkanki t?uszczowej” oraz ?rodki pobudzaj?ce (beta-mimetyki, nieselektywne mimetyki, SNRI lub substancje o innym mechanizmie):

  1. Afryka?skie mango, Irvingia gabonensis (znane tak?e jako: African Wild Mango, African Mango Extract, African Bush Mango, Dika nut) - ma nik?e podparcie w badaniach naukowych => https://examine.com/supplements/irvingia-gabonensis/ Poza tym lito?ci, ale badania naukowe z Afryki [Judith L Ngondi i wsp.] jako? mnie nie przekonuj?. I wcale nie chodzi o rasizm, sami naukowcy np. Onakpoya I. kwestionuj? wyniki uzyskane np. przez Judith L Ngondi! Uzyskane efekty redukcyjne to wp?yw b?onnika który jest zawarty w owocach. "Poza tym wiele owoców zawiera w?ókna pokarmowe, które pomagaj? obni?y? poziom cholesterolu. Jab?ka, pomara?cze, figi, daktyle, gruszki, nektarynki - te i wiele innych owoców zawieraj? korzystne w?ókna, które pomagaj? kontrolowa? poziom t?uszczów we krwi – przekonuje. Wi?c te rzekome korzy?ci "cudownego" afryka?skiego mango nie s? niczym nowym – dodaje." Wi?cej: PORADNIK ZDROWIE
  2. 4-(4-hydroxyphenyl) butan-2-one), RASPBERRY KETONE, KETONY MALINOWE. – stosowany jest tu wyj?tkowo chamski marketing, twórcy stron internetowych powo?uj? si? na NIEISTNIEJ?CE BADANIA NAUKOWE! Badanie Hectora L. Lopeza nie dotyczy wcale ketonów malinowych tylko produktu zawieraj?cego: „ketony malinowe, kofein?, kaspaicyn?, czosnek, imbir, gorzk? pomara?cz?". To po pierwsze. Po drugie – badanie jest sponsorowane przez Ultimate Wellness Systems Inc, oraz Integrity Nutraceuticals Inc. Po trzecie badanie jest oszukane i zmanipulowane – grupa w tym samym czasie nabra?a masy mi??niowej i pozby?a si? t?uszczu. Tego typu dane nale?y wk?ada? mi?dzy bajki, bo tam ich miejsce. Nie ma potwierdzonych danych, by suplementacja RASPBERRY KETONES cokolwiek dawa?a, nawet u zwierz?t => https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28378858
  3. CHI?SKIE ZIO?A takie jak LIDA DAI DAI HUA JIAO NANG, MEIZITANC ZIELONY I CZERWONY. Wiele z podobnych mieszanek zio?owych sprzedawanych bez kontroli, jest ska?onych ?rodkami farmakologicznymi (w tym lekami psychotropowymi, sibutramin?, ?rodkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi) i metalami ci??kimi (np. o?owiem i barem). STOSOWANIE PROWADZI W NAJLEPSZYM RAZIE DO NIEWYDOLNO?CI NEREK (NIEODWRACALNE USZKODZENIA MI??SZU). Z kolei sibutramina zwi?ksza ryzyko zgonu z powodu chorób serca oraz udaru - dlatego wycofano j? z obrotu! "By?o to zwi?zane z wynikami badania SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUTcomes), które wykaza?o wzrost z 10,0% do 11,4% ryzyka wyst?pienia zawa?u mi??nia serca nie skutkuj?cego zgonem, udaru mózgu nie skutkuj?cego zgonem, zatrzymania czynno?ci serca z pozytywnie zako?czon? resuscytacj? lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych".
   Zio?a chi?skie takie jak Aristolochia fangchi - prowadz? do nieodwracalnych uszkodze? nerek oraz nowotworów (np. raka z nab?onka dróg moczowych). "Dramatyczna historia rozpocz??a si? w 1990 roku, gdy w jednej z brukselskich klinik prowadz?cej od 15 lat programy odchudzania, postanowiono zast?pi? "wspomagaj?ce" pigu?ki (wyci?g z morszczynu, listownicy i sproszkowana trzustka) mieszank? zió? chi?skich, która mia?a si? sk?ada? z 2 preparatów: Stephania tetrandra i Magnolia officinalis. W ci?gu nast?pnych 2 lat 9 kobiet, którym podano "odchudzaj?ce" pigu?ki, musia?o rozpocz?? dializoterapi? z powodu szybko post?puj?cego w?óknienia nerek. W badaniach patomorfologicznych pobranych od nich wycinków nerek obserwowano bardzo rozleg?e zw?óknienie ?ródmi??szowe" ?ród?o: "Nefropatia arystolochowa" prof. dr hab. n. med. Marian Klinger - WI?CEJ: MERIDIA, MEITZANG - igranie z ogniem ORAZ NOWE OPRACOWANIE O SIBUTRAMINIE: http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/
  4. T3 – Liotyronina sodu – trójodotyronina -niezmiernie gro?ny dla zdrowia preparat, mo?e trwale zniszczy? zdrowie i rozregulowa? prac? tarczycy.
   W literaturze znany jest przypadek kulturysty, który dozna? gwa?townego rozpadu mi??ni, który mo?e prowadzi? nawet do ?mierci (ci??kie uszkodzenia nerek). Po kilku dniach terapii oral turinabolem, boldenonem, trenbolonem, clenbuterolem i T3 jego stan na tyle si? pogorszy?, i? wyl?dowa? w szpitalu. Doda? nale?y, i? oral turinabol i boldenone s? do?? ?agodne, nawet przy d?ugotrwa?ym stosowaniu. Win? za zaistnia?e komplikacje obarczy? nale?y trenbolone, clenbuterol oraz T3. Takie po??czenie mo?e by?, dos?ownie, zabójcze. Wi?cej: NOWY OPIS T3: http://doping.pl/t3-liotyronina-sodu-trijodotyronina/
  5. Clenbuterol – wysoce skuteczny, ale równie toksyczny selektywny beta2-mimetyk, doprowadzi? do hospitalizacji wi?kszo?? bior?cych go ludzi. Clenbuterol – dzia?a – do czasu, gdy wyl?dujesz na kilka tygodni w szpitalu. W przegl?dowym studium z Australii [1] zbadano stosowanie clenbuterolu w latach 2004-2012. Przytoczono 63 przyk?ady, z drastycznym skokiem popularno?ci „klenu” od 2008 roku (3) do 2012 (a? 27 przypadków). 35 doniesie? ze szpitali, 2 od paramedyków, jeden od lekarza opieki rodzinnej, 21 z innych ?róde?. 53 pacjentów z 63 (czyli 84%) wymaga?o hospitalizacji. Najcz?stszym powodem za?ywania clenbuterolu by?a ch?? schudni?cia oraz zastosowania kulturystyczne. Najcz?stsze skutki uboczne to tachykardia (24), zaburzenia pokarmowe (16) (wymioty) oraz skurcze (11). wi?cej: Med J Aust. 2014 Clenbuterol toxicity: a NSW poisons information centre experience.
   NOWY OPIS CLENBUTEROLU, PISANY OD ZERA: http://doping.pl/clenbuterol-hcl/
  6. amfetamina –wprowadzono j? do obrotu w 1932 roku (patent). By?a sprzedawana bez recepty, co doprowadzi?o do epidemii nadu?ywania amfetaminy w latach 60. W jednym z bada? z 1972 roku wykazano, i? w samym stanie Nowy York w celach medycznych i rozrywkowych amfetaminy u?ywa?o 6.5% mieszka?ców z 13.8 mln osób w wieku powy?ej 14 lat, w ostatnich 6 miesi?cach. Sama amfetamina dost?pna oficjalnie z produkcji farmaceutycznej by?a stosowana celach rozrywkowych przez 39% osób (od czasu do czasu), a 22% nadu?ywa?o jej regularnie, przy ró?nych okazjach. REFERENCJE: America’s First Amphetamine Epidemic 1929–1971, A Quantitative and Qualitative Retrospective With Implications for the Present Nicolas Rasmussen, PhD, MPhil, MPH W roku 1971 wprowadzono pierwsze surowe regulacje dotycz?ce amfetaminy, w za??czniku nr II do spisu narkotyków i substancji kontrolowanych (Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act). Natychmiast odnotowano spadek obrotu o 60% amfetamin? i podobnymi do niej substancjami. Amfetamina uwalnia aminy katecholowe (noradrenalin? i dopamin?) oraz serotonin? (dodatkowo hamuje wychwyt neuroprzeka?ników); uwaga: amfetamina jest dost?pna na rynku w USA, na recept? np. pod nazwami: Adzenys XR-ODT, Dyanavel XR czy Evekeo [14]
   NOWY OPIS AMFETAMINY: http://doping.pl/amfetamina/
  7. metaamfetamina – wycofano z wiadomych wzgl?dów wyniszczaj?cych organizm; ?wi?ci triumfy na czarnym rynku jako jeden z najbardziej wyniszczaj?cych narkotyków,
  8. fenmetrazyna - szkodliwa (za to wprowadzono do obrotu w 1976 roku fendimetrazyn? pod nazwami takimi jak Adipost, Bontril PDM, Bontril Slow Release, Melfiat [15]),
  9. fentermina - sympatykomimetyk, dzia?a poprzez wyrzut noradrenaliny, w mniejszym stopniu dopaminy i serotoniny. (wyst?puje nad nazwami: Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl [16]) - wycofana w 1997 roku, wg niektórych bada? wywo?uje zastawkow? choroba serca, wg innych jest bezpieczna, nadal nielegalnie sprzedawana w Polsce, w USA nadal wyst?puj? w obrocie produkty z fentermin?, cho? dziesi?tki innych wycofano [16],
  10. fenfluramina – wycofana w 1997 roku, „w opublikowanych w roku 1997 pracach wykazano, ?e w?ród oty?ych pacjentów leczonych d?u?ej ni? 4 miesi?ce fenfluramin? lub deksfenfluramin? pojawiaj? si? przypadki choroby zastawkowej serca lub pierwotnego nadci?nienia p?ucnego. Doniesienia te spowodowa?y natychmiastowe wstrzymanie terapii oty?o?ci przy pomocy wymienionych leków” [17],
  11. phenylpropanolamina (znana jako ?-hydroxyamphetamina, PPA, norefedryna, 2-amino-1-phenylpropan-1-ol) – wycofano j? z rynku w 2001 roku - powi?zano j? z ryzykiem udaru krwotocznego) [10],
  12. efedryna – nale?y do grupy nieselektywnych sympatykomimetyków (pobudza receptory adrenergiczne: alfa, beta), wycofana z suplementów w 2003 roku, jest sk?adnikiem leków, nadal nielegalnie sprzedawana w Polsce; przypisano nies?usznie choroby serca i udary;
  13. rimonabant (selektywny antagonista receptora kanabinoidowego CB1; wycofany 23 pa?dziernika 2008) [13]; zwi?ksza? liczb? samobójstw,
  14. contrave (bupropion z naltrexonem)– np. wycofano w USA w 2011 roku; wróci? na rynek w 2014 roku; odnotowywano samobójstwa, uszkodzenia w?troby, jaskr?;
  15. Phen-fen – czyli fentermina po??czona z fenfluramin? – nasila?o objawy uszkodzenia zastawek serca [17], wycofano si? szybko z tego pomys?u,
  16. sibutramina/meridia - inhibitor wychwytu zwrotnego dwóch monoamin tj. serotoniny i noradrenaliny (SNRI ang. serotonin norepinephrine reuptake inhibitors). Wprowadzona do obrotu w 1997 roku w USA, wycofana w pa?dzierniku 2010 roku! Nadal nielegalnie sprzedawana w Polsce, mo?e powodowa? zawa?y, udary mózgu, zatrzymanie akcji serca (by?a sk?adnikiem nie wykazanym w sk?adzie „spalacza” VENOM HYPERDRIVE 3.0 od ALRI)
   NOWY OPIS SIBUTRAMINY PISANY OD ZERA: http://doping.pl/sibutramina-chlorow...aminy-meridia/
  17. mediator (benfluorex) – TRUCIZNA - zabi? we Francji przynajmniej 1300 osób (wycofany w 2011 roku); wp?ywa? on na niewydolno?? zastawek serca,
  18. DNP - 2,4-dinitrofenol - TRUCIZNA - ma dawk? ?mierteln? niewiele wy?sz? od CYJANKU POTASU (cyjanek zabija w dawce 2.86 mg / kilogram masy cia?a, za? DNP w dawce 4.3 mg / kilogram masy cia?a!) DNP nawet w mikro-dawkach niszczy wzrok, s?uch, nerki, serce. W literaturze odnotowano 25 przypadków ?mierci po stosowaniu DNP (wi?c przemnó? to x10 - bo zwykle badania to czubek góry lodowej). Zestawienie w tek?cie: Królowa pla?y! Niedawno po u?yciu DNP zmar?a 20-letnia mieszkanka Warszawy. Je?li kupisz DNP w Internecie - mo?e si? okaza? ostatnim ?rodkiem jaki wypróbowujesz w ?yciu! Traktuj DNP jak bojowy ?rodek truj?cy! wi?cej: DNP, spalacz, pestycyd.
  19. L-KARNITYNA wg starszych bada? okaza?a si? mie? nik?a skuteczno?? w spalaniu t?uszczu, jednak nowsze meta-analizy mówi? o tym, ?e mo?e przynosi? okre?lone rezultaty w trakcie redukcji. Tak wi?c decyzj? o zakupie podejmij samodzielnie.
  20. CLA (nik?a skuteczno??, kontrowersyjne rezultaty),
  21. VENOM HYPERDRIVE 3.0 - niestety dzia?a?a tylko wersja z roku 2008 (500/200 oraz 400/200) - wtedy VENOM zawiera? nielegalny dodatek - FARMAKOLOGI? - SIBUTRAMIN?. Obecnie VENOM jest strat? pieni?dzy,
  22. Red bull i inne napoje energetyczne, maj? mas? cukru, s? tucz?ce i w tym aspekcie szkodliwe dla zdrowia, a ich efekt pobudzaj?cy to placebo – gdy? erogeniczna ilo?? kofeiny wymaga?aby wypicia 1.5-2 l red bulla! ?ród?o: „Red bull doda Ci skrzydeee??” Czy na pewno? oraz „Red bull nie dzia?a na cz?owieka”
  23. Kofeina w dawce poni?ej 5 mg na kg m.c. Wg bada? dzia?a dopiero dawka powy?ej 5 mg czystej kofeiny na kilogram masy cia?a!
  24. Jagody ACAI (acai berry) - równie skuteczne w redukcji t?uszczu jak porzeczki. wi?cej: http://potreningu.pl/artykuly/1565/
  25. kwas hydroksycytrynowy (HCA) i owoc drzewa tamaryndowca / Tamaryndowiec malabarski (Garcinia cambogia) - wi?cej: http://potreningu.pl/artykuly/1565/name


  ?mierci zwi?zane z DNP:
  KATEGORIA 4: nieskuteczne ?rodki zwi?kszaj?ce si?? lub mas? mi??niow?: czyli nabijanie ludzi w butelk? i polowanie na frajerów na allegro! Tutaj tak?e wyj?tkowo truj?ce prohormony.

