z hornets bylo znaczenie lepiej

polish hammer vs hornets