  1. FORTEBOL - i wszystkie inne ?rodki których producenci obiecuj? zdobycie, 5, 10, 15 kg masy mi??niowej w miesi?c i to bez trenowania! W ?rodku "fortebolu" znajdziesz suplementy diety (np. kreatyn?, l-cytrulin?, AAKG) które kilkadziesi?t razy taniej kupisz w normalnym sklepie z od?ywkami! Czytaj: https://kulturystyka.pl/fortebol-hit...-i-dietetykow/
  2. MUSCULINEX (i wszelkie inne ?rodki obiecuj?ce zdobycie 10 kg masy miesi?cznie i to nawet bez ?wicze?!)- formu?a nieistniej?cego naukowca, brak danych firmy, anonimowa strona, obietnice bez pokrycia. Wi?cej: MUSCULINEX czyli g?upota nie zna granic.
  3. MK-677, ibutamoren, „L-163,191” - dzia?a jak ?rodki z grupy GHRP, ale ma inn? budow?. Jest niepeptydowym preparatem zwi?kszaj?cym wyrzut hormonu wzrostu. W badaniach MK-677 w dawce 25 mg by? w stanie zwi?kszy? hormon wzrostu o 97 ± 23% na okres 24 h (przynajmniej u osób w podesz?ym wieku, z grupy 64-81 lat) [4]. Z kolei st??enie IGF-1 w osoczu wzros?o u tych osób a? o 53,3%, z poziomu 141 ± 21 ?g/litr do zakresu normalnego dla m?odych doros?ych (tj. 219 ± 21 ?g/litr). Dawka 2 mg okaza?a si? nieskuteczna. Stwierdzono wzrost insulinoporno?ci (glukoza na czczo wzrost z 5,4 ± 0,3 do 6,8± 0,4 mmol/litr). Dlaczego wi?c umie?ci?em MK-677 w kategorii „nieskuteczne ?rodki”? Gdy? jego dzia?anie w moim przypadku by?o nieodczuwalne, spotka?em te? wiele doniesie? o braku skuteczno?ci stosowania ibutamorenu.Wyniki bada? IGF-1 po ibutamorenie: oraz Opis preparatu i badania naukowe.
  4. Winstrol „z vermodje” - gdzie na ulotce jest kontakt do firmy na rosyjskim serwerze darmowej poczty, mail.ru - chyba nie wymaga komentarza.... Niestety, nie ma on ?adnego dzia?ania.
  5. "Metanabol" z "bayera" - sorry, ale BAYER nigdy nie produkowa? metanabolu... Ma?o tego, BAYER SCHERING AG nie istnieje od 2011 roku...
  6. HADES HEGEMONY I WSZELKIE INNE FIRMY KRZAKI - có?, "firma" z USA której nigdy w USA nie by?o, jej produkty nie istniej? na tamtym rynku! Brakuje adresu firmy w USA, numeru telefonu, witryna jest zarejestrowana anonimowo, kody kreskowe z produktów nie istniej? w bazach danych, firma rzekomo ma certyfikat GMP - ale nikt o tym nigdy nie s?ysza?. Ma?o tego, wisienk? na torcie jest ozdobienie produktu znanego jako cardarine, endurobol – czy te? GW1516 logiem FDA. FDA (Ameryka?ska Agencja ?ywno?ci i Leków) zajmuje si? kontrol? ?ywno?ci, suplementów i leków. Jakim cudem FDA mo?e mie? co? wspólnego ze ?rodkiem który ... nie zosta? dopuszczony do obrotu, nie przeszed? bada? i nie wyst?puje w oficjalnym obrocie? To tak jakby na wódce widnia?a informacja, i? „produkt jest polecany przez Instytut Matki i Dziecka w ?ywieniu niemowl?t” Zdrowego rozs?dku ?ycz? w zakupach. Nie jest powiedziane, i? produkty hades nie b?d? dzia?a?, ale na pewno nie s? z USA,
  7. Methyldienolone, Methyl-D, Methyl-Dien, RU 3467 -SAA I PH - TRUCIZNA, mo?e w kilka tygodni powa?nie uszkodzi? w?trob?, w najmniejszych dawkach do 10 mg dziennie. Pe?ny opis: http://doping.pl/methyldienolone-met...-dien-ru-3467/
  8. Dimethazine, Mebolazine- nadal sprzedawany w sieci superdrol w podwójnej cz?steczce, TRUCIZNA DLA W?TROBY ORAZ NEREK. Szczegó?y: http://doping.pl/dimethazine-mebolazine
  9. SUPEDROl - znany jako methasteron, metylowany masteron, metylowany drostanolone - TRUCIZNA, kiedy? beztrosko sprzedawana na allegro. Niszczy w?trob? i nerki, daje ci??sze objawy uszkodze? ni? anapolon czy metanabol. Pe?ny opis: http://doping.pl/superdrol-methaster...-drostanolone/
  10. SOMATODROL –produkowany przez Medicofarma S.A., Warszawa; Polska. W sk?adzie
   „beta-alanina; AAKG; Guarana; Pieprz kaje?ski 4:1; Kofeina bezwodna; Witamina b3; witamina b12; witamina b6”
   (?ród?o: http://rejestrzp.gis.gov.pl/) – ca?o?? za kosmiczn? cen?, obietnice: „Osoby, które testowa?y produkt przed wprowadzeniem go na rynek, regularnie ?wicz?c, przez 3 miesi?ce zyska?y od 8 do 14 kg czystej masy mi??niowej.” Komentarz: jasne, a PASSAT 1.9 TDI rozp?dza si? do 100 km/h w 3 sekundy, natomiast w mie?cie pali 4 litry oleju nap?dowego! Polecam! W rzeczywisto?ci: witaminy – w ?aden sposób nie wp?ywaj? na si?? i mas? mi??ni, beta-alanina i AAKG daj? znikome efekty suplementacyjne, guarana, kofeina i pieprz – w pewien sposób mog? wspomaga? redukcj? tkanki t?uszczowej – ale ... w stosownej dawce. „Sk?adniki naszej unikalnej formu?y maj? naukowo udowodnione dzia?anie”. Komentarz: gówno prawda, NIE MA ?adnych bada? w tym zakresie, poza tym ?aden sk?adnik preparatu SOMATODROL nie ma wp?ywu ani na poziom testosteronu ani na poziom hormonu wzrostu! To nabijanie ludzi w butelk?. 8-14 kg masy mi??niowej to 1.5-2 lata ci??kiej pracy na si?owni i kilka solidnych cykli na sterydach anaboliczno-androgennych.
  11. FORMEXPLODE - W porcji 7 g formexplode znajdziemy:336 mg BCAA, 56 mg l- karnityny, 336 mg kreatyny,
   336 mg l-argininy. Czyli BCAA, kreatyny i l-argininy jest 10-20 krotnie za ma?o, l-karnityny 100-krotnie za ma ?o. Ca?o?? w kosmicznej cenie ponad 130 z?. Produkt dla frajerów. SZCZEGÓ?OWY OPIS OSZUSTWA TUTAJ: http://www.sfd.pl/Odzywka_CUD__FORME...768.html#post1
  12. ”SUPERDROL” – to samo oszustwo, ten sam mechanizm, ta sama cena, inny producent: CHEMMOTOR, Warszawa. W ?rodku „SUPERDROLU” nie znajduje si? metylowany drostanolone, znany jako methasteron – za? „AAKG, beta alanina; guarana; L-leucyna; witamina B12” ?ród?o: http://rejestrzp.gis.gov.pl/ Czyli w sk?adzie nie ma NICZEGO farmakologicznego, co by mog?o pomóc w budowie masy mi??niowej - poza delikatnym wp?ywem nieznanych dawek suplementów diety. Nabijanie ludzi w butelk? i polowanie na frajerów. Oryginalny superdrol jest wyj?tkowo toksyczny dla w?troby, ten obecnie sprzedawany na allegro nie zaszkodzi, ale te? i nie pomo?e.
  13. 5XXL Elite - cuda na kiju za 247 z?otych, a w sk?adzie ... l-arginina, beta-alanina, guarana, kofeina bezwodna oraz kreatyna, obiecuj? 10 kg mi??ni miesi?cznie, taki przyrost jest realny w ci?gu 3 lat ?wicze? ze sterydami anaboliczno-androgennymi, produkt dla idiotów, SZCZEGÓ?OWY OPIS OSZUSTWA TUTAJ: http://potreningu.pl/articles/4525/5...budowaniu-masy
  14. X Form Complex - G.M. Partners LTD - robi? ludzi w chuja, sprzedaj? 30 kapsu?ek za ponad 100 z?. W sk?adzie szczypta produktów takich jak "Guarana ekstrakt; Monohydrat kreatyny; l-arginina; kofeina; beta-alanina".
   W sklepie SFD mo?esz mie? za t? kwot?:
   • GUARANA = KOFEINA, za 14 z? masz 100 tabsów po 200 mg http://www.sfd.pl/sklep/Ostrovit_Caf...opis33370.html
   • 500 g kreatyny za 30 z? => http://www.sfd.pl/sklep/SFD_Pure_cre...opis26687.html
   • 200 kapsu?ek l-argininy za 35 z? => http://www.sfd.pl/sklep/SFD_L-Argini...opis33105.html
   • BETA ALANINA 250 g za 34 z? http://www.sfd.pl/sklep/SFD_PURE_BET...opis27443.html
   Wszystko wystarczy na PAR? MIESI?CY, nie na jeden miesi?c tak jak 30 kapsu?ek XFORM.
  15. PROBOLAN 50 - szczypta tribulusa, 100 mg kofeiny, cena z kosmosu i niemo?liwe obietnice. NIE DZIA?A na cz?owieka. Wi?cej: http://www.sfd.pl/Probolan_50-t515082.html#post1
  16. Istnieje wiele nazw dla tego "wynalazku": 5-Methyl-7-Methoxy-Isoflavone, metadrol, HGRX-3[2-Hydrxy-3-Methox 0H2], METHOXYDRON, CHRYSIN MAX, MYOMETH, METHOXY, Metoksyizoflawon - czego to nie obiecywali - z?ote góry, 700% mi??ni W 2 TYGODNIE, 12 kg bezt?uszczowej masy cia?a. Zapomnij. Nawet na najsilniejszych sterydach, razem z hormonem wzrostu i insulin? nie zbudujesz 12 kg w miesi?c! Methoxy - o ile w ogóle, to dzia?a w nik?ym stopniu, w wielu badaniach nie stwierdzono, by ten preparat w jakikolwiek sposób wp?ywa? na si??, mas? czy wytrzyma?o??. Trzymaj si? z dala od ?ciemy. Niektórzy sprzedawcy robi? "anaboliczne combo" - dodaj?c do niedzia?aj?cego preparatu - CUKIER (ryboz?) i ... L-karnityn?. Nie daj si? robi? w konia. Artyku?: Metoksyizoflawon - lepszy ni? sterydy?
  17. Bia?ko sojowe – szkodliwe dla m??czyzny, w czasie 14 dniowej redukcji o deficycie 750 kcal dziennie, grupa bior?ca 2 x dziennie 26 g bia?ka sojowego SoyPro950M straci?a najwi?cej mi??ni! Najlepsze efekty odnotowano w grupie w?glowodanów, badani stracili ?rednio 2.1 kg masy, w tym 400 g mi??ni oraz 1.6 kg t?uszczu. Grupa bia?ka serwatkowego straci?a ?rednio 2.1 kg masy, w tym 600 g mi??ni oraz 1.4 kg t?uszczu. Grupa bia?ka sojowego straci?a ?rednio 2.7 kg masy, w tym 1300 g mi??ni oraz 1.5 kg t?uszczu. Szeroko opisuj? je tutaj: http://potreningu.pl/articles/4932/j...ni-na-redukcji
   Z pe?n? tre?ci? badania mo?na zapozna? si? tutaj: “Whey Protein Supplementation Preserves Postprandial Myofibrillar Protein Synthesis during Short-Term Energy Restriction in Overweight and Obese Adults”.
  18. GLUTAMINA (musia?by? stosowa? „kosmiczne” dawki 90-200 g dziennie, dla niemal niezauwa?alnych efektów; glutamina nie ma wielkiego wp?ywu na sk?ad mi??ni cz?owieka; zamiast niej wybierz zwyk?e bia?ko WPC (maj?ce w sk?adzie tak?e glutamin?)- ono ma skuteczno?? potwierdzon? wieloma badaniami naukowymi). Jakby tego by?o ma?o: glutamina w nadmiarze jest toksyczna: ma negatywny wp?yw na wiele aspektów fizjologicznych m.in. proporcje aminokwasów w ustroju, mo?e zaburza? przemiany amoniaku itd. UWAGA: w niewielkich ilo?ciach glutamina jest nies?ychanie wa?na dla wch?aniania sk?adników od?ywczych. U zwierz?t glutamina wywo?a?a zwi?kszenie rozmiaru kosmków jelitowych oraz g??boko?ci krypt. Mo?e zatem wp?ywa? na popraw? trawienia jelitowego sk?adników pokarmowych i ich wch?aniania, poniewa? zwi?ksza si? powierzchnia wch?aniania w jelitach. Wi?cej: "Long-term intermittent glutamine supplementation repairs intestinal damage (structure and functional mass) with advanced age: Assessment with plasma citrulline in a rodent model". Ponadto glutamina dzia?a ochronnie na b?on? ?luzow? jelita cienkiego, wspomagaj?c regeneracj? komórek. Mo?e przyspieszy? gojenie si? np. napromieniowanego jelita.
  19. Bia?ko pszeniczne – tani wype?niacz najni?szej klasy gainerów i bia?ek – nie warto go stosowa?! Czytaj: Bia?ko pszeniczne #1 fakty i mity, badania.
  20. BCAA/EAA (aminokwasy) – wg wielu starszych bada? istnieje wp?yw aminokwasów na cz?owieka, z kolei nowsze eksperymenty mówi? o braku korzy?ci ze stosowania BCAA podczas np. biegu marato?skiego lub ultra-marato?skiego (100 km). Ponadto w jednym z bada? podawano 4.5 g BCAA (lub placebo) przed i po treningu - efekty? BCAA nie mia?y wp?ywu na hipertrofi?, si??, ani na wytrzyma?o??. BADANIE => "The effects of 8 weeks of heavy resistance training and branched-chain amino acid supplementation on body composition and muscle performance. Spillane M1, Emerson C, Willoughby DS". Je?eli nie trenujesz jak zawodowiec, BCAA to zb?dny wydatek. Kompletnie bezsensowne jest stosowanie BCAA „na masie” – gdy masz ogromn? nadwy?k? kaloryczn?. Mo?e znajdziesz pewne zastosowanie w czasie poprawy definicji – ale ... mimo wszystko to kontrowersyjny suplement diety. Referencje pozosta?e:
   Amino Acids. 2014 […] A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon. oraz Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial.
  21. HMB - dzia?a w mizernym stopniu, tylko na osoby pocz?tkuj?ce, w dziesi?tkach bada? brak efektów stosowania tego ?rodka. Tak, HMB nie dzia?a te? przy stosowaniu przez 3-6 miesi?cy! Nie wp?ywa ani na mas?, ani na si??, ani na tkank? t?uszczow?. Zapomnij o HMB!
  22. Preparaty zwi?kszaj?ce poziom hormonu wzrostu tzw. boostery HGH. Zapomnij od razu, jedyne co zwi?ksza ilo?? poziomu hormonu wzrostu to piekielnie drogie i niebezpieczne dla zdrowia rhGH (za grube tysi?ce z?otych!) oraz peptydy w rodzaju GHRP (szerzej opisane tutaj: GHRP – nowy doping i maskowanie.. ?aden suplement nie ma wp?ywu na poziom hormonu wzrostu w organizmie (chyba, ?e do?ylnie zaczniesz podawa? np. 30 g argininy => Laurie Wideman, Judy Y. Weltman, James T. Patrie, Cyril Y. Bowers, Niki Shah, Shannon Story, Johannes D. Veldhuis, Arthur Weltman “Synergy of l-arginine and GHRP-2 stimulation of growth hormone in men and women: modulation by exercise” American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology Published 1 October 2000 Vol. 279 no. 4, R1467-R1477 http://ajpregu.physiology.org/content/279/4/R1467),
  23. Carbo, vitargo, vextrago, gainery, dekstroza, ryboza, maltodekstryny, fruktoza i inne chemiczne w?glowodany w postaci np. ?elu. S? przydatne w?skiej grupie wyczynowych sportowców wytrzyma?o?ciowych (biegi marato?skie, wielogodzinna praca w triatlonie, p?ywanie d?ugodystansowe, wielogodzinne marsze po górach itd.) lub ekstremalnym ektomorfikom (osobom skrajnie trudno nabieraj?cym masy). W treningu si?owym w?glowodany stosowane zaraz przed wysi?kiem – obni?aj? mo?liwo?ci wysi?kowe zawodnika (wyrzut insuliny – zapocz?tkowuje szereg negatywnych reakcji. Trening si?owy powoduje niewielkie uszczuplenie zasobów glikogenu – wi?c stosowanie syntetycznych w?glowodanów jest co najmniej kontrowersyjne (zasoby glikogenu mi??niowej starczaj? co najmniej na 1.5 h ci??kiej pracy si?owej). Je?li nie masz na co wydawa? pieni?dzy – lepiej zakup ry?, makaron razowy, kasz? gryczan?, banany lub inne w?glowodany z?o?one,  KATEGORIA 5: inne.
  1. DMSO, Dimetylosulfotlenek - nale?y do ?rodków stosowanych w “medycynie” naturalnej. Jest to od?am "medycyny" dla osób maj?cych braki intelektualne oraz cierpi?ce z powodu braku insynktu samozachowawczego! W tej antynauce sugeruje si?, ?e DMSO leczy wszystkie choroby. Rzekomo: "posiada silne w?a?ciwo?ci rozpuszczaj?ce, antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. Jest obiecuj?cy w walce z chorobami nowotworowymi. Przypisuje mu si? w?a?ciwo?ci: przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Poprawia funkcjonowanie uk?adu immunologicznego. Hamuje stany zapalne oraz zmniejsza obrz?ki spowodowane urazami mechanicznym. Posiada dzia?anie bakteriobójcze, zwalcza grzyby oraz wirusy". W rzeczywisto?ci: mimo wyt??onych poszukiwa? nie uda?o mi si? potwierdzi? nawet kilku procent przypisywanych DMSO w?a?ciwo?ci! Najwi?cej danych o tej substancji pochodzi z bada? nad liniami komórkowymi i zwierz?tami (bardzo cz?sto myszami, szczurami). U ludzi wcale nie potwierdzono wp?ywu DMSO na grzyby, wirusy, bakterie, komórki nowotworowe czy nawet reumatoidalne zapalenie stawów. Do tej samej grupy „metod alternatywnych” nale?y stosowanie jadu pszczelego, miedzianych bransoletek, magnesów (i innych „urz?dze? magnetycznych”) czy specjalnych diet. Nie warto korzysta? z kiepskich ?róde? informacji, nale?y wybiera? wiedz? naukow?. Wg dobrze kontrolowanych bada? korzy?ci ze stosowania DMSO u ludzi s? znikome, a zwi?zek wcale nie jest oboj?tny dla ustroju. U zwierz?t dawka 9 ml na kg masy cia?a 90% roztworu DMSO powodowa?a ?mier? ma?p pomi?dzy 15, a 53 tygodniem badania.
  2. ?rodki w rodzaju AICAR oraz GW501516 – by? mo?e s? skuteczne u zwierz?t, testowa?em GW501516 z ró?nych ?róde? i efekt by? taki sam – placebo. W badaniach na zwierz?tach w dawce 2-5 mg na kg m.c. GW501516 zwi?ksza? wytrzyma?o?? w pracy d?ugotrwa?ej nawet do 70%! Trenowane myszy po dodatkowym podawaniu ?rodka przez 3 tygodnie zwi?kszy?y przebiegany dystans o 31,2% (o 744,4 m), Nawet myszy nietrenowane, którym przez tydzie? podawano GW501516 zwi?kszy?y przebiegany dystans o 48,6% (671,8 m) w porównaniu do grupy kontrolnej [10] - Szerzej na ten temat np. Pigu?ka na wytrzyma?o?? i spalanie t?uszczu oraz Badania i artyku?y na chomikuj.pl
  3. MULTIWITAMINY I MINERA?Y - nie tylko nic nie daj?, ale s? cz?sto szkodliwe dla zdrowia! 68 randomizowanych bada? z 232 606 uczestnikami (385 publikacji). Wnioski ko?cowe: podawanie beta-karotenu, witaminy A oraz witaminy E mo?e zwi?ksza? ?miertelno??. JAMA. 2007 Feb 28;297(8):842-57. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis.
   "W badaniu „Physicians' Health Study II” (7 listopada 2012 roku) [1] losowo, metod? podwójnie ?lepej próby podawano od 1997 roku do 2011 roku multiwitaminy lub placebo 14,641 m??czyznom, lekarzom. Byli to panowie w wieku 50 lub wi?cej lat (?rednio w wieku 64.3 lat), w tym znalaz?a si? grupa 754 m??czyzn z chorobami uk?adu kr??enia. Wyniki: w ww. okresie w badanej grupie odnotowano 1732 przypadki incydentów sercowo-naczyniowych. W porównaniu do grupy placebo multiwitaminy okaza?y si? tak samo skuteczne (11 wypadków na 1000 osobo-lat dla multiwitaminy i 10.8 dla placebo). " REF. JAMA. 2012 Nov 7;308(17):1751-60. doi: 10.1001/jama.2012.14805. Multivitamins in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians' Health Study II randomized controlled trial. Nie stwierdzono równie?, by multiwitaminy dawa?y cokolwiek je?li chodzi o ryzyko raka: "w kolejnym badaniu na 161 808 kobietach, prowadzonym przez 8 lat (1998-2005) nie wykazano ?adnych ró?nic w ryzyku raka, choroby serca i ?mierci pomi?dzy stosuj?cymi preparaty multiwitaminowe, a kobietami nie stosuj?cymi tych preparatów!”. „Po o?miu latach okaza?o si?, ?e te, które ?yka?y witaminy i minera?y, zapada?y na nowotwory jajnika, p?uc, piersi czy mia?y udar mózgu lub zawa? serca równie cz?sto jak kobiety, które dostawa?y placebo."REF. Multivitamin use and risk of cancer and cardiovascular disease in the Women's Health Initiative cohorts.
  4. ?e?sze? (Panax notoginseng) – nie potwierdzi? swojego dzia?ania w zmniejszaniu odczuwanego bólu, nie wp?yn?? na markery stanu zapalnego i uszkodzenia mi??ni po intensywnym treningu. Dwudziestu dobrze wytrenowanych m??czyzn, dobrano wg maksymalnej wydolno?ci aerobowej. Otrzymali 4 g ?e?szenia (kapsu?ki) lub placebo przed i po zbieganiu z góry (co mia?o wywo?a? bolesno?? mi??niow?). Zbadano odczuwanie bólu, osi?gi w wysoku z pozycji przysiadu oraz wyskoku z przysiadu po zmianie kierunku ruchu. Dodatkowo pobrano krew pod k?tem analizy czynników zapalnych / markerów uszkodze? mi??ni (IL-1, IL-6, czynnika martwicy nowotworów (TNF-?), bia?ka c-reaktywnego, mioglobiny, kinazy kreatynowej). Badano wspomniane parametry 7 razy, w ci?gu 5 dni (przed, po, 4, 24, 48, 72 oraz 96 godzin po biegu). Niestety ?e?sze? nie mia? wp?ywu na wydolno?? zawodników, bolesno?? mi??ni czy czynniki zapalne/markery uszkodze? mi??ni - których poziom oszacowano we krwi m??czyzn. Wi?cej: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642942
  5. Saw palmetto czyli palma saba?owa - - wg bada? nie ma ?adnego wp?ywu na PSA (swoisty antygen sterczowy). Niestety, okaza?o si?, ?e w badaniach prowadzonych pomi?dzy 5 czerwca 2008, a 10 pa?dziernika 2012 w których wzi??o udzia? 369 m??czyzn starszych ni? 45 lat - palma nie mia?a ?adnego wp?ywu na prostat?. Stosowano dawki 320, 640 oraz 960 mg - nie stwierdzono ró?nicy pomi?dzy grupami placebo, a stosuj?c? palm? saba?ow? (PSA), ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23253958
   UWAGA: palma saba?owa dzia?a natomiast na ?ysienie androgenowe, poprzez swój wp?yw na DHT.
  6. BIOSTEROL, TESTOSTEROL 250 (MEGABOL) - je?eli liczysz na przyrost masy i si?y mi??ni - kup sobie lepiej kreatyn?. Produkty te daj? znikome efekty,

  NIESKUTECZNE PREPARATY NA W?TROB?.
  1. ESSENTIALE FORTE, ESSELIV, ESSELIV FORTE I INNE. Preparaty fosfatydylocholiny zawieraj? 73-96% 3-sn-fosfatydylocholiny uzyskiwanej z ziaren soi (?ac. Glycine max). Dost?pne preparaty zawieraj? po oko?o 200-300 mg fosfolipidów zwanych równie? niezb?dnymi fosfolipidami (Phospoholipidum essentiale).
   Autorzy ameryka?scy z 20 o?rodków obj?li analiz? grup? blisko 800 pacjentów. Stwierdzili, i? fosfatydylocholina po dwóch latach stosowania nie mia?a ?adnego istotnego wp?ywu ani na stopie? zw?óknienia w?troby, ani te? na wyniki bada? laboratoryjnych na ko?cu badania.
   WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"
  2. L-asparaginian L-ornityny (LOLA – L-ornithine L-aspartate) - jest sol? dwóch aminokwasów endogennych: ornityny i kwasu asparaginowego. Zarówno L-ornityna, jak i L-asparaginian wchodz? w sk?ad cyklu mocznikowego (cykl Krebsa) w w?trobie i s? niezb?dne w procesie syntezy mocznika i usuwania amoniaku z organizmu. L-asparaginian uczestniczy ponadto w wi?zaniu amoniaku z kwasem glutaminowym do glutaminy w mi??niach szkieletowych. [...] Nie ma natomiast przekonuj?cych danych w pi?miennictwie wskazuj?cych na hepatoprotekcyjne i stymuluj?ce regeneracj? w?troby w?a?ciwo?ci LOLA, st?d wg opinii autorów tego artyku?u zastosowanie preparatów zawieraj?cych LOLA w tym celu nie ma uzasadnienia. WI?CEJ: dr n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz "Preparaty hepatoprotekcyjne: fakty i mity"
  3. Milk thistle, oset mleczny, sylimarol, sylimaryna - nie udowodniono, i? daje cokolwiek je?li chodzi o w?trob?. Przyk?adowe badania: The Effects of Milk Thistle (Silybum marianum) on Human Cytochrome P450 Activity". Marina Kawaguchi-Suzuki, Reginald F. Frye, Hao-Jie Zhu, Bryan J. Brinda, Kenneth D. Chavin, Hilary J. Bernstein, and John S. Marko Wi?cej na ten temat: Regeneracja w?troby przy SAA: sylimaryna, ostropest. Wymieniam wi?kszo?? leków gro?nych dla w?troby, opisuj? w?a?ciwo?ci ostropestu, na koniec o wp?ywie na cytochrom P450.  DZIA?AJ? W PEWNYCH OKOLICZNO?CIACH, ALE ...

  1. TRIZER - w sumie wszystko by?oby OK, ale ...osoby sprzedaj?ce TRIZER stosuj? chamski marketing, fa?szywe strony internetowe z opiniami oraz inne zabiegi, tymczasem ich produkt wcale nie ma rewelacyjnego sk?adu. Jest po prostu za drogi. W 3 kapsu?kach znajduj? si? ... witaminy E,D, B6 (bez ?adnego znaczenia), chrom, biotyna (bez ?adnego znaczenia, w ilo?ciach ?ladowych), synferyna 0,15 mg - nie dzia?a na cz?owieka, l-tyrozyna 150 mg (mo?e i co? daje, ale w dawce 100 x wi?kszej ni? 150 mg jak w trizerze => http://potreningu.pl/articles/4898/l...adan-naukowych), ~kofeina 217 mg, ekstrakt z zielonej herbaty - 200 mg. Reszta sk?adników nie ma wi?kszego znaczenia np. (ekstrakt z zielonej herbaty 200,01 mg, ekstrakt ze skrzypu polnego 159,99 mg, kapsaicyna 12,81 mg, kwasu chlorogenowy 55,02 mg, ekstrakt z ziela pokrzywy 99,99 mg, ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 99,99 mg). Kupmy sobie 3 opakowania Burn4ALL Extreme za 140.97 z?:

   • dostaniemy 480 kapsu?ek,
   • mo?emy bra? ten spalacz standardowo otrzymuj?c 160 porcji po 3 kapsu?ki,
   • ale mamy te? opcj? 80 porcji po 6 kapsu?ek,

   W ka?dej porcji 6 kapsu?ek Burn4ALL Extreme mamy:
   • 300 mg kofeiny (wi?cej o ponad 80 mg w porcji w porównaniu do konkurencji),
   • 1,128 mg synefryny (ponad 7 razy wi?cej synefryny w porównaniu do konkurencji!),
   • 399,24 mg acetyl L-tyrozyny (tyle samo czystej l-tyrozyny co u konkurencji czyli 150 mg),

   • 450mg ekstraktu z zielonej herbaty (ponad dwa razy wi?cej w porównaniu do konkurencji)
   • 74,6 mg kwasu chlorogenowego (o 35% wi?cej w porównaniu do konkurencji),
   • 3 mg teobrominy (brak u konkurencji)
   • 180 mg witaminy C (brak u konkurencji)
  2. Johimbina (ang. yohimbine) - nieselektywny antagonista receptorów alfa-adrenergicznych. Posiada najwi?ksze powinowactwo do receptorów alfa-2 w porównaniu do alfa 1. Wp?ywa to na zwi?kszenie wyrzutu noradrenaliny. Ze wzgl?du na swoj? aktywno?? i wp?yw na alfa receptory – jest to preparat do ostatniego szlifu, wykazuje skuteczno?? w redukcji tkanki t?uszczowej. W jednym z bada? z 2006 roku [13] - 20 wysokiej klasy graczy w pi?k? no?n? (Serbia i Czarnogóra) otrzymywa?o przez 21 dni tabletki zawieraj?ce 20 mg johimbiny lub placebo (celuloza). W grupie otrzymuj?cej johimbin? odnotowano ?redni spadek z 9.3 +/- 1.1% do 7.1 +/- 2.2% tkanki t?uszczowej. Co najciekawsze, pi?karze wraz z pozbywaniem si? tkanki t?uszczowej nabyli jednocze?nie mas? mi??niow? – co prawda niewiele, ale zawsze. W grupie johimbiny tkanka mi??niowa przed: 53.8 ± 3.5%, za? mi??nie po: 56.3 ± 4.8 %. Res Sports Med. 2006 Oct-Dec;14(4):289-99. Yohimbine: the effects on body composition and exercise performance in soccer players. Niestety, wspomniane badanie jest sponsorowane. BRAKUJE solidnych danych odno?nie dzia?ania lub nie yohimbiny. Wi?cej na ten temat: UTRATA opornego t?uszczu bez ?ciemy – czyli czemu johimbina nie dzia?a?! ORAZ NOWE OPRACOWANIE OD ZERA: http://doping.pl/johimbina-yohimbine/
  3. Mucuna pruriens, Velvet Bean, ?wierzbiec w?a?ciwy - niby substancja zast?puj?ca kaw?, wi?kszo?? ludzi my?li, ?e zwi?kszy on libido, poprawi nastrój lub ilo?? testosteronu. By? mo?e ma jakie? dzia?anie w dawce 5 g ekstraktu lub wi?kszej np. na ilo?? kortyzolu, mo?e zwi?ksza ilo?? testosteronu u bezp?odnych m??czyzn - jednak?e, jest tu wi?cej pyta? ni? odpowiedzi, a liczba bada? jest znikoma. By? mo?e Mucuna pruriens znajdzie jakie? zastosowanie w chorobie Parkinsona czy po uk?szeniu w??a... Referencje: https://examine.com/supplements/mucu...Speed=noscript
  4. Chrom - przyswaja si? w nik?y sposób z po?ywienia i wody. Wg bada? tylko od 0.5 do 3% jest przyswajana. Zapotrzebowanie na chrom wynosi od 25 do 35 µg na dob?. Jego wp?yw na redukcj? masy cia?a to jedna wielka zagadka: „ kontrowersje dotycz?ce potencjalnych korzy?ci z uzupe?niania poziomu chromu(III) w organizmie wynikaj? z niejednoznacznych wyników bada?, które mia?y ukaza? wp?yw suplementacji chromu (III) na pacjentów z cukrzyc? i bez cukrzycy. Okaza?o si?, ?e uzupe?nienie poziomu chromu (III) wp?ywa korzystnie na mi??nie i tkank? t?uszczow? i doprowadza do redukcji masy cia?a dzi?ki poprawie metabolizmu glukozy i lipidów w obu badanych. Jednak przeprowadzona meta-analiza otrzymanych wyników nie potwierdzi?a tych doniesie?. We wnioskach podkre?lano, ?e suplementacja chromu ma niewielki wp?yw na redukcj? masy cia?a, ma znaczenie kliniczne tego faktu jest dyskusyjne i powinno by? interpretowane ostro?nie”. ?ród?o: „Badanie zawarto?ci niklu i chromu w suplementach diety wspomagaj?cych odchudzanie”
  5. Forskolina - raczej placebo -> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18500958, w niektórych badaniach ma dzia?anie, ale raczej pomijalne -> http://www.sfd.pl/Forskolin_Coleus_f...j-t710807.html
  6. DHEA, Pradesterone, Hydroxyandrosterone, 3?-Hydroxy-5-Androstene-17-one - bardzo s?abe dowody, i? ma wp?yw na cokolwiek, w badaniach DHEA w nik?y sposób podnosi testosteron, ale u ... kobiet. By? mo?e podnosi IGF-1, ale znów u osób w podesz?ym wieku. Wyniki bada? prawie jednoznaczne => http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9876338 oraz https://examine.com/supplements/Dehy...Speed=noscript oraz NOWY OPIS: http://doping.pl/dhea-dehydroepiandr...t-5-en-17-one/
  7. L-tyrozyna- kontrowersyjny aminokwas. W badaniach naukowych tyrozyna okaza?a si? nie mie? du?ego znaczenia dla poprawy osi?gów zawodnika, jednak?e mo?e wyra?nie poprawia? funkcje poznawcze, w stresuj?cych okoliczno?ciach. Naukowcy zastrzegaj? jednak, i? o? HPA musi funkcjonowa? odpowiednio, za? zasoby dopaminy i noradrenaliny musz? by? zmniejszone. L-tyrozyna zwi?ksza elastyczno?? poznawcz?. Referencje: “Effect of tyrosine supplementation on clinical and healthy populations under stress or cognitive demands--A review”. J Psychiatr Res. 2015 Nov W kolejnym z bada? z 2015 roku. 8 pi?karzy uko?czy?o indywidualny, 90 minutowy symulator gry w pi?k? no?n?, na bie?ni, przy dwóch ró?nych okazjach. Badanie prowadzono w eksperymentalnej komorze w temperaturze 25 stopni, przy 40% wilgotno?ci. Podano im tyrozyn? 150 mg / kg masy cia?a razem z 250 ml napoju bez cukru (lub placebo) 5 h i 1 h przed wysi?kiem. Podwójnie ?lepa próba, losowo. Oceniono wydajno?? poznawcz? – czujno??, realizacja podwójnego zadania, oceniono równie? zaanga?owanie umys?owe przed, w po?owie gry i pod jej koniec. W grupie tyrozyny odnotowano znacznie lepsze reakcje 12.6 ± 1.7 (tyrozyna) vs 11.5 ± 2.4 (placebo). Referencje: "Effect of tyrosine ingestion on cognitive and physical performance utilising an intermittent soccer performance test (iSPT) in a warm environment”. Eur J Appl Physiol. 2015 DZIESI?TKI BADA? TUTAJ: http://potreningu.pl/articles/4898/l...adan-naukowych
  8. P-SYNEFRYNA, zawarta w citrus aurantium (gorzka pomara?cza, jej zielone m?ode owoce; znane tak?e jako „Chih-shi” lub „Zhi shi”) – ci??ko powiedzie?, czy P-SYNEFRYNA ma jakiekolwiek dzia?anie na cz?owieka, gdy? z regu?y ta pochodna fentyletylaminy, wyst?powa?a w mieszankach obok innych substancji. Uwaga: w wielu badaniach naukowych podaje si?, ?e w gorzkiej pomara?czy wyst?puje m-synefryna (fenylefryna), a jest to nieprawda. M-synefryna ma inn? budow? chemiczn?, posiada grup? hydroksylow? w pozycji meta, za? p-synefryna w pozycji para w pier?cieniu benzenowym. Synferyna – wykazuje niewielkie dzia?anie na cz?owieka, dzia?a poprzez aktywacj? receptorów beta-3 adrenergicznych, ma bardzo s?abe powinowactwo do receptorów beta-1 oraz beta-2. W?a?ciwie w wi?kszo?ci bada? synferyna wyst?powa?a obok innych zwi?zków, nie sposób powiedzie?, czy dzia?a jako pojedyncza substancja. W jednym z nowszych bada? stwierdzono dzia?anie 100 mg p-synefryny na cz?owieka... ale w wielu spalaczach (np. trizer) jest jej ledwie 0,15 mg w 3 kapsu?kach – wi?c w tym przypadku mo?na zapomnie? o dzia?aniu tego zwi?zku. Dodatkowo cytowane badanie jest podejrzane, gdy? jeden z autorów Sidney J. Stohs jest konsultantem dla Nutratech, producenta suplementu diety u?ytego w eksperymencie. W ka?dym razie stwierdzono, i? synferyna zwi?kszy?a nieco liczb? powtórze? w czasie wykonywania przysiadów (ca?kowita liczba powtórze? w grupie placebo 41.3 ± 11.9, za? w grupie synferyny 44.2 ± 11.7,a wi?c ~6% zysk w porównaniu do grupy placebo). ?rednia moc by?a nieco wi?ksza w grupie synferyny (718.8 ±124.6) w porównaniu do placebo (697±106.5). Rzekomo synferyna zwi?ksza lipoliz?, ale ... badanie obejmowa?o zbyt krótki czas by to stwierdzi?. Z najnowszym badaniem na temat tego zwi?zku mo?na zapozna? si? tutaj: http://jissn.biomedcentral.com/artic...970-015-0096-5 W kolejnym z bada? [Gutierrez-Hellin J, 5 ] potwierdzono, i? p-synefryna dzia?a, ale w dawce 3 mg na kg masy cia?a. Wniosek? M??czyzna wa??cy 100 kg musia?by spo?y? 300 mg p-synefryny, nie ... 0,15 mg jak w trizerze. W cytowanym badaniu p-synefryna przyczyni?a si? do wi?kszego utleniania kwasów t?uszczowych, zmniejszy?a za? korzystanie przez organizm z glikogenu i innych zasobów w?glowodanów. Trening by?a to wysi?kowa próba na ergometrze – co 3 minuty zwi?kszano obci??enie robocze o 25 W, a? do odmowy. W spoczynku p-synferyna nie zwi?ksza ani wydatku energetycznego, ani ilo?ci utlenianych kwasów t?uszczowych w porównaniu do placebo. Z badaniem mo?na zapozna? si? tutaj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038225
  9. SINETROL - sinetrol – polifenole cytrusowe, mo?e mie? znacznie dla redukcji tkanki t?uszczowej jak pokazuj? badania naukowe [17, 18]. W jednym z bada? grupa bior?ca Sinetrol-XPur w ci?gu 12 tygodni badania, podwójnie ?lepa próba, z grup? placebo podawano Sinetrol-XPur 2x dziennie 47 osobom z nadwag? (900 mg sinetrolu dziennie). Grupa placebo liczy?a 48 osób. Obwód w talii zmniejszy? si? o 5.71% w grupie sinetrolu, 1.56% dla placebo. Na wysoko?ci bioder 4.71% - sinterol oraz 1.35 dla placebo. Poziom tkanki t?uszczowej w tu?owiu zmniejszy? si? o 9.73% dla sinetrolu oraz 3.18% dla placebo. Ogó?em w grupie sinetrolu utrata t?uszczu wynosi?a 3.7 kg, w grupie placebo 1.4 kg. Dodatkowo odnotowano spadek C-reaktywnej protein o 22.87% w grupie sinterolu oraz fibrynogenu o 19.93% w grupie sineterolu. [18] Niestety, sinetrol jest produkowany przez francusk? firm? Fytexia, której w?a?cicielem jest Constantin Dallas, autor obu bada?. Ich warto?? jest wi?c dyskusyjna, a wyniki ma?o prawdopodobne. REFERENCJE: http://www.ergo-log.com/citrus-extra...body-mass.html
  10. Saw palmetto czyli palma saba?owa - wg bada? nie ma ?adnego wp?ywu na PSA (swoisty antygen sterczowy). Palma saba?owa dzia?a natomiast w pewnym stopniu na ?ysienie androgenowe, poprzez swój wp?yw na DHT. W kolejnym z bada? z 2012 roku porównano finasteryd - PROPECIA (syntetyczny zwi?zek 4-azasteroidowy, b?d?cy swoistym kompetycyjnym inhibitorem 5-?-reduktazy steroidowej typu II) z palm? saba?ow?. 100 pacjentów, m??czyzn ze zdiagnozowanym syndromem AGA (m?skie ?ysienie typu androgenowego). Jedna grupa dostawa?a 320 mg ekstraktu palmy saba?owej dziennie, przez 2 lata, druga 1 mg finasterydu dziennie – w tym samym okresie. W celu oszacowania skuteczno?ci terapii wykonano zdj?cia na pocz?tku oraz na ko?cu okresu. U 38% pacjentów z grupy 320 mg palmy stwierdzono zwi?kszenie przyrostu w?osów, podczas gdy w grupie finasterydu u 68%. Finasteryd by? skuteczniejszy u ponad 60% m??czyzn (33 z 50; 66%) z poziomem II i III ?ysienia. Referencje: ?ysienie androgenowe – sposoby walki
  11. BCAA/EAA - (aminokwasy) – wg wielu starszych bada? istnieje wp?yw aminokwasów na cz?owieka, z kolei nowsze eksperymenty mówi? o braku korzy?ci ze stosowania BCAA podczas np. biegu marato?skiego lub ultra-marato?skiego (100 km). Je?eli nie trenujesz jak zawodowiec, BCAA to zb?dny wydatek. Kompletnie bezsensowne jest stosowanie BCAA „na masie” – gdy masz ogromn? nadwy?k? kaloryczn?. Mo?e znajdziesz pewne zastosowanie w czasie poprawy definicji – ale ... mimo wszystko to kontrowersyjny suplement diety. Referencje:
   Amino Acids. 2014 […] A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon oraz Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial.
  12. KOENZYM Q10 – w jednej strony stwierdzono, ?e 300 mg Q10 dziennie ma wp?yw na pacjentów z chorob? wie?cow?: mniej by?o TNF (czynnika martwicy nowotworów) – markeru stanu zapalnego, a wi?ksza by?a aktywno?? antyoksydacyjnych enzymów (dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy oraz peroksydazy glutationowej) – z drugiej wiadomo, ?e dla osób ci??ko chorych sprawdza si? np. glutamina – której podawanie osobom zdrowym jest kontrowersyjne (badanie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192015)
  13. Kwasy OMEGA-3 – kontrowersyjne, w badaniach stwierdzono, ?e mog? podwy?sza? poziom LDL. Lepiej zjedz 2-3 porcje ryby tygodniowo – ni? wydawaj pieni?dze na niepewne suplementy diety; ref. Meta-analysis of the effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on lipoproteins and other emerging lipid cardiovascular risk markers in patients with type 2 diabetes.
  14. Antyoksydanty/antyutleniacze - witamina A, C i E, prowitamina A (beta karoten) i inne Wg obecnej wiedzy naukowej - paradoksalnie - zwalczanie wolnych rodników mo?e by? ... szkodliwe dla zdrowia i wyniku sportowego! Nale?y mocno rozwa?y? dodatkow? suplementacj? witaminami!
   Zamieszczone przez Medycyna Sportowa 2011
   ANTYOKSYDANTY "Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wytwarza nie RONS pod wp?ywem wy si?ku fizycznego jest odpowiedzi? prawid?ow?, a nawet konieczn? do osi?gni?cia adaptacji do wi?kszych obci??e? fizycznych. W wyniku dzia?ania RONS, w ci?gu pierwszych 24 godzin od zako?czenia wysi?ku w mi??niach szkieletowych pojawia si? kilkaset ró?nych transkryptów, w tym tak?e genów koduj?cych bia?ka antyoksydacyjne oraz bia?ka za anga?owane w trans port tle nu, odpowied? zapaln? i immunologiczn?, energetyk? komór ki i hipertrofi? mi??ni. Hamowanie generacji RONS przez nadmierne stosowanie antyoksydantów obni?a adaptacj? zawodnika do stresu oksydacyjnego oraz treningu sportowego.
   (autorzy: Agnieszka Zembro? -?acny, Anna Kasperska, Joanna Ostapiuk -Karolczuk) Wi?cej: http://potreningu.pl/artykuly/852/ro...es-oksydacyjny
  NAJLEPSZE STACKI KREATYNOWE Z GERANAMIN? (DLA OSÓB POWY?EJ 21 ROKU ?YCIA!):
  1. BPI 1 M.R. (uwaga - jest nowa wersja bez geranaminy - ma dopisek ORIGINAL na opakowaniu),
  2. CDT LABS - NOXI PRO,
  3. JACK3D,
  4. APS MESOMORPH,  ***
  1. Glutamina - niestety nie dzia?a na cz?owieka... [ AKTUALIZACJA 2013.09.14 ]

  Zapytasz, jak to mo?liwe, ?e tak bardzo, przez wiele lat promuje si? glutamin? gdzie popadnie (reklamy, internet itd.) i wielu kulturystów j? poleca?

  A jak my?lisz, dlaczego firmy przeznaczaj? setki tysi?cy z?otych/euro/dolarów na kampanie promuj?ce suplementy, piwo, s?odycze, samochody? Sprawa jest prosta, chodzi o pieni?dze.

  Pierwszy fakt, który powinien odrzuci? ci? od glutaminy to ...

  "?e zanim glutamina dostanie si? do krwiobiegu (i naszych mi??ni), jej 40% pos?u?y jako "paliwo" dla komórek twojego przewodu pokarmowego, wi?c ju? te 40% mo?esz skre?li? z dost?pnej puli aminokwasów w twoim organizmie!"


  Wi?c owszem, glutamina przede wszystkim jest ultra drogim preparatem do u?ywania w charaketrze wype?niacza muszli toaletowej... Je?li przedawkujesz kreatyn?, wi?ksza jej pula zostaje zmarnowana (wydalasz j? z moczem), glutamina zwyczajnie zostanie utracona z samego za?o?enia.

  Je?li to ci? nie przekonuje, poczytaj oryginalne, niezale?nie badania naukowe na temat glutaminy, umieszczone poni?ej:


  1. GLUTAMINA NIE DZIA?A - NAWET NA BOLESNO?? MI??NI PO WYSI?KU...

  Niestety, mimo kolejnych dziesi?tek bada? naukowych nie uda?o si? potwierdzi? ?adnej z marketingowych zalet glutaminy. W niedawno opublikowanych badaniach sprawdzono jak glutamina wp?ywa na aktywno?? mi??ni. 17 zdrowych m??czyzn 22.35±2.27 roku, waga: 69.91±9.78 kg, wzrost 177.08±4.32 cm zosta?o przydzielonych do grupy z glutamin? lub placebo. Brali glutamin? lub placebo przez 4 tygodnie (3x w tygodniu). Wykonywali 6 serii do wyczerpania – ekscentrycznej fazy w prostowaniu nóg siedz?c, z ci??arem rz?du 75% maksymalnego. Mi?dzy seriami zastosowano 3 minutowe odst?py. Sprawdzono odczuwanie bólu mi??niowego, zakres ruchu oraz aktywno?? mi??ni (metod? EMG) – 24 oraz 48 godzin po zako?czeniu sesji. Pomi?dzy grupami placebo, a glutamin? nie odnotowano ró?nic.
  ?ród?o:

  “Effect of L-glutamine supplementation on electromyographic activity of the quadriceps muscle injured by eccentric exercise.” Iran J Basic Med Sci. 2013 Jun;16(6):808-12. Rahmani Nia F, Farzaneh E, Damirchi A, Shamsi Majlan A. Department of Exercise Physiology Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Guilan, Rasht, Iran.


  2. A co z glutamin? i tempem uzupe?niania glikogenu po wysi?ku?

  Tak, to kolejna z teorii maj?ca uzasadni? wydawanie pieni?dzy na ten suplement. Rzekomo glutamina ma poprawia? tempo uzupe?niania glikogenu po wysi?ku (czyli energetycznych zasobów m.in. w mi??niach sportowca). Niestety, badania przynosz? raczej nieciekawe dane – m.in. stwierdzono brak wp?ywu glutaminy na szybko?? uzupe?niania glikogenu po treningu interwa?owym (HIIT).

  8 testerom podawano w ci?gu 3 godzin po wysi?ku ró?nego rodzaju napoje. Od razu po wysi?ku 500 ml, nast?pnie po 1 i 2 godzinach pó?niej. Mieszanka potreningowa u?ywana jako punkt odniesienia zawiera?a 0.8 g na kilogram masy cia?a w?glowodanów (glukozy). Czyli osoba wa??ca 80 kg spo?ywa?a 64 g glukozy.

  Inne napoje zawiera?y t? sam? ilo?? glukozy oraz:
  • 0.3 g na kilogram masy cia?a glutaminy (czyli dla osoby wa??cej 80 kg by?y to 24 g glutaminy, sporo!)
  • 0.3 g na kilogram masy cia?a bia?ka (hydrolizatu bia?ka pszenicy) - czyli dla osoby wa??cej 80 kg by?y to 24 g bia?ka; hydrolizat zawiera? 26% glutaminy,
  • 0.3 g na kilogram masy cia?a bia?ka (hydrolizatu bia?ka serwatkowego) – 6.6% glutaminy,

  Szybko?? uzupe?niania glikogenu (mierzona w mmol na kilogram bezt?uszczowej masy cia?a) nie ró?ni?a si? znacz?co dla 4 ró?nych pomiarów:
  • 28 +/- 5 (kontrolna),
  • 26 +/- 6 (glutamina),
  • 33 +/- 4 (bia?ko pszeniczne),
  • 34 +/- 3 (bia?ko serwatkowe),

  Efekty zanotowano dla bia?ka pszenicznego i serwatkowego.

  Wnioski?

  Glutamina nie ma ?adnego wp?ywu na szybko?? resyntezy glikogenu po wysi?ku. Co ciekawe, w wielu eksperymentach spowodowano (sztuczne) zmniejszenie zasobów glikogenu mi??niowego o 90%, podczas gdy trening si?owy zmniejsza zasoby o 36% (aby tak silnie zu?y? glikogen nale?y zastosowa? specjalne protoko?y treningu np. trening si?owy + nast?puj?cy po nim wielominutowy, ci??ki trening interwa?owy).
  ?ród?o: “The effect of free glutamine and peptide ingestion on the rate of muscle glycogen resynthesis in man. van Hall G, Saris WH, van de Schoor PA, Wagenmakers AJ.” Int J Sports Med. 2000 Jan;21(1):25-30.

  oraz

  http://potreningu.pl/artykuly/2308/g...adania-naukowe
  3. WP?YW GLUTAMINY NA ZDROWIE - CZYLI CZEGO NIE WIESZ?

  Glutamina – potencjalne i realne skutki uboczne d?ugotrwa?ego i nadmiernego jej dostarczania:

  Nowe badanie naukowe z Czech przynosi sporo niepokoj?cych informacji na temat nadu?ywania glutaminy:

  1. glutamina mo?e zaburza? transport innych aminokwasów, ich dostarczanie do tkanek oraz absorpcj? w nerkach,
  2. dostarczanie glutaminy egzogennej mo?e zaburza? syntez? w?asnej glutaminy, zwi?ksza? produkcj? glutaminianu i amoniaku,
  3. glutamina wp?ywa na to jak metabolizowany jest amoniak, mo?e upo?ledza? jego przemiany (synteza glutaminy jest jednym z procesów detoksykacji amoniaku obok syntezy mocznika oraz syntezy glutaminianiu i innych aminokwasów).
  4. mo?e nast?pi? nierównowaga – zwi?kszone w pla?mie ilo?ci glutaminy, glutaminianiu, cytruliny, ornityny, argininy oraz histydyny, a zmniejszone waliny, leucyny, izoleucyny, glicyny, treoniny, seryny i proliny.
  5. glutamina ma wp?yw na uk?ad odporno?ciowy – nie zosta?o jeszcze ustalone jak wielki,
  6. wp?yw na wzrost nowotworów przy cz?stym spo?ywaniu glutaminy – równie? wymaga ustalenia,
  7. dodatkowo „odstawienie” suplementu mo?e mie? wp?yw na ca?y organizm,
  ?ród?o: Side Effects of Long-term Glutamine Supplementation.” JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 Sep 18.

  oraz http://potreningu.pl/artykuly/2308/g...adania-naukowe

  The purpose of this study was to assess the effect of oral glutamine supplementation combined with resistance training in young adults. A group of 31 subjects, aged 18-24 years, were randomly allocated to groups (double blind) to receive either glutamine (0.9 g x kg lean tissue mass(-1) x day(-1); n = 17) or a placebo (0.9 g maltodextrin x kg lean tissue mass(-1) x day(-1); n = 14 during 6 weeks of total body resistance training. Exercises were performed for four to five sets of 6-12 repetitions at intensities ranging from 60% to 90% 1 repetition maximum (1 RM). Before and after training, measurements were taken of 1 RM squat and bench press strength, peak knee extension torque (using an isokinetic dynamometer), lean tissue mass (dual energy X-ray absorptiometry) and muscle protein degradation (urinary 3-methylhistidine by high performance liquid chromatography). Repeated measures ANOVA showed that strength, torque, lean tissue mass and 3-methylhistidine increased with training (P < 0.05), with no significant difference between groups. Both groups increased their 1 RM squat by approximately 30% and 1 RM bench press by approximately 14%. The glutamine group showed increases of 6% for knee extension torque, 2% for lean tissue mass and 41% for urinary levels of 3-methylhistidine. The placebo group increased knee extension torque by 5%, lean tissue mass by 1.7% and 3-methylhistidine by 56%. We conclude that glutamine supplementation during resistance training has no significant effect on muscle performance, body composition or muscle protein degradation in young healthy adults.
  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11822473

  Tutaj przeprowadzono badania na grupie 31 osób, w wieku 18-24 lata. Podawano im albo placebo (0.9 g maltodekstryny czyli w?glowodanów na kg suchej masy cia?a) - albo glutamin? (0.9 g na kg suchej masy cia?a). Testy trwa?y 6 tygodni.

  Prowadzono testy si?y mi??ni (max. na 1 powt w przysiadzie i wyciskaniu), porównano przyrost suchej masy cia?a (mi??niowej). Pomi?dzy grupami z placebo i glutamin? nie stwierdzono wi?kszych ró?nic.


  UWAGA: 0.9 g na kilogram masy cia?a to dawka kosmiczna. Oznacza to, ?e osoba 100 kg musia?aby bra? 90 g glutaminy! Skoro nawet takie kosmiczne dawki nie dzia?aj?, to co dopiero ilo?ci glutaminy obecne w suplementach!  KOLEJNE BADANIE:

  Twenty-nine (17 men, 12 women) collegiate track and field athletes were randomly divided into a creatine monohydrate (CM, n = 10) group, creatine monohydrate and glutamine (CG, n = 10) group, or placebo (P, n = 9) group. The CM group received 0.3 g creatine.kg body mass per day for 1 week, followed by 0.03 g creatine.kg body mass per day for 7 weeks. The CG group received the same creatine dosage scheme as the CM group plus 4 g glutamine.day(-1). All 3 treatment groups parti****ted in an identical periodized strength and conditioning program during preseason training. Body composition, vertical jump, and cycle performances were tested before (T1) and after (T2) the 8-week supplementation period. Body mass and lean body mass (LBM) increased at a greater rate for the CM and CG groups, compared with the P treatment. Additionally, the CM and CG groups exhibited significantly greater improvement in initial rate of power production, compared with the placebo treatment. These results suggest CM and CG significantly increase body mass, LBM, and initial rate of power production during multiple cycle ergometer bouts.
  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12930166

  29 uczestników, podawano im placebo, kreatyn? oraz kreatyn? + glutamin?. Nie stwierdzono ró?nic mi?dzy grupami z kreatyn?, a kreatyn? + glutamin?.
  The purpose of this study was to examine the effects of a combination of effervescent creatine, ribose, and glutamine on muscular strength (MS), muscular endurance (ME) and body composition (BC) in resistance-trained men. Subjects were 28 men (age: 22.3 +/- 1.7 years; weight: 85.8 +/- 12.1 kg; height: 1.8 +/- 0.1 m) who had 2 or more years of resistance-training experience. A double blind, randomized trial was completed involving supplementation or placebo control and a progressive resistance-training program for 8 weeks. Dependent measures were assessed at baseline and after 8 weeks of resistance training. Both groups significantly improved MS and ME while the supplement group significantly increased body weight and fat-free mass. Control decreased body fat and increased fat-free mass. This study demonstrated that the supplement group did not enhance MS, ME, or BC significantly more than control after an 8-week resistance-training program.
  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14636104

  Tutaj podawano przez 8 tygodni kreatyn?, ryboz? i glutamin?. Pomi?dzy grup? kontroln? (SAM TRENING OPOROWY przez 8 tygodni),a a z suplementacj? (kreatyna + ryboza + glutamina) nie zanotowano wi?kszych ró?nic w wytrzyma?o?ci mi??niowej (ME), sile mi??ni (MS) czy te? sk?adzie cia?a (BC); (PS. jest wiele bada? w których kreatyna si? nie sprawdzi?a, ale dotyczy?y one g?ównie aktywno?ci tlenowych/mieszanych).
  This study examined the potential buffering effect of glutamine on lactic acid production during resistance exercise (to the point of momentary muscular failure).

  One hour following glutamine ingestion (0.3g/kg), glycine ingestion (0.3g/kg), or placebo drink ingestion, the trained subjects performed 2 sets each of leg press (@ 200% body weight) and bench press (@ 100% body weight). This would equate to an average of ~23g of either amino acid ingested all at once, but there were no reports of GI discomfort.

  Each subject consumed one of the three supplements before three separate testing sessions separated by a week. There was no effect of glutamine on number of reps performed compared to glycine or placebo ingestion. These results indicate that a high dose of glutamine ingested before exercise has no positive or negative effects on weightlifting performance in trained subjects.
  ?ród?o: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11834123

  Wysokie dawki glutaminy nie maj? ?adnego wp?ywu na efektywno?? zawodnika. Tutaj badani wykonywali wyciskanie sztangi le??c (100% wagi cia?a) oraz wyciskanie nogami (200% wagi cia?a). Nie stwierdzono ró?nic w ilo?ci powtórze? mi?dzy grupami z glutamin?, glycin? (KWAS AMINOOCTOWY) lub placebo. Podano glutamin? 0.3 g na kg m.c. (CZYLI WR?CZ KOSMICZNE ILO?CI 30 g glutaminy dla osoby wa??cej 100 kg!  PS. JE?LI KTO? S?DZI, ?E GLUTAMINA PODNOSI ODPORNO?? ORGANIZMU, TO ... NIE, NIE PODNOSI!

  Odpowiedni poziom glutaminy jest wa?ny dla funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego, st?d te? wiele osób, wiele kolorowych publikacji prasowych, wielu producentów poleca za?ywa? preparaty glutaminowe w celu poprawy odporno?ci. Poni?sza publikacja podwa?a s?uszno?? takiego podej?cia. Wg autorów bowiem, obni?enie poziomu glutaminy w plazmie - nie odzwierciedla poziomu glutaminy wewn?trz komórek. Suplementacja glutamin? mo?e wyrówna? obni?ony poziom glutaminy w osoczu, ale - wg tre?ci publikacji - nie wp?ywa to na procesy odporno?ciowe.

  Exercise-induced immunodepression- plasma glutamine is not the link.

  Hiscock N, Pedersen BK.

  Copenhagen Muscle Research Centre and Department of Infectious Diseases, Rigshospitalet, University of Copenhagen, DK-2100 Copenhagen, Denmark.
  Abstract

  The amino acid glutamine is known to be important for the function of some immune cells in vitro. It has been proposed that the decrease in plasma glutamine concentration in relation to catabolic conditions, including prolonged, exhaustive exercise, results in a lack of glutamine for these cells and may be responsible for the transient immunodepression commonly observed after acute, exhaustive exercise. It has been unclear, however, whether the magnitude of the observed decrease in plasma glutamine concentration would be great enough to compromise the function of immune cells. In fact, intracellular glutamine concentration may not be compromised when plasma levels are decreased postexercise. In addition, a number of recent intervention studies with glutamine feeding demonstrate that, although the plasma concentration of glutamine is kept constant during and after acute, strenuous exercise, glutamine supplementation does not abolish the postexercise decrease in in vitro cellular immunity, including low lymphocyte number, impaired lymphocyte proliferation, impaired natural killer and lymphokine-activated killer cell activity, as well as low production rate and concentration of salivary IgA. It is concluded that, although the glutamine hypothesis may explain immunodepression related to other stressful conditions such as trauma and burn, plasma glutamine concentration is not likely to play a mechanistic role in exercise-induced immunodepression.

  [pe?en text: jap.physiology.org/content/93/3/813.full
  http://www.sfd.pl/Glutamina__przegl%...y-t676280.html

  KOMU MA?O O GLUTAMINIE? -> tego zapraszam tutaj

  Dwucz??ciowy artyku? na T-NATION:

  http://www.t-nation.com/free_online_...e_dogma_part_1

  http://www.tmuscle.com/readArticle.do?id=459884

  http://www.sfd.pl/Glutamina__przegl%...y-t676280.html  2. HMB= NIE DZIA?A

  Zamieszczone przez ”faftaq”
  Badanie numer jeden , badaj?ce wp?yw 28-dniowej suplementacji HMB/placebo (0g; 3g; 6g HMB/d) na sportowców, pod k?tem hamowania/powstrzymywania katabolizmu mi?sniowego, wp?ywu na wzrost bezt?uszczowej masy cia?a, oraz si?y/wytrzyma?o?ci w wybranych ?wiczeniach:

  Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) supplementation has been reported to reduce muscle catabolism and promote gains in fat-free mass and strength in subjects initiating training. However, whether HMB supplementation promotes these adaptations in trained athletes is less clear. This study examined the effects of HMB (as the calcium salt) supplementation during resistance training (6.9+/-0.7 hr x wk(-1)) on markers of catabolism, body composition and strength in experienced resistance-trained males. In a double-blind and randomized manner, 40 experienced resistance-trained athletes were matched and assigned to supplement their diet for 28 d with a fortified carbohydrate/protein powder containing either 0, 3 or 6 g x d(-1) of calcium HMB. Fasting venous blood and urine samples, dual energy X-ray absorptiometer-determined body composition, and isotonic bench press and leg press one repetition maximums (1 RM) were determined prior to and following 28 d of supplementation. HMB supplementation resulted in significant increases in serum and urinary HMB concentrations. However, no statistically significant differences were observed in general markers of whole body anabolic/catabolic status, muscle and liver enzyme efflux, fat/bone-free mass, fat mass, percent body fat, or 1 RM strength. Results indicate that 28 d of HMB supplementation (3 to 6 g x d(-1)) during resistance-training does not reduce catabolism or affect training-induced changes in body composition and strength in experienced resistance-trained males. (1)

  PMID: 10606212 [PubMed - indexed for MEDLINE]

  Wniosek : Nie zanotowano pozytywnego wp?ywu HMB na zdolno?ci wysi?kowe/sk?ad cia?a/hamowanie katabolizmu na grup? osób wytrenowanych suplementuj?c? si? HMB.
  Zamieszczone przez ”faftaq”
  I ostatnie badanie , badaj?ce podobnie jak poprzednie wp?yw suplementacji HMB na si?? (wyciskanie na ?awie, przysiad, zarzut) i sk?ad cia?a futbolistów (35 osob, 16 podawano placebo, 19 - HMB w dawce 3g/d) , poddanych 20 godzinom treningu na tydzie?. Badanie trwa?o 4 tygodnie.

  This study assesses the effects of daily beta-hydroxy beta-methylbutyrate (HMB) supplementation on muscular strength (bench press, squats, and power cleans) and body composition (body weight and body fat) among collegiate football players undergoing a strenuous exercise program. Subjects were collegiate football players (n = 35) training under the supervision of certified strength coaches averaging 20 hours of weekly exercise. In the first supplementation period, 16 of the 35 subjects were supplemented with 3 g of HMB per day for 4 weeks; the other 19 received a placebo followed by a 1-week washout period and then a second supplementation period in a randomized double-blind crossover, placebo design. There were no significant changes (p > 0.05) in muscular strength, including bench press, squats, and power cleans, among the subjects. There were also no significant changes (p > 0.05) in body composition, including body fat and body weight. Very little clinical evidence exists for supplementing HMB in athletic populations.

  Wyniki: nie zanotowano satysfakcjonuj?cych ró?nic pomi?dzy obiema grupami, tak w wynikach si?owch, jak i w ró?nicach dotycz?cych sk?adu cia?a. Wnioski oficjalne autorów bada?: "S? bardzo nik?e przes?anki ku temu by stosowa? HMB u sportowców."
  CZYTAJ TUTAJ: http://www.sfd.pl/HMB_-_wyniki_bada%...m-t376399.html
  3. TRIBULUS TERRESTRIS = NIE DZIA?A!

  BADANIA NAUKOWE TRIBULUSA TERRESTRIS:

  wg bada? z 2010 roku, tehera?skiego uniwersytetu medycznego - TRIBULUS TERRESTRIS mo?e by? toksyczny dla nerek, w?troby oraz uk?adu nerwowego! Pacjent bra? tribulusa, chcia? wyleczy? kamienie nerkowe. Dosta? zawa?u (b?d? te? wstrz?su ogólnego, niejednoznaczne w tym przypadku), mia? mocno podwy?szon? kreatynin? (co ?wiadczy o obci??enie nerek) i aminotransferazy (co ?wiadczy o obci??eniu w?troby; ALAT), po braniu "zió?ka" przez 2 dni."Tribulus terrestris-induced severe nephrotoxicity in a young healthy male"
  Ju? wiele razy mia?em do czynienia z mocno kontrowersyjnymi wynikami bada? ira?skich naukowców. Np. stwierdzili, i? tribulus terrestris mo?e by? nefrotoksyczny, gro?ny dla w?troby oraz uk?adu nerwowego („Tribulus terrestris-induced severe nephrotoxicity in a young healthy male.”) [1] Tak orzekli po jednym, w?tpliwym przypadku. Naukowcy z Niemiec i Australii (Schmidt M, Thomsen M, Bone K.) nie pozostawili na wspomnianym badaniu Talasaz AH i wsp. suchej nitki. [3] Twierdz?, i? objawy jakie mia? 28-latek nie maj? nic wspólnego z buzdygankiem ziemnym. ?wiadcz? raczej o infekcji bakteryjnej lub o pozbywaniu si? przez pacjenta kamienia nerkowego. Na dodatek, m??czyzna spo?y? prawdopodobnie 2 litry koncentratu zio?owego z tribulusa, czego nikt o zdrowych zmys?ach by chyba nie próbowa?. Zreszt? nie wiemy nawet czy by? to buzdyganek ziemny czy zupe?nie inna ro?lina (tak, nawet tego nie ustalono). Dlatego pochodz? z du?? nieufno?ci? do obserwacji pochodz?cych z Iranu.

  Czy tribulus jest skuteczny?

  [ [..]warto jeszcze zastanowi? si? nad sensem i celowo?ci? podawania niektórych od?ywek, zw?aszcza ?e wiele bada? nie potwierdza ich reklamowanego wspania?ego dzia?ania. Przyk?adem mo?e by?a popularny w?ród sportowc ów Tribulus terrestris, preparat pochodzenia ro?linnego, zawieraj?cy biologicznie czynne alkaloidy, reguluj?cy w organizmie syntez? naturalnego testosteronu i hamuj?cy jego naturalny, fizjologiczny ubytek (27). Belgowie przeprowadzili badania preparatu Tribulin, reklamowanego przez ?ród?a internetowe jako ?rodek stymuluj?cy produkcj? LH i w konsekwencji produkcj? testosteronu. Tabletka tego suplementu zawiera 250 mg Tribulus terrestris. Dwóm ochotnikom podawano po dwie tabletki - trzy razy dziennie, przez pi?? dni. Mocz do analiz pobierano trzykrotnie w ci?gu doby, o sta?ych porach, w okresie 5 dni przed podaniem Tribulinu, w trakcie jego za?ywania i 5 dni po przyj?ciu ostatniej dawki. W ci?gu 15 dni bada? nie zaobserwowano istotnych ró?nic w st??eniu testosteronu i LH oraz stosunku T/E


  M.IN. stwierdzono brak dzia?ania na 22 graczach rugby PRZEZ 5 TYGODNI BRANIA TT RAZ DZIENNIE PO 450 MG:

  No between-group differences were noted in the urinary T/E ratio. It was concluded that T. terrestris did not produce the large gains in strength or lean muscle mass that many manufacturers claim can be experienced within 5-28 days. Furthermore, T. terrestris did not alter the urinary T/E ratio and would not place an athlete at risk of testing positive based on the World Anti-Doping Agency's urinary T/E ratio limit of 4:1.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17530942


  TUTAJ DWIE PANIE BRA?Y TRIBULUSA I PROWADZONO NA NICH PROFESJONALNE BADANIA ANTYDOPINGOWE WG WYTYCZNYCH WADA

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...ubmed_RVDocSum

  I wiecie co? ZERO EFEKTU:

  Hence, the short-term treatment with T. terrestris showed no impact on the endogenous testosterone metabolism of the two subjects.

  Nie stwierdzono ?adnego wp?ywu tribulus terrestris na metabolizm testosteronu endogennego w organizmie badanych przy krótkoterminowym stosowaniu Panie bra?y 500 mg of T. terrestris, trzy razy dziennie przez dwa dni.

  CZYTAJ TUTAJ: http://www.sfd.pl/Tribulus_terestris...h-t379994.html

  http://www.sfd.pl/Tribulus_Terrestri...!-t696861.html

  DU?O TAK?E TUTAJ: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez po wpisaniu tribulus terrestris
  4. L-KARNITYNA, NIESTETY NIE DZIA?A!

  36 kobiet ze ?redni? nadwag?, podzielono na dwie grupy po 18 osób.

  Grupa I: 8 tygodni podawano 2 g L-KARNITYNY 2 x dziennie (??cznie 4 g dziennie), grupa placebo dostawa?a 4 g laktozy. Obie grupy codziennie spacerowa?y przez 30 minut (60-70% HR), 4 x w tygodniu. Sk?ad cia?a, spoczynkowa przemiana materii, utylizacja substratów przemiany materii zosta?y ustalone przed eksperymentem. Z osób które uko?czy?y badanie - 15 placebo, 13 L-KARNITYNA - NIE STWIERDZONO ZNACZ?CYCH RÓ?NIC W CA?KOWITEJ MASIE CIA?A, % TKANKI T?USZCZOWEJ ORAZ SPOCZYNKOW? PRZEMIAN? T?USZCZU W ORGAZNIZMIE. POMI?DZY GRUPAMI nie by?o znacz?cych ró?nic.[
  Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Jun;10(2):199-207. L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women.Villani RG, Gannon J, Self M, Rich PA. Department of Human Biology and Movement Science, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Victoria, 3083, Australia.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...&linkpos=1&log


  Teoretyczna wiedza na temat roli L-karnityny w przemianach kwasów t?uszczowych w komórkach organizmu uzasadnia wykorzystanie jej jako suplementu dla osób uprawiaj?cych ró?ne dyscypliny sportowe i osób odchudzaj?cych si? [20,57]. Jej udzia? w utlenianiu kwasów t?uszczowych i pozyskiwaniu energii dla mi??ni szkieletowych i mi??nia sercowego wskazuje na jej dzia?anie ergogeniczne. Niestety, mimo intensywnie prowadzonych bada? do?wiadczalnych, nie ma przekonywaj?cych dowodów naukowych wskazuj?cych, ?e L-karnityna zwi?ksza utlenianie kwasów t?uszczowych czy wspomaga utrat? nadmiaru tkanki t?uszczowej. W wi?kszo?ci przeprowadzonych bada? z zastosowaniem L-karnityny jako suplementu, podawanego sportowcom doustnie w dawkach 2-6 g dziennie przez okres od 1 dnia do 6 miesi?cy, wykazano na podstawie pomiarów parametrów biochemicznych i wysi?kowych brak istotnych efektów jej dzia?ania na funkcje mi??ni [19,68,77].
  Du?ym zaskoczeniem okaza?y si? równie? wyniki bada? przeprowadzonych nad skuteczno?ci? dzia?ania L-karnityny jako suplementu u zdrowych osób w stanie spoczynku i podczas wysi?ku fizycznego [5,20,21,28,36,50,57,119]. Nie potwierdzi?y one niestety jej ergogenicznego wp?ywu na sprawno?? fizyczn? [34,111]. Suplementacja L-karnityn? nie wp?ywa?a na intensywno?? przemian lipidów zarówno w stanie spoczynku jak i podczas wysi?ku. Nie obserwowano nasilenia utleniania kwasów t?uszczowych, zu?ycia glikogenu mi??niowego i redukcji ilo?ci mleczanu [32,63,80,119,120].
  http://www.sfd.pl/L_Karnityna_nie_sp...j-t675998.html  5. CLA – niestety NIE DZIA?A!

  Zamieszczone przez solaros
  The role of conjugated linoleic acid in reducing body fat and preventing holiday weight gain.

  OBJECTIVE: The incidence of obesity and overweight in the US has increased considerably during the past two decades and currently affects 65% of the adult population. Research has indicated that small, yet irreversible, gains during the holiday season contribute to increases in weight during adulthood. Conjugated linoleic acid (CLA), a naturally occurring dietary fatty acid, has been found to reduce weight gain and dramatically decrease fat mass in animals. Although research in humans has shown inconsistent results, most studies have been of insufficient duration or have utilized body composition methods that are less accurate than the currently accepted criterion.

  DESIGN: Randomized, double-blind, placebo-controlled study of 3.2 g/day CLA for 6 months.

  SUBJECTS: Forty healthy, overweight subjects (age: 18-44 years; body mass index: 25-30 kg/m(2)).

  MEASUREMENTS: Body composition by the four-compartment model, resting metabolic rate (RMR) by indirect calorimetry, self-reported physical activity and dietary intake, and blood chemistries were determined at baseline and after 6 months. Body weight was measured monthly during the pre-holiday season (August-October), holiday season (November-December) and post-holiday season (January-March). Adverse events were assessed monthly.

  RESULTS: Compared to CLA, the placebo group showed a greater rate of weight gain during the holiday season (P=0.01). Within the placebo group, holiday weight change was significantly greater compared to the pre-holiday period (August-October) (P=0.03). Six-month change in body composition was improved with CLA compared to placebo (P=0.02), and body fat was significantly reduced within the CLA group (-1.0+/-2.2 kg, P=0.05). CLA had no effect on RMR, physical activity or dietary intake. The rate of reported negative emotions decreased significantly with CLA, although there was no difference in any other category of adverse event. In comparison to the placebo, CLA did not affect insulin resistance, blood lipids and markers of liver function or markers of inflammation, with the exception of a significant decrease in a biomarker of endothelial dysfunction.

  CONCLUSION: CLA supplementation among overweight adults significantly reduced body fat over 6 months and prevented weight gain during the holiday season. Although no adverse effects were seen, additional studies should evaluate the effect of prolonged use of CLA.

  [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16924272]

  dwie grupy:
  -placebo
  -przyjmujaca CLA w ilosci 3,2g/dzien przez okres 6-ciu miesiecy

  wyniki:
  po 6-ciu miesiacach grupa przyjmuj?ca CLA w porownaniu do grupy placebo utracila 1,0kg ! tkanki tluszczowej!

  1 kilogram!!

  teraz sobie policzcie - 3,2grama CLA x ~180dni - aby spalic 1,0kg tluszczu wiecej

  warto?!

  http://www.sfd.pl/CLA_sprz%C4%99%C5%...!-t707811.html

  6. CYNK, MAGNEZ, WIT B6 - CZYLI POPULARNE ZMA - TE? NIE DZIA?A, ZA TO SZKODZI!

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727190

  Zamieszczone przez solaros
  40 m??czyzn spozywala 50mg cynku przez okres 8 tygodni
  wnioski:
  -podwyzszony poziom LDL
  -Podwyzszony poziom trojglicerydow
  -Podwyzszony poziom cholesterolu
  -obnizony poziom HDL


  Suplementacja 50mg cynku moze ingerowac w metabolzim tluszczów jak rowniez dzialac hamujaco na antyoksydanty!
  wi?cej: http://www.sfd.pl/ZMA__boosterem_tes...!-t696642.html

  7. GLUKOZAMINA - DZI?KI NORTHWIND.

  Wi?kszo?? bywalców si?owni poleca na stawy glukozamin?, animal flexy itp ale prawda jest taka, ?e gdy wyst?pi u nich jaka? kontuzja lub bolesno?? stawów to poza tym ?e zaczynaj? ?yka? co popadnie by przesz?o to jeszcze robi? sobie PRZERW? w treningach lub trenuj? znacznie mniej intensywnie co jest G?ÓWNYM powodem ust?pienia bolesno?ci i regeneracji stawu.

  Badania nad glukozamin? dowiod?y, ?e dzia?a tylko po wstrzykni?ciu, po?kni?cie glukozaminy nie prowadzi do wzrostu jej st??enia w surowicy krwi. Z tego co pami?tam jedyna przypad?o?? na któr? glukozamina wp?ywa to jakie? zwyrodnienie stawu kolanowego.
  ?adna szanuj?ca si? firma farmaceutyczna nie ma glukozaminy w swojej ofercie, jedynie firmy trzepi?ce grube pieni?dze z "suplementów", "zió?ek na podnoszenie testosteronu" itp.

  1. Reichelt, A. et alia: "Efficacy and safety of intramuscular glucosamine
  sulfate in osteo-arthritis of the knee". Arzneim. Forsch. 44 (1994), 75-80.
  2. Setnikar, I. et alia: "Pharmacokinetics of glucosamine in man". Arzneim.
  Forsch. 43 (1993), 1109-1113.
  3. Rindone, J.P. et alia: "Randomized, controlled trial of glucosamine for
  treating osteoarthritis of the knee". West. J. Med. 172 (2000), 91-94.
  4. Reginstar, J.V. et alia: "Long-term effects of glucosamine sulphate on
  osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled clinical
  trial". Lancet 357 (2001), 251-256."


  ***

  POZOSTA?E BADANIA NAUKOWE SUPLEMENTÓW


  KREATYNA - DZIA?A CHO? NIE WE WSZYSTKICH WYSI?KACH

  http://www.sfd.pl/Kreatyna_%2B_Dodat...a-t386820.html

  I JESZCZE GRAFA - tam kreatyna NIE DZIA?A?A
  BCAA - DZIA?A

  CZYTAJ TUTAJ: http://www.sfd.pl/BCAA_-_Aminokwasy_...e-t374913.html


  EFEDRYNA/KOFEINA - DZIA?AJ? (cho? efedryna np. nie wp?ywa na si??, koordynacj?, wytrzyma?o?? itd.)

  W skrócie podawano albo glukoz? (jako placebo), kofein? oraz kofein? i efedryn? w porcji; podwójnie ?lepa próba. W te?cie bra?o udzia? 9 wytrenowanych si?owo m??czyzn (oporowo).

  1. 300 mg glukozy (GRUPA A)
  2. 300 mg kofeiny (GRUPA B)
  3. 300 mg kofeiny + 60 mg efedryny (GRUPA C)


  Po 45 minutach od za?ycia badani wykonywali wyciskanie sztangi le??c (max. 1 powtórzenie), ?ci?ganie dr??ka wyci?gu (LP, te? na 1 powt na maxa). Dodatkowo bior?cy udzia? w badaniach wykonywali na 80% maxymalnego ci??aru powtórzenia na ilo?? do za?amania - tak?e wyciskania le??c i ?ci?gania wyci?gu. Potem przeprowadzono 30 sekundowy test WINGATE aby stwierdzi? wydolno?? anaerobow?, czas po którym badani osi?gali zm?czenie mi??ni itd.

  WNIOSKI:

  Pomimo tego, ?e badani mieli podwy?szon? czujno??, lepszy nastrój po ?ykni?ciu efki i kofeiny, nie stwierdzono znacz?cych ró?nic w sile mi??ni, wytrzyma?o?ci czy te? wydolno?ci beztlenowej w porównaniu do grupy bior?cej glukoz? (placebo). Tak wi?c badacze stwierdzaj?, ?e kofeina i efedryna wcale nie musz? pomaga? w treningu beztlenowym (si?ownia) - ani w zakresie wzrostu si?y czy te? wydolno?ci w strefie beztlenowej.
  http://www.sfd.pl/Efedryna%2C_kofein....-t423256.html  CHI?SKIE ZIO?A - LIDA DAI DAI HUA JIAO NANG, MEIZITANG ZIELONY I CZERWONY.

  W kolejnym badaniu z 2012 roku przebadano 9 ró?nych zio?owych preparatów na odchudzanie, sprzedawanych w internecie. Przeprowadzono analiz? sk?adu w laboratorium Uniwersytetu w Inonu. Wyniki? Pomimo, ?e wszystkie preparaty by?y reklamowane jako w 100% zio?owe, trzy z nich zawiera?y sibutramin?, trzy kofein? i kolejne trzy kofein? oraz temazepam (lek psychotropowy!). W ka?dej kapsu?ce stwierdzono ponad 10 mg sibutraminy. Dodatkowo przeprowadzono analiz? pod k?tem metali ci??kich i stwierdzono ska?enie o?owiem, barem, aluminium oraz niklem. Wnioski? ?aden ze sprzedawanych produktów nie mia? sk?adu zgodnego z etykiet?, dodatkowo wi?kszo?? z nich by?a ska?ona metalami ci??kimi! ?rodki te mog? wywo?a? szereg skutków ubocznych. [Hum Exp Toxicol. 2012 Feb 21 ]
  Niemieccy toksykolodzy zaj?li si? z kolei seri? 17 zatru? spowodowanych przez „chi?skie zió?ka” sprzedawane przez internet. Stwierdzono dodatek kortykosteroidów, indometacinu, phenytoinu, promethazinu, chlomethiazolu, chlorpheniraminy, diclofenacu, triamterenu czy nawet (sk?adnika viagry) sildenafilu. Dodatkowo odnaleziono metabolity sibutraminy.
  Znana jest nawet osobna jednostka kwalifikacyjna: „nefropatia po stosowaniu zió? chi?skich (ang. chinese herbs nephropathy (CHN) [...] przyczyn? jest stosowanie preparatów odchudzaj?cych z zio?ami chi?skimi zawieraj?cymi kwas arystocholowy (nefrotoksyczny alkaloid); wyst?puje bia?komocz, glikozuria (obecno?? cukru w moczu), nie ma zmian w osadzie moczu, rozwija si? niedokrwisto?? oraz szybko post?puj?ca niewydolno?? nerek” [prof. dr hab. Stanis?aw Czekalski, dr n. med. Robert Drabczyk ]
  Od 1994 do 1998 roku zaobserwowano 20 przypadków niewydolno?ci nerek w jednym tylko szpitalu Shin-Kong Wu Ho-Su w Taipei, w Tajwanie, spowodowanej przez spo?ywanie chi?skich, ro?linnych preparatów odchudzaj?cych [Am J Nephrol. 2001 Nov-Dec;21(6):441-8. ]
  Co ciekawe, w badaniach na szczurach stwierdzono, ?e g?ówny sk?adnik chi?skiej mieszanki odchudzaj?cej - kwas arystocholowy wywo?uje nowotwory! [Arch Toxicol. 1998 ]
  Równie? w Polsce odnotowano wiele przypadków klinicznych, w tym obejmuj?cych nieodwracalne uszkodzenia nerek:„Pacjent w wieku 17 lat, ze wska?nikiem masy cia?a 32,2 kg/m2, w ci?gu 4 miesi?cy straci? 20 kg, stosuj?c mi?dzy innymi preparaty zió? chi?skich. W krótkim czasie u pacjenta dosz?o do rozwoju nadci?nienia t?tniczego, cech niewydolno?ci nerek a? do rozwoju schy?kowej niewydolno?ci nerek. Na podstawie biopsji nerki potwierdzono u pacjenta obraz nerki zej?ciowej z nasileniem przewlek?ych i nieodwracalnych zmian w obr?bie k??buszków, jak i ?ródmi??szu. Przebieg opisywanej nefropatii mo?e by? ró?norodny, zazwyczaj jednak prowadzi do szybko post?puj?cej niewydolno?ci nerek,a? do schy?kowej niewydolno?ci nerek, a tak?e mo?e si? przyczynia? do powstawania nowotworów dróg moczowych.” [Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 4, 272–276 ]
  DAA- NIE DZIA?A NA CZ?OWIEKA - TO OFICJALNE:

  W jednym z bada? wzi?to pod uwag?:
  • sk?ad cia?a (ilo?? mi??ni, t?uszczu),
  • si?? mi??ni,
  • ilo?? hormonów we krwi,

  w czasie 28 dni podawania DAA oraz prowadzenia treningu oporowego. Wytrenowani m??czy?ni w czasie 28 dni otrzymywali codziennie 3 g placebo lub 3 g DAA. Przed i po eksperymencie ustalono sk?ad cia?a, si?? mi??ni, poziom hormonów oraz ilo?? DAA oraz oksydazy d-asparginianu w serum. Sk?ad cia?a i si?a mi??ni zmieni?y si? tylko wskutek prowadzenia treningu si?owego.

  Ilo?? testosteronu wolnego i ca?kowitego, poziom LH, GnRH, poziom estradiolu – by? taki sam w grupach treningu si?owego oraz treningu si?owego z dodatkiem DAA. Grupa DAA mia?a nieco wy?szy poziom DDO w serum.

  Wp?yw DAA na uk?ad podwzgórze - przysadka mózgowa - j?dra - HPTA (hypothalamus - pituary - testis - axis) – jest zerowy. Nie stwierdzono efektu anabolicznego ani erogenicznego na mi??nie szkieletowe.


  DWA: NMDA - firmy Muscle Warfare. Mia? by? to „dopalacz” testosteronu. NMDA - zawiera nie tylko D-aspartic acid (DAA), N-metylowany-D-aspartat, trimetyl-glicyn? ale tak?e S-Adenozylometionin?. Wg zapewnie? producenta powy?sza mieszanka jest „100 razy mocniejsza” od DAA

  SITE: http://musclewarfare.com/home/muslce...ucts/nmda.html


  W ci?gu 28 dni, 20 wytrenowanym si?owo zawodnikom podawano:
  • 1,78 g placebo lub
  • 1,78 g NMDA,

  W trakcie podawania preparatu prowadzono trening si?owy, 4x w tygodniu w uk?adzie góra/dó? – 2x górna cz??? cia?a oraz 2x dolna cz??? cia?a. M??czy?ni co najmniej rok przed rozpocz?ciem eksperymentu trenowali si?owo, 3 x w tygodniu. Wiek of 21.42 ± 3.16 roku, wzrost 1.81 ± 0.07 m, waga cia?a 79.1 ± 16.13 kg.
  • Wp?yw na hormony „boostera testosteronu” okaza? si? zerowy; testosteron ca?kowity oraz wolny, LH, GnRH, estradiol, kortyzol, prolaktyna – bez zmian w obu grupach,
  • Testosteron wolny (pg•ml-1) w grupie boostera- przed eksperymentem 106,54 – po: 106,85,


  Co gorsza – preparat zawiera tak?e Tongcat Ali - Korze? Eurycoma Longifolia – a wi?c pod du?ym znakiem zapytania stoi skuteczno?? tej substancji.
  REFERENCJE:

  1. http://www.jssm.org/vol13/n1/26/v13n1-26pdf.pdf
  2. Nutr Res. 2013 Oct;33(10):803-10. doi: 10.1016/j.nutres.2013.07.010. Epub 2013 Aug 15. D-aspartic acid supplementation combined with 28 days of heavy resistance training has no effect on body composition, muscle strength, and serum hormones associated with the hypothalamo-pituitary-gonadal axis in resistance-trained men. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24074738  nowe opracowania:

  KWAS FOSFATYDOWY – REWOLUCYJNY SUPLEMENT?

  Wyniki tego supla bij? na g?ow? SARMY Jak to si? potwierdzi, to jest rewolucja.

  W ci?gu 8 tygodni przyrost o 2.4 kg mi??ni. ZANIM POLECISZ DO SKLEPU, W SK?AD LBM wchodzi te? woda, wi?c to t?umaczy "rewolucyjne" zmiany w sk?adzie cia?a po aromatyzuj?cych SAA. To niekoniecznie w 100% mi??nie.

  Wyniki?
  • grupa bior?ca kwas fosfatydowy - odnotowano wzrost suchej masy cia?a (mi??nie) z poziomu: 59,7±6,0 kg do 62,1±5,5 kg (przyrost ?rednio o 2,4 kg), sk?ad cia?a badano metod? DXA/DEXA (a wi?c jedn? z najdok?adniejszych na rynku),
  • grupa placebo - odnotowano wzrost suchej masy cia?a z poziomu: 59,5±4,7 kg do 60,7±4,7 kg (przyrost ?rednio o 1,2 kg),
  • grupa bior?ca kwas fosfatydowy przed mia?a ?rednio 15,1±4,8 kg t?uszczu, za? po 13,8±4,2 kg (spadek o 1,3 kg t?uszczu),
  • grupa bior?ca placebo przed mia?a ?rednio 13,0±6,5 kg t?uszczu, za? po: 12,5±6,9 kg (spadek o 0,5 kg t?uszczu),


  WYKRESY KOLEJNO OPISUJ?:

  zmiany w przyro?cie obwodu mi??ni (CSA),
  sucha masa mi??niowa (ang. lean body mass),
  masa t?uszczowa (ang. fat mass),
  PA - grupa kwasu fosfatydowego,
  PLA - grupa placebo,
  PE?NE BADANIA: KWAS FOSFATYDOWY – REWOLUCYJNY SUPLEMENT?

  ###

  SARM - PRZYSZ?O?? DOPINGU: OPISUJ? BADANIA LGD-4033 ORAZ GTX-024

  Kto? ?le wklei? wyniki, POPRAWKA TAKA:

  W jednym z bada? [2] w ci?gu 12 tygodni GTx-024 podawany 120 starszym osobom spowodowa?:
  • Grupa placebo – straci?a ?rednio 73.2 g mi??ni,
  GTx-024 w dawce 3 mg dziennie, odnotowano przyrost suchej masy cia?a (mi??nie) ?rednio o 1.3 kg ±0.3 kg wi?cej w porównaniu do grupy placebo – doda? nale?y i? bez prowadzenia treningu (wychodzi ?redni przyrost 433 g mi??ni miesi?cznie),
  • GTx-024 w dawce 1 mg dziennie, odnotowano przyrost suchej masy cia?a (mi??nie) ?rednio o 0.7 kg±0.3 kg wi?cej w porównaniu do placebo,
  • tkanka t?uszczowa – grupa placebo naby?a w tym czasie 300 g t?uszczu,

  • tkanka t?uszczowa - grupa GTx-024 w dawce 3 mg dziennie: odnotowano spadek ?rednio o 321.9 g t?uszczu, a wi?c zysk w stosunku do placebo to mniej o ok. 0.6 kg tkanki t?uszczowej,

  Z kolei LGD-4033:
  • zwi?kszy? ?rednio mas? mi??niow? o 1.21 kg przy dawce 1 mg dziennie, ju? po 21 dniach,
  • odnotowano nieznaczny spadek ilo?ci tkanki t?uszczowej, tylko w grupach 1 mg i 0.1 mg, nie maj?cy wi?kszego znaczenia,
  TU WYNIKI LGD-4033!

  GRAFIKA: masa mi??ni, na ?rodku masa t?uszczu, na dole si?a mi??ni:
  CD. SARM - PRZYSZ?O?? DOPINGU: OPISUJ? BADANIA LGD-4033 ORAZ GTX-024  FENTERMINA - CHARAKTERYSTYKA.

  Adipex-P to nazwa handlowa preparatu zawieraj?cego w ?rodku fentermin?. Adipex jest masowo, nielegalnie sprowadzany np. z Czech. W wi?kszo?ci krajów europejskich zosta? wycofany. Pozostaje w u?yciu w USA. Jego sprowadzanie, handlowanie nim i stosowanie jest w Polsce nielegalne. Fentermina nie jest dopuszczona do obrotu w Polsce. Wyst?puje pod nazwami Adipex-P, Oby-Cap, Suprenza, T-Diet, Zantryl. Adipex-P to chlorowodorek fenterminy, za? zersja z ?ywic? nosi nazw? Ionamin lub ADIPEX RETARD. Fentermina jest sklasyfikowana jako stymulant oraz traktowana jako doping (kategoria: S-6 STYMULANTY). Jest to sympatykomimetyk. Tak naprawd? ten preparat jest bli?szy najci??szego kalibru narkotykom, ni? ?rodkom odchudzaj?cym! Bardzo smutny jest fakt, i? tak wiele kobiet si?ga po adipex z lenistwa. Zamiast uporz?dkowa? diet? oraz trening – wol? si?gn?? po bliskiego kuzyna amfetaminy. Brakuje s?ów komentarza na tak pozbawione rozs?dku dzia?ania! Fentermina (np. sprzedawana pod mark? adipex)– pojawi?a si? na rynku w 1959 roku jako lek do zwalczania oty?o?ci i nadal jest w obrocie, mimo wielu kontrowersji z ni? zwi?zanych. Jest zalecana do kuracji trwaj?cych do 12 tygodni.

  Jak dzia?a fentermina?

  Pobudza receptory BETA-ADRENERGICZNE w oko?o¬sklepieniowej cz??ci podwzgórza. [1]

  Teoretycznie podobnie jak amfetamina, fentermina:
  • powoduje wyrzut noradrenaliny,
  • powoduje wyrzut dopaminy (cho? nale?y doda?, i? bardzo niewielki),
  • powoduje wyrzut serotoniny (cho? nale?y doda?, i? bardzo niewielki),

  Fentermina powoduje 6,6 krotnie wi?kszy wyrzut noradrenaliny w porównaniu do wyrzutu dopaminy [4] – wi?c dzia?a g?ównie poprzez stymulacj? adrenergiczn?. Teoretycznie wyrzut noradrenaliny ma hamowa? apetyt, za? po?rednio fentermina ma wp?ywa? na poziom leptyny.

  Dawkowanie?
  • dopuszczalne s? dawki do 30 mg fenterminy dziennie, dla niektórych osób zbyt du?a mo?e by? dawka nawet 15 mg fenterminy dziennie, wersja z ?ywic? ma znacznie mniej substancji aktywnej, za? 37.5 mg chlorowodorku to 30 mg czystej fenterminy,

  Jakie s? efekty stosowania fenterminy?

  • Fentermina (np. adipex, phentermine) oznacza redukcj? ledwie o 12.2-13 kg masy w ci?gu 9 miesi?cy, czyli utrat? 1.3 do 1.44 kg masy miesi?cznie, w podwójnie ?lepej próbie. Wi?ksze efekty przynios?o branie fenterminy z przerwami. Grupa placebo utraci?a 4.8 kg masy.
  • W kolejnym badaniu wzi??o udzia? 74 osoby. Eksperyment trwa? 12 tygodni, codziennie stosowano 30 mg fenterminy dziennie lub placebo. Waga cia?a spad?a ?rednio w grupie fenterminy o 8.1 kg ± 3.9 kg, w grupie placebo o 1.7 ± 2.9 kg, obwód w pasie spad? o 7.2 ± 0.5 cm w grupie fenterminy oraz 2.1 ± 0.6 cm w grupie placebo. W grupie fenterminy spad? te? ca?kowity cholesterol oraz frakcja LDL. Ci?nienie skurczowe i rozkurczowe bez ró?nicy mi?dzy grupami. Najcz?stsze skutki uboczne to sucho?? w ustach i bezsenno??. [2]
  • W kolejnym badaniu w ci?gu 12 tygodni podawano pacjentom 37.5 mg fenterminy odnotowano spadek wagi cia?a ?rednio o 6.7 ± 2.5 kg, za? obwodu w pasie o 6.2 ± 3.5 cm. [3]
  • Metaanaliza 6 bada? (uwzgl?dniaj?cych grup? placebo) z lat 1975-1999, interwencji trwaj?cych od 2 do 24 tygodni przynosi obserwacje, i? fentermina wi??e si? ze ?rednim spadkiem wagi cia?a wi?kszym o 3,6 kg (zakres 0,6 – 6 kg) w porównaniu do placebo. [6]
  • Dwa badania trwa?y po 56 tygodni. OB-302 badano niskie i wysokie dawki, w eksperymencie OB-303 ?rednie i wysokie. Najwy?sza dawka w badaniach to by?o 15 mg fenterminy i 92 mg topiramatu. W grupie leków 68,4% uzyska?o spadek masy cia?a o 5% lub wi?kszy, za? 47,4% badanych o 10% masy cia?a lub wi?kszy. W grupie placebo odpowiednio: 19,1% o 5%, za? 7,4% o co najmniej 10%. W 19,9% przypadków wyst?pi?y parestezje, w grupie placebo tylko u 1,9% badanych. [5]

  Fentermina – lek czy narkotyk?

  FENTERMINA VS EFEDRYNA VS METAAMFETAMINA VS AMFETAMINA.  Dla przyk?adu (mniejsza warto?? IC50 = silniejsze dzia?anie na norepinefryn?),
  • efedryna osi?gn??a wska?nik: 72.4 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny,
  • fentermina osi?gn??a wska?nik: 39.4 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny,
  • metaamfetamina osi?gn??a wska?nik: od 12.3 do 27.5 nmol/l (w zale?no?ci od odmiany), pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny,
  • amfetamina osi?gn??a wska?nik: 7.07 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu noradrenaliny (mieszanka),

  Jak wida?, amfetamina jest najsilniejsza w tym zestawieniu, na drugim miejscu metaamfetamina – i tu zamykamy twarde, wyniszczaj?ce narkotyki - tymczasem „niegro?na” fentermina jest niewiele s?absza, przewy?sza pod tym wzgl?dem efedryn? (któr? z hukiem wyrzucono z suplementów diety).

  Dla przyk?adu (mniejsza warto?? IC50 = silniejsze dzia?anie na dopamin?):
  • efedryna osi?gn??a wska?nik: 1,350 nmol/l pod wzgl?dem wyrzutu dopaminy (by?a najs?absza w tym zestawieniu),
  • fentermina osi?gn??a wska?nik: 262 nmol/l (by?a znacznie silniejsza od efedryny pod tym wzgl?dem),
  • metaamfetamina osi?gn??a wska?nik: (prawoskr?tna) 24,5 nmol/l oraz 416 nmol/l (lewoskr?tna),
  • amfetamina osi?gn??a wska?nik: 24,8 nmol/l (mieszanka),

  Co ciekawe, dawki wywo?uj?ce efekty jak 30-40 mg amfetaminy to:
  • 14-15 mg metaamfetaminy (a wi?c jest dwukrotnie silniejsza),
  • 30 mg fenterminy (a wi?c niewiele jej ust?puje),
  • 35-75 mg efedryny,
  • 120 mg MDMA,
  Czyli tak naprawd? ten ADIPEX to ci??ki drag, nie ?adna zabawka. Tak samo jak wiele PH jest o wiele gorszych pod wzgl?dem sajdów od SAA.

  REFERENCJE:

  RICHARD B. ROTHMAN “Amphetamine-Type Central Nervous System Stimulants Release Norepinephrine More Potently Than They Release Dopamine and Serotonin”

  Kiedy unika? kontaktu z fentermin?? [7]

  Ogólnie nie bierz NICZEGO je?li stosujesz adipex, wykazuje on interakcje z 468 ró?nymi lekami, w tym 89 bardzo powa?nych interakcji!

  W szczególno?ci nie dotykaj ADIPEXU je?li:
  • masz choroby serca, zaburzenia rytmu, przeszed?e? zawa?, regularnie nie badasz serca,
  • masz nadci?nienie p?ucne,
  • masz wysokie ci?nienie krwi,
  • masz nadczynno?? tarczycy,
  • masz jaskr?,
  • w ci??y i przy karmieniu piersi?,
  • nadu?ywasz alkoholu lub narkotyków,
  • stosujesz inne stymulanty (efedryn?, sibutramin?, kofein?, salbutamol, clenbuterol),
  • stosujesz inne ?rodki odchudzaj?ce np. lorcaserin,
  • stosujesz tramadol (mo?e wywo?a? drgawki),
  • stosujesz leki przeciwdepresyjne takie jak Lexapro (wywo?uje dr?enie, nerwowo??, gonitw? my?li), stosujesz prozac i podobnie dzia?aj?ce preparaty (mo?e wywo?a? syndrom serotoninowy!)

  Czy fentermina jest odpowiednia dla kulturystów i odchudzaj?cych si? kobiet? Pojawia si? tu wiele w?tpliwo?ci. Po pierwsze – jako sympatykomimetyk mo?e powodowa? znacz?ce zaburzenia np. pierwotne nadci?nienie p?ucne, choroby serca, nag?e incydenty sercowo-naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe. Dodatkowo ma potencja? uzale?niaj?cy – gdy? szybko pojawia si? tolerancja dawki (patrz akapit o osobach uzale?nionych od amfetaminy, które mog? przyj?? równowarto?? 10-krotno?ci dawki ?miertelnej narkotyku). Je?li chodzi o wp?yw na ci?nienie krwi – badania d?ugoterminowe fenterminy np. 52 tygodniowe studium W Timothy Garvey’a z 2012 roku, prowadzone na 676 osobach, nie potwierdzaj? tego efektu.[8] Doda? nale?y, i? by?y to badania trójetapowe o nazwach EQUIP, CONQUER oraz SEQUEL.

  INFO:
  http://potreningu.pl/articles/4766/l...ogiczna--cz-ii
  http://potreningu.pl/articles/4719/t...udzanie/page/1


  Wyniki bada? po MK-677 – jak dla mnie ten preparat to strata pieni?dzy.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. GLUTAMINA:
   http://potreningu.pl/artykuly/2308/g...adania-naukowe
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11822473
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12930166
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14636104
   http://jap.physiology.org/content/93/3/813.full
   http://www.tmuscle.com/readArticle.do?id=459884
  2. http://www.sfd.pl/HMB_-_wyniki_bada%...m-t376399.html
  3. TRIBULUS TERRESTRIS (buzdyganek ziemny):
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667992 Nephrol Dial Transplant.
   2010 Nov;25(11):3792-3. Epub 2010 Jul 28. Tribulus terrestris-induced severe nephrotoxicity in a young healthy male. Talasaz AH, Abbasi MR, Abkhiz S, Dashti-Khavidaki S. Clinical Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17530942
   http://www.sfd.pl/Tribulus_terestris...h-t379994.html

   http://www.sfd.pl/Tribulus_Terrestri...!-t696861.html
  4. L-KARNITYNA; Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000 Jun;10(2):199-207. L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in moderately obese women.Villani RG, Gannon J, Self M, Rich PA. Department of Human Biology and Movement Science, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Victoria, 3083, Australia. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1...&linkpos=1&log
  5. CLA http://www.sfd.pl/CLA_sprz%C4%99%C5%...!-t707811.html
  6. BCAA http://www.sfd.pl/BCAA_-_Aminokwasy_...e-t374913.html
  7. http://www.sfd.pl/Efedryna%2C_kofein....-t423256.html
  8. CYNK I ZMA:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727190
   http://www.sfd.pl/ZMA__boosterem_tes...!-t696642.html  CHI?SKIE ZIO?A - LIDA DAI DAI HUA JIAO NANG, MEIZITANG ZIELONY I CZERWONY.

  1. http://www.doz.pl/leki/s3631-chlorowodorek_sybutraminy
  2. Dosypki w suplementach diety http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=3029
  3. „Qualitative screening for adulterants in weight-loss supplements by ion mobility spectrometry.” J Pharm Biomed Anal. 2012 Dec;71:18-26. doi: 10.1016/j.jpba.2012.07.020. Epub 2012 Aug 6. Dunn JD, Gryniewicz-Ruzicka CM, Mans DJ, Mecker-Pogue LC, Kauffman JF, Westenberger BJ, Buhse LF. Food and Drug Administration, Division of Pharmaceutical Analysis, 1114 Market St., St. Louis, MO 63101, United States.
  4. „A new approach to determining pharmacologic adulteration of herbal weight loss products”. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2012 Nov;29(11):1661-7. doi: 10.1080/19440049.2012.706834. Epub 2012 Aug 1. Carvalho LM, Cohen PA, Silva CV, Moreira AP, Falcão TM, Dal Molin TR, Zemolin G, Martini M.
  5. „How safe is the use of herbal weight-loss products sold over the Internet?” Hum Exp Toxicol. 2012 Feb 21. Ozdemir B, Sahin I, Kapucu H, Celbis O, Karakoc Y, Erdogan S, Onal Y.
  6. „?ródmi??szowe zapalenie nerek” prof. dr hab. Stanis?aw Czekalski, dr n. med. Robert Drabczyk
  7. „Chinese slimming capsules containing sibutramine sold over the Internet: a case series.” Dtsch Arztebl Int. 2009 Mar;106(13):218-22. Epub 2009 Mar 27. Müller D, Weinmann W, Hermanns-Clausen M. Giftinformationszentrum Nord, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie Göttingen, Germany.
  8. „Rapidly progressive interstitial renal fibrosis associated with Chinese herbal medications.” Am J Nephrol. 2001 Nov-Dec;21(6):441-8. Chang CH, Wang YM, Yang AH, Chiang SS. Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Shin-Kong Wu Ho-Su Memorial Hospital, Taipei, Taiwan.
  9. „Chinese herbs nephropathy-associated slimming regimen induces tumours in the forestomach but no interstitial nephropathy in rats.” Arch Toxicol. 1998 Nov;72(11):738-43. Cosyns JP, Goebbels RM, Liberton V, Schmeiser HH, Bieler CA, Bernard AM. Department of Pathology, ANPS 1712 Catholic University of Louvain Medical School, Cliniques Universitaires St. Luc, Brussels, Belgium
  10. Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 4, 272–276; Konrad Walczak, Anna Krysicka, Dariusz Moczulski  BCAA - nie dzia?a dla marato?czyków:

  1. Amino Acids. 2014 […] A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon

  2.Branched-chain amino acid supplementation during a 100-km ultra-marathon--a randomized controlled trial.


  PREPARATY NA STAWY - PRZEGL?D
  1. “Assessment of the effect of glucosamine sulfate and exercise on knee cartilage using magnetic resonance imaging in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial.” J Back Musculoskelet Rehabil. 2012 Jan 1;25(4):275-84. doi: 10.3233/BMR-2012-0336. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23220811
  2. Meta-analysis: chondroitin for osteoarthritis of the knee or hip. Ann Intern Med. 2007 Apr 17;146(8):580-90.
  3. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ. 2010 Sep 16;341:c4675. doi: 10.1136/bmj.c4675.
  4. “Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis.” Arthritis Rheum. 2001 Nov;44(11):2531-8. Altman RD, Marcussen KC.
  5. “Symptomatic and chondroprotective treatment with collagen derivatives in osteoarthritis: a systematic review”. Osteoarthritis Cartilage. 2012 Aug;20(8):809-21. doi: 10.1016/j.joca.2012.04.008. Epub 2012 Apr 17. Van Vijven JP, Luijsterburg PA, Verhagen AP, van Osch GJ, Kloppenburg M, Bierma-Zeinstra SM. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521757
  6. “Efficacy of methylsulfonylmethane supplementation on osteoarthritis of the knee: a randomized controlled study.” BMC Complement Altern Med. 2011 Jun 27;11:50. doi: 10.1186/1472-6882-11-50.
  7. “Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial.” Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar;14(3):286-94. Epub 2005 Nov 23. Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, Buratovich N, Waters RF. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16309928
  8. Osteoarthritis Cartilage. 2008 Nov;16(11):1277-88. doi: 10.1016/j.joca.2008.03.002. Epub 2008 Apr 15.
  9. “Systematic review of the nutritional supplements dimethyl sulfoxide (DMSO) and methylsulfonylmethane (MSM) in the treatment of osteoarthritis.” Brien S, Prescott P, Bashir N, Lewith H, Lewith G. Department of Primary Care, University of Southampton, UK. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417375
  10. “US-Approved Intra-Articular Hyaluronic Acid Injections are Safe and Effective in Patients with Knee Osteoarthritis: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Saline-Controlled Trials.” Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2013 Sep 1;6:57-63. doi: 10.4137/CMAMD.S12743.
  11. “Oral administration of polymer hyaluronic acid alleviates symptoms of knee osteoarthritis: a double-blind, placebo-controlled study over a 12-month period.”ScientificWorldJournal. 2012;2012:167928. doi: 10.1100/2012/167928. Epub 2012 Nov 20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23226979
  12. “The efficacy of Curcuma Longa L. extract as an adjuvant therapy in primary knee osteoarthritis: a randomized control trial.” J Med Assoc Thai. 2012 Jan;95 Suppl 1:S51-8. Pinsornsak P, Niempoog S. Department of Orthopedics Surgery, Faculty of Medicine, Thammasat University, Klongluang, Pathumthani, Thailand.
  13. "The use of glucosamine for chronic low back pain: a systematic review of randomised control trials." BMJ Open. 2013 Jun 20;3(6). pii: e001167. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001167. Print 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23794557


  SPALANIE T?USZCZU LITERATURA DODATKOWA:

  Referencje:
  1. http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=3029
  2. Dulloo AG, Duret C, Rohrer D, Girardier L, Mensi N, Fathi M, et al. Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans.Am J Clin Nutr. 1999;70(6):1040–1045.
  3. Dulloo AG. The search for compounds that stimulate thermogenesis in obesity management: from pharmaceuticals to functional food ingredients. Obes Rev. 2011;12(10):866–883. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00909.x.
  4. Bangsbo J, Jacobsen K, Nordberg N, Christensen NJ, Graham T. Acute and habitual caffeine ingestion and metabolic responses to steady-state exercise. J Appl Physiol (1985) 1992;72(4):1297–1303. [PubMed]
  5. Graham TE, Hibbert E, Sathasivam P. Metabolic and exercise endurance effects of coffee and caffeine ingestion. J Appl Physiol (1985) 1998;85(3):883–889. [PubMed]
  6. Farmakoterapia oty?o?ci http://www.farmakologia.ump.edu.pl/a...ki_otylosc.pdf
  7. http://potreningu.pl/articles/312/cz...za-odchudzanie
  8. http://www.postepyfitoterapii.pl/wp-...11_034-040.pdf
  9. “Amphetamine-Type Central Nervous System Stimulants Release Norepinephrine More Potently Than They Release Dopamine and Serotonin” RICHARD B. ROTHMAN http://www.maps.org/images/pdf/2001_rothman_1.pdf
  10. “Effects of SNS Activation on SSRI-Induced Sexual Side Effects Differ by SSRI” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19466669
  11. Australas J Dermatol. 2015 May 25. doi: 10.1111/ajd.12352. [Epub ahead of print] Treatment of male androgenetic alopecia with topical products containing Serenoa repens extract. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26010505
  12. Int J Immunopathol Pharmacol. 2012 Oct-Dec;25(4):1167-73. Comparitive effectiveness of finasteride vs Serenoa repens in male androgenetic alopecia: a two-year study. Rossi A, Mari E, Scarno M, Garelli V, Maxia C, Scali E, Iorio A, Carlesimo M. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23298508
  13. Res Sports Med. 2006 Oct-Dec;14(4):289-99. Yohimbine: the effects on body composition and exercise performance in soccer players. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17214405
  14. Clin Sci (Lond). 1999 May;96(5):483-91. Acute effect of ephedrine on 24-h energy balance. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10209080
  15. E. Mutschler “Farmakologia i toksykologia” WYD. III
  16. Could capsaicinoids help to support weight management? A systematic review and meta-analysis of energy intake data.
  17. Int J Food Sci Nutr. 2015;66(4):471-7. doi: 10.3109/09637486.2015.1042847. Epub 2015 Jun 3. A 12-week randomized double-blind parallel pilot trial of Sinetrol XPur on body weight, abdominal fat, waist circumference, and muscle metabolism in overweight men. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037199
  18. Phytother Res. 2014 Feb;28(2):212-8. doi: 10.1002/ptr.4981. Epub 2013 Apr 3. Clinical study to assess the efficacy and safety of a citrus polyphenolic extract of red orange, grapefruit, and orange (Sinetrol-XPur) on weight management and metabolic parameters in healthy overweight individuals. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23554029
  19. http://www.ergo-log.com/citrus-extra...body-mass.html
  20. A Review of the Human Clinical Studies Involving Citrus aurantium (Bitter Orange) Extract and its Primary Protoalkaloid p-Synephrine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444973/
  21. Acute effectiveness of a “fat-loss” product on substrate utilization, perception of hunger, mood state and rate of perceived exertion at rest and during exercise http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4660661/
  22. Przegl Lek. 2013;70(10):880-3. [Acute poisoning with weight-loss dietary supplement falsely suggesting the use of amphetamine]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24501816
  23. Ther Drug Monit. 2006 Apr;28(2):252-4. Response of CEDIA amphetamines assay after a single dose of bitter orange. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16628139

  AAKG I L-CYTRULINA – PRZEGL?D BADA? NAUKOWYCH:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17592080
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809945
  3. https://examine.com/rubric/effects/v...Speed=noscript
  4. J Am Coll Cardiol. 1998 Nov;32(5):1336-44. Restoring vascular nitric oxide formation by L-arginine improves the symptoms of intermittent claudication in patients with peripheral arterial occlusive disease. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809945
  5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809945
  6. https://examine.com/rubric/effects/v...Speed=noscript
  7. Growth Horm IGF Res. 2005 Apr;15(2):136-9. Epub 2005 Jan 26. Growth hormone responses to varying doses of oral arginine. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15809017
  8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15895316 Influence of chronic supplementation of arginine aspartate in endurance athletes on performance and substrate metabolism - a randomized, double-blind, placebo-controlled study.
  9. „Adiponektyna a insulinooporno?? i mia?d?yca” Marta D?browska, Dorota Szydlarska, Ewa Bar-Andziak https://journals.viamedica.pl/eoizpm...ad/25951/20761
  10. „L-arginina w chorobach uk?adu sercowo—naczyniowego” Natasza Balcer-Dymel, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jab?ecka https://journals.viamedica.pl/arteri...le/19498/15316
  11. F. Delavier „Suplementy ?ywno?ciowe dla sportowców”
  12. „The Ergogenic Potential of Arginine” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2129157/
  13. Colombani PC, Bitzi R, Frey-Rindova P, Frey W, et al. Chronic arginine aspartate supplementation in runners reduces total plasma amino acid level at rest and during a marathon run. Eur J Nutr. 1999;38:263–70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10784382
  14. Walberg-Rankin J, Hawkins C, et al. The effect of oral arginine during energy restriction in male weight trainers. J Strength Cond Res. 1994;8:170–7.
  15. „Czy suplementacja arginin? jest skuteczn? metod? wspomagania zdolno?ci wysi?kowych w sporcie?” Krzysztof Durkalec-Michalski, Jeszka Jan
  16. https://examine.com/supplements/citr...Speed=noscript


  Autor tekstu, administrator i moderatorzy body-factory.pl uznaj? zjawisko dopingu i stosowania niedozwolonych substancji w sporcie, a tak?e wbrew zaleceniom medycznym, za skrajnie naganne, nieuczciwe i niemoralne. Jakiekolwiek informacje zawarte w artyku?ach dotyczm?cych dopingu i farmakologii nie mog? by? traktowane ani s?u?y? jako instrukta?. Tre?? artyku?ów przedstawia jedynie zebrane informacje dotycz?ce powy?szego tematu. Stosowanie dopingu niesie za sob? ryzyko utraty zdrowia oraz w wielu przypadkach nawet utraty ?ycia! Pami?taj, ?e stosowanie jakichkolwiek substancji wykazanych w ?wiatowym Kodeksie Antydopingowym np. w wersji z roku 2015 mo?e poci?ga? za sob? powa?ne sankcje w sporcie gdzie s? prowadzone badania antydopingowe!
  Za??czone pliki
  Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
  Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

  "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

  Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

 • #2
  albo glutamin? (0.9 g na kg suchej masy cia?a).

  Czyli jak kto? wa?y? 100kg to razy 0,9g , czyli podawano im 90g glutaminy ? sporo


  a w tym drugim badaniu podawali im 4g glutaminy tylko dziennie ? The CG group received the same creatine dosage scheme as the CM group plus 4 g glutamine.


  jakie? dziwne te badania chyba
  Ostatnio edytowany przez ripahza; [ARG:4 UNDEFINED].

  Komentarz


  • #3
   Ostatnio widz? coraz wi?cej takich bada?.

   Komentarz


   • #4
    No dok?adnie, w tym badaniu ?adowali na maxa... Uczestnicy wa?yli mniej i na T-NATION go?? w artykule si? zdziwi?, ?e podawali im gigantyczne dawki glutaminy i ... bez efektów

    Ale podkre?lam dawkowali wzgl?dem wagi "lean tissue mass" (spotyka si? tak?e termin lean weight - znaczy dok?adnie to samo) -a to waga bez t?uszczu (czyli waga samych mi??ni, ko?ci, tkanek wewn?trznych).

    Martainn - niektóre starsze, inne nowsze (te wy?ej to 2001-2003).
    Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
    Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

    "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

    Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

    Komentarz


    • #5
     ja bra?em tylko raz glutamine..

     na cyklu na venomie i kreatynie.. razem z du?? ilo?ci? bcaa, dlatego nie moge stwierdzi? czy akurat glutamina tutaj co? dawa?a.. ale skusi?em si? po namowach Kaizen Team'u , Rafa? Borysiuk poleca? glutamine i w dodatku podkre?la? ,?e je?li pierwszy raz j? bior? to da mi ona wi?cej efektów ni? si? moge spodziewa? nawet.. bra?em oko?o 25g dziennie.. rano , przed trenigiem si?owym.. po si?owym a przed aerobami , po aerobach i na noc. Ale nie wypowiadam sie o samej glutaminie bo bra?em z innymi rzeczami.. Fakt wtedy regeneracje mia?em ?wietn?.
     Ostatnio edytowany przez ripahza; [ARG:4 UNDEFINED].

     Komentarz


     • #6
      Ja bra?em razem z BCAA w mixie MVP REVIVE AGENT (5 g BCAA + 5 g glutaminy w porcji tego wynalazku potreningowego).

      Bez wi?kszych efektów.
      Ostatnio edytowany przez _Knife_; [ARG:4 UNDEFINED].
      Lekarze chcą nas zabić, COVID to ściema, szczepionki nie działają, witamina C leczy raka, tiomersal wywołuje autyzm i inne #mity medyczne 2020!

      "Co tam znowu bierzesz? Kreatynę monohydrat, bo jabłczanu to się trochę boję"

      Największe zestawienie tekstów o interwałach wszelakich: TABATA, interwały VO2 MAX, IBUR, jak biegać - od A do Z.

      Komentarz


      • #7
       B?d?my szczerzy - ogromna wiekszo?? supli/od?ywek nadaje si? do ?mieci/na pasze dla ?wi?.

       Na argumenty w stylu "dzia?a tylko trzeba umiec wyko?ysta?" odpowiadam zawsze pfffff.

       Wystepuje te? ciekawy efekt: kto? kupi? produkt którego dzia?ania nie zauwa?y?, przecie? nie przyzna si? ?e jest jele? tylko b?dzie wmawia? sobie i innym ?e produkt jest miodzio.
       Ostatnio edytowany przez zawias; [ARG:4 UNDEFINED].

       Komentarz


       • #8
        A co powiecie na temat stosowanie glutaminy w celach zwiekszenia odpornosci organizmu ?

        Komentarz


        • #9
         Zamieszczone przez zawias Zobacz posta
         Wystepuje te? ciekawy efekt: kto? kupi? produkt którego dzia?ania nie zauwa?y?, przecie? nie przyzna si? ?e jest jele? tylko b?dzie wmawia? sobie i innym ?e produkt jest miodzio.

         eee... zjad?em HMB i mnie wyjeba?o w kosmos
         jak amfa!


         gluta w formie nag pomaga?a lekko w regeneracji
         na tyle lekko, ze w sumie nieop?acalnie

         bcaa sobie zawsze chwali?em oko?otreningowo
         stosuje sporo
         Mixuj carbo ! ! !

         Komentarz


         • #10
          Zamieszczone przez _Knife_
          Ja bra?em razem z BCAA w mixie MVP REVIVE AGENT (5 g BCAA + 5 g glutaminy w porcji tego wynalazku potreningowego).

          Bez wi?kszych efektów.
          Ja zadam standardowe pytanko - a jakich efektów oczekiwa?e?
          Dla mnie glutamina, bcaa powinny poprawi? regeneracj? potrenignow?. Ci??ko jednak zmierzy? ich dzia?anie w tym kierunku.

          Jak kto? ma kas? to mo?e to kupowa?, placebo to dobra rzeczy - niektórym dodaje motywacji do treningów. Jednak pe?nej michy nic nie przebije
          Bombka nie jest lekarstwem na niedożywienie

          Komentarz


          • #11
           ja tak czesto zmieniam zdanie nt supli ze juz przestalem sie wymadrzac

           pewnie czasem kupuje lepiej ods?czony twarozek i stad zwyzka formy, a ze przy okazji cos biore, to regu?? echa zbawienny wp?yw sp?ywa na danego supla

           pierwsze skrzypce gra tu efekt placebo, bo na palcach jednej reki zlicze substancje, ktorych dzialania jestem pewien (kreatyna mono, 6-bromo, efedryna hcl, epistane, no costam jeszcze by sie znalazlo moze)

           cala reszta to byc moze tylko pobozne zyczenia, bcaa, witaminy, mineraly, spalacze, stacki, buzery, itd

           juz teraz nie potrafie stwierdzic, czy trening byl fajny bo wypilem nox pumpa wczesniej, czy tez dlatego ze zaczynajac trening mialem nastawienie ze bedzie fajny bo w miesniach szaleja mi wlasnie jakies cudowne skladniki, co przelozylo sie na wieksze skupienie, wymuszanie wiekszych ciezarow, itd. Nie zdziwilbym sie, gdyby mi ktos powiedzial ze to byla bzdura, a nox pumpa wysikalem nieprzetworzonego nawet w 1% (jak celuloze).
           ale bylbym zly jak diabli, bo wiecej nox pump by nie "dzialal" na mnie

           ale z drugiej strony, ciagle wierze jak malolat, ze jak nic nie biore to jestem skazany na lipne efekty i pewnie podswiadomie do tych lipnych efektow daze wtedy. Wygodniej mi zaplacic za te ladne puszki niz starac sie to przeswiadczenie zmienic.
           Ostatnio edytowany przez FU; [ARG:4 UNDEFINED].
           http://www.youtube.com/watch?v=zhAZ7ICogxY

           Komentarz


           • #12
            ja my?l? ?e jak kto? chce zamkn?c na ostatni guzik tzw okno anaboliczne mo?e kupywac HMB GLUTAMINE itp. produkty i oczywi?cie jak ma na takie rzeczy pieni?dze

            potwierdzam Fu te niewinne pi?kne puszki daj? ju? wiele dla nie jednego zjadacza supli efekt Placebo wymuszony przez siebie samego co? w tym jest ale to jest ci?zkie do wyt?umaczenia
            Ostatnio edytowany przez Eazy - E; [ARG:4 UNDEFINED].
            " I never met an OG who never did shit wrong "

            Komentarz


            • #13
             jakie kurwa okno anaboliczne, tyle czasu spedzilem na treningach, nigdy nie bylo roznicy w efektach, czy to po treinngu wypilem carbo, czy samo bialko, czy carbo z bialkiem, czy bcaa, czy tez wylozylem na to i zwyczajnie zjadlem obiad po godzinie, zadnej roznicy w efektach,
             zadnej, procz zawartosci portfela. Liczylo sie ile i jakiej jakosci pozywienie jadlem, ile spalem i jak trenowalem.

             wejdz na inne fora i poczytaj jak goscia jakies aminokwasy klepaly gdy pochodzily z jednego zrodla, a w ogole ich "nie czul" jak kupil gdzie indziej,

             nie wspominajac o klasycznym mechanizmie zaprzeczenia:

             wydalem, XXX zlotych na aminokwasy, mialo byc zajebsicie a tu efektow zero, to co - napisze na forum ze dalem sie zrobilc w chuja ? nie nie nie, nie ma bata, nawet przed samym soba sie nie przyznam - ten moj wzrost wagi to nie +500kcal dzien w dzien, tylko aminokwasy ktore kupilem,
             napisze jak to zajebiscie mi sie cwiczylo i polece wszystkim wokolo ze 5kg zrobilem na nich nawet jak ktos tego poslucha i kupi, to sam sie przeciez nie wylamie, i grono wielbicieli danego supla sie powieksza
             a potem ktos poczyta forum, spytasz go co proponuje na mase i masz odpowiedz - bierz aminokwasy, normalnie chlopaki robia po 5kg na cyklu
             http://www.youtube.com/watch?v=zhAZ7ICogxY

             Komentarz


             • #14
              jak fusznik
              ale s? suple pewnieaki dla mnie

              bcaa
              kretka
              efka
              kofeina

              no xplode
              Chemiczny Ali - Naczelny toksykolog

              Nie odpowiadam na PW, pytania w adekwatnych tematach, linki w dzienniku. Będę mógł, odpowiem. Cheers!

              Komentarz


              • #15
               ja przy 15-20g po trenie czulem lepsza regeneracje
               ale widocznie to bylo placebo
               www.Mr-Trener.pl - Trener Personalny Warszawa i okolice

               Komentarz

               Pracuję...
               